Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Szczecin 8 maja 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Szczecin 8 maja 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Szczecin 8 maja 2015 r.

2 2 PROJEKT AKTUALIZACJI PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU plan prezentacji  wiadomości ogólne: cele oraz podstawa prawna PWŚK  zawartość projektu aPWŚK (baza danych)  działania podstawowe i uzupełniające  ramy czasowe wdrażania proponowanych programów działań oraz jednostki odpowiedzialne za realizację działań  identyfikacja programów działań dla JCWP I JCWPd  potencjalne źródła finansowania programów działań  sprawdzian klimatyczny działań proponowanych w projekcie aPWŚK  monitorowanie stanu realizacji programów działania

3 3 Program wodno-środowiskowy kraju PWŚK  to jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie ochrony, gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce  opracowany w celu programowania i koordynowania działań zmierzających do realizacji celów środowiskowych wskazanych w art. 4 RDW  zakres programu ustalają zapisy art. 113 b ustawy Prawo Wodne  organem odpowiedzialnym za opracowanie PWŚK, zgodnie art.119 ust.1 ustawy Prawo Wodne, jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  zgodnie art. 113b ust. 9 ustawy Prawo Wodne (oraz art.1 ust.8 RDW) PWŚK jest aktualizowany co sześć lat  pierwszy PWŚK (na lata 2010 – 2015) został opracowany w roku 2008, a zatwierdzony w roku 2010  pierwsza aktualizacja PWŚK (aPWŚK), po zatwierdzeniu będzie obowiązywała w latach 2016-2021

4 4 projekt aktualizacji Programu Wodno-środowiskowego Kraju zawartość opracowania projektu aPWŚK  opis projektu z podsumowaniem (część tekstowa)  załączniki – zał.1 katalog działań krajowych – zał.2 katalog działań dla JCW – zał.3 wskaźniki realizacji działań dla JCW – zał.4 podsumowanie kosztów – zał.5 potencjalne źródła finansowania – zał.6 formularze zbierania danych o postępie wdrażania działań dla JCW – zał.7 sprawdzian klimatyczny działań dla JCW – zał.8 zbiór działań dla JCW powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych (art. 6 RDW ) opracowany w formie bazy danych programu Microsoft Access

5 5 baza danych aPWŚK  baza danych w formacie mdb programu MsAccess identyfikuje działania dla JCW zawiera informacje o jednostkach odpowiedzialnych za wdrożenie działań kosztach wdrożenia działań  struktura bazy danych umożliwia przejście z programu działań dla JCWP do programu dla JCWPd z programu działań dla JCWP jeziornych (przepływowych) do programu dla JCWP rzecznych  dla sprawnego przeglądania bazy danych utworzono aplikację (do uruchomienia w środowisku MsAccess - wersja 2002 lub nowsza, względnie programu MsAccessRuntime wersja 2007 lub 2013)  funkcjonalność aplikacji wyszukiwanie i przeglądanie danych selekcja danych sporządzanie raportów eksportowanie danych do plików zewnętrznych

6 6 aplikacja aPWŚK dla MsAccess

7 7

8 8 projekt pierwszej aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (projekt aPWŚK)  został opracowany dla 10 dorzeczy  podstawową jednostką planistyczną jest jednolita część wód celem aPWŚK jest weryfikacja PWŚK wdrażanego od 2010 roku weryfikacja ta zawiera:  określenie stopnia realizacji działań - stan na sierpień 2014 roku  ocenę konieczności kontynuacji zadań nie zrealizowanych  przegląd obowiązujących programów działań w celu uwzględnienia -aktualnego stanu JCWP i JCW P d -aktualnie występujących presji i ich oddziaływań na stan zasobów wodnych ( 3 rozdział „Opracowanie aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju” Warszawa, listopad 2014 r.)

9 9 opracowanie programów działań dla JCW projekt aPWŚK uwzględnia uwagi Komisji Europejskiej  programy działań przypisano dla wskazanych JCW  dobór działań oparto na zidentyfikowanych presjach (np. wykazy źródeł zanieczyszczeń chemicznych) oraz o ocenę stanu wód zarówno JCWP jak i JCWPd  oszacowano koszty działań  określono harmonogram działań  położono nacisk na kontrolę rolniczego użytkowania  wskazano cieki, na których zostaną przeprowadzone prace zmierzające do ich udrożnienia  zaproponowano działanie w zakresie transgranicznego monitoringu JCWPd  przeprowadzono analizę ekonomiczną kosztów i korzyści dla wybranych działań  zalecono stosowanie kodeksów dobrych praktyk (np. rolniczych)  wprowadzono monitoring postępów we wdrożeniu działań oraz monitoring skuteczności podjętych działań

10 10 uporządkowanie zbioru działań w projekcie aPWŚK kategoriagrupy działań d ziała nia - liczba badanie i monitorowanie środowiska wodnego11 działania kontrolne24 działania organizacyjno-prawne i edukacyjne821 gospodarka komunalna332 gospodarka komunalna i przemysł33 kształtowanie naturalnych warunków hydrodynamicznych12 kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych22 kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (morfologia i zachowanie ciągłości cieków) 13 monitoring (hydrograficzny, tła atmosfery) 412 projekty badawcze22 przemysł35 rekultywacja15 rolnictwo415 łącznie 1335107

11 11 harmonogramy wdrażania zaproponowanych programów działań  działania ciągłe - realizowane przez cały okres realizacji aPWŚK  zadania o określonym harmonogramie wynikającym z programów i rozporządzeń (np. KPOŚK, OSN )  termin podany przez jednostki realizujące działania (np. program monitoring u )  termin wdrożenia nowych działań  IV kwartał 2018  dla działań wymagających dłuższego czasu na wdrożenie ustalono termin dłuższy harmonogramy wdrożenia konkretnych działań w ramach aPWŚK dla poszczególnych JCW znajdują się w załączniku 8 (czyli w bazie danych), a ich omówienie w rozdziale 6 opracowania aPWŚK

12 12 działania w projekcie aPWŚK podzielono na dwie grupy: podstawowe i uzupełniające działania podstawowe mają na celu utrzymanie presji na tym samym poziomie oraz zatrzymanie procesu pogarszania się stanu wód; powszechne, realizowane na szczeblu ponadlokalnym na poziomie całego kraju są wymagane na podstawie art.11 ust.3 RDW (oraz wymienionych tam dyrektyw) ich wdrożenie jest obowiązkowe bez względu na aktualny stan wód oraz wynik oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wielu działań czas realizacji określono „w sposób ciągły”, czyli wykraczający poza okres planistyczny podmioty odpowiedzialne za wdrożenie (dla większości zadań) to jednostki administracyjne działania uzupełniające zaproponowano dla JCW zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla których istnieje ryzyko, iż pomimo zastosowania działań podstawowych nie osiągną one dobrego stanu wód

13 13 podstawowe działania w aPWŚK działania z katalogu krajowego obligatoryjne dla wszystkich JCW zestawienie tabelaryczne (załącznik 1 do aPWŚK) zawiera  działania wynikające z art.11 ust.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej (38 działań) oraz innych dyrektyw UE (55 działań)  podstawę prawną wynikającą z prawa krajowego  Informację o jednostce odpowiedzialnej za realizację określonego działania działania dla obszarów chronionych zawarte w planach zadań ochronnych, w planach ochrony oraz w aktach dany obszar ustanawiający działania przypisane do określonej JCW podjęte z uwagi na konkretne zidentyfikowane presje

14 14 - inne dyrektywy UE Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numerdotyczą 2006/7/WEzarządzania jakością wodą w kąpieliskach 2009/147/WEochrony dzikiego ptactwa 98/83/WEjakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2012/18/UEkontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi 2014/92/UEoceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 86/278/EWGochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie 91/27/EWGoczyszczania ścieków komunalnych rozporządzenie 2009/1107/EWG wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 91/676/EWGochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 92/43/EWGochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 2010/75/UEw sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 2006/118/WEw sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu

15 15 jednostki odpowiedzialne za realizację działań podstawowych ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Ministrowie: Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Edukacji Narodowej Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Inspekcja Ochrony Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Państwowy Inspektor Sanitarny oraz państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni (PPIS) dyrektorzy urzędów morskich Państwowa Straż Łowiecka Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wojewódzcy komendanci Państwowej Straży Pożarnej ORGANY ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ - gminy, starostwa, marszałkowie województw oraz podmioty: wprowadzające ścieki do wód, prowadzące działalność rolniczą na OSN

16 16 jednostki odpowiedzialne za realizację działań uzupełniających podmioty, które przyczyniły się do presji wpływającej na nieodpowiedni stan wód podmioty zobowiązane do redukcji presji w ramach obowiązków statutowych mieszkańcy nie włączeni do zbiorczego systemu kanalizacji wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska gminy regionaln e zarząd y gospodarki wodnej zarządy melioracji i urządzeń wodnych

17 17 identyfikacja i wdrażanie proponowanych programów działań dla JCW wyróżniono działania specyficzne dla  rzek  jezior  wód przejściowych i przybrzeżnych  wód podziemnych programy dla poszczególnych kategorii wód zróżnicowano z uwagi na ich specyfikę ( wrażliwości kategorii wód na presję, sposób i czas reakcji na wprowadzone działania) wprowadzono kontrolę  postępów we wdrożeniu działań  skuteczności (efektywności) podjętych działań zestawienie działań podstawowych i uzupełniających dla wszystkich kategorii JCWP oraz dla JCWPd znajduje się w załączniku 2 do aPWŚK

18 identyfikacja działań proponowanych dla JCWP rzecznych  w skali kraju 58% JCWP rzecznych jest zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych  w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego za zagrożon e uznano 57% JCWP rzecznych

19 identyfikacja działań podstawowych proponowanych dla JCWP rzecznych KONTROLNE kontrola postępowania w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków /raz w roku/ [ WIOŚ, gmina; działania ciągłe] ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE nadzór sanitarny wody na kąpielisku, ocena jakości wody – [ PPIS; działania ciągłe] opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia – [ PPIS; działania ciągłe] GOSPODARKA KOMUNALNA budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, remont lub budowa nowych zbiorników bezodpływowych, regularny wywóz nieczystości płynnych [właściciel ; działania ciągłe] modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków [gmina; zgodny z KPOŚK lub z informacjami pozyskanymi z ankietyzacji] budowa nowych oczyszczalni ścieków – j.w. modernizacja lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji – j.w. likwidacja oczyszczalni ścieków – j.w. ROLNICTWO realizacja programów wynikających z rozporządzeń dyrektorów rzgw w sprawie ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych [prowadzący działalność rolniczą na OSN oraz jednostki administracji; działanie ciągłe] ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych; budowa i rozbudowa miejsc do przechowywania obornika i zbiorników na naturalne nawozy płynne [prowadzący działalność rolniczą na OSN oraz jednostki administracji; III i IV kwartał 2016 oraz I-II kwartał 2017]

20 identyfikacja działań uzupełniających proponowanych dla JCWP rzecznych ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE (grupa – analiza stanu zlewni) przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyny nieosiągnięcia dobrego stanu wód (JCW wskazana przez RZGW do analiz) przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyny nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny (JCW o złym stanie chemicznym określonym na postawie monitoringu) [Dyrektor RZGW; IV kw. 2018] przeprowadzenie pogłębionej analiz y presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu [Dyrektor RZGW; IV kw. 2018] ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE (grupa – opracowanie warunków korzystania z wód zlewni) opracowanie warunków korzystania z wód zlewni [Dyrektor RZGW; IV kw. 2016, IV kw. 2018, IV kw. 2021] weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni [Dyrektor RZGW; IV kw. 2016, IV kw. 2018] KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH budowa przepławek, przywrócenie drożności odcinków rzek (ułatwienie migracji ryb) [użytkownik obiektu; termin zgodny z informacjami pozyskanymi z ankietyzacji] przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej [użytkownik obiektu; IV w. 2021] MONITORING operacyjny i badawczy w latach 2016-2021 zgodnie z programem PMŚ [WIOŚ; IV kw. 2021] badawczy wód – badanie substancji biogennych 4x w roku w latach 2016-2017 [WIOŚ; IV kw. 2017]

21 21 podsumowanie działań proponowanych dla JCWP rzecznych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  dla 329 JCW P rzecznych przypisano 1187 działań podstawowych oraz 472 działania uzupełniające  koszt realizacji programu działań dla JCW rzecznych oszacowano na 1,2 mld. PLN (1 162 875 tys. PLN) 61,8 % koszt działań podstawowych 38,2 % koszt działań uzupełniających

22 identyfikacja działań proponowanych dla JCWP jeziornych  w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 71% JCWP jeziornych jest zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych  programy działań dla jezior to działania wskazane w zlewni bezpośredniej dla jezior przepływowych bardzo ważne są działania w zlewniach dopływów

23 identyfikacja działań podstawowych proponowanych dla JCWP jeziornych KONTROLNE kontrola postępowania w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków /raz w roku/ - WIOŚ, gmina / działanie ciągłe ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE dostęp do informacji nadzór sanitarny wody na kąpielisku, ocena jakości wody - PPIS / działanie ciągłe opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia - PPIS / działanie ciągłe  ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych - d yrektor RZGW (IV kw. 2018 / IV k w. 2021 ) opracowanie dokumentacji opracowanie projektu rozporządzenia opracowanie wspólnej dokumentacji wskazanych w obrębie RZGW wydanie rozporządzenia GOSPODARKA KOMUNALNA remont lub budowa nowych zbiorników bezodpływowych - /właściciel; IV kw. 2021/ regularny wywóz nieczystości płynnych - /właściciel; działanie ciągłe/ modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków - gmina / zgodnie z programem ( np. KPOŚK) modernizacja lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji - gmina / zgodnie z programem likwidacja oczyszczalni ścieków- gmina / zgodnie z programem ROLNICTWO realizacja programów wynikających z rozporządzeń dyrektorów rzgw w sprawie ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych - prowadzący działalność rolniczą na OSN oraz jednostki administracji; działanie ciągłe ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych; budowa i rozbudowa miejsc do przechowywania obornika i zbiorników na naturalne nawozy płynne - prowadzący działalność rolniczą na OSN ; IV kw. 2016 / II kw. 2017

24 identyfikacja działań uzupełniających proponowanych dla JCWP jeziornych KONTROL N E kontrola rolniczego gospodarowania przez użytkowników prywatnych i przedsiębiorstwa - WIOŚ / gmina ; działanie ciągłe kontrola nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki zarybiania gatunkami drapieżnymi - marszałek województwa; IV kw. 2021 ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE opracowanie zasad dobrej praktyki wędkarskiej (stosowanie zanęt) - Prezes KZGW; IV kw. 2018 regulacja prawna uwarunkowań spustu wody ze stawów rybnych - Prezes KZGW; IV kw. 2018 GOSPODARKA KOMUNALNA porządkowanie systemu gospodarki ściekowej uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi - Prezes KZGW; IV kw. 2018 MONITORING monitoring badawczy wód – WIOŚ ; IV kw. 2021 monitoring operacyjny wód – WIOŚ ; działanie ciągłe REKULTYWACJA działania - specyficzne do potrzeb (badania, opracowanie programu, kontynuacja działań dla jezior rekultywowanych w latach 2004-2013) – gmina ; IV kw. 2021 ( dla wybranych jezior wykonanie badań i opracowanie programu rekultywacji realizacja do IV kw. 2018), monitoring operacyjny działanie ciągłe

25 25 działania dla JCWP jeziornych w regionie DOiPZ - podsumowanie  dla 112 JCW jeziornych przypisano 142 działania podstawowe oraz 279 działań uzupełniających  koszt działań dla JCWP jeziornych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego to 37,5 mln. PLN 98,03 % koszt działań podstawowych 1,97 % koszt działań uzupełniających

26 26 działania podstawowe proponowane dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP przybrzeżnych i przejściowych jest w znacznej mierze uzależnione od skuteczności działań podjętych w zlewniach rzek ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EDUKACYJNE rewizja wieloletniego programu ochrony brzegów morskich ( Min. Infrast. i Rozwoju ; IV kw. 2018 ) nadzór sanitarny wody w kąpielisku, ocena jakości wody ( PPIS ; działania ciągłe ) GOSPODARKA KOMUNALNA porządkowanie gospodarki ściekowej (właściciel/ gmina; działania ciągłe; w tym realizacja KPOŚK ), uporządkowanie gospodarki ściekami deszczowymi, skierowanie ich na oczyszczalnię ( gmina ; IV kw. 2018 ) KSZTAŁTOWANIE NATURALNYCH WARUNKÓW HYDRODYNAMICZNYCH oraz ochrona ekosystemów i zachowanie różnorodności biologicznej renaturyzacja brzegu i dna morskiego, redukcja zbędnych opasek i ostróg ( urzędy morskie ; IV kw. 2018 ) KSZTAŁTOWANIE NATURALNYCH WARUNKÓW HYDROLOGICZNYCH kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw – dot. działań nielegalnych (gmina; IV kw. 2018) renaturyzacja brzegu (przywrócenie stosunków wodnych na terenach przybrzeżnych) (gmina; IV kw. 2018) ROLNICTWO coroczna kontrola rolniczego gospodarowania ( gmina ; działania ciągłe )

27 27 działania uzupełniające proponowane dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych MONITORING h ydrograficzny - urzędy morskie, służba hydrologiczno-meteorologiczna ; d ziałania ciągłe tła atmosfery (depozycja atmosferyczna azotu ) - GIOŚ ; działania ciągłe badanie wód zgodnie z PMŚ - WIOŚ ; IV kw. 2021 PROJEKT BADAWCZY analiza i weryfikacja reprezentatywności istniejącej sieci pomiarowej (ewentualne wprowadzenie do sieci nowych PPK ) - WIOŚ ; IV kw. 2018 ROLNICTWO kontrola wielości zarybiania, realizacja wieloletniego programu zarybiania - OIRM ; działania ciągłe

28 posumowanie działań proponowanych dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych  dla 4 JCWP przejściowych w regionie DOiPZ zaproponowano 25 działań podstawowych i 16 uzupełniających szacunkowy koszt działań 16,2 mln. PLN (16 217,7 tysięcy)  dla 4 JCWP przybrzeżnych w regionie DOiPZ zaproponowano 34 działania podstawowe i 16 uzupełniających szacunkowy koszt działań 48,1 mln. PLN (48 092,7 tysięcy) 28

29 identyfikacja działań proponowanych dla JCWPd  na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie znajduje się 1 3 JCWPd  w regionie wodnym D olnej O dry i P rzymorza Z achodniego zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jest jedna JCWPd

30 30 działania podstawowe proponowane dla JCWP podziemnych oraz harmonogram ich wdrażania kategorie działań podstawowych dla JCWPd  organizacyjno-prawne i edukacyjne  opracowanie dokumentacji dla 5 JCWPd na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (GZWP 123, 125, 134) – Dyrektor RZGW; IV kw. 2021  opracowanie projektu rozporządzenia dla 2 JCWPd na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (GZWP 125, 134) – Dyrektor RZGW; IV kw. 2021  wydanie rozporządzenia dla 5 JCWPd na potrzeby ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (GZWP 123, 125, 134) – Dyrektor RZGW w Szczecinie; IV kw. 2021  przegląd pozwoleń wodno - prawnych związanych z poborem wód podziemnych dla 10 JCWPd – prezydent miasta/starosta/marszałek/dyrektor RZGW; działanie ciągłe  zmiana zapisów w ustawach Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska - Minister Środowiska na wniosek Prezesa KZGW; IV kw 2021 zmiana zapisów w ustawach dotycz y obowiązku : - raportowania poborów wód podziemnych w ilościach mniejszych niż 5 m3/d z pojedynczego otworu, - prowadzenia monitoringu osłonowego dużych ujęć komunalnych - przekazywania informacji z badań w zakładach górniczych do katastru wodnego prowadzonego przez dyrektora RZGW

31 31 działania podstawowe proponowane dla JCWP podziemnych oraz harmonogram ich wdrażania (ciąg dalszy)  gospodarka komunalna  poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł wody do spożycia (JCWPd nr 1) – gmina; IV kw. 2021  gospodarka komunalna/przemysł  realizacja zadań systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami (JCWPd nr 23) – właściciel/użytkownik obiektu; IV kw. 2019  coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez właściciela/użytkownika ujęcia (dla 13 JCWPd) – właściciel/użytkownik obiektu; działanie ciągłe  monitoring  prowadzenie monitoringu i rozbudowa krajowej sieci monitoringowej – dotyczy monitoringu prowadzony przez PSH (dla 12 JCWPd) – PSH; IV kw. 2021

32 32 działania uzupełniające proponowane dla JCWP podziemnych oraz harmonogramy ich wdrażania  organizacyjno-prawne i edukacyjne  stworzenie podstaw do pomiarów i raportowania dla nierejestrowanych poborów wód podziemnych (JCWPd nr 1) - PSH na wniosek Ministra Środowiska; IV kw. 2019  monitoring  prowadzenie monitoringu lokalnego wokół ujęć wód podziemnych o poborze > 1000 m 3 /dobę (JCWPd nr 1) - właściciel/użytkownik obiektu; realizacja po zmianie przepisów

33 podsumowanie działań proponowanych dla wód podziemnych w regionie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz koszt ich wdrażania dla 13 JCWPd przypisano 51 działań podstawowych oraz 3 działania uzupełniające sumaryczny koszt działań dla JCWPd 18,7 mln. PLN podstawowe 18,5 mln. PLN uzupełniające 0,2 mln. PLN oszacowanie kosztów działań podstawowych w podziale na kategorie działań organizacyjno-prawne i edukacyjne 1,1% gospodarka komunalna 16,5% gospodarka komunalna/przemysł 74,8% monitoring 7,7% oszacowanie kosztów działań uzupełniających w podziale na kategorie działań organizacyjno-prawne i edukacyjne 12,1% monitoring 87,7% 33

34 34 koszt realizacji działań zaproponowanych w projekcie aPWŚK łączny koszt działań oszacowany dla kraju to 27,8 mld. PLN (dla JCWP i JCWPd) 95,9 % koszt działań podstawowych 4,1 % koszt działań uzupełniających koszt działań dla Dorzecza Odry (JCWP + JCWPd) 11,7 mld. PLN 92,9 % koszt działań podstawowych 7,1 % koszt działań uzupełniających koszt działań dla regionu Dolnej Odry i rzek Przymorza (JCWP + JCWPd) 1,28 mld. PLN 64% koszt działań podstawowych 36% koszt działań uzupełniających koszt działań dla regionu rzeki Ucker (JCWPd) 19 390 PLN szczegółowe podsumowanie kosztów znajduje się w załączniku 4 do aPWŚK (zestawienia tabelaryczne 4a, 4b, 4c, 4d) do obliczeń jako bazowy przyjęto rok 2012

35 35 źródła finansowania finansowanie może odbywać się z kilku źródeł samodzielna realizacja zadań środki (zwrotne lub bezzwrotne) pozyskane od administracji centralnej lub regionalnej międzynarodowe instytucje finansujące (np. środki unijne) NFOŚiGW oraz regionalne fundusze ochrony środowiska potencjalne źródła finansowania wskazano w załączniku 5 (zestawienia tabelaryczne 5a, 5b, 5c, 5d)

36 36 potencjalne źródła finansowania Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020 Rozwój zrównoważony = Oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś priorytetowa III rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-2020 Priorytet 1, ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Priorytet 2, racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Priorytet 4, ochrona różnorodności biologicznej projekty międzydziedzinowe; 8 programów Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-2020 Projekt rozwoju programów wiejskich 2014-2020 celem programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi w warunkach zmian klimatu oraz naturalnych ograniczeń Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020

37 sprawdzian klimatyczny działań proponowanych w projekcie aPWŚK nie prognozuje się skokowej zmian y klimatu, podkreślany jest ewolucyjny, narastający proces ocieplenia klimatu  aspekty odczuwalne to: duża zmienność warunków pogodowych rozchwianie klimatu, prognozowane jako występowanie zjawisk pogodowych o narastającej sile z rosnącym prawdopodobieństwem wystąpienia wzrost częstotliwości występowania stanów ekstremalnych  procedurze weryfikacji klimatycznej 102 działania dla JCWP, 32 dla JCWPd ( łącznie 134 działania ) odporne na zmienność i zmianę klimatu - 58 działań wrażliwe na zmienność i zmianę klimatu - 76 działań dla 76 działań wrażliwych należy przeprowadzić dwa kolejne etapy weryfikacji, regionalny i lokalny - w celu ustalenia siły wrażliwości klimatycznej i opracowania narzędzi adaptacyjnych (rozdział 9 projektu aPWŚK oraz załączniki 7a, 7b, 7c, 7d)

38 38 monitorowanie stanu realizacji programów działania oraz kontrola ich efektywności art. 15 RDW nakłada obowiązek na Państwa Członkowskie raportowania postępów we wdrażaniu programów działań (przedłożenie sprawozdania do Komisji Europejskiej) pierwsze sprawozdanie 3 lata po opublikowaniu aPWŚK  monitorowanie stanu realizacji programów działań  organ odpowiedzialny  Prezes KZGW  szablony do zbierania informacji znajdują się w załączniku 6 do aPWŚK  przepływ informacji organy administracji centralnej odpowiedzialne za działania podstawowe  raportują bezpośrednio do Prezesa KZGW pozostałe podmioty informacje o działaniach podstawowych oraz o działaniach uzupełniających  raportują do dyrektorów rzgw, którzy przekazują raporty do Prezesa KZGW  zaplanowano wprowadzenie nowych regulacji prawnych

39 propozycje legislacyjne dotyczące sprawozdawczości  wprowadzenie nowych regulacji prawnych, pozwalających na nałożenie obowiązku corocznej sprawozdawczości na wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację działań lub posiadających dane do Prezesa KZGW (działania podstawowe) i dyrektorów regionalnych zarządów (działania podstawowe i uzupełniające)  wydanie rozporządzeń w sprawie  zakresu informacji koniecznej do uwzględnienia przez poszczególne jednostki organizacyjne opracowujące sprawozdania z realizacji działań podstawowych i uzupełniających  określenia trybu gromadzenia tychże informacji,  określenia trybu informowania jednostek odpowiedzialnych przez odpowiednie organy  określenia zakresu informacji o presjach oraz trybu ich gromadzenia w ramach katastru wodnego.

40 40 monitorowanie efektywności działań  odpowiedzialność za monitorowanie efektywności działań (skuteczność działań jest definiowana jako postęp w osiągnięciu celów środowiskowych)  wód powierzchniowych  GIOŚ przy współpracy WIOŚ-iami  wód podziemnych  Państwowy Instytut Geologiczny - PIB  obszarów chronionych  organy zarządzające obszarem chronionym (rozdział 10 projektu aPWŚK oraz załączniki 6a, 6b, 6c, 6d)

41


Pobierz ppt "IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Szczecin 8 maja 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google