Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) , fax. (075) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze marzec 2014 r.

2 Spis treści A.Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2013 r. I.Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 1.Pośrednictwo pracy 2.Poradnictwo zawodowe i aktywne poszukiwanie pracy w Klubie Pracy 3.Organizacja szkoleń 4.Przyznane i pozyskane środki na aktywizację osób bezrobotnych 5.Wykorzystanie środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2013 r. II.Finansowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy III.Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień r. B.Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w okresie styczeń – luty 2014 r.

3 I. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 1. Pośrednictwo pracy W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zrealizował 1273 oferty pracy, o 347 więcej niż w 2012r. Przeważały oferty subsydiowane 60,50% A. Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2013 r.

4 Liczba i struktura zrealizowanych subsydiowanych ofert pracy w 2013 r.

5 Zrealizowane oferty pracy w 2012 r. i 2013 r. wg siedziby pracodawcy

6 2. Poradnictwo zawodowe i aktywne poszukiwanie pracy w Klubie Pracy W 2013r. poradnictwem zawodowym w Powiatowym urzędzie Pracy w Kamiennej Górze zostało objętych łącznie 1491osób z czego 583 osoby skorzystały z rozmowy wstępnej, a 908 osób z indywidualnej porady zawodowej. Spośród osób korzystających z usług doradcy zawodowego największą grupę stanowiły: - osoby powyżej 50 roku życia, -595 osób, - osoby do 25 roku życia – 478 osób, - osoby zarejestrowane do 6 miesięcy w Urzędzie – 1063 osoby, - posiadające wykształcenie gimnazjalne -747 osób.

7 W 2013 r. w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wzięło udział 31 osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia, posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne – 25 osób, pozostające w ewidencji PUP powyżej 12 miesięcy – 21 osób. W zajęciach aktywizacyjnych wzięły udział 152 osoby bezrobotne: - posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne – 108 osób, - w wieku powyżej 45 roku życia – 62 osoby, - zarejestrowane w PUP przez okres do 12 miesięcy – 93 osoby

8 3. Organizacja szkoleń Tabela nr 1 Informacja o liczbie osób skierowanych na szkolenia oraz kierunkach szkoleń w 2013 r. Kierunki szkoleń Liczba osób skierowanych na szkolenia Szkolenia indywidualne Kurs kwalifikacji wstępnej3 Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C11 Szkolenie okresowe kierowców2 Kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymiana butli gazowych5 Spawacz metodą MAG1 Spawacz metodą TIG2 Szkoła Psychoterapii i Uzależnień1 Operator koparko - ładowarki2 Operator koparki1 Drwal – operator pilarki spalinowej1 Stylizacja paznokci1 Opiekun osób starszych3 Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna1 Ogółem34 Efektywność zatrudnieniowa szkoleń zakończonych w 2013 r. wynosi 60,6% wg stanu na dzień r.

9 Liczba i odsetek osób skierowanych na szkolenie w 2013 r. ze względu na miejsce zamieszkania WyszczególnienieLiczba osób% Miasto Kamienna Góra1647,1 Gmina Kamienna Góra38,8 Miasto i Gmina Lubawka926,5 Gmina Marciszów617,6 Ogółem34100 Tabela nr 2

10 Na finansowanie projektów i programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2013 r. w Powiecie Kamiennogórskim, Starosta Kamiennogórski otrzymał środki Funduszu Pracy wg Algorytmu w kwocie zł. W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze pozyskał dzięki swojej aktywności i udziale w konkursach środki w kwocie zł na finansowanie programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – zł Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu związanego z aktywizacją bezrobotnych na terenach na których miały miejsce klęski żywiołowe zł, Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zł. 4. Przyznane i pozyskane środki na aktywizację osób bezrobotnych

11 5. Wykorzystanie środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2013r. Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji powiatowego rynku pracy w 2013 r. Tabela nr 3 Lp. Program rynku pracy Fundusz Pracy - Algorytm Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rezerwa Ministra - Program skierowany do osób wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rezerwa Ministra - Program związany z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe Ogółem środki Funduszu Pracy l.m. Środki wydane l. m. Środki wydane l. m. Środki wydane l. m. Środki wydane l. m. Środki wydane Szkolenia (wraz z kosztami badań lekarskich i dojazdami) , , ,29 2Pożyczki szkoleniowe24 400,00 2 3Szkolenia w Klubie Pracy , ,42 4Staże (wraz z kosztami badań lekarskich) , , , ,98 5Prace interwencyjne , , ,28 6Roboty publiczne , , ,48 7 Dotacje dla bezrobotnych na rozp. działaln. gosp , , , ,93 8Refundacja doposażenia stanowiska pracy , , ,00 9 Prace społecznie użyteczne (wraz z kosztami badań lekarskich) , , ,78 10Koszty dojazu na zającia aktywizacyjneX440,70 X 11Koszty opieki nad dzieckiemX5 438,58 X Razem aktywne programy , , , , ,44

12 Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji powiatowego rynku pracy w 2012 r. i 2013 r. Tabela nr 4 Lp.Program rynku pracy Ogółem wydatki w 2012 r. Ogółem wydatki w 2013 r. l. m. Środki wydane l. m. Środki wydane 1Szkolenia , ,29 2Szkolenia w Klubie Pracy , ,42 3Pożyczki szkoleniowe00, ,00 4Staże , ,98 5Prace interwencyjne , ,28 6Roboty publiczne , ,48 7Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej , ,93 8Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy , ,00 9Prace społecznie użyteczne , ,78 10Koszty dojazdu na zajęcia aktywizacyjneX1 464,80X440,70 11Koszty opieki nad dzieckiemX3 406,88X5 438,58 12Refundacja kosztów ubezpieczenia społecznegoX2 656,95X0,00 13Koszty badań lekarskich osób bezrobotnychX80,00X0,00 14Elementy specyficzne programu specjalnegoX86 141,00X0,00 Razem aktywne programy , ,44

13 Liczba osób skierowanych do odbycia stażu Liczba osób, które ukończyły staż Liczba osób, które po zakończeniu stażu lub w trakcie jego trwania podjęły pracę, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą wg stanu na r. Efektywność % ,2 Tabela nr 5 Podjęcia pracy przez osoby bezrobotne po zakończeniu odbywania stażu w 2013 r.. Efektywność zatrudnieniowa staży zakończonych w 2013 r. wynosi 78,2% wg stanu na dzień r.

14 Ponadto od sierpnia 2012 r. do marca 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze realizuje projekt pt. „Aktywni po pięćdziesiątce” dofinansowany w ramach Poddziałania Wparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych powyżej 50 r. życia nie pozostających w zatrudnieniu przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy w 2013r. wydatkowana została kwota zł., w tym: 1) Szkolenia w Klubie Pracy z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy „Szukam pracy” ,94 zł. dla 25 osób bezrobotnych. 2) Staży ,12 zł. dla 20 osób. 3) Prac interwencyjnych ,55 zł. dla 5 osób. 4) Szkolenia w zakresie „Opiekunka osób starszych” ,36 zł dla 3 osób.

15 WyszczególnienieI-XII 2012 r.I-XII 2013 r. Wydatki ogółem w zł z tego na: Zasiłki dla bezrobotnych Programy na rzecz promocji zatrudnienia Dodatki aktywizacyjne Pozostałe wydatki Na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w okresie od r. do r. wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie zł (w analogicznym okresie 2012 r. – zł). II. Finansowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy

16 Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od początku roku do r. na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę ogółem ,65 zł. w tym: na organizację stażu ,75 zł, na organizację prac interwencyjnych kwotę 3 872,90 zł i na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej kwotę ,00 zł Limit wydatków środków PFRON w 2013 r. to kwota zł. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. był kontynuowany projekt pt. „Działać skuteczniej”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest rozwój kadry Urzędu poprzez zatrudnienie 3 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach. Na realizację projektu w 2013 r. wydatkowano kwotę ,41 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło ,29 zł.

17 III. Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień r.

18

19

20

21

22

23

24 B. Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w okresie styczeń – luty 2014 r. Na realizację programów rynku pracy aktywizujących osoby bezrobotne w 2014r. Starosta Kamiennogórski otrzymał środki Funduszu Pracy wg algorytmu w kwocie zł ( o zł mniej w porównaniu do przyznanych na 2013r.). W ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł na kontynuację realizacji projektu „Mój atut – kompetencje zawodowe” w 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze planuje, że wsparciem zostaną objęte 352 osoby bezrobotne. Uczestnicy projektu będą mogli: - skorzystać z odbycia stażu osoby, - uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej – 80 osób. Projekt zakłada również refundację 30 przedsiębiorcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 30 uczestników projektu.

25 Zgodnie z obowiązującymi kryteriami dostępu zapisanymi w Planie Działania na lata 2014r-2015 dla Priorytetu VI w projekcie weźmie udział co najmniej: -120 osób w wieku do 30 roku życia, - 56 osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, - 21 osób niepełnosprawnych. 20% całej grupy docelowej ( 71 osób) będą stanowiły osoby młode poniżej 25 roku życia, które nie uczą się i są zarejestrowane do 4 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne ( tzw. młodzież NEET).

26 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji powiatowego rynku pracy w okresie I – II 2013 r. i I – II 2014 r. Tabela nr 1 Lp.Program rynku pracy Ogółem wydatki I - II 2013 r. Ogółem wydatki I - II 2014 r. l. m. Środki wydane l. m. Środki wydane 1Szkolenia53 494, ,37 2Szkolenia w Klubie Pracy4652,4500,00 3Pożyczki szkoleniowe00, ,00 4Staże , ,17 5Prace interwencyjne , ,86 6Roboty publiczne60, ,22 7Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej00,000 8Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy00,000 9Prace społecznie użyteczne02 587, ,00 10Koszty dojazdu na zajęcia aktywizacyjneX49,90X172,90 11Koszty opieki nad dzieckiemX0,00X1 817,59 Razem aktywne programy , ,11

27

28

29 Stopa bezrobocia - Polska – 14,0 - województwo -13,8

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170"

Podobne prezentacje


Reklamy Google