Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie dwuj ę zyczne w przedszkolach korporacji FRÖBEL Zielona Gora, 21. Juni 2011 FRÖBEL Kompetenz für Kinder Bilinguale Spracherziehung in Kindergärten.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie dwuj ę zyczne w przedszkolach korporacji FRÖBEL Zielona Gora, 21. Juni 2011 FRÖBEL Kompetenz für Kinder Bilinguale Spracherziehung in Kindergärten."— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie dwuj ę zyczne w przedszkolach korporacji FRÖBEL Zielona Gora, 21. Juni 2011 FRÖBEL Kompetenz für Kinder Bilinguale Spracherziehung in Kindergärten der FRÖBEL-Gruppe

2  Größter überregionaler nichtkonfessioneller Träger in Deutschland (non-profit)  Leistungsprofil: Krippen, Kindergärten und Horte, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Tagespflege Die FRÖBEL-Gruppe in Deutschland  Najwi ę kszy ponadregionalny niewyznaniowy podmiot w Niemczech (non-profit)  Zakres ś wiadczen: ż lobki, przedszkola i ś wietlice, kuratorzy, poradnie rodzinno-wychowawcze, „Tagespflege“ Korporacja FRÖBEL w Niemczech

3  120 Kindergärten, Krippen und Horten in Deutschland sowie 2 Kindergärten in Australien  10.000 betreute Kinder  1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  63 Mio. EUR Umsatz in 2010  Jeder Kindergarten verfolgt eine eigene pädagogische Profilierung - gemeinsame Rahmenkonzeption  Bis 2015 soll der Schwerpunkt der Bilingualen Erziehung in allen Einrichtungen umgesetzt werden (bisher englisch, polnisch, italienisch) Eckdaten zur FRÖBEL-Gruppe  120 przedszkoli, ż lobk ó w i ś wietlic in Niemczech jak r ó wnie ż 2 przedszkola w Australii  10.000 dzieci obj ę tych opiek ą  1.900 za t rudnionych pracownik ó w  63 Mio. EUR obrot ó w w 2010  Ka ż de przedszkole ma wlasny profil pedagogiczny – wsp ó lne za ł o ż enia programowe  Do 2015 powinno by ć wprowadzone dwujęzyczne wychowanie w ka ż dej plac ó wce (dotyc h czas angielski, polski, wloski) Dane kluczowe dotycz ą ce korporacji FRÖBEL

4  Pädagogik als Kultur – hierin spiegeln sich die Werte einer Gesellschaft  Bedeutung interkultureller Aspekte in einer zunehmend heterogenen und diversen Gesellschaft  Bedeutung des Lernens von Sprachen für die berufliche Zukunft: 3-Sprachen-Formel der EU: Zugangs zu mindestens 3 Sprachen in Europa  Auf den Spuren Friedrich Fröbels – Belebung des weltweit bekannten Begriffs Kindergarten  Bilinguales Angebot als Alleinstellungsmerkmal Warum Bilinguale Erziehung bei FRÖBEL  Pedagogika rozumiana jako kultura – w niej dzwierciedlaj ą si ę warto ś ci danego spo ł eczenstwa  Znaczenie interkulturowych aspekt ó w w heterogenicznym i r ó znorodnym spo ł ecze ń stwie  Znaczenie nauczania j ę zyk ó w dla przysz ł osci zawodowej: regu ł a tr ó jj ę zyczności w EU : opanowanie przynajmniej 3 j ę zyk ó w europejskich  Ś ladami Friedricha Fröbla – wskrzeszenie znanego na calym ś wiecie poj ę cia Kindergarten  Dwuj ę zyczno ś ć jako wyj ą tkowa cecha oferty Dlaczego dwuj ę zyczne wychowanie w FRÖBEL

5  Positive Effekte auf Spracherwerb – gerade auch bei der Erstsprache  Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund (60% der Kinder in deutschen Großstädten)  Stärkung des interkulturellen Verständnis in Grenzregionen  Internationale Kooperationen Lernen vom Ausland  Sprung ins Ausland als Chance Weitere Aspekte Bilingualer Erziehung  Pozytywny wp ł yw na rozw ó j j ę zykowy- tak ż e przy przyswajaniu j ę zyka ojczystego  Wspieranie dzieci z pochodzeniem migracyjnym (60% dzieci w du ż ych miastach niemieckich)  Wzmacnianie porozumienia międzykulturowego w regionach przygranicznych  Mi ę dzynarodowa wsp ó lpraca Wiedza zza granicy  Kontakty zagranicze jako s zansa Inne aspekty wychowania dwuj ę zycznego

6  Akademisierung: Stiftung eines Lehrstuhls an der Alice-Salomon- Hochschule und Ausbau der Quote von akademisch ausgebildeten MitarbeiterInnen  Ausbau und Sicherung eines Höchstmaßes an Qualität: Kinderschutzkonzept, dezentrale Fachberaterstruktur, Qualitätssicherung durch externe Evaluation und regelmäßige Befragungen  Besonderes Eingehen auf besondere Anforderungen der modernen Lebens- und Arbeitswelt durch Unternehmens- kooperationen: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ Was uns sonst pädagogisch bewegt… Nasze zamierzenia na polu pedagogicznym…  Zdobywanie wy ż szego wykszta ł cenia: Finansowanie katedry w Wy ż szej Szkole im. Alice-Salomon i powi ę kszenie udzialu procentowego pracownik ó w z wy ż szym wykszta ł ceniem  Rozbudowa i gwarancja wysokiej jako ś ci: koncepcja ochrony praw dziecka, decentralistycznie rozbudowana siatka doradc ó w, gwarancja jako ś ci poprzez eksternistyczn ą ewaluacj ę i regularne ankiety  Wychodzenie naprzeciw szczeg ó lnym wymaganiom nowoczesnego ż ycia zawodowego poprzez kooperacje z przedsi ę biorstwami: „Pogodzenie ż ycia rodzinnego z zawodowym“

7  Suche nach qualifizierten muttersprachlichen Fachkräften  Unterschiedliche Ausbildungsstandards  Konflikte in den Teams aufgrund von Verständigungs- problemen  Konflikte in den Teams aufgrund unterschiedlicher Rollen  Verständnis bei den Eltern: Sprachvermittlung erfolgt immersiv nicht verschult und zielt nicht auf Perfektion Bilinguale Erziehung als Herausforderung Dwuj ę zyczne wychowanie jako wyzwanie  Poszukiwanie wykwalifikowanych fachowc ó w native speaker ó w  Ro ż nice w poziomie wykszta ł cenia  Konflikty w zespo ł ach ze wzgl ę du na problemy porozumiewawcze  Konflikty w zespo ł ach ze wzgl ę du na r óż ne role  Akceptacja rodzic ó w tej metody nauki jezyka: w spos ó b immersywny, nie jak w szkol e i nie maj ą c a na celu osi ą gni ę ci e do s kona ł o ś ci

8  Auswahl von mehreren Pilotkindergärten pro Region  Mindestens 2 Muttersprachler pro Kindergarten  Umsetzung im Zusammenhang mit der offenen Arbeit – gruppenübergreifende Präsenz der Muttersprachler  Anwerbung der Muttersprachler in Australien und über die Zentrale in Berlin  Intensive Betreuung und laufende Qualifizierung der Muttersprachler wie auch der übrigen Teammitglieder Praktische Umsetzung der Bilingualen Erziehung Praktyczne wdrażanie wychowania dwujęzycznego  Wyb ó r kilku pilota ż owych przedszkoli w regionie  P rzynajmniej 2 nativ speaker ó w w jednym przedszkolu  Realizacja w kontekscie otartej pracy w przedszkolu – bez podzialu na grupy możliwa jest stała obecność nativ speakerów  Rekrutacja nativ speker ó w z Australli i poprzez central ę w Berlinie  Intensywna opieka i ci ą g ł e kszta ł cenie si ę nativ speaker ó w jak i pozostalych cz ł onk ó w zespo ł u

9  Start des Projekts im Jahr 2009 als Baustein der Strategie zum Ausbau bilingualer Standards in Deutschland  Erfolgreiche Übertragung von 2 Kindergärten aus der Insolvenz von ABC-Learning  Aufbau der Kindergärten hin zum höchsten australischen Qualitätsstandard  Zentrale Aufgabe bei der Anwerbung von Mitarbeitern aus Übersee  Gegenseitiges Lernen – vor allem Qualitätsentwicklung  Weitere Einrichtungen folgen: Deutsche Schule Melbourne FRÖBEL in Australien FRÖBEL w Australii  P ocz ą tek realizacji projektu w 2009 jako komponent w rozwoju strategi i do rozbudowy dwuj ę zycznych standard ó w w Niemczech  Przej ę cie z powodzeniem od ABC- Learning 2 przedszkoli, kt ó re zg ł osily upad ł o ść  Rozbudowa tych przedszkoli na najwy ż szym poziomie dpowiadaj ą cym standardom australijski m  Gl ó wne zadanie przy naborze pracownik ó w zza oceanu  Wzajemna nauka – przede wszystkim wzrost jakoś c i  P lanowane projekty na przyszlo ść : Niemiecka Szkola Melbourne

10 Dzi ę kujemy za uwage! FRÖBEL-Gruppe Alexanderstr. 9 10178 Berlin www.froebel-gruppe.de


Pobierz ppt "Wychowanie dwuj ę zyczne w przedszkolach korporacji FRÖBEL Zielona Gora, 21. Juni 2011 FRÖBEL Kompetenz für Kinder Bilinguale Spracherziehung in Kindergärten."

Podobne prezentacje


Reklamy Google