Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki – szansą i wyzwaniem dla integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki – szansą i wyzwaniem dla integracji."— Zapis prezentacji:

1 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki – szansą i wyzwaniem dla integracji społecznej Białystok, 19 grudnia 2007

2 2 Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII - Promocja integracji społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

3 3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Plan Działania dla Priorytetu VII PO KL na rok 2008 jako bazowy dokument przy realizacji Priorytetu

4 4 Dla Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Instytucja Pośrednicząca, którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przygotowała Plan Działania na lata 2007-2008.

5 5 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodkipomocy społecznej projekty systemowe Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej– projekty systemowe Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektoraekonomii społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe

6 6 Elementy Planu Działania  opis wybranych obszarów wymagających wsparcia w danym roku oraz rezultatów przewidzianych do osiągnięcia dzięki udzielonemu wsparciu  plan finansowy w podziale na źródła finansowania określonych działań i poddziałań  zestaw wskaźników, które umożliwią monitorowanie stopnia osiągania celów  procedury dotyczące wyboru projektów konkursowych  zasady aplikowania o środki dostępne na realizację projektów w trybie konkursowym jak i systemowym.  typy projektów przewidzianych do realizacji

7 7 Projekty systemowe Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  projekt systemowy z zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  projekt systemowy w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej oraz specjalistycznego doradztwa, którego beneficjentem systemowym są regionalne ośrodki polityki społecznej Dwa pierwsze projekty systemowe są wobec siebie komplementarne stanowiąc w istocie jeden projekt systemowy rozdzielony z uwagi na alokacje środków na struktury gminne i powiatowe oraz katalog osób wymagających wsparcia.

8 8 Projekty konkursowe Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  projekt konkursowy w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którego beneficjentem są wszystkie podmioty  projekt konkursowy w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, którego beneficjentem są wszystkie podmioty

9 9 Projekty konkursowe c.d. Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  projekty konkursowe w zakresie inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji, którego beneficjentem są wszystkie podmioty

10 10 Kryteria oceny Ocena merytoryczna Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL Kryteria ogólneKryteria szczegółowe Kryteria formalne Kryteria merytoryczne Kryteria horyzontalne Kryteria strategiczne Kryteria dostępu Ocena formalna Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący dla całego PO KL Zatwierdzane przez Komitet Monitorujący w ramach danego Planu Działania

11 11 Kryteria wyboru projektów ustalone w Planie Działania 1.Kryteria dostępu dla Działania 7.2.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  kryterium wartości finansowej: minimum 50 tysięcy złotych  Kryterium obszaru realizacji projektu: projekt realizowany na terenie Województwa Podlaskiego  Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące  Kryterium kompleksowości wsparcia: konieczność uwzględnienia minimum dwóch form wsparcia w ramach jednego projektu dla Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji kryterium wartości finansowej projektu: maksimum 50 tysięcy złotych Kryterium obszaru realizacji projektu: projekt realizowany na terenie naszego województwa Kryterium okresu realizacji: projekt nie dłuży niż 24 miesiące

12 12 Kryteria wyboru projektów ustalone w Planie Działania 2. Kryteria strategiczne dla Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie – projekty te na etapie oceny merytorycznej uzyskają premię punktową w wysokości 10 punktów. dla Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie

13 13 Podział alokacji ogółem na województwa w ramach Komponentu Regionalnego w rozbiciu na Priorytet VII (w euro) Środki do wykorzystania

14 14 Alokacja finansowa na rok 2008 Projekty konkursowe 7 453 587 PLN 12 490 667 PLN Projekty systemowe

15 15 Ile mamy pieniędzy na poszczególne Działania i Poddziałania? Priorytet VII 19 944 254 zł Projekty konkursowe 7 453 587 zł Działanie 7.2 5 962 869 zł Poddziałanie 7.2.1 3 726 793 zł Poddziałanie 7.2.2 2 236 076 zł Działanie 7.3 1 490 718 zł Projekty systemowe 12 490 667 zł Działanie 7.1 12 490 667 zł Poddziałanie 7.1.1 7 185 577 zł Poddziałanie 7.1.2 4 336 124 zł Poddziałanie 7.1.3 968 966,00 zł Rok 2008

16 16 Inne dokumenty programowe Dokumenty niezbędne dla projektodawcy do prawidłowego przygotowania wniosku to:  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL Powyższe pozycje dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.gov.pl

17 17 D o k u m e n t y w y m a g a n e o d b e n e f i c j e n t ó w  Harmonogram płatności  Wniosek o płatność  Wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy  Umowy z partnerami (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami – w tym: umowa o współpracy ponadnarodowej)  Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat  Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków  Oświadczenie o kwalifikacji VAT

18 18  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu  Deklaracja uczestnictwa w projekcie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem  Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (w przypadku gdy wniosek jest podpisywany przez osoby/ę nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby)  Uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. D o k u m e n t y w y m a g a n e o d b e n e f i c j e n t ó w

19 19 Składanie wniosków Do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL służy aplikacja GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH Dostępna przez internet na stronie www.generatorwnioskow.efs.gov.pl lub www.efs.gov.pl/20072013/wniosek

20 20 Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

21 21 PROJEKT SYSTEMOWY art.28, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu zadań określonych w odrębnych przepisach;

22 22  Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.  Powyższe rodzaje projektów mają tę wspólną cechę, że dotyczą dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach. PROJEKT SYSTEMOWY

23 23 Projekt systemowy składa się z dwóch elementów:  działania na rzecz aktywnej integracji wobec klientów pomocy społecznej  upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji PROJEKT SYSTEMOWY

24 24 W poddziałaniu 7.1.1 - ośrodki pomocy społecznej – o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku działań: – na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z poniższych grup: »osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy); »osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi; »osoby z wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych; »osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); »osoby bezdomne »osoby niepełnosprawne; »osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia. – integracji społecznej młodzież do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie objęte działaniami OHP); Beneficjenci i odbiorcy projektu

25 25 W poddziałaniu 7.1.2 - powiatowe centra pomocy rodzinie - o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej, działające na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z poniższych grup:  osób niepełnosprawnych;  opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;  uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym, oraz osoby nie będące obywatelami polskim posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, mające trudności z integracją zawodową i społeczną. Beneficjenci i odbiorcy projektu

26 26 Sposób realizacji projektów systemowych: Sposób realizacji projektów systemowych:  Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane są przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. W tym przypadku pracownik socjalny przygotowuje projekt kontraktu socjalnego oraz projektu aktywności lokalnej, który akceptowany jest przez kierownika ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Beneficjenci i odbiorcy projektu

27 27 Sposób realizacji projektów systemowych : Działania w zakresie aktywnej integracji zlecane przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie podmiotom zewnętrznym realizowane są na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Beneficjenci i odbiorcy projektu

28 28 Sposób realizacji projektów systemowych: Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane w partnerstwie: -partnerstwo lokalne - stanowiące pisemne porozumienie partnerów publicznych, społecznych i prywatnych realizujących projekt; określone w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; -partnerstwo publiczno – społeczne, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Beneficjenci i odbiorcy projektu

29 29 Uwaga! Działania w zakresie aktywnej integracji mogą być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na zasadzie umowy. Umowa może określać uzgadnianie działań, wspólną realizację zadań jak również określenie przejęcia roli beneficjenta przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego na terenie obejmującym więcej niż jedna gminę. Te gminy (lub gminy i powiaty), które przedstawią wspólny projekt mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe – nagrodę za wspólne działanie! Beneficjenci i odbiorcy projektu

30 30 Kryteria merytoryczne Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych spełniających wymogi konstrukcyjne i merytoryczne. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku; Kryteria organizacyjne Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. Gminy nie spełniające tych wymogów są obowiązane je spełnić do 31 grudnia 2010 roku. Kryteria finansowe W ramach wkładu własnego: 10.5% z Funduszu Pracy na finansowanie prac społecznie użytecznych 10.5% z PFRON Kryteria formalne Złożenie wniosku o dofinansowanie Kryteria dostępu do projektu systemowego

31 31 Wsparcie integracji społecznej i zawodowe osób niepełnosprawnych Narzędzia realizacji projektu Kontrakt socjalnyProjekt aktywności lokalnej

32 32 Kontrakt socjalny  Kontrakt socjalny (lub indywidualne programy) jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  Kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości: zastosowania wsparcia finansowego; pracy socjalnej; prac społecznie użyteczne instrumentów aktywnej integracji. Narzędzia realizacji projektu

33 33 Kontrakt socjalny c.d. Kontrakt socjalny c.d. W przypadku osoby (rodziny) korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej wsparcie finansowe dla osoby (rodziny), z którą zawarto kontrakt socjalny może być dokonywane poprzez:  przyznanie części zasiłku okresowego przewyższającą minimalną wysokość zasiłku okresowego. Świadczenie może być przyznane do wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem tej osoby (rodziny). Zasady wsparcia finansowego w kontrakcie

34 34 Kontrakt socjalny c.d. Kontrakt socjalny c.d. W przypadku osoby nie korzystającej z zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej możliwe jest:  wsparcie finansowe dla osoby, z którą zawarto kontrakt socjalny poprzez przyznanie zasiłku celowego. Zasiłek celowy mający charakter aktywizacyjny może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów dojazdu do instytucji uczestniczących w działaniach na rzecz aktywnej integracji, w tym dojazdu na szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zasady wsparcia finansowego w kontrakcie

35 35 Program aktywności lokalnej  Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności.  W ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni mniejszej niż gmina:  dzielnicy, osiedlu, sołectwie, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy.  Program aktywności lokalnej realizowany jest w partnerstwie. W ramach programu przewiduje się zastosowanie: –środowiskowej pracy socjalnej, –instrumentów aktywnej integracji, –prac społecznie użytecznych –działań o charakterze środowiskowym. Narzędzia realizacji projektu

36 36 Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach tego narzędzia możliwe jest sfinansowanie przez PCPR działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej realizowanych przez:  gminę;  warsztat terapii zajęciowej;  zakład aktywności zawodowej;  organizację pozarządową Narzędzia realizacji projektu

37 37 Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Finansowane będą działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej obejmujące zadania o charakterze informacyjnym, orzeczniczym, szkoleniowym oraz doradczym mające na celu: prowadzenie działalności informacyjnej i wspierającej osoby niepełnosprawne w podejmowaniu aktywizacji zawodowej w szczególności poprzez wsparcie przy podejmowaniu przez osoby niepełnosprawne działań aktywizacyjnych; zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane w warsztatach terapii zajęciowej; Narzędzia realizacji projektu

38 38 Nowa formuła instrumentów aktywizacyjnych stosowanych wobec klientów pomocy społecznej stanowiących nową jakość działań Instrumenty aktywnej integracji Aktywizacja zdrowotna Aktywizacja zawodowa Aktywizacja społeczna Aktywizacja edukacyjna

39 39 Instrumenty aktywizacji zawodowej  skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej;  skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej;  prace społecznie użyteczne;  dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania;  uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy (do 9 miesięcy w wymiarze od 10 do 40 godzin, bez nawiązania stosunku pracy); Instrumenty aktywnej integracji

40 40 Instrumenty aktywizacji edukacyjnej  zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub średnim;  zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego lub potrzeb wynikających ze specyfiki niepełnosprawności ; Instrumenty aktywnej integracji

41 41 Instrumenty aktywizacji zdrowotnej  badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia;  terapię psychologiczną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób;  program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;  turnusy rehabilitacyjne, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych; Instrumenty aktywnej integracji

42 42 Instrumenty aktywizacji społecznej  uczestnictwo w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  uczestnictwo w środowiskowych domach samopomocy lub rodzinnych domach pomocy o których mowa w przepisach pomocy społecznej;  usługi wspierające, w tym tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent personalny osoby niepełnosprawnej;  usługi wspierające animację lokalną, w tym animator lokalny, lider klubu integracji społecznej;  świadczenia w ramach wolontariatu;  uczestnictwo w grupach i klubach samopomocowych;  treningi kompetencji społecznych. Instrumenty aktywnej integracji

43 43 Projekt systemowy składa się z dwóch elementów:  działania na rzecz aktywnej integracji wobec klientów pomocy społecznej  upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji Projekty systemowe

44 44 Upowszechnienie pracy socjalnej Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się: możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Zatrudnienie dotyczy: pracowników socjalnych spełniających wymogi określone w przepisach o pomocy społecznej; doradców do spraw osób niepełnosprawnych – pracowników socjalnych lub doradców zawodowych specjalizujących się w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

45 45  W ramach projektu systemowego możliwe jest finansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego pracownika;  W ramach projektu systemowego możliwe jest sfinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego pracownika socjalnego  Podział środków na wsparcie zatrudnienia pracowników socjalnych przygotowywany jest przez regionalny ośrodek polityki społecznej na obszar całego województwa, zaś doradcy ds. osób niepełnosprawnych są zatrudniani w ramach algorytmu dla powiatów. Upowszechnienie pracy socjalnej

46 46 Zasady finansowania projektów systemowych Źródła finansowania: Źródła finansowania:  dofinansowanie (dotacja rozwojowa z budżetu JST)  wkład własny:  budżet JST (w tym z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań wobec uchodźców)  PFRON  Fundusz Pracy (finansowanie prac społecznie użytecznych

47 47 Źródła finansowania c.d. Źródła finansowania c.d.  W przypadku projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, dotacja rozwojowa otrzymywana jest jako zaliczka z budżetu samorządu województwa.  Wysokość dotacji rozwojowej uzależniona jest od wysokości wymaganego wkładu własnego. Zasady finansowania projektów systemowych

48 48 Budżet projektu  Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany na każdy rok budżetowy  Budżet określa:  środki na poszczególne zadania  łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych  wartość wydatków objętych cross-financingiem  wartość kosztów pośrednich  podział na kwotę dofinansowania i wkład własny Zasady finansowania projektów systemowych

49 49 Budżet projektu – rodzaje zadań  aktywna integracja  praca socjalna  wsparcie dochodowe  działania o charakterze środowiskowym  prace społecznie użyteczne  wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  zarządzanie projektem  promocja projektu Zasady finansowania projektów systemowych

50 50 Budżet projektu – zasady konstruowania Projekty w zakresie rozwoju form aktywnej integracji  wsparcie uzależnione od liczby osób objętych kontraktem socjalnym lub programem aktywności lokalnej  kalkulowany koszt na os. aktywizowaną 5 tys. zł/rok Projekty w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej  wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych do 4 tys. zł/m-c/os. (nie wyżej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w OPS lub PCPR) Zasady finansowania projektów systemowych

51 51 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Możliwości finansowania działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej oraz inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich

52 52 Działania i poddziałania Projekty konkursowe 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

53 53 Środki do wykorzystania w 2008 roku Poddziałanie 7.2.2 2 236 076 zł Poddziałanie 7.3 1 490 718 zł Poddziałanie 7.2.1 3 726 793 zł

54 54 Kto może ubiegać się o dotację? Do kogo skierowane jest wsparcie? Osób długotrwale bezrobotnych Niezatrudnionych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi Osób powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich Osób 50+ Młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym Osób bezdomnych Uchodźców Członków mniejszości etnicznych i narodowych (oprócz romskiej) Osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze Osób po zwolnieniu z zakładu karnego (do 12 miesięcy od jej opuszczenia) Instytucji pomocy społecznej i ich pracownicy Partnerów społecznych i gospodarczych Beneficjentami w projektach konkursowych mogą być wszystkie podmioty W Podziałaniu 7.2.1 wsparcie skierowane jest do:

55 55 Kto może ubiegać się o dotację? Do kogo skierowane jest wsparcie? W Podziałaniu 7.2.2 wsparcie skierowane jest do: Podmiotów ekonomii społecznej Instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych) W Działaniu 7.3 wsparcie skierowane jest do: Mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców Podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów Społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich

56 56 KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Celem działania jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej CEL DZIAŁANIA

57 57 KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno– zawodowe  kursy i szkolenia w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej  Staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społeczny  Promocja oraz wsparcie wolontariatu, w zakresie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  Tworzenie i funkcjonowanie pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, kluby środowiskowe)  Kampanie organizacyjno – promocyjne z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, etc. TYPY PROJEKTÓW

58 58 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  Wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczącej usługi:  Doradztwo (indywidualne i grupowe), szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej  Usługi prawne, finansowe, marketingowe  Rozwój partnerstwa lokalnego  Rozwój ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VII – Promocja integracji społecznej TYPY PROJEKTÓW

59 59 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Celem działania jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze:  informacyjnym,  szkoleniowym i promocyjnym – szkolenia, spotkania, seminaria mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich KOMPONENT REGIONALNY Priorytet VII – Promocja integracji społecznej TYPY PROJEKTÓW CEL DZIAŁANIA

60 60 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Kwalifikowalność wydatków

61 61 Podstawy prawne - kwalifikowalność - Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

62 62 Przepisy odrębne - kwalifikowalność - W przypadku działań finansowanych z Funduszu Pracy - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - W przypadku działań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - W przypadku projektów realizowanych z udziałem pomocy publicznej lub pomocy de minimis - wybrane rozporządzenia Rady i Komisji (WE) oraz regulacje krajowe

63 63 Dokumenty - kwalifikowalność - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)‏ - Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 - System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

64 64Kwalifikowalność Reguły kwalifikowalności projektów pozwalają określić, czy projekt należy do zakresu przedmiotowego konkretnego programu i jego priorytetu lub działania. Reguły kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL to inaczej zasady traktujące o możliwościach refundacji kosztów realizacji projektów ze środków PO KL. Wydatki, co do zasady, powinny być realizowane na terenie kraju i muszą być zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego. Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na etapie: a) wyboru b) realizacji c) rozliczania projektu

65 65 Przed przystąpieniem do konstrukcji budżetu projektu potrzebne jest: 1) Wydzielenie kosztów w ramach kategorii: koszty kwalifikowalne koszty niekwalifikowalne wkład pieniężny wkład niepieniężny koszty bezpośrednie koszty pośrednie wkład własny przychody projektu 2) Określenie ogólnego poziomu dofinansowania projektu Minimalna wartość projektu PO KL, o ile IP nie określi inaczej w Planie działania, wynosi 50 tys. zł Maksymalna wartość dotyczy tzw. „małych grantów” (wybrane działania VI, VII oraz IX Priorytetu) i wynosi 50 tys. zł

66 66 Okres kwalifikowania wydatków: 12 grudnia 2006 r. - początek okresu kwalifikowalności wydatków; data otrzymania przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 31 grudnia 2015 r. - koniec okresu kwalifikowalności wydatków; IP może w porozumieniu z IZ, określić wcześniejszą datę końcową kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów na potrzeby dokonania zamknięcia pomocy w ramach priorytetów PO KL

67 67 Wydatki są kwalifikowalne, jeśli: - są niezbędne dla realizacji projektu - są efektywne (spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami osiągania wysokiej jakości za daną cenę) - zostały faktycznie poniesione - są udokumentowane - zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu; - nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowanych z EFS - są zgodne z zasadą cross-financingu - są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego

68 68 Przykładowe wydatki kwalifikowalne: - wynagrodzenie personelu - amortyzacja - leasing - opłaty finansowe - opłaty bankowe od dokonywanych transakcji finansowych - koszty porad prawnych - opłaty notarialne - koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych - koszty księgowości - koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie

69 69 Wybrane warunki kwalifikowalności podatek VAT - (jeżeli Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku) wkład niepieniężny - (np. usługi, rzeczy i pozostałe dobra - ich wartość może zostać poddana niezależnej wycenie oraz weryfikacji w drodze kontroli/audytu)‏ dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią - (muszą wynikać z dokumentacji księgowej podmiotu wypłacającego i mogą podlegać kontroli) usługi zlecone - (jeżeli przynoszą wartość dodaną do projektu, są zaakceptowane we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniają regulację Ustawy prawo zamówień publicznych) wydatki na środki trwałe - (jeżeli zostaną włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny)‏

70 70 Zasady konstruowania budżetu projektu W ramach PO KL koszty projektu przedstawiane są we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Dodatkowo Beneficjent wykazuje w załączniku do wniosku o dofinansowanie szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu. Budżet zadaniowy = koszty bezpośrednie + koszty pośrednie

71 71 Koszty bezpośrednie to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Beneficjent zamierza realizować w ramach projektu. Koszty bezpośrednie obejmują wszystkie koszty realizacji danego zadania, bez względu na to czy są to koszty osobowe, administracyjne czy inne. W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań lub celów projektu np. rekrutacja, realizacja szkolenia, promocja projektu, wraz z odpowiednim limitem kosztów, które zostaną poniesione na ich realizację. Limit kosztów w ramach budżetu zadaniowego powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej w budżecie załączonym do wniosku o dofinansowanie.

72 72 Przykładowy katalog zadań w ramach projektu - zarządzanie projektem - obsługa księgowa - zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu - rekrutacja uczestników projektu - promocja projektu - szkolenia - staże - organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych - przygotowanie publikacji - ewaluacja

73 73 Koszty pośrednie stanowią tą część kosztów Beneficjenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi będących wynikiem realizowanego projektu. W szczególności koszty pośrednie mogą obejmować: a) koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu tj. m.in. wynagrodzenie związane z obsługą administracyjną (np. koordynator projektu), obsługą księgową; b) opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz); c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę; d) amortyzacja wyposażenia; e) remonty bieżące maszyn, urządzeń, pomieszczeń; f) usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe; g) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych zużytych na potrzeby projektu; h) koszty ubezpieczeń majątkowych; i) środki do utrzymania czystości pomieszczeń i tp.

74 74 Koszty pośrednie kwalifikują się do dofinansowania (stanowią wydatki kwalifikowane), pod warunkiem, że: a) nie zawierają wydatków przypisanych do innych pozycji budżetowych (nie zostały uwzględnione w kosztach bezpośrednich projektu) b) nie mogą być poniesione bezpośrednio c) nie są finansowane z innych źródeł d) mają bezpośredni związek z realizowanym projektem e) zostały rzeczywiście poniesione Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na etapie wyboru projektu oraz na etapie realizacji i rozliczania projektu. Projekt dofinansowany w ramach PO KL musi zachować trwałość przez okres 5 lat od daty przekazania Beneficjentowi płatności końcowej.

75 75 Wartość kosztów pośrednich ograniczona jest następującymi limitami : - do 20% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości do 2 mln zł - do 15% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln zł - do 10% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł

76 76 Wydatki niekwalifikowalne: - podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe - zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (gruntu) - zakup wyposażenia, mebli, pojazdów, infrastruktury - odsetki od zadłużenia - koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej

77 77 Wydatki niekwalifikowalne c.d.: - wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; - koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ PO KL) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; - wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe.

78 78 Cross - finansing Cross - finansing Instytucja Zarządzająca PO KL dopuściła w PO KL możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu, powinien także być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.

79 79 Cross – finansing c.d.: Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. W przypadku działań w ramach priorytetów dt. integracji społecznej IZ POKL zwiększyła procentową wartość wydatków kwalifikowalnych na finansowanie crossfinancingu do 15%.

80 80 Cross – finansing c.d.: Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem to: a) zakup sprzętu, wyposażenia i systemów informatycznych b) dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych c) tworzenie baz danych

81 81 Kwalifikowalność kosztów – cross-financing c.d.: Przykładowe wydatki w ramach cross-financingu w Priorytecie VII PO KL zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz doposażenia stanowiska pracy dostosowanie pomieszczeń i miejsc pracy m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostek sektora ekonomii społecznej

82 82 Szczególne warunki kwalifikowalności Wydatki w przypadku: a) projektów finansowanych z Funduszu Pracy (jeżeli wydatki projektu są zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)‏ b) projektów finansowanych z PFRON (jeżeli wydatki projektu są zgodne z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)‏ c) projektów objętych zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeżeli spełniają ogólne warunki kwalifikowalności i szczegółowe warunki określone w programie pomocowym, stanowiącym podstawę prawną udzielenia pomocy)‏

83 83 - zakaz przekraczania łącznej kwoty wydatków kwalifikowalny z zatwierdzonego wniosku - dokonywanie przesunięć w rezultatach projektu bez obowiązku informowania dozwolone do 10% wartości wskazanych we wniosku - większość odstępstw od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie traktowana jest jako zmiany w projekcie i wymaga zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody podmiotu będącego stroną umowy - niedozwolone są zmiany proporcji pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania a wydatkami na realizację całości danego zadania Budżet projektu

84 84 Budżet projektu - wszelkie wydatki powinny być wskazane we wniosku - nie można kosztów zanadto zaniżać ani przyjmować maksymalnych stawek - koszty personelu są wyszczególnione przy każdym zadaniu - kwoty wykazywane w budżecie zadaniowym powinny wynikać z załączonego szczegółowego budżetu - sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu nie może zostać zbyte przez beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Określone miejsca pracy powinny być utrzymane przez okres 3 lat od momentu ich utworzenia (2 lata w przypadku MŚP) - przychody uzyskane w trakcie realizacji projektu wykazywane są we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych płatności w ramach projektu

85 85 Dziękuję za uwagę URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych www.pokl.wrotapodlasia.pl ul. Gen. F. Kleeberga 20 15-691 Białystok tel. (085) 65 48 200 fax. (085) 65 48 201


Pobierz ppt "1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki – szansą i wyzwaniem dla integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google