Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dalej: dyrektywa OOŚ); Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej: dyrektywa Siedliskowa); Dyrektywy Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dalej: dyrektywa Ptasia); Dyrektywy Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dalej: dyrektywa SOOŚ); Dyrektywy Rady nr 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG; Dyrektywy Rady nr 2003/35/WE z dnia z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa o dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE. REALIZACJA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH MUSI BYĆ ZGODNA Z WYMAGANIAMI DYREKTYW UNIJNYCH:

3 Oceny wpływu na środowisko – najważniejsze dyrektywy 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Polityki i Strategie Plany i Programy Dyrektywa SOOS (2001/42/EC) oraz Dyrektywa siedliskowa (92/43/EC) Projekty i Przedsięwzięcia Dyrektywa OOS (85/337/EEC) oraz Dyrektywa siedliskowa (92/43/EC)

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie KLUCZOWE AKTY PRAWNE : ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708). - przepisy dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko obowiązywały do dnia 14 listopada 2008 r, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - obowiązuje od dnia 15 listopada 2008 r.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) (dalej: ustawa OOŚ), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 08. 25. 150, z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04. 92.880, z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 06. 156. 1118, z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 03. 80.717), Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 05. 228.1947, z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 05. 239. 2019, z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. 03. 178. 1749, z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 05. 45. 435, z późn. zm), Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 80. 721, z późn. zm.), Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 07.16. 94, z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 04. 256. 2571, z późn. zm.), Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. 173.1219), Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 03.153.1502, z późn. zm.). PODSTAWY PRAWNE:

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regulacje zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stanowią wyciąg z dotychczasowych postanowień ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wprowadzone zmiany merytoryczne, dotyczące głównie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, uzasadnione zostały potrzebą uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej w zakresie nieprawidłowego stosowania dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz koniecznością transpozycji stosownych przepisów UE. Na mocy ustawy utworzone zostały nowe organy administracji rządowej - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska.

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska realizuje zadania związane z oceną oddziaływania na środowisko oraz ochroną przyrody. Siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn tel. (0 89) 52-32-378; fax. (089) 52-32-405

8 Oceny oddziaływania wymagają: 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projekty dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Projekty polityk, strategii, planów i programów sektorowych, Projekty dokumentów innych niż ww., których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. Planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa), Planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli stwierdzony zostanie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (II grupa). strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ocena oddziaływania na środowisko Planowane przedsięwzięcia inne niż wymienione wyżej (grupa I i II), jeżeli mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony. ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

9 Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają (art. 46 ustawy OOŚ): 1. projekty koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego, 2. projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 3. projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10 Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja następujących przedsięwzięć (art. 59 ust 1. ustawy OOŚ): 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I), 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II).. 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie GRUPA I Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Aneks I dyrektywy OOŚ

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie GRUPA II Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Aneks II dyrektywy OOŚ

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie GRUPA II Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Aneks II dyrektywy OOŚ

14 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to postępowanie obejmujące w szczególności: 1. weryfikację raportu OOŚ, 2. uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 3. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

15 W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje i ocenia: 1. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami, dostępność do złóż kopalin, 2. możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 3. wymagany zakres monitoringu. 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

16 Przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko jeżeli (art. 59 ust. 2 ustawy OOŚ): 1. przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, 2. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został zatwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy OOŚ.. 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

17 17 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najważniejsze różnice pomiędzy OOS a oceną oddziaływania na obszar Natura 2000 OOSNatura 2000 Projekty z Aneksu I i II dyrektywy OOSWszystkie projekty i programy nie związane bezpośrednio lub potrzebne do zarządzania obszarem Natura 2000 Ocena wpływu na aspekty środowiska, Natura 2000 jest jednym z nich Ocena skupia się na znaczącym negatywnym wpływie na integralność obszaru Natura 2000 Decyzja kompetentnego organu musi brać pod uwagę efekty przedsięwzięcia na środowisko Niedopuszczalność zatwierdzenia projektu, który ma znaczący negatywny wpływ na obszar Natura 2000, jeśli istnieją nieszkodliwe alternatywy Decyzję podejmuje kompetentny organ po wzięciu pod uwagę i rozpatrzeniu wszystkich informacji zgromadzonych w postępowaniu W sytuacji gdy brak alternatyw, przedsięwzięcie które ma negatywny wpływ na obszar Natura 2000, może być zrealizowane tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w art. 6.4 Dyrektywy siedliskowej

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach (art. 61 ustawy OOŚ): Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli została stwierdzona konieczność przeprowadzenia OOŚ. przeprowadza właściwy organ do wydania tej decyzji przeprowadza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Zasadnicza OOŚPonowna OOŚ

19 Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ustawy OOŚ): 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska –dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) takich jak: drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektorenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne; –dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych i obszarach morskich. 2.Starosta –scalanie, wymiana lub podział gruntów 3. Dyrektor regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych –zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny 4. Wójt, burmistrz, prezydent miasta –dla pozostałych przedsięwzięć. 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednego województwa, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje RDOŚ, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi RDOŚ. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje RDOŚ.

21 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymagane jest dla (art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ): –planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I), –planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II). Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. (art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ): –decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, –decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, –decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, –decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, –decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, –decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012. 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22 Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 88 ustawy OOŚ) Konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć z grupy I i II, wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może wynikać z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może zostać przeprowadzona na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocenę oddziaływania na środowisko, stanowiącą część postępowania w prawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeprowadza RDOŚ 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg lub linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, sztucznych zbiorników wodnych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) Inwestor składa RDOŚ wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia. RDOŚ 1)zwraca się o opinię co do zakresu raportu do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 2) wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu, 3) zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu Inwestor składa RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załącza raport w zakresie określonym w ustawie.

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Inwestor przedkłada RDOŚ raport w zakresie zgodnym z postanowieniem. RDOŚ 1) podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz otwartej rozprawie dla społeczeństwa, jeżeli miała być przeprowadzona, 2)występuje o opinię do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 3)rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 4) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wójt, burmistrz, prezydent miasta 1)zwraca się o opinię co do zakresu raportu do RDOŚ i powiatowego inspektora sanitarnego, 2) wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu, 3) zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia raportu Inwestor przedstawia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załącza raport w zakresie określonym w ustawie.

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Inwestor przedkłada wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta raport w zakresie zgodnym z postanowieniem. Wójt, burmistrz, prezydent miasta 1) podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz otwartej rozprawie dla społeczeństwa, jeżeli miała być przeprowadzona, 2)występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ i o opinię do powiatowego inspektora sanitarnego, 3)rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 4) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wójt, burmistrz, prezydent miasta zwraca się do RDOŚ i powiatowego inspektora sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. NIETAK SCREENING służy stwierdzeniu przez właściwy organ, czy przeprowadzenie OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TAKNIE Wójt, burmistrz, prezydent miasta w drodze postanowienia „sceerningowego”, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określa zakres raportu ( na postanowienie służy zażalenie). Wójt, burmistrz, prezydent miasta 1)wydaje postanowienie „screeningowe”, w którym stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, 2) wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 3) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji. Inwestor przedkłada raport w zakresie zgodnym z postanowieniem. Wójt, burmistrz, prezydent miasta 1)podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz otwartej rozprawie dla społeczeństwa, jeżeli miała być przeprowadzona, 2) występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ i o opinię do powiatowego inspektora sanitarnego, 3) analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której także przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 4) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

29 Uwaga Ważne jest uzasadnienie postanowienia „screeningowego ” Uzasadnienie postanowień o obowiązku przeprowadzenia OOŚ i o zakresie raportu lub o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

30 Uwaga Ważnejest uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy została przeprowadzona OOŚ, niezależnie od wymagań wynikających z Kpa, powinno zawierać: informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: - ustalenia zawarte w raporcie OOŚ, - uzgodnienia RDOŚ oraz opinie PIS, - wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy nie została przeprowadzona OOŚ, niezależnie od wymagań wynikających z Kpa, powinno zawierać: -informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ przedsięwzięcia na środowisko. 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w decyzji środowiskowej stwierdzono konieczność ponownej oceny oddziaływania na środowisko Inwestor składa staroście wniosek o pozwolenie na budowę. Załącza raport oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Starosta 1)występuje o uzgodnienie do RDOŚ, 2)zawiesza postępowanie do czasu zakończenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ występuje do: 1)starosty o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa, 2)powiatowego inspektora sanitarnego o opinię.

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Starosta 1)podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma być przeprowadzona, 2)przekazuje RDOŚ wnioski i uwagi społeczeństwa oraz protokół z rozprawy, jeżeli została przeprowadzona. RDOŚ analizuje materiał dowodowy i wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Starosta 1)analizuje materiał dowodowy i wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę, 2)podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (III grupa) Starosta, po otrzymaniu od inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, uznając, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie, w którym nakazuje inwestorowi przedłożenie dokumentacji regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ). RDOŚ po otrzymaniu dokumentacji bada, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. NIETAK SCREENING „NATUROWY”

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TAKNIE RDOŚ postanowieniem stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Nakazuje sporządzenie raportu i określa jego zakres ( na postanowienie służy zażalenie). RDOŚ wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływa- nia tego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Inwestor przedkłada RDOŚ raport w zakresie zgodnym z postanowieniem. RDOŚ występuje do starosty o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa, załączając raport. Starosta wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na budowę.

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Starosta 1) podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeżeli ma być przeprowadzona, 2) przekazuje RDOŚ wnioski i uwagi społeczeństwa oraz protokół z rozprawy, jeżeli została przeprowadzona. RDOŚ wydaje postanowienie, w którym uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia albo odmawia uzgodnienia, jeżeli z oceny oddziaływania wynika, że przedsięwzięcia może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art.. 34 ustawy o ochronie przyrody. Starosta 1) wydaje pozwolenie na budowę uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w uzgodnieniu albo w przypadku odmowy uzgodnienia odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, 2) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.

36 Uwaga Ważne jest uzasadnienie postanowienia o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Uzasadnienie postanowień o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

37 Dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku o dofinansowanie 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Beneficjenci realizujący projekt o charakterze infrastrukturalnym wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ, bądź projekt, który może znacząco wpływać na obszar Natura 2000 (grupa I, II lub III) Beneficjenci realizujący projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym (zakup sprzętu, urządzeń, taboru) lub tzw. projekt „miękki” (szkolenia, kampania edukacyjna) Beneficjenci realizujący projekt o charakterze infrastrukturalnym, nie wymienionym w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ, bądź projekt, który nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000 załącznik 2a i 2b oraz dokumentacja z postępowania OOŚ załącznik 2a (wypełniony w ograniczonym zakresie) i załącznik 2b, oraz dokumentacja (jeżeli została wydana) załącznik 2a (wypełniony w ograniczonym zakresie)

38 Załączniki i dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć z grupy I oraz grupy II, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia OOŚ 1.Załącznik 2a, 2.Załącznik 2b, 3.Decyzje administracyjne: - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzja lokalizacyjna, jeżeli została wydana, - decyzję o pozwoleniu na budowę oraz poprzedzające ją postanowienie uzgadniające, jeżeli zostały wydane, 4.Streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ lub raport OOŚ, 5.Dokumenty dotyczące wyników konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego: - postanowienie w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia – RDOŚ*, - postanowienie w przedmiocie zaopiniowania środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia – właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, - postanowienie o obowiązku przeprowadzenia OOŚ, ustalające zakres raportu wraz z opiniami właściwych organów (RDOŚ*, właściwej Państwowej Inspekcji Sanitarnej), 6.Dokumenty dotyczące przebiegu i wyników konsultacji społecznych: - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, - protokół z rozprawy administracyjnej, 7. Dokumenty dotyczące przebiegu i wyników postępowania transgranicznego (jeżeli było przeprowadzone). * w przypadku przedsięwzięć z grupy II do dnia 15.11.2009 r. zadania RDOŚ w zakresie dotyczącym opinii i uzgodnień wykonują Starostowie 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

39 1.Załącznik 2a, 2.Załącznik 2b, 3.Decyzje administracyjne: - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzja lokalizacyjna, jeżeli została wydana, - decyzję o pozwoleniu na budowę, jeżeli została wydana, 4.Dokumenty dotyczące wyników konsultacji z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego: - postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz z opiniami właściwych organów ochrony środowiska i zdrowia publicznego (RDOŚ*, państwowy powiatowy inspektor sanitarny/graniczny inspektor sanitarny), * w przypadku przedsięwzięć z grupy II do dnia 15.11.2009 r. zadania RDOŚ w zakresie dotyczącym opinii i uzgodnień wykonują Starostowie 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Załączniki i dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć z grupy II, dla których nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia OOŚ

40 1.Załącznik 2a, 2.Załącznik 2b, 3.Decyzje administracyjne: –pozwolenie na budowę, jeżeli zostało wydane, –decyzja lokalizacyjna, jeżeli została wydana, 4.Streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ lub raport OOŚ (jeżeli był wymagany), 5.Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej: –postanowienie uzgadniające RDOŚ, o braku znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 lub postanowienie uzgadniające RDOŚ, o istnieniu znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Załączniki i dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć z grupy III

41 1. Załącznik 2a wypełniony w ograniczonym zakresie: w pkt A.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizacje tego projektu? – zaznaczyć kwadrat „TAK” bądź „NIE” w zależności czy uzyskano już pozwolenie na budowę; w pkt A.3.1.2. - A.3.1.4. – uzupełnić pola tekstowe w zależności od odpowiedzi udzielonej w lit. a; w pkt A.3.1.5. – określić organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę; w pkt. A..3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „Żadnym z powyższych załączników” (łącznie z odpowiedzią na pytanie A.3.3.); w pkt A.4.1. Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte siecią Natura 2000? – zaznaczyć kwadrat „NIE”; w pkt A.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych - uzupełnić pole tekstowe, o ile projekt dotyczy jednego z sektorów. 2. Załącznik 2b. 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Załączniki niezbędne do załączenia do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, nie wymienionym w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ, bądź nie wpływającym znacząco na obszary Natura 2000

42 1. Załącznik 2a wypełniony w ograniczonym zakresie: w pkt A.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizacje tego projektu? – zaznaczyć kwadrat „NIE”; pkt A.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym: – zaznaczyć kwadrat trzeci: „ŻADNYM Z POWYŻSZYCH ANEKSÓW” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.). 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Załączniki niezbędne do dołączenia do wniosku o dofinansowanie projektów dla przedsięwzięć o charakterze nieinfrastrukturalnym lub tzw. projektów „miękkich”

43 1.Czy została przeprowadzona procedura tzw. screeningu dla przedsięwzięć wymienionych w Aneksie II dyrektywy 85/337/EWG przez właściwe organy administracji publicznej, 2.Czy treść raportu OOŚ odpowiada wymogom określonym w art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG oraz w jej aneksie IV (o ile raport był wymagany), 3.Czy planowane przedsięwzięcie zostało skonsultowane z właściwymi organami administracji publicznej - art. 6 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG, 4.Czy konsultacje ze społeczeństwem zostały przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 2-6 dyrektywy 85/337/EWG (o ile były wymagane), 5.Czy przeprowadzono postępowanie OOŚ w kontekście transgranicznym - art. 7 dyrektywy 85/337/EWG (o ile było ono wymagane), 6.Czy organ wydający decyzję dot. przedsięwzięcia wskazał, w jaki sposób uwagi i informacje, o których mowa powyżej, zgromadzone w toku postępowania, zostały uwzględnione przy wydawaniu decyzji, bądź poinformował o braku uwag i wniosków – art. 8 i 9 dyrektywy 85/337/EWG, 7.Czy wskazano, czy przedsięwzięcie może oddziaływać znacząco na gatunki i siedliska chronione w ramach sieci Natura 2000 i czy w związku z możliwością znaczącego oddziaływania zostało przeprowadzone stosowane postępowanie - art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej. Brak któregokolwiek z ww. elementów postępowania w sprawie OOŚ może spowodować odrzucenie projektu. 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Składając dokumenty OOŚ należy zwrócić uwagę, czy zostały uwzględnione wszystkie elementy OOŚ wymagane przez dyrektywę 85/337/EWG, dyrektywę ptasią i siedliskową :

44 1.Dokumenty z postępowania OOŚ powinny być przekazywane w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania danej jednostki organizacyjnej. 2.Wśród wymaganych dokumentów zostało wymienione streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ. Wymagane jest streszczenie, które podlegało konsultacjom społecznym i które jest elementem raportu OOŚ przedstawionego w ramach postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji budowlanych lub decyzji, w przypadku których prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. W żadnym wypadku nie może to być streszczenie opracowane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę, które nie podlegało ocenie organów administracji i konsultacjom społecznym. Zalecane jest, aby takie streszczenie obejmowało streszczenie informacji zawartych w każdym rozdziale raportu OOŚ. 3.IZ RPO WiM może nałożyć na Wnioskodawców obowiązek dostarczenia całego raportu OOŚ zamiast ww. streszczenia. 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uwaga

45 Inwestycje a obszary Natura 2000 Współfinansowanie projektów, w przypadku których zostanie stwierdzone negatywnie oddziaływanie na potencjalne obszary Natura 2000 (obszary, które w opinii Komisji Europejskiej powinny zostać wyznaczone w dniu 01.05.2004 r., ale nie zostały wyznaczone przez Polskę) nie jest dozwolone. 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

46 Sankcje w przypadku niezgodności W związku z dofinansowaniem przedsięwzięć ze środków UE należy zapewnić przeprowadzenie postępowania OOŚ uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. Procedura oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzona niezgodnie z prawem wspólnotowym oznacza niekwalifikowalność wydatków na daną inwestycję. 46Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google