Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców ze strony Miasta Mielca ZAKUPY ENERGII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców ze strony Miasta Mielca ZAKUPY ENERGII."— Zapis prezentacji:

1 Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców ze strony Miasta Mielca ZAKUPY ENERGII

2 Podstawę dla wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez kilku zamawiających zobligowanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) stanowi przepis art.16 ust. 1. Podstawa prawna

3 Wszystkie podmioty, bez względu na status i wielkość, mogą stać się „stronami” postępowania o wspólne udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma przeszkód prawnych, aby wspólne zamówienie zostało udzielone przez podmioty o niejednorodnym statusie tj. zobligowane do stosowania ustawy PZP wspólnie z podmiotami, które takiego obowiązku nie mają.

4 4 Organizacja postępowania o wspólne udzielenie zamówienia publicznego Pierwszym krokiem niezbędnym do wspólnego udzielenia zamówienia publicznego jest zawarcie porozumienia (umowy) o przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia wspólnego. Minimalna treść porozumienia (umowy) powinna określać: 1. Strony porozumienia (umowy) 2. Upoważnienie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 3. Opis zapotrzebowania zamawiających 4. Obowiązki stron

5 5. Skład komisji przetargowej. 6. Sposób zawarcia i strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Sposoby rozwiązania porozumienia (umowy). 8. Termin obowiązywania. 9. Inne postanowienia, np. zasady ponoszenia kosztów przeprowadzenia wspólnej procedury, kosztów postępowań przed organami i sądami, kary umowne za niedotrzymanie warunków porozumienia. 5

6 6 Zamówienie na dostawę energii elektrycznej na 2016 r. realizowane przez Gminę Miejską Mielec i jednostki organizacyjne Gminy

7 7 Warunki realizacji zamówienia 1) Upoważniony Zamawiający – Gmina Miejska Mielec, 2) Liczba Zamawiających objętych postępowaniem – 27 jednostek, 3) W odpowiednich terminach zostały wypowiedziane umowy zawarte na czas nieokreślony z wcześniejszymi dostawcami energii, 4) Zamawiany wolumen – 12 864,706 MWh z zastrzeżeniem prawa opcji w wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego, 5) Każdy Zamawiający w wyniku postępowania zawarł odrębną umowę na czas określony od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

8 8 Wysokość oszczędności uzyskanych w wyniku wspólnego postępowania na przykładzie wybranych jednostek organizacyjnych

9 L.P.Nazwa JednostkiAdres Szacowane zużycie energii w MWh od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - dostawa Cena jednostkow a netto za 1 MWh w 2015 r. Cena jednostkowa netto za 1 MWh w 2016 r. Wartość roczna zł netto w 2015 r. Wartość roczna zł netto w 2016 r. Zysk/Strata 1Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Kościuszki 4; 39-300 Mielec 39,177 19,033 300,00211,0017 463,0012 282,315 180,69 2Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Solskiego 8; 39-300 Mielec 60,564285,00211,0017 260,7412 779,005 081,74 3Szkoła Podstawowa nr 9 Ul. Drzewieckiego 11; 39-300 Mielec 153245,00211,0037 485,0032 283,005 202,00 4Szkoła Podstawowa nr 11 Ul. Warneńczyka 2; 39-300 Mielec 112,259241,90211,0027 155,4523 686,653 468,80 5Gimnazjum nr 1 Ul. Biernackiego 6; 39-300 Mielec 33,784249,90 211,00 8 442,627 128,421 314,20 6 Gimnazjum nr 2 – budynek szkoły i budynek hali (odrębne umowy) Ul. Grunwaldzka 7; 39-300 Mielec 50,2 67,26 265,00211,0031 126,9024 784,066 342,84 7Zespół Szkół nr 2 Ul. Łąkowa 6; 39-300 Mielec 63,132 40,360 248,00211,0025 666,0221 836,813 829,21 8 Przedszkole Miejskie nr 9 w Mielcu Ul. Pisarka 23; 39-300 Mielec 43,157245,00211,0010 573,479 106,131 467,34 9 Przedszkole Miejskie nr 12 w Mielcu Ul. Marii Konopnickiej 4; 39-300 Mielec 16,441245,00211,004 028,053 469,05559,00 10 Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu Ul. Łukasiewicza 13; 39-300 Mielec 17,307245,00211,004 240,223 651,78588,44 11Żłobek Miejski nr 3 Ul. Pisarka 9; 39-300 Mielec 18,57245,00211,004 549,653 918,27631,38 12Żłobek Miejski nr 5 Ul. Konopnickiej 2; 39-300 Mielec 21,89245,00211,005 363,054 618,79744,26 13Żłobek Miejski nr 7 Ul. Botaniczna 6; 39-300 Mielec 15,14245,00211,003 709,303 194,54514,76 14 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ul. Solskiego 1; 39-300 Mielec 1 995,00235,77211,00470 361,15420 945,0049 416,15 15 Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu Al. Niepodległości 7; 39-300 Mielec C 21 - 175,607 C 11 – 96,694 C 21 – 358,30 C 11 – 378,40 211,00 62 919,99 + 36 589,01 = 99 509,00 57 455,5142 053,49

10 Łączna kwota oszczędności jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Mielec 133 837,18 zł netto

11 11 Plany w zakresie zakupu energii na 2017 r.

12 12 1) Działanie - poszerzenie grupy zakupowej o sektor prywatny przedsiębiorców działających na terenie Gminy Miejskiej Mielec, Zaproszenie Prezydenta Miasta Mielca skierowane w dniu 14.04.2016 r. do przedsiębiorców (strona www.mielec.pl i hej.mielec.pl) 2) Cel - uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków realizacji dostaw energii dla sektora publicznego i prywatnego, - uściślenie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, - ujednolicenie standardów w zakresie udzielania zamówień publicznych.

13 SĄSIEDZI PRZETARLI SZLAKI….

14 Miasto Jasło w imieniu kilku gmin, spółek i przedsiębiorstw ogłosiło przetarg publiczny na dostawę energii w latach 2016-2017. Do wspólnego grupowego zakupu przekonały się sąsiadujące gminy: Kołaczyce i Tarnowiec oraz miejscowe przedsiębiorstwa produkcyjne między innymi JAFAR S.A., Vortumnus Sp. z o.o., Trans-Wiert Sp. z o.o., Zakłady Tworzyw Sztucznych Marek Wojtunik oraz Ligra Grzegorz Schabiński. Planowane oszczędności całej grupy wyniosą 800 tys. zł rocznie. JASŁO

15 KRAKÓW W wyniku działań Komitetu Sterującego w dniu 15 maja 2012 r. powołano Krakowską Grupę Zakupową. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono dostawcę uzyskując rynkowo korzystną cenę energii. Odbiorcy energii elektrycznej w miejskich jednostkach organizacyjnych wykonawczych podlegających: Wydziałowi Obsługi Urzędu UMK, Wydziałowi Edukacji UMK, Wydziałowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Biuru ds. Ochrony Zdrowia UMK oraz Prezydentowi Miasta Krakowa. Odbiorcy w miejskich jednostkach organizacyjnych zarządzających: Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządzie Cmentarzy Komunalnych, Zarządzie Budynków Komunalnych, Zarządzie Infrastruktury Sportowej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Odbiorcy w Spółkach miejskich: Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, Przedsiębiorstwie Oszczędzania Energii ESCO, Agencji Rozwoju Miasta (Hala Widowiskowo-Sportowa Czyżyny), Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny. Ponadto uczestnikami KGZ są instytucje pozagminne świadczące usługi publiczne na terenie miasta takie jak Politechnika Krakowska, Filharmonia Krakowska, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Szacowane oszczędności – 19,5 mln złotych przy wolumenie zakupu 120,1 GWh

16 „ZA” I „PRZECIW”

17 17 POTENCJALNE TRUDNOŚCI W REALIZOWANIU ZAMÓWIEŃ W GRUPACH ZAKUPOWYCH 1)zdefiniowanie czy też doprecyzowanie wspólnego przedmiotu zamówienia, 2)obowiązek stosowania ustawy PZP i konsekwencje z tego wynikające obejmują także zmawiających, którzy występując samodzielnie udzielają zamówień poza ustawą PZP.

18 18 ZALETY REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ W GRUPACH ZAKUPOWYCH 1) oszczędności finansowe, 2) uzyskanie korzystniejszych warunków pozacenowych, np. upusty, 3) zwiększenie konkurencji pomiędzy wykonawcami, 4) podniesienie jakość usług i towarów, 5) obniżeniem kosztów samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji optymalizowanego wykorzystania potencjału osobowego. 6) możliwość dzielenia się doświadczeniami pomiędzy zamawiającymi i zacieśnienie współpracy, 7) ujednolicenie stosowanych rozwiązań w ramach grup zamawiających współpracujących ze sobą, 8) kształtowanie i umacnianie wizerunku gminy jako stosującej nowoczesne i przynoszące oszczędności rozwiązania.

19 19 Osoba do kontaktu Małgorzata Krempa Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Mielcu Ul. Żeromskiego 26, pok. 14 39-300 Mielec E-mail: mkrempa@um.mielec.pl Tel.: 17 788 85 45

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców ze strony Miasta Mielca ZAKUPY ENERGII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google