Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Sytuacja zawodowa i aspiracje uczniów/studentów w kontekście oczekiwań pracodawców na podstawie badań Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy (projekt systemowy w ramach PO KL) Lublin 7.12.2012 r.

2 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Plan wystąpienia: 1.O badaniach planów i losów absolwentów. 2.Charakterystyka sytuacji uczniów i studentów poszczególnych typów szkół. 3. Wyzwania i rekomendacje w kontekście popytu na pracowników w regionie.

3 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) oferty pracy (raporty kwartalne) pracodawcy (raport 2012 i 2013) uczniowie-plany (raport 2012) absolwenci-losy (raport 2013) bezrobotni (raport 2012 i 2013) pracujący i samozatrudnieni (raport 2012 i 2013)

4 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) - w 2012 r. badanie własne, zrealizowane przez zespół ankieterski techniką wywiadu bezpośredniego, w szkołach wszystkich powiatów regionu, wśród 1 200 uczniów/studentów kończących: szkoły zawodowe (310 os. z 59 szkół) i policealne (86 os. z 27 szkół) licea i technika (402 os. z 92 szkół) szkoły wyższe (402 os. z 11 szkół) - w 2013 r. ankieta internetowa skierowana będzie do tych samych 1 200 osób i dodatkowych 4 800 absolwentów oraz badanie własne: 30 wywiadów pogłębionych, po 10 osób z każdego typu szkół - badania 2012 ukazały aspiracje, plany edukacyjno-zawodowe, czynniki rozwoju kariery przyszłych absolwentów, ich ocenę szkoły, badania 2013 pozwolą na: weryfikację planów, określenie nowej sytuacji edukacyjno-zawodowej, losów różnych kategorii absolwentów, wykorzystania własnego potencjału uczniowie-plany (raport 2012) absolwenci-losy (raport 2013)

5 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Podejmując badania zgadzamy się, że: - nie wszyscy muszą pracować w trakcie nauki - przygotowanie do pracy zawodowej to nie jedyne zadanie szkoły - nie tylko szkoła jest odpowiedzialna za przygotowanie i pomoc młodym ludziom w przechodzeniu na rynek pracy - lepsze powiązanie potrzeb lokalnych rynków pracy z programami nauczania nie jest łatwe i szybko osiągalne - warto poznawać aspiracje uczniów i studentów - praca może być i powinna być ukazywana przez każdą szkołę jako wartość - kształtowanie inicjatywy i postaw przedsiębiorczych powinno wyrażać się w konkretnych działaniach szkoły - profilaktyka bezrobocia musi zaczynać się wcześniej niż dopiero w momencie uzyskania zdolności osoby do podjęcia pracy uczniowie-plany (raport 2012) absolwenci-losy (raport 2013)

6 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Podzbiory badawcze uczniowie - plany (raport 2012) uczniowie szkół zawodo- wych z praktyczną nauką zawodu u praco- dawcy (N=181) uczniowie szkół zawodo- wych bez praktycznej nauki zawodu u praco- dawcy (N=129) uczniowie szkół poli- cealnych (N=86) uczniowie techników (N=129) uczniowie liceów (N=273) studenci studiów stacjo- narnych (N=243) studenci studiów niestacjo- narnych (N=159)

7 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie szkół zawodowych z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy (N=181) na 1. miejscu wśród wszystkich 7 grup jeśli chodzi o deklarację zdobycia doświadczenia zawodowego deklarowane doświadczenie zawodowe jest w ponad 95% spójne z kierunkiem kształcenia (1.miejsce) doradca zawodowy najmniej rozpoznawalny jako możliwość pomocy w karierze i najrzadziej wykorzystany jako pomoc zdecydowanie najczęściej korzystali z pomocy OHP umiejętności ze szkoły – odpowiedzi tak w %: 90,6 praca w grupie 87,8 język obcy 80,7 samodzielne rozwiązywanie problemów …………………….………………………………… 50,8 wystąpienia publiczne 2. miejsce pod względem sumy wszystkich odpowiedzi tak na pytanie o umiejętności ze szkoły

8 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie szkół zawodowych z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy (N=181) najczęściej ze wszystkich (73,6 %) zgadzają się, że o rozwoju kariery decydują bardziej indywidualne cechy człowieka niż niezależna od nas sytuacja na rynku i najczęściej poleciliby własną szkołę jako dobrze przygotowującą do pracy (71,8 % poleca, 22,1% częściowo) w największej liczbie (42,6%) nie znają własnych predyspozycji zawodowych, słabych i mocnych stron najlepiej oceniają własne przygotowanie do założenia firmy (prawie 60% deklaruje, że jest lub raczej jest przygotowanych) najliczniej twierdzą, że praca odpowiadająca profilowi kształcenia jest dostępna w powiecie i regionie, w którym się uczą (pow. 40%) u ponad połowy planujących kształcenie w ciągu roku, wybranym rodzajem kształcenia będzie technikum deklarują najwyższą zbieżność planowanej pracy w ciągu roku i obecnego kształcenia (80%)

9 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie szkół zawodowych bez praktycznej nauki zawodu u pracodawcy (N=129) doradca zawodowy słabo rozpoznawalny jako możliwość pomocy w karierze i stosunkowo bardzo rzadko wykorzystany jako pomoc najrzadziej składali deklaracje (19,1% spośród znających możliwości pomocy w tym typie szkoły) wykorzystania jakiegoś rodzaju wsparcia w planowaniu kariery, najwęższy zakres form wykorzystanej pomocy bliscy są najczęstszą formą pomocy, z której korzystali umiejętności ze szkoły – odpowiedzi tak w %: 94,6 praca w grupie 79,1 poszukiwanie informacji niezbędnych w miejscu pracy 75,2 wyrażanie swoich odczuć, próśb, obrona pomysłów …………………………………………………… 44,2 wystąpienia publiczne po uczniach szkół z pnz najczęściej poleciliby własną szkołę jako dobrze przygotowującą do pracy (68,2 %)

10 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie szkół zawodowych bez praktycznej nauki zawodu u pracodawcy (N=129) najczęściej sądzą, że kwalifikacje jakie da im ukończenie szkoły będą przydatne w znalezieniu atrakcyjnej pracy (95,4%) po uczniach szkół zawodowych z pnz w największej liczbie (30,5%) nie znają swych predyspozycji zawodowych, słabych i mocnych stron najliczniej, po uczniach szkół zawodowych z pnz, twierdzą, że praca odpowiadająca profilowi kształcenia jest dostępna w powiecie i województwie, w którym się uczą (ok. 35%) najniższa mobilność w celu podejmowania dalszego kształcenia (53,1% nie jest gotowa zmieniać miejsce zamieszkania) u ponad 60% planujących kształcenie w ciągu roku wybranym rodzajem kształcenia będzie technikum aspiracje rodzinne są wyraźnie niższe niż u uczniów z pnz (13,2% do 18,8% - założenie rodziny jako ważny cel w ciągu roku)

11 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie szkół policealnych (N=86) jedna z 2 grup najczęściej korzystających z usług urzędu pracy w kształtowaniu kariery, najliczniej zadeklarowali znajomość swoich predyspozycji zawodowych, słabych i mocnych stron (83,7%) jedna z 2 grup, która stwierdza największą obojętność otrzymanej pomocy dla własnych decyzji umiejętności ze szkoły – odpowiedzi tak w %: 91,9 praca w grupie 82,6 wyrażanie odczuć, próśb, obrona własnych pomysłów 81,4 samodzielne rozwiązywanie problemów ……………………………………………… 51,2 język obcy, 48,8 wystąpienia publiczne stosunkowo często sądzą, że kwalifikacje jakie da im ukończenie szkoły będą przydatne w znalezieniu atrakcyjnej pracy (95,3%) najmniej chętni do dalszej edukacji w ciągu roku (46,5% ma taki cel), najliczniej nie planują dalszego kształcenia (14,3%), najmniej gotowi do wyjazdu do pracy za granicą, ponad 60%planujących kształcenie w ciągu roku wybierze studia

12 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie techników (N=129) 2. miejsce jeśli chodzi o zadeklarowanie posiadania doświadczenia zawodowego (prawie 90%) wysoka spójność doświadczenia zawodowego z kierunkiem kształcenia (ponad 85% ją deklaruje) najczęściej korzystali z pomocy doradcy zawodowego, nauczyciela i szkoleń spośród tych, którzy mieli wiedzę o możliwościach pomocy umiejętności ze szkoły – odpowiedzi tak w %: 96,9 język obcy 93,0 praca w grupie 83,7 samodzielne rozwiązywanie problemów …………………………………………….. 55,0 wystąpienia publiczne 1. miejsce pod względem sumy wszystkich odpowiedzi tak na pytanie o umiejętności ze szkoły u ponad 83% planujących kształcenie w ciągu roku wybranym rodzajem kształcenia będą studia największa gotowość do wyjazdu do pracy za granicą

13 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie liceów (N=273) na ostatnim miejscu jeśli chodzi o zdobyte doświadczenie zawodowe (nieco ponad 1/3 deklaruje) ci, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe tylko w 14% twierdzą, że jest ono spójne z kierunkiem kształcenia najczęściej zadeklarowali wykorzystanie jakiejś formy pomocy w kształtowaniu kariery, spośród tych respondentów, którzy znają możliwości pomocy (41,7%) spośród tych respondentów, którzy mieli wiedzę o możliwościach pomocy to oni najczęściej korzystali z pomocy pedagoga/psychologa oraz z zajęć dotyczących predyspozycji zawodowych umiejętności ze szkoły – odpowiedzi tak w %: 92,3 język obcy 86,1 samodzielne rozwiązywanie problemów 85,3 praca w grupie …… 37,7 poszukiwanie informacji niezbędnych w miejscu pracy 37,7 przewidywanie/odszukiwanie możliwych miejsc zatrudnienia

14 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) uczniowie liceów (N=273) najczęściej potwierdzają, że ich szkoła niezbyt dobrze przygotowuje do pracy (23,4% nie poleca, 36,6% częściowo poleca) najgorzej oceniają własne przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej (72,5% nie jest lub raczej nie jest przygotowanych) niemal jednomyślnie (ponad 92%) zamierzają kontynuować edukację i dalszy etap kształcenia w ciągu roku (94,8%) oraz najczęściej postrzegają przyszłe treści kształcenia jako zmianę w stosunku do obecnych (73,3%) niskie aspiracje do założenia rodziny w ciągu najbliższego roku (11,7%) najwyższa mobilność w celu podejmowania dalszego kształcenia (89,8% jest gotowych zmienić miejsce zamieszkania) u ponad 95% planujących kształcenie w ciągu roku wybranym rodzajem kształcenia będą studia deklarują najniższą zbieżność rodzaju planowanej pracy w ciągu roku i obecnego kształcenia (32,1%)

15 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) studenci studiów stacjonarnych (N=243) najczęściej korzystają z biur karier umiejętności ze szkoły – odpowiedzi tak w %: 85,6 samodzielne rozwiązywanie problemów 79,0 praca w grupie 77,4 wyrażanie odczuć, próśb, obrona pomysłów …………………………….......... 42,4 obrona swoich praw na rynku pracy 37,4 przewidywanie/odszukiwanie możliwych miejsc zatrudnienia niska suma odpowiedzi tak na pytanie o umiejętności ze szkoły z niestacjonarnymi najczęściej twierdzą, że aby znaleźć odpowiednią pracę będę musiał(a) zaczekać, aż dopisze mi szczęście (42,8%) stosunkowo często nie polecają swojej szkoły jako dobrze przygotowującej do pracy (27,9% nie poleca, 42,1% częściowo) najgorzej po licealistach oceniają własne przygotowanie do założenia własnej firmy (64% nie jest lub raczej nie jest przygotowanych) najczęściej po studentach niestacjonarnych sądzą, że praca zgodna z profilem kształcenia jest niedostępna w powiecie i regionie (ok. 90%)

16 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) studenci studiów niestacjonarnych (N=159) z doświadczeniem zawodowym ponad 85% (3. miejsce), stosunkowo często nie polecają szkoły jako dobrze przygotowującej do pracy (22,3% nie poleca, 43,9% częściowo); największe oczekiwania płacowe jedna z 2 grup najczęściej korzystająca z usług urzędu pracy w kształtowaniu kariery, ale i stwierdzająca największą obojętność otrzymanej pomocy dla własnych decyzji umiejętności ze szkoły – odpowiedzi tak w %: 85,5 praca w grupie 79,2 wyrażanie odczuć, próśb, obrona pomysłów 79,2 samodzielne rozwiązywanie problemów …… 49,7 obrona swoich praw na rynku pracy, 47,2 radzenie sobie ze stresem, 47,2 język obcy, 27,7 przewidywanie/odszukiwanie miejsc zatrudnienia najniższa suma odpowiedzi tak na pytanie o umiejętności ze szkoły najczęściej deklarują, że aby znaleźć odpowiednią pracę będę musiał(a) zaczekać, aż dopisze mi szczęście (45,2 %) i najczęściej (90%), wraz ze stacjonarnymi, sądzą, że praca zgodna z profilem kształcenia jest niedostępna w powiecie i regionie

17 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Badania absolwentów (I etap) a potrzeby pracodawców wyzwania i rekomendacje ZAGROŻENIA oferty z rynku pracy często nie odpowiadają aspiracjom uczniów i studentów, jednocześnie kompetencje osobiste i społeczne, a przede wszystkim doświadczenie w pracy, wymagane są na wyższym poziomie niż deklarowany przez absolwentów, mężczyźni znacznie rzadziej deklarują wolontariat i staż jako własne doświadczenie zawodowe – poprawa jakości praktyk obowiązkowych dla uczniów i studentów, zachęcanie do podejmowania „pozaetatowych” sposobów zdobywania doświadczenia (zwłaszcza wśród mężczyzn), w tym doświadczenia w komunikowaniu się (co drugie ogłoszenie o pracy zawiera wymóg komunikatywności a pracodawcy z branży informacja i komunikacja najczęściej zatrudniają absolwentów) do wyjazdu do pracy za granicą bardziej skłonni są uczniowie szkół zawodowych i techników, głównie mężczyźni – większy dostęp do informacji o zatrudnieniu i warunkach życia w innych krajach

18 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Badania absolwentów (I etap) a potrzeby pracodawców wyzwania i rekomendacje co najmniej 1/3 uczniów i połowa studentów może być zagrożona praktykami dyskryminacyjnymi, jeśli zdecyduje się na przejście na rynek pracy, a swoją wiedzę o nim oprze tylko na informacjach ze szkoły – szersza informacja o prawach na rynku pracy treści kształcenia często nie są postrzegane jako zbieżne z preferencjami zawodowymi; kobiety mają większą wiedzę o możliwych miejscach pomocy w planowaniu kariery – promocja i upowszechnianie doradztwa zawodowego oraz wiedzy na temat instytucji rynku pracy, zwłaszcza wśród mężczyzn uczniowie/studenci mogą nie radzić sobie w łączeniu nauki i pracy, przerywanie nauki może mieć miejsce jeśli wykonywanie pracy jest źle odbierane w miejscu nauki lub brakuje rozwiązań umożliwiających godzenie tych dwóch obowiązków – współpraca szkół i uczelni z przedstawicielami pracodawców, docenianie jednoczesnej pracy i nauki przez instytucje oświaty

19 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Badania absolwentów (I etap) a potrzeby pracodawców wyzwania i rekomendacje SZANSE uczniowie i studenci mają dobry dostęp do tzw. wiedzy z pierwszej ręki o możliwościach zatrudnienia, gdyż, o ile sami nie podejmowali pracy, znają rówieśników, którzy pracują (czasem taka informacja jest jedyną o możliwościach na rynku pracy, jaka do nich dotarła) zajęcia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej byłyby z entuzjazmem przyjęte przez uczniów i studentów wszystkich typów szkół – postawy przedsiębiorcze, inicjatywa, jak wskazują pracodawcy, są mile widziane (u kandydatów do pracy etatowej) rozczarowaniom co do wyboru szkoły lub profilu (40% badanych) mogłoby zapobiec rzetelne przedstawienie przez każdy typ szkoły kandydatom: zakładanych efektów prowadzonego kształcenia i losów absolwentów

20 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu państwa (15%) Badania absolwentów (I etap) a potrzeby pracodawców wyzwania i rekomendacje obserwowane i pożądane na rynku pracy przechodzenie między zawodami, wykonywanie różnych czynności zawodowych w miejscu pracy (zwłaszcza w mikrofirmach, co pokazały wywiady grupowe z przedsiębiorcami) może być szansą dla tych, którzy cenią sobie różne doświadczenia kształcenia i nauki częste deklaracje dotyczące dobrego przygotowania na oczekiwania pracodawców u uczniów szkół zawodowych; wykształcenie zawodowe jest drugim w kolejności (po wyższym) preferowanym przez pracodawców w 2012 r. na Lubelszczyźnie – promowanie szkolnictwa zawodowego, szerokie udostępnienie dla uczniów szkół zawodowych możliwości praktycznej nauki zawodu u pracodawcy www.lorp.wup.lublin.pl ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków krajowych w ramach budżetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google