Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węgiel i jego związki z wodorem. Zadanie 1 A.kwas siarkowy (VI), etyn B.butan, butin C.tlenek węgla (IV), metan D.kwas węglowy, wodorotlenek potasu Do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węgiel i jego związki z wodorem. Zadanie 1 A.kwas siarkowy (VI), etyn B.butan, butin C.tlenek węgla (IV), metan D.kwas węglowy, wodorotlenek potasu Do."— Zapis prezentacji:

1 Węgiel i jego związki z wodorem

2 Zadanie 1 A.kwas siarkowy (VI), etyn B.butan, butin C.tlenek węgla (IV), metan D.kwas węglowy, wodorotlenek potasu Do związków nieorganicznych należą: są to związki chemiczne, które w swoich cząsteczkach zawierają atomy węgla są to związki chemiczne, które w swoich cząsteczkach nie zawierają atomów węgla WYJATKI: CO 2 – tlenek węgla (IV) CO – tlenek węgla (II) H 2 CO 3 – kwas węglowy sole kwasu węglowego organicznenieorganiczne

3 Zadanie 2 Zaznacz określenia, które dotyczą ropy naftowej: A.bezbarwny i bezwonny gaz B.dobrze rozpuszcza się w wodzie C.spala się żółtym, kopcącym płomieniem D.spala się niebieskim płomieniem E.ma gęstość większą od wody F.z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową G.mieszanina substancji w stanie gazowym, ciekłym i stałym H.w celu oczyszczenia poddaje się ją procesowi dekantacji I.na drodze destylacji rozdziela się ją na składniki J.oleista ciecz barwy żółtej K.charakterystyczny zapach

4 Zadanie 3 Wymień określenia, które dotyczą węglowodorów A.związki chemiczne węgla z wodorem B.należą do związków organicznych C.należą do związków nieorganicznych D.węgiel w tych związkach jest czterowartościowy E.tworzą szeregi homologiczne F.związki chemiczne węgla, wodoru i tlenu G.węgiel w tych związkach jest dwuwartościowy H.węglowodory dzielimy na nasycone i nienasycone I.węglowodory dzielimy na tlenowe i beztlenowe

5 Zadanie 4 Uzupełnij tabelkę, wpisując słowo TAK Nazwa związku AlkinyAlkenyAlkany Związki organiczny Zawierają jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla Zawierają jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla Zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla Tworzą szereg homologiczny Nierozpuszczalne w wodzie Ulegają reakcjom spalania Ulegają reakcjom przyłączania np. Br 2, HCl, HBr Ulegają reakcjom polimeryzacji TAK

6 1 Zadanie 5 W wyniku ogrzewanie ryżu w płomieniach palnika na ściankach probówki pojawiły się krople wody, a użyta do doświadczenia substancja organiczna uległa zwęgleniu. Wynika stąd, że w skład badanej substancji wchodzą: A. siarka, tlen, wodór B. tlen, wodór, węgiel C. siarka, tlen, węgiel D. siarka, wodór, węgiel węgiel woda H 2 O

7 , Zadanie 6 Do probówek z benzyną wlano wodę, a do drugiej olej jadalny. W wyniku doświadczenia: A.woda i olej pływają po powierzchni benzyny B.olej rozpuścił się w benzynie, a woda pływa po powierzchni benzyny C.olej pływa po powierzchni benzyny, a woda rozpuściła się w benzynie D.olej rozpuścił się w benzynie, a benzyna pływa po powierzchni wody woda olej benzyna

8 Zadanie 7 Przeczytaj zdania opisujące metan i wpisz literę P (prawda) lub F (fałsz). Popraw zdania fałszywe. 1. Metan jest gazem cięższym od powietrza. ……………………………………………………………………..…………………………………………………….……..…. 2. Ma barwę żółtą i jest bezwonny. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 3. Występuję na bagnach i kopalniach. ………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 4. Jest bardzo aktywny chemicznie. …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 5. Jest łatwo palny. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.Tlenek węgla (IV) i woda to produkty niecałkowitego spalania metanu. …………………………………………….……………………………………………………………………………….…………. P P F Metan jest gazem lżejszym od powietrza. F Metan jest bezbarwny i bezwonny. F Metan nie jest aktywny chemicznie. F Produktami spalania niecałkowitego metanu są tlenek węgla (II) i woda lub węgiel i woda.

9 Zadanie 8 Wpisz poniższe wzory sumaryczne w tabelę, podaj nazwy związków. C 3 H 6, C 5 H 12, C 2 H 4, C 4 H 6, C 7 H 16, C 9 H 20, C 5 H 8, C 6 H 12, C 2 H 2, CH 4 AlkenyAlkinyAlkany WzórNazwaWzórNazwaWzórNazwa C5H8C5H8 pentin C4H6C4H6 butinC3H6C3H6 propen C 6 H 12 heksen C 7 H 16 heptanC2H4C2H4 eten C2H2C2H2 etin C 5 H 12 pentan CH 4 metan C 9 H 20 nonan

10 Zadanie 9 Uzupełnij luki w szeregu homologicznym alkanów. 1.metan 2.etan 3.……………..…...….… 4.……………….......….. 5.…………………………. 6.heksan 7.………………....... 8.………………....... 9.nonan 10. ………………....... propan butan pentan heptan oktan dekan

11 Zadanie 10 Rodzaje paliwa kopalnego: 1 ………………………………………… 2 ………………………………………… 3 ………………………………………… Wady: 1.…………………………………….… 2 ………………………………………… Wymień rodzaje paliwa kopalnego i podaj wady jego stosowania węgle kopalne ropa naftowa gaz ziemny paliwa nieodnawialne zanieczyszczają środowisko

12 Zadanie 11 Uzupełnij zdania. Węgiel w związkach organicznych jest zawsze ……………………..…-wartościowy. Nazwy wszystkich węglowodorów nasyconych mają końcówkę………………….…….. Węglowodory uporządkowane według zwiększającej się ………………………….……… ……………………….....tworzą szereg ……………………….., w którym każdy następny węglowodór różni się od poprzedniego grupą………………………….….. Wzór ogólny węglowodorów nasyconych, zwanych również …………………….…. można zapisać: …………………, gdzie n oznacza liczbę atomów ………………… w cząsteczce. cztero -an liczby atomów węgla i wodoru homologiczny CH 2 alkanami C 2 H 2n+2 węgla CH 4 C2H6C2H6 C3H8C3H8 C 4 H 10 + CH 2 szereg homologiczny alkanów ………..

13 Wzór sumarycznyWzór strukturalnyNazwa Zadanie 12 Podaj wzory sumaryczne i nazwy węglowodorów. propenC3H6C3H6 heptanC 7 H 16 butin lub butynC4H6C4H6 etin, etyn lub acetylenC2H2C2H2 heptenC 7 H 14 heksin lub heksynC 6 H 10 propanC3H8C3H8 eten lub etylenC2H4C2H4

14 Zadanie 13 Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkanu, którego masa cząsteczkowa wynosi 86u, wykorzystaj do obliczeń wzór ogólny alkanów. Wzór ogólny alkanów: C n H 2n+2 m C = 12um H = 1u Obliczenia: 12n + 1(2n+2) = 86 12n + 2n + 2 = 86 14n + 2 = 86 14n = 84/:14 n = 6 Wzór sumaryczny: C 6 H 14 Nazwa: heksan

15 Zadanie 14 Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkenu, którego masa cząsteczkowa wynosi 56u, wykorzystaj do obliczeń wzór ogólny alkenów. Wzór ogólny alkanów: C n H 2n m C = 12um H = 1u Obliczenia: 12n + 1*2n= 56 12n + 2n = 56 14n = 56 14n = 56/:14 n = 4 Wzór sumaryczny: C 4 H 8 Nazwa: buten

16 Zadanie 15 Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę alkinu, którego masa cząsteczkowa wynosi 96u, wykorzystaj do obliczeń wzór ogólny alkinów. Wzór ogólny alkanów: C n H 2n-2 m C = 12um H = 1u Obliczenia: 12n + 1(2n-2) = 96 12n + 2n -2 = 96 14n = 98/:14 n = 7 Wzór sumaryczny: C 7 H 12 Nazwa: heptin lub heptyn

17 C 6 H 14 Zadanie 16 Oblicz skład procentowy (procent masowy) heksanu. Wzór sumaryczny: Masa cząsteczkowa: m C = 12u m H = 1u Skład procentowy: węgiel wodór

18 Zadanie 17 Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków chemicznych w oktanie, oktenie i oktinie. C 8 H 18 C 8 H 16 C 8 H 14

19 % węgla = 84,375% Zadanie 18* Napisz wzór sumaryczny i nazwę alkanu, który zawiera 84,375% (procent masowy) węgla. Obliczenia: Dane:

20 2 232,5 456,5 5246 281310 Zadanie 19 Napisz równania reakcji spalania: A.metanu, której produktem jest sadza pokrywająca spód garnka B.etanu, której produktem jest trujący gaz C.butanu, której produktem jest gaz wydychany przez człowieka Współczynniki stechiometryczne uzupełniamy w kolejności : C, H, O. Jeśli w równaniu występują ułamki to mnożymy współczynniki przez 2. *2

21 Zadanie 20 Napisz równanie reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego alkanu o 22 atomach wodoru w cząsteczce. Spalanie całkowite Spalanie niecałkowite Spalanie niecałkowite trujące 101115,5 1110,510 2203122 2021222 22011 5,51110 /*2

22 Zadanie 21 Na podstawie opisów reakcji spalania ustal wzory sumaryczne węglowodorów. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych. A.Produktami spalania całkowitego 2 cząsteczek tego węglowodoru są: 10 cząsteczek tlenku węgla (IV) i 10 cząsteczek wody. B.Produktami spalania niecałkowitego 4 cząsteczek tego węglowodoru są: 8 atomów węgla i 4 cząsteczki wody.

23 Zadanie 22 Oblicz ile gramów tlenu zostanie zużytych podczas spalenia całkowitego 15 g pentanu Równanie reakcji chemicznej i ułożenie proporcji Obliczenie proporcji

24 NazwaWzór sumarycznyModel cząsteczkiWęglowodór nasycony / nienasycony Zadanie 23Uzupełnij tabelkę butin, butyn nienasycony C4H6C4H6 eten, etylen nienasycony C2H4C2H4 etannasycony C2H6C2H6 metannasycony CH 4 pentannasycony C 5 H 12 propin, propynnienasycony C3H4C3H4 pentennienasycony C 5 H 10

25 Zadanie 24 Uzupełnij modele cząsteczkowe następujących związków chemicznych: A.alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce B.alkinu o 8 atomach wodoru w cząsteczce C4H8C4H8 C5H8C5H8

26 Zadanie 25 Przeczytaj zdania opisujące eten i wpisz literę P (prawda) lub F (fałsz). Popraw zdania fałszywe. 1. Eten jest gazem bezbarwnym, bezwonnym. ……………………………………………………………………..…………………………………………………….……..…. 2. Ulega reakcji polimeryzacji. ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 3. Jest węglowodorem nasyconym. ………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 4. Jest aktywny chemicznie. …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 5. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.Tlenek węgla (II) i woda to produkty całkowitego spalania etenu. …………………………………………….……………………………………………………………………………….…………. P P F Eten jest gazem bezbarwnym o charakterystycznym zapachu. F Jest węglowodorem nienasyconym. F Eten jest nierozpuszczalny w wodzie. F Tlenek węgla (II) i woda to produkty niecałkowitego trującego spalania etenu.

27 Zadanie 26 Napisz równanie reakcji polimeryzacji pięciu cząsteczek etenu. H H C H C H 5 p,T katalizator H H C H C H 5

28 Zadanie 27 Napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami. Podaj nazwy produktów. Nazwy produktów ………………………………….. C2H2C2H2 C 2 H 2 Cl 4 tetrachloroetan C2H2C2H2 C 2 H 2 Br 2 dibromoeten C2H2C2H2 C2H6C2H6 etan C2H2C2H2 C 2 H 3 Clchloroeten C2H2C2H2 C2H4C2H4 eten

29 Zadanie 28 Uzupełnij równania reakcji chemicznych i podaj nazwy produktów. Nazwy produktów …………………………….. ……………….. …………………………….. buten Cl 2 dichloropropan H2H2 penten Br bromoetan Br dibromopropan

30 += olej 230g 100% roztwór 590g x0% 360g benzyna 360g * 0% + 230g *100% = 590g * x 0 + 23000 = 590x 590x = 23000 / 590 x = 39% Zadanie 29 Zmieszano 0,5 dm 3 benzyny i 0,25 dm 3 oleju roślinnego. Oblicz stężenie procentowe oleju w powstałym roztworze, wiedząc że gęstość benzyny wynosi 0,72g/cm 3, a gęstość oleju 0,92 g/cm 3 1. Obliczanie masy oleju i benzyny: 2. Rozrysowanie kubełków: 3. Obliczenia: Obliczamy stężenie oleju w powstałym roztworze, wynika stąd, że olej to substancja rozpuszczona (100 %), a benzyna to rozpuszczalnik (0 %).

31 Zadanie 30* W pewnym węglowodorze o masie 84u stosunek masowy wodoru do węgla wynosi 1:6. Napisz nazwę systematyczną i wzór sumaryczny tego węglowodoru.

32 Zadanie 31 Przez roztwór manganianu (VII) potasu przepuszczono mieszaninę węglowodorów o nieznanym składzie. Sytuację przed i po reakcji przedstawiono na fotografii. Napisz nazwy i wzory sumaryczne trzech węglowodorów, które mogły wchodzić w skład tej mieszaniny. po reakcji przed reakcją Obserwacja: Nastąpiło odbarwienie roztworu manganianu (VII) potasu. Wniosek: W skład mieszaniny wchodziły węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) np. C 5 H 10 - penten C 5 H 8 - pentin C 7 H 12 - heptin

33 Zadanie 32 Oblicz, ile cząsteczek etylenu poddano polimeryzacji, jeżeli masa cząsteczkowa polietylenu wynosi 20 000 u.


Pobierz ppt "Węgiel i jego związki z wodorem. Zadanie 1 A.kwas siarkowy (VI), etyn B.butan, butin C.tlenek węgla (IV), metan D.kwas węglowy, wodorotlenek potasu Do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google