Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie IX” konkurs 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie IX” konkurs 2016."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie IX” konkurs 2016

2 Program realizowany przez: wspierany przez:

3 Cel Programu W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

4 IDEA PROGRAMU

5 Wyciąg z regulaminu Cel: Powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Konkursy grantowe skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów Zdobycie doświadczenia Inspiracja do formułowania własnych pomysłów i tworzenia projektów.

6 Wyciąg z regulaminu Korzyści dla liderów i ich środowiska: Zdobycie doświadczenia Zyskanie pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska Inspiracja do formułowania własnych pomysłów i tworzenia projektów Nowe kompetencje – nauka jak pisać, realizować i rozliczać projekty. Jak mobilizować i przekonywać innych do wspólnych działań Jak promować i opowiadać o swoich działaniach Jak współpracować pozyskiwać partnerów Jak poznać siebie i innych w działaniu

7 ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

8 W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,

9 W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które: proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

10 Kto może ubiegać się o dotację? organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych związków stowarzyszeń, oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

11 Kto może ubiegać się o dotację? grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu. grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3). Udziału w konkursie nie mogą brać: wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji, organizacje/instytucje niewymienione powyżej.

12 Kto może ubiegać się o dotację? W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnia, Twardogóra, Żmigród oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

13 Inne ważne informacje: Kwota dotacji: maksymalnie 6.000 zł Pula na dotacje: min. 55.000 zł + min. 3.000 zł = 58.000 zł Termin złożenia wniosku: od 1.03.2016 r. do 8.04.2016 r. przez generator dostępny na stronie: dzialaj.barycz.pl Czas realizacji projektów: 1 czerwca 2016 – 31 grudnia 2016 Konsultacje udzielane będą w: Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz pod nr. Tel. 71-38-30-432 Formularz wniosku i regulamin konkursu można obejrzeć na stronie: dzialaj.barycz.pl

14 Inne ważne informacje: Osoby do kontaktu: Inga Demianiuk – Ozga - doradztwo merytoryczne Sylwia Jasińska – doradztwo finansowe / budżet projektu Pola Chrzan – informacje o naborze/ pomoc w obsłudze generatora Formularz wniosku i regulamin konkursu można obejrzeć na stronie: dzialaj.barycz.pl

15 Minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, przy czym: min. 5% w postaci finansowej pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy Wkład można pozyskać i zaangażować w trakcie realizacji projektu, we wniosku należy wskazać wysokość wkładu i planowane źródła finansowania. Wymagany wkład własny:

16 FORMULARZ WNIOSKU www.system.dzialajlokalnie.pl

17 Złożone wnioski będą oceniane pod względem formalnym 1.projekt został złożony w terminie, tj. do 8.04. 2016 r. 2.projekt jest złożony w generatorze wniosków Programu „Działaj Lokalnie IX” 2016 i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania). 3.projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu. 4.projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców, która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.

18 Złożone wnioski będą oceniane pod względem formalnym 5.harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. 5.przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych). 6.kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych. 7.organizacja/grupa/Inicjatywa DL ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. 8.środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”.

19 Wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane Komisji, która dokona oceny aplikacji w oparciu o kryteria merytoryczne

20 Kryteria merytoryczne: Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.

21 Kryteria merytoryczne: proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

22 DODATKOWE możliwości zaplanuj zadania i budżet

23 „Opowiadamy o projekcie ” Poszukiwanie atrakcyjnych sposobów opisywania działań i promowania inicjatyw realizowanych w ramach Działaj Lokalnie; Twórcze pokazywanie projektów; Historie ludzi, liderów, miejsce, konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, promocja regionu; Perspektywa sukcesu: pokazanie zaangażowania ludzi, ich pomysłowości, aktywności, wspaniałych rezultatów i pozytywnych zmian.

24 „Opowiadamy o projekcie ” 3 kategorie opowieści CZŁOWIEK, MIEJSCE, MOTYW, FILMOWY PRODUKT PROJEKTU; Forma: reportaż multimedialny lub krótki film; Czas trwania: max. 2,5min Pula 3000 zł Dodatkowe dofinasowanie w max. 6 projektach do kwoty 500 zł ale nie więcej niż 50 % kosztów zakupu sprzętów.

25 Zaplanuj w zadania Opowiedz o ludziach Oczekujemy zadań, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.

26 Zaplanuj w zadania Opowiedz o miejscu Ilustracja konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt. Zależy nam, aby prace pokazywały miejsce, które łączy ludzi.

27 Zaplanuj w zadania Opowiedz o sukcesie Prace pokazujące konkretne produkty czy efekty projektu, lokalne wydarzenie (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.) Regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty. Prace powinny ilustrować motyw, który połączył ludzi do działania, uczestnictwa.

28 Inspiracja Konkurs „Opowiedz…” Zachęcamy do zapoznania się z broszurami, które pomogą przygotować pracę: – Zanim przygotujecie pracę na konkurs – Jak dobrze opisać działania? – Komunikacja w pigułce – Twórcze opowiadanie o projektach społecznych – Muzyka w pracach konkursowych – Wykorzystywanie wizerunku w pracach konkursowych – Przydatne strony i programy Wszystkie materiały dostępne na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce do pobarnia Konkurs „Opowiedz…”www.dzialajlokalnie.pl

29 Lokalna kategoria konkursu „Dobroczyńca Roku” Możliwość nominowania swojego darczyńcy biznesowego do konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku” – w kategorii zaangażowanie lokalne. Pod koniec roku na stronie www.dobroczyncaroku.pl będzie można zgłaszać darczyńców biznesowych, którzy wsparli lokalnie inicjatywy mieszkańców.www.dobroczyncaroku.pl

30 Fundujesz.pl Crowdfunding - Finansowanie społecznościowe Pozyskiwanie kapitału Wiele osób, małe wpłaty Pomysłodawca-realizator projektu oferuje nagrody dla wspierających (bilety, gadżety, pocztówki, oficjalne podziękowania itp.) 100 osób, które wpłaci po 100 zł pozwala zrealizować projekt o budżecie 10 000 zł! Jak założyć pierwszy projekt? Jaką kwotę zbierać? Jakie wymyślić nagrody? Na co można zbierać przez crowdfunding? – odpowiedzi na te i więcej pytań na stronie fundujesz.pl

31 Fundujesz.pl Platforma crowdfundingowa dla trzeciego sektora; Specjalna oferta cenowa dla realizatorów Działaj Lokalnie (25% rabatu) Organizacje i grupy, które już zrealizowały w ramach Działaj Lokalnie projekt mogą zakładać zbiórki na kontynuację swoich działań; Organizacje i grupy, które są w trakcie realizacji mogą w ten sposób pozyskiwać środki na dodatkowe działania; Prosta obsługa, pomoc ze strony zespołu Fundujesz.pl, szeroka promocja zapewniana przez zespół fundujesz.pl i Działaj Lokalnie – dla pierwszych 10 organizacji, które zgłoszą na platformie swój projekt

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie IX” konkurs 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google