Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka Szkoła Podstawowa w Masanowie Szkoła Podstawowa w Masanowie jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice. Szkoła mieści się w starym, ponad 100 letnim budynku. Sale rozmieszczone są na parterze i pierwszym piętrze. Szkoła posiada wolno stojącą salę gimnastyczną oraz nowocześnie wyposażone klasy. Stała współpraca pomiędzy dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami prowadzi do osiągania bardzo dobrych wyników wychowania i nauczania. Nauczyciele wspólnie pracują w zakresie planowania, wdrażania oraz analizowania wszelkich działań edukacyjnych i wychowawczych. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 7 osób + Pani Renata Suchorzewska - Dyrektorka Szkoły

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Efektywna organizacja zespołów nauczycielskich” - Uczestnictwo nauczycieli/lek w prowadzonych w szkole warsztatach w zakresie efektywnej współpracy zespołów nauczycielskich. - Nabycie przez nauczycieli/ki wiedzy i doskonalenie kompetencji interpersonalnych: umiejętności komunikacyjne, asertywność, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, formułowanie komunikatu typu ja, umiejętność aktywnego słuchania, poznanie przez uczestników swoich mocnych i słabych stron w zakresie umiejętności kontaktowania się z innymi. - Kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród nauczycieli, praca modelem analizy transakcyjnej (ja ok ty ok), integracja członków zespołu, twórcze rozwiązywanie problemów konflikt jako motoru rozwoju. 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” - Poszerzenie kompetencji nauczycielki/li w zakresie wczesnej diagnozy rozwoju i gotowości szkolnej dzieci. - Rozpoznawanie i dopasowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia w celu osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. - Nabycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów. - Realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego. - Poznanie przez nauczycieli/ki efektywnych sposobów motywowania dziecka do nauki. Cele szczegółowe:

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Ankieta diagnostyczna skierowana na rozpoznawanie mocnych i słabych stron ucznia i określająca jego poziom wiedzy i umiejętności. 2.Scenariusze lekcji z zastosowaniem wniosków z przeprowadzonych diagnoz i szkoleń. 3.Scenariusz spotkania z rodzicami na temat motywowania swoich dzieci do nauki. 1.Przydzielenie ról w zespole, opisanie zasad organizacji i monitorowania oraz podziału zadań w zespole. 2.Lekcja koleżeńska z wykorzystaniem technik dobrej komunikacji. 3.Ewaluacja zadań i planów pracy zespołów nauczycielskich. 4.Katalog zasad dobrej komunikacji.

4 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie to szkoła z wieloletnią tradycją. Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Swoje działania opiera na idei partnerstwa i współdziałania uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Mottem oddziaływań wychowawczych jest przesłanie: „Podążamy w kierunku wartości”. W szkole dominują takie wartości jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, solidność, bezpieczeństwo, zdrowie, rozszerzenie zainteresowań, kreatywność oraz uczciwość, wiarygodność, prawdomówność, poszanowanie innych, takt w postępowaniu i patriotyzm. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 11 osób + Pani Jolanta Siwak - Dyrektorka Szkoły

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Budowa koncepcji pracy szkoły” - Pogłębienie świadomości wszystkich podmiotów z czego wynika koncepcja oraz potrzeby jej tworzenia i realizacji przez całe środowisko szkolne. - Podporządkowanie koncepcji pracy potrzebom rozwojowym uczniów. - Opracowanie działań służących rozwojowi i doskonaleniu pracy szkoły uwzględniających potrzeby rozwojowe uczniów. 16.09.201331.08.2014 „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się” - Poznanie efektywnych sposobów zwiększania świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się. - Rozwinięcie kompetencji zawodowych podczas szkolenia nt. „Jak zmotywować ucznia do pracy w czasie lekcji w oparciu o nowatorskie metody nauczania.”( Indywidualne strategie uczenia się i stosowania skutecznych rozwiązań metodycznych). - Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności stosowania metod pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami. - Poznanie i omówienie sposobów wykorzystania technik uczenia się i zapamiętywania podczas lekcji oraz w pracy samodzielnej ucznia. Cele szczegółowe:

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Scenariusz spotkania z rodzicami nt. „ Efektywnych sposobów zwiększania świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się ”. 2.Prezentacja multimedialna nt. : „Motywowanie przez rodzica swojego dziecka do nauki” 3.Scenariusz lekcji z zastosowaniem efektywnych metod pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami. 4.Prezentacja multimedialna nt. : „Techniki uczenia się i zapamiętywania”. 1.Koncepcja pracy szkoły na bazie potrzeb rozwojowych uczniów. 2.Narzędzia do przeprowadzenia diagnozy potrzeb.

7 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie jest placówką funkcjonującą w małym środowisku wiejskim. Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów. Do obwodu szkoły należą uczniowie z miejscowości: Huta, Grochowiska, Nadstawki. Dowożonych jest 15 uczniów. Ze względu na małą liczebność uczniów zajęcia odbywają się w klasach łączonych. W szkole funkcjonują 3 oddziały: kl. I – III, kl. IV – V i kl. VI. Większość zajęć prowadzona jest w systemie łączonym. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 8 osób + Pani Teresa Wojtczak - Dyrektorka Szkoły

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Rodzice są partnerami szkoły” - Poznanie przez nauczycielki/nauczycieli skutecznych metod współpracy z rodzicami. - Poznanie przez nauczycielki/nauczycieli skutecznych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z kontaktami z rodzicami. - Poznanie przez nauczycielki/nauczycieli techniki komunikacyjne ułatwiające współpracę z rodzicami. - Podniesienie przez nauczycielki/nauczycieli kompetencji i umiejętności w zakresie planowania efektywnej współpracy z zespołem rodziców.. 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” - Poznanie efektywnych sposobów motywowania dziecka do nauki. - Przeprowadzenie warsztatu: „Jak pomóc dziecku w skutecznym uczeniu się” - Wypracowanie scenariuszy lekcji w klasach łączonych. - Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności stosowania metod twórczego myślenia. Cele szczegółowe:

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Scenariusz spotkania ze społecznością szkolną nt. „Motywowania do nauki”. 2.Prezentacja multimedialna nt. : „Motywowanie przez rodzica swojego dziecka do nauki”. 3.Scenariusz lekcji - metody i formy pracy w klasach łączonych. 4.Scenariusz lekcji z zastosowaniem efektywnych metod aktywizujących. 1.Narzędzia do badania oczekiwań rodziców wobec szkoły (ankieta, kwestionariusz wywiadu). 2.Katalog metod rozwiązywania konfliktów. 3.Program współpracy szkoły z rodzicami.

10 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie jest szkołą o bogatej tradycji, powstałą w 1946 roku. Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów. Od 1 września 2013 roku wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Szkoła wrosła w lokalne środowisko, stając się ośrodkiem kształcenia dla wielu mieszkańców - nie tylko Odolanowa. Liceum ma przed sobą wiele zadań i wyzwań co skłania grono nauczycielskie do nieustannego rozwoju i poszukiwań nowatorskich rozwiązań w działaniu. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 18 osób + Pan Rafał Walkow - Dyrektor Szkoły

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r.,,Szkoła promuje wartość edukacji” - Nauczyciele/ki podniosą swoją wiedzę dotyczącą zasad promocji, budowania pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym. - Nauczyciele/ki zwiększą swoje kompetencje w zakresie włączania rodziców, szkolnych organizacji do aktywnego działania, podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły. - Nabycie umiejętności przez nauczycieli/ki wykorzystywania zasobów szkoły do jej promocji. - Poszerzenie wiedzy przez nauczycieli/ki w zakresie metod i technik badania oczekiwań i potrzeb uczniów, rodziców i społeczności lokalnej wobec Szkoły. 16.09.201331.08.2014 „ Praca z uczniem zdolnym” - Poznanie metod diagnozowania ucznia zdolnego i określenie jego potrzeb edukacyjnych. - Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii dotyczącej zachowań, postaw uczniów zdolnych. - Wypracowanie scenariuszy lekcji w klasach łączonych. - Nabycie umiejętności praktycznych: zasady pracy z uczniem zdolnym w klasie zdominowanej przez osoby o mniejszej ambicji, potencjale intelektualnym. Cele szczegółowe:

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Katalog narzędzi do diagnozowania ucznia zdolnego. 2.Scenariusz zajęć, lekcji z uczniem zdolnym ze wskazaniem na indywidualizację procesu uczenia się. 3.Opis modelu pracy z uczniem zdolnym. 1.Narzędzia do badania oczekiwań rodziców wobec szkoły (ankieta, kwestionariusz wywiadu). 2.Plan promocji Szkoły we współpracy z rodzicami. 3.Folder reklamowy 4.Film promujący osiągnięcia Szkoły.

13 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim jest szkołą prowadzoną przez Powiat Ostrowski. Szkoła może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą nauczycielską. Rada Pedagogiczna to nauczyciele wykształceni, kompetentni, którzy tworzą sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju młodzieży. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych oraz w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Klasy biologiczno-chemiczne prowadzone są pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a humanistyczne współpracują z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Instytutem Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 18 osób + Pan Karol Marszał - Dyrektor Szkoły

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r.,, Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” - Nabycie i zweryfikowanie przez nauczycieli/ki wiedzy na temat ewaluacji oraz jej funkcji w procesie rozwoju Szkoły. - Analiza wymagań stawianych szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju Szkoły, kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie form pracy zespołowej w określaniu mocnych i słabych stron pracy Szkoły. - Poznanie przez nauczycieli/ki metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego. - Ćwiczenie przez nauczycieli/ki umiejętności przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w szkole. 16.09.201331.08.2014 „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” - Poznanie przez nauczycielki/li efektywnych sposobów mediacji, negocjacji oraz współpracy w celu osiągnięcia sukcesu - Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności stosowania przez nauczycielki/li efektywnych sposobów mediacji i negocjacji w pracy. - Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności przez nauczycielki/li dotyczących egzaminu maturalnego po roku 2015 na różnych przedmiotach. Cele szczegółowe:

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Prezentacja multimedialna nt. : „Motywowanie przez rodzica swojego dziecka do nauki”. 2.Arkusz maturalny z fizyki i języka polskiego. 1.Narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji w Szkole. 2.Harmonogram ewaluacji. 3.Analiza ilościowa i jakościowa oraz wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań. narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji w Szkole.

16 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka IV Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim jest szkołą ponadgimnazjalną, do której uczęszcza ponad 400 uczniów z Ostrowa i okolicznych miejscowości. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Ostrowski. IV Liceum Ogólnokształcące jest szkołą: twórczego spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery, stawiania wymagań ale też wyrozumiałości i tolerancji. Liceum stawia na naukę języków obcych, w związku z tym prowadzi klasy z wiodącym językiem angielskim, hiszpańskim, jest klasa z dwoma językami w zakresie rozszerzonym oraz promuje naukę języka francuskiego. W ofercie szkoły są profile artystyczne (z plastyką, z muzyką), filmowo – telewizyjny i klasa przedsiębiorczości. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 34 osoby + Pani Jolanta Maćkowiak - Dyrektorka Szkoły

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r.,,Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - Poszerzenie wiedzy przez nauczycieli/ki na temat technik uczenia się i metod motywujących do nauki. - Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli/ki i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. - Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli/lek w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących uczenie się. - Sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod aktywizujących uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą uczniów za proces uczenia się. 16.09.201331.08.2014 „ Nauczyciel 45+ ” - Opanowanie umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audio-viedo oraz urządzeń multimedialnych. - Wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego. - Pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Cele szczegółowe:

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Prezentacja multimedialna promującą Szkołę. 2.Nauczyciele/ki potrafią lepiej radzić sobie ze stresem. 3.Zwiększa się wykorzystanie materiałów multimedialnych. 1.Katalog metod aktywizujących i motywujących do nauki. 2.Lekcje przeprowadzone metodami aktywizującymi (wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod aktywizujących uczniów do uczenia się). narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji w Szkole.

19 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka Zespół Szkół Technicznych Technikum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Technicznych - Technikum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z wieloletnią tradycją. Organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe, posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć praktycznych, dzięki którym uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminów zawodowych. Uczniowie Technikum nr 1 osiągają sukcesy w zakresie konkursów i olimpiad technicznych (w rankingu ogólnopolskim IX miejsce). Szkoła ma wysoką zdawalność matury i egzaminów zawodowych w skali kraju ( 97% ). Uczniowie są aktywizowani poprzez udział w licznych projektach unijnych. Technikum współpracuje z szkołami wyższymi. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 42 osoby + Pan Eugeniusz Namysł - Dyrektor Szkoły

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Nauczyciel 45+ ” - Poznanie przez nauczycieli/ki coachingu; etapy wprowadzania procesów coachingu, narzędzia coacha; poznanie swoich predyspozycji do bycia coachem. - Poznanie i wykorzystanie narzędzi coachingu w budowaniu relacji z ludźmi; wzrost umiejętności komunikacji interpersonalnej. - Sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej narzędzi coachingu w procesie wspierania rozwoju ucznia; wykorzystanie coachingu w budowaniu wiary w siebie i pozytywnego nastawienia do uczenia się; uświadamianie odpowiedzialności osobistej uczniów za proces uczenia się. 16.09.201331.08.2014,,Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - Poznanie efektywnych sposobów zwiększania świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się. -Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności stosowania metod pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w szkole technicznej. -Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie motywowania uczniów. Cele szczegółowe:

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Scenariusz spotkania z rodzicami nt. „ Efektywnych sposobów zwiększania świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się ”. 2.Lekcja z zastosowaniem efektywnych metod pracy z uczniem zdolnym. 3.Prezentacja multimedialna nt. : „Motywowanie przez rodzica swojego dziecka do nauki”. 4.Prezentacja multimedialna nt. : „Techniki uczenia się i zapamiętywania”. 1.Lekcje z wykorzystaniem narzędzi coachingu (wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywujących, wspierających uczniów w procesie uczenia się) 2.Katalog ćwiczeń wykorzystywanych do relaksacji techniką treningu autogennego do samodzielnego zastosowania. narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji w Szkole.

22 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 7 ) Renata Sroka Zespół Szkół Technicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Szkół Technicznych - ZSZ nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z wieloletnią tradycją. Organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe, posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć praktycznych, dzięki którym uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminów zawodowych. Uczniowie ZSZ 1 osiągają sukcesy w zakresie konkursów i olimpiad technicznych (w rankingu ogólnopolskim IX miejsce). Szkoła ma wysoką zdawalność egzaminów zawodowych w skali kraju. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim w 100% znajdują zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW –8 osób + Pan Eugeniusz Namysł - Dyrektor Szkoły

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „ Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” - Poznanie przez nauczycielki/li efektywnych sposobów mediacji, negocjacji oraz współpracy w celu osiągnięcia sukcesu. - Doskonalenie umiejętności nauczycieli/ek efektywnej komunikacji, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz pracy zespołowej. 16.09.201331.08.2014,,Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - Poznanie efektywnych sposobów zwiększania świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się. -Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności nauczycieli/ek stosowania metod pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w szkole technicznej. -Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie motywowania uczniów. Cele szczegółowe:

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 16.09.201331.08.2014 Wypracowane materiały: 01.09.2014 r.30.06.2015 r. 1.Scenariusz spotkania z rodzicami nt. „ Efektywnych sposobów zwiększania świadomości i aktywności uczniów w procesie uczenia się ”. 2.Lekcja z zastosowaniem efektywnych metod pracy z uczniem zdolnym. 3.Prezentacja multimedialna nt. : „Motywowanie przez rodzica swojego dziecka do nauki”. 4.Prezentacja multimedialna nt. : „Techniki uczenia się i zapamiętywania”. 1.Scenariusz lekcji wychowawczej z zakresu komunikacji interpersonalnej (mediacje, negocjacje). 2.Lekcja wychowawcza z zakresu komunikacji interpersonalnej. 3.Katalog efektywnych sposobów komunikacji, mediacji, negocjacji. narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji w Szkole.


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google