Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

3 Cel główny programu  Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.  Środki finansowe na realizację programu: 2 650 054 815,00 EUR

4 Osie priorytetowe i cele szczegółowe Oś priorytetowaCel szczegółowy osi priorytetowej Przedsiębiorstwa i innowacje Wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, innowacje oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw Technologie informacyjno- komunikacyjne Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie Gospodarka niskoemisyjna Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej Środowisko i zasobyPoprawa stanu środowiska oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych TransportPoprawa dostępności transportowej regionu oraz jakości i standardów transportu na Dolnym Śląsku

5 Osie priorytetowe i cele szczegółowe cd. Oś priorytetowaCel szczegółowy osi priorytetowej Infrastruktura spójności społecznej Zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej i poprawy jakości życia, w szczególności ubogich społeczności Infrastruktura edukacyjna Modernizacja i wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Rynek pracyWzrost zatrudnienia i mobilności pracowników Włączenie społeczneWłączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia EdukacjaPodniesienie jakości i dostępności edukacji Pomoc technicznaZapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków funduszy strukturalnych w ramach RPO WD

6 Podział środków finansowych Oś priorytetowa Fundusz Finansowanie ogółem w EUR (wkład UE + wkład krajowy) 1. Przedsiębiorstwa i innowacje EFR 488 878 492 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne 78 101 539 3. Gospodarka niskoemisyjna 461 584 763 4. Środowisko i zasoby 211 800 783 5. Transport 400 736 830 6. Infrastruktura spójności społecznej 191 796 273 7. Infrastruktura edukacyjna 71 708 506 8. Rynek pracy EFS 299 203 731 9. Włączenie społeczne 169 324 964 10. Edukacja 183 742 463 11. Pomoc techniczna 93 176 471

7 Kierunki wsparcia i beneficjenci w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych

8 Poziom dofinansowania w okresie 2014-2020 Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji w postaci dotacji na poziomie 25% + premia za wielkość przedsiębiorstwa 10 % dla średnich firm 20% dla mikro, małych firm Czyli max 45% Większość nowych inwestycji będzie realizowana w postaci niskooprocentowanych pożyczek (1%), z możliwością częściowego umorzenia w przypadku tworzenia miejsc pracy lub działań innowacyjnych.

9 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Kierunki wsparcia:  Wsparcie przedsiębiorstw chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność B+R  Finansowanie procesu powstawania innowacji  Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych  Innowacje technologiczne  Opracowanie linii pilotażowych, demonstracyjnych, prototypów itp.  Zakup i wdrożenie wyników prac B+R i praw własności intelektualnej  Wspieranie ochrony własności intelektualnej  Rozwój zaplecza B+R  itp.

10 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:  Przedsiębiorcy,  Przedsiębiorcy typu spin off,  Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe,  Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje/koordynacji usług proinnowacyjnych  Konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

11 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Kierunki wsparcia:  Kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą  Przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności, parków biznesu do potrzeb potencjalnych inwestorów  Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności, parków biznesu w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych  Budowa/rozbudowa inkubatorów przedsiębiorczości

12 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:  uczelnie/szkoły wyższe,  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  Jednostki organizacyjne JST,  MŚP,  IOB,  LGD,  Specjalne strefy ekonomiczne.

13 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Kierunki wsparcia:  Tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP  Wizyty studyjne, misje zagraniczne, udział w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystaw za granicą – wynikające ze strategii rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstwa  Promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych  Promocja gospodarcza regionu w celu przeciągnięcia nowych inwestorów

14 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:  MŚP,  IOB,  LGD,  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  Jednostki organizacyjne JST.

15 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Kierunki wsparcia:  Wsparcie inwestycyjne (dotacje) i instrumenty finansowe  Wsparcie dotacyjne dla projektów inwestycyjnych wspierających innowacyjność produktową (nowe/ulepszone produkty/usługi) oraz innowacyjność procesową (zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług)  Rozwój instrumentów finansowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  Rozwój/rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa  Inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy  Inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko

16 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:  MŚP,  Zgrupowania i partnerstwa MŚP,  Podmiot wdrażający instrument finansowy.

17 2.1 E-usługi publiczne Kierunki wsparcia:  Rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych  Rozwój m.in. e-administracji, e-zdrowia, e-kultury  Wsparcie w zakresie e-zdrowia będzie ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów, w tym gromadzenia oraz udostępniania danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta  Zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej jako element projektu służący osiągnięci u celów projektu  Wydatki w ramach cross-financingu: bezpośrednio związane ze szkoleniem pracowników obsługujących zakupiony sprzęt/oprogramowanie

18 2.1 E-usługi publiczne Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  Jednostki organizacyjne JST,  Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  Podmioty prowadzące działalność leczniczą w publicznym systemie opieki zdrowotnej,  Instytucje kultury, ich związki i porozumienia,  Organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD),  Uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia,  Jednostki naukowe,  Jednostki badawczo-rozwojowe,  Służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne,  Jednostki organizacyjne Służby Więziennej,  Jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym; porozumienia w/w podmiotów.

19 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP Kierunki wsparcia:  Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,  Wymiana lub modernizacja źródeł energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE  Inwestycje w OZE oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (w szczególnie uzasadnionych przypadkach)  Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (np. bardziej efektywne energetycznie linie produkcyjne)

20 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:  MŚP,  Grupy producentów rolnych,  Podmiot wdrażający instrument finansowy,  Przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

21 3.5 Wysokosprawna kogeneracja Kierunki wsparcia:  Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji wraz z niezbędnymi przyłączeniami  Zastąpienie istniejących jednostek wytwarzania energii, jednostkami w wysokosprawnej kogenracji i trigeneracji  Budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza  Pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne  Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych pod warunkiem dopuszczenia możliwości takiego wsparcia w ramach RPO przez zapisy w Umowie Partnerstwa  Preferowane będą instrumenty finansowe

22 3.5 Wysokosprawna kogeneracja Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  Jednostki organizacyjne JST,  Jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,  Przedsiębiorstwa energetyczne,  Organizacje pozarządowe,  Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,  Towarzystwa budownictwa społecznego,  Jednostki naukowe,  Uczelnie/szkoły wyższe i ich związki i porozumienia,  Organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół,  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych  Podmioty lecznicze oraz ich konsorcja.

23 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Kierunki wsparcia:  Dokument „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” stanowi krajowe ramy strategiczne dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 2014-2020.  Głównym narzędziem koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia  Komitet analizuje kwestie związane z ochroną zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu realizacji Planu działań na cele Policy Paper w zakresie ochrony zdrowia oraz na cele Umowy Partnerstwa i Programów Operacyjnych  Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia ze środków EFSI jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań w sektorze zdrowia

24 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną c.d. Kierunki wsparcia:  Plan działań zawiera m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym  Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze  Wspierane będą m.in. projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych, prac remontowo- budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT

25 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Kierunki wsparcia dla celu 8.4.1 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora MMŚP:  Wsparcie na rzecz MŚP oraz ich pracowników obejmie rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw  Wykorzystanie popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych w przedsiębiorstwach  Interwencja EFS w zakresie usług rozwojowych zostanie skoncentrowana na branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy (w oparciu o regionalne badania i analizy oraz wskazane smart specialisations ) jak też na pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  IZ RPO przeprowadzi analizę, której celem będzie zidentyfikowanie zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy. Wyniki tej analizy będą brane pod uwagę podczas formułowania kryteriów wyboru projektów.

26 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Kierunki wsparcia dla celu 8.4.2 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacement-owych:  Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement  Obok działań miękkich, będą finansowane wydatki inwestycyjne (cross-financing), stanowiące element kompleksowego projektu – do 10% wartości alokacji Priorytetu Inwestycyjnego

27 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW:  Spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością,  Spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,  Samorządowe jednostki organizacyjne,  Spółdzielnie,  Uczelnie,  Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  Fundacje,  Stowarzyszenia,  Związki zawodowe,  Organizacje pracodawców,  Samorząd gospodarczy i zawodowy,  Wspólnoty mieszkaniowe,  Szkoły,  Placówki systemu oświaty,  Inne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

28 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: GŁÓWNE GRUPY DOCELOWE:  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy,  Pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych.

29 8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Kierunki wsparcia:  Programy zdrowotne kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużaniu aktywności zawodowej  Programy zdrowotne (profilaktyczne i rehabilitacyjne) będą skoncentrowane na głównych jednostkach chorobowych zidentyfikowanych na poziomie krajowym (85% alokacji PI) oraz na specyficznych programach regionalnych (15% alokacji PI)  Przedsięwzięcia nakierowane na minimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka zawodowego w miejscu pracy w celu wydłużenia aktywności zawodowej dla osób w wieku ponad 50 lat  Obok działań miękkich, będą finansowane wydatki inwestycyjne (cross-financing), stanowiące element kompleksowego projektu – do 10% wartości alokacji Priorytetu Inwestycyjnego

30 8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW:  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  Jednostki organizacyjne JST,  Przedsiębiorcy,  Osoby prowadzące działalność gospodarczą,  Organizacje pozarządowe,  Podmioty ekonomii społecznej,  Podmioty lecznicze. GŁÓWNE GRUPY DOCELOWE:  Pracownicy i pracodawcy dolnośląscy.

31 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych Kierunki wsparcia:  Świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych  Podstawowym celem interwencji będzie zwiększenie dostępności oraz jakości tych usług  Działania z zakresu rozwoju usług związanych z mieszkalnictwem chronionym, wspomaganym oraz treningowym  Przedsięwzięcia będą dotyczyć opieki nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnymi  Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak również środowiskowych form pomocy i samopomocy  Obok działań miękkich, będą finansowane wydatki inwestycyjne (cross- financing), stanowiące element kompleksowego projektu – do 10% wartości alokacji Priorytetu Inwestycyjnego

32 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW:  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  Jednostki organizacyjne JST,  Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,  Organizacje pozarządowe,  Podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  Podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne,  Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  Podmioty lecznicze.

33 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe: GŁÓWNE GRUPY DOCELOWE:  Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno- zawodowej,  Najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (rodziny) – jedynie jako element projektu właściwego,  Dzieci objęte programem wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji w szczególności pochodzący z grupy docelowej CT 9,  Dzieci w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej.

34 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

35 Plan finansowy Programu Łącznie 5 109,3 mln EUR Oś PriorytetowaFinansowanie ogółem (mln EUR) OŚ 1 Osoby młode na rynku pracy 1704,2 OŚ 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 1182,5 OŚ 3 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 1351,4 OŚ 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 710,5 OŚ 5 Pomoc techniczna 871,2

36 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się Przykładowe typy operacji:  Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.  Ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.  Upowszechnianie idei aktywnego i zdrowego starzenia się.  Stworzenie i rozbudowanie sieci współpracy na rzecz aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+.  Wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy.  Prowadzenie badań i analiz nad starzeniem się i sytuacją osób starszych oraz ich upowszechnianie.

37 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się Potencjalni beneficjenci:  minister właściwy ds. zdrowia  minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego  Narodowy Fundusz Zdrowia  podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze)  jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne  publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+

38 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się Potencjalne grupy docelowe:  instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów profilaktycznych  pracodawcy i ich pracownicy  podmioty włączone w sieć współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+  osoby objęte programami profilaktycznymi

39 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Przykładowe typy operacji: Cel 1 Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  Wypracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań i standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług nastawionych na profilaktykę ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.  Opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań systemowych na rzecz usług społecznych (w tym opiekuńczych) i zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych, w tym rozwiązań na rzecz deinstytucjonalizacji tych usług.  Wypracowanie i monitoring standardów usług w zakresie usług społecznych (w tym opiekuńczych) i zdrowotnych, w tym wobec osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, starszych oraz bezdomnych.  Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych i standardów usług w zakresie tworzenia i rozwoju alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi.  Opracowanie i wdrożenie wymogów kwalifikacyjnych, katalogu predyspozycji i przeciwwskazań dla kandydatów do pracy z dziećmi w różnych formach pieczy zastępczej oraz kandydatów na rodziny adopcyjne, a także na opiekunów osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych.

40 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Przykładowe typy operacji: Cel 1 Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym c.d.:  Opracowanie standardu kształcenia kadr do opieki nad osobami niesamodzielnymi.  Stworzenie i wdrożenie rozwiązań sprzyjających deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym systemu mieszkalnictwa wspomaganego oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania bezdomności.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez upowszechnienie zawodu rodzica zastępczego i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.  Rozwój nowych usług społecznych o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, z uwzględnieniem grup szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży.  Badanie efektywności stosowania usług społecznych na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Wsparcie na rzecz dostosowania szpitali/oddziałów do odpowiedniego standardu hospitalizacji osób starszych oraz do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie komunikacji.

41 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Przykładowe typy operacji: Cel 2 Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia:  Działania projakościowe dedykowane podmiotom wykonującym działalność leczniczą w każdym obszarze opieki zdrowotnej (podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w tym leczenia uzależnień, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej).  Poprawa systemu monitorowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych dotyczących m.in. zapotrzebowania na kadry medyczne, infrastrukturę oraz identyfikację „białych plam” w opiece zdrowotnej).  Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak  również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących podmioty lecznicze.  Przetestowanie i przygotowanie do systemowego wdrożenia organizacji opieki koordynowanej (OOK) służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych).

42 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.7 będą:  minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego  minister właściwy ds. zdrowia  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 9.7 będą:  podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych i niesamodzielnych  podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  podmioty lecznicze  podmioty systemu opieki zdrowotnej i ich pracownicy  podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych i polityk regionalnych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

43 9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia Przykładowe typy operacji:  Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej.  Tworzenie i wdrażanie rozwiązań systemowych na rzecz monitorowania sektora ekonomii społecznej i oceny efektywności poszczególnych narzędzi i całej polityki w obszarze ekonomii społecznej.  Tworzenie i zarządzanie krajowymi sieciami wsparcia dla ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, wsparcie powstawania i funkcjonowania ponadregionalnych sieci w obszarze ekonomii społecznej, budowa powiązań kooperacyjnych o charakterze krajowym i ponadregionalnym między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi w tym budowanie krajowych i ponadregionalnych klastrów i franczyzy społecznej.  Zwiększenie roli podmiotów ekonomii społecznej i włączenie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych  Tworzenie oraz rewizja i doskonalenie istniejących standardów usług na rzecz wzmacniania bezpośredniego otoczenia oraz infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej (m. in. poprzez standaryzację usług wsparcia ekonomii społecznej oraz ich koordynację na poziomie krajowym), wdrożenie tych standardów i ich monitorowanie.

44 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10.2 1.Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 2.Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju 3.Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego 4.Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach 5.Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków

45 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji Przykładowe typy operacji w ramach celu 5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków:  Wsparcie systemu kształcenia praktycznego studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej do nauki pielęgniarstwa i położnictwa.  Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko - dentystycznym poprzez finansowanie programów rozwojowych dla uczelni i instytutów badawczych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medyczne.

46 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji Potencjalnymi beneficjentami w PI 10.2 będą:  Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego  Minister właściwy ds. zdrowia  uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 10.2 będą:  uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym  osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym  pracodawcy/organizacje pracodawców  minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego  pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie

47 Dziękuję za uwagę Joanna Kasprzak-Dżyberti


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google