Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Innowacje wczoraj, dziś i jutro… W latach 2007 – 2013 naukowcy i przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dotacje z programu Innowacyjna Gospodarka. Z szansy tej skorzystało 16 000 firm, a ponad 12 000 badaczy uczestniczyło w projektach objętych wsparciem. Dzięki dofinansowaniu z UE powstało szereg innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach życia: medycynie, branży ICT, transporcie, turystyce i innych branżach. Środki z programu Innowacyjna Gospodarka przyczyniły się m.in. do wdrożenia przez firmy blisko 1400 nowych technologii oraz powstania 4700 nowatorskich produktów i usług (w tym m.in. testera do wczesnego wykrywania raka piersi, przełomowego urządzenia do nawiązywania kontaktu z osobami pozostającymi w śpiączce, czy pierwszego w Europie autobusu elektrycznego).

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Następcą programu Innowacyjna Gospodarka jest Program Inteligentny Rozwój. Nowy program nie stanowi jednak prostej kontynuacji założeń Innowacyjnej Gospodarki. Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w dużej mierze w formie zakupu gotowych technologii Inwestycje firm w B+R i tworzenie innowacji Wiele instrumentów wsparcia inwestycji infrastrukturalnych nauki Finansowanie nowej infrastruktury w mniejszym zakresie Niewielki udział instrumentów wspierających bezpośrednio współpracę nauki i biznesu Priorytetowe znaczenie współpracy nauki i biznesu – znacznie większe ukierunkowanie projektów nauki na potrzeby gospodarki Wykorzystanie instrumentów finansowych w ograniczonym zakresie Szerszy zakres wykorzystania instrumentów finansowych (wejścia kapitałowe, pożyczki, gwarancje) Wsparcie rozwoju potencjału IOB (infrastruktura, usługi, sieciowanie, rozwój klastrów) Koncentracja wsparcia na profesjonalizacji usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB Niewielka koncentracja wsparcia na obszarach priorytetowych Koncentracja na inteligentnych specjalizacjach Instrumenty na rzecz cyfryzacji administracji, społeczeństwa i gospodarki Wsparcie cyfryzacji w odrębnym programie Wsparcie projektów turystycznychBrak wsparcia dedykowanego branży turystycznej

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Jednocześnie Inteligentny Rozwój jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Powstawanie innowacyjnych produktów i usług wiąże się w wysokimi nakładami. Wydatki polskich firm na działalność B+R stanowią zaledwie 25% średniej dla UE. Dla porównania w Dani poziom ten wynosi 150%, w Szwecji – 176%, a w sąsiadujących Czechach – 77%. Program Inteligentny Rozwój ma to zmienić. 12 000 – co najmniej tyle firm otrzyma wsparcie na prowadzenie badań i wdrażania innowacji 20 500 – co najmniej tyle nowych miejsc pracy utworzonych zostanie dzięki wsparciu z POIR 4,4 mld EUR – taką sumę firmy przeznaczą dodatkowo ze swoich środków na badania i innowacje

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dla kogo program?  przedsiębiorstwa, w szczególności MSP,  jednostki naukowe,  konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Dla kogo program?  przedsiębiorstwa, w szczególności MSP,  jednostki naukowe,  konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Co można zrealizować?  projekty badawczo – rozwojowe, tzw. B+R,  wdrożenia wyników prac B+R,  infrastrukturę dla prowadzenia prac B+R,  transfer technologii,  zakup usług niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności innowacyjnej,  działania związane z wejściem na rynki zagraniczne,  rozwój kadr B+R. Co można zrealizować?  projekty badawczo – rozwojowe, tzw. B+R,  wdrożenia wyników prac B+R,  infrastrukturę dla prowadzenia prac B+R,  transfer technologii,  zakup usług niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności innowacyjnej,  działania związane z wejściem na rynki zagraniczne,  rozwój kadr B+R.

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Poszczególne obszary wsparcia określone zostały w ramach 5 osi priorytetowych:

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Jak finansowane są projekty? Sposób finansowania przedsięwzięć zależy od specyfiki danego projektu oraz poziomu występującego w nim ryzyka. Projektodawcy w ramach programu Inteligentny Rozwój mogą ubiegać się zarówno o datacje jak i instrumenty kapitałowe, gwarancje, pożyczki czyli tzw. instrumenty finansowe. Wsparcie przyznawane jest w formie:  refundacji  zaliczki.

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Instytucje w programie Inteligentny Rozwój Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI) Instytucje Pośredniczące: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dla osi 1 i 4) oraz Ministerstwo Gospodarki (dla osi 2 i 3) Instytucje Wdrażające: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Bank Gospodarstwa Krajowego Ośrodek Przetwarzania Informacji

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa ok. 3,85 mld €

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IRI OP „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” (przykładowe typy projektów) Zakres wsparcia: Projekty B+R, od fazy badań do etapu prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji projekty B+R przedsiębiorstw realizacja badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w celu opracowania nowych, ulepszonych rozwiązań sektorowe programy B+R realizowane przez konsorcja naukowo – przemysłowe Inicjatorem jest grupa przedsiębiorstw występujących w imieniu branży prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych wehikuły inwestycyjne wyszukujące innowacyjne pomysły fundusze typu venture capital – pozwolą na wejścia kapitałowe w innowacyjne przedsiębiostwa realizujące projekty B+R i komercjalizację wyników ich działalności Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I ok. 1,04 mld €

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IRII OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R+I” (przykładowe typy projektów) Zakres wsparcia: Usługi na rzecz przedsiębiorstw, współpraca oraz transfer technologii wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R powstawanie działów B+R w przedsiębiorstwach inwestycje w infrastrukturę mają służyć tworzeniu innowacyjnych produktów i usług otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii kierowane do MSP zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej wraz z implementacją pozyskanej technologii, bank technologii + instrument finansowy zapewniający finansowanie pozyskanego rozwiązania proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MSP usługi te powinny być dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw i przyczyniać się do powstawania innowacji projekty ochrony własności intelektualnej bony na innowacje

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IRII OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R+I” (przykładowe typy projektów) Zakres wsparcia: Usługi na rzecz przedsiębiorstw, współpraca oraz transfer technologii zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji projekty o charakterze pilotażowym, służące testowaniu nowych form wsparcia w zakresie zwiększenia wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do działalności B+R+I animowanie współpracy między przedsiębiorstwami, nauką a otoczeniem biznesu Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach ok. 2,2 mld €

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IRIII OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Zakres wsparcia: Nowe przedsiębiorstwa na bazie innowacyjnych pomysłów wsparcie wdrożeń wyników prac B+R wypełnienie luki pomiędzy fazą prac B+R a wprowadzeniem nowego produktu na rynek w szczególności: wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektów I osi priorytetowej instrument wspierający MSP zainteresowane wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznych (tzw. kredyt na innowacje technologiczne) fundusz gwarancyjny (gwarancje dla instytucji finansowych udostępniających kapitał dla firm wdrażających innowacje) wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw świadczenie na rzecz innowacyjnych MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (m.in. coaching, mentoring, realizacja zamówień publicznych za granicą) umiędzynaradawianie działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego ok. 1,22 mld €

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IRIV OP „Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego” Zakres wsparcia: Projekty B+R przedsiębiorstw, jednostek naukowych i ich konsorcjów badania naukowe i prace rozwojowe prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo – przemysłowe projekty koncentrują potencjał najlepszych badaczy i zespołów badawczych, a także osób o krótkim stażu badawczym rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczo –rozwojowej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym Stworzenie skutecznego dostępu do infrastruktury dla przedsiębiorstw i innych podmiotów

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IRIV OP „Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego” Zakres wsparcia: Projekty B+R przedsiębiorstw, jednostek naukowych i ich konsorcjów Międzynarodowe Agendy Badawcze tworzone w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez wybitnych naukowców polskich i zagranicznych zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R rozwój kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach projekty badawcze realizowane w szczególności przez wybitnych naukowców polskiego pochodzenia (powroty do kraju) rozwój umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami, komercjalizacji wyników prac B+R prowadzenie projektów badawczych przez doktorantów lub naukowców odbywających staże w przedsiębiorstwach

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 PO IRIV OP „Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego” Finansowanie Nie przewiduje się stosowania instrumentów finansowanych Podsumowanie: Środki programu Inteligentny Rozwój przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu i rozwoju innowacyjności firm.

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekty pozakonkursowe Projekty o największym znaczeniu dla społeczno - gospodarczego rozwoju kraju realizowane będą w trybie pozakonkursowym. Oznacza to, że w pewnych działaniach PO IR nie będą przeprowadzane nabory wniosków o dofinansowanie. Wybrane jednostki publiczne realizować będą w tych działaniach projekty na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia (np. firm, naukowców) lub działania systemowe (np. związane z aktualizacją listy inteligentnych specjalizacji).

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekty pozakonkursowe – PO IR I oś brak II oś Otwarte innowacje Monitoring strategii inteligentnych specjalizacji InnoLAB III oś Brand.pl Polskie Mosty Technologiczne IV oś Międzynarodowe Agendy Badawcze Rozwój kadr B+R

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: www.poir.gov.pl

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google