Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Możliwości wsparcia edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Roman Ciepiela Wicemarszałek Małopolski Przewodniczący Podkomitetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Możliwości wsparcia edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Roman Ciepiela Wicemarszałek Małopolski Przewodniczący Podkomitetu."— Zapis prezentacji:

1 „Możliwości wsparcia edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Roman Ciepiela Wicemarszałek Małopolski Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego POKL

2 Podstawowym dokumentem określającym rozwój Małopolski na kolejne 10 lat jest STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007–2013

3 „Małopolska jest regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie…”

4 Cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa rozwój społeczeństwa informacyjnego

5 Informacja i Wiedza Kapitał Ludzki Wykształcenie Talenty Innowacyjność Przedsiębiorczość mieszkańców siła napędowa rozwoju regionu

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytety VI - IX Priorytety I - V ) środki na wsparcie struktur i systemów instytucjonalnych środki na wsparcie osób i grup społecznych:

7 ~ 3, 86 mld. €Środki finansowe na realizację k. centralnego: ~ 11,5 0 mld. €Środki finansowe na realizację programu: ~ 7,10 mld. €Środki finansowe na realizację k. regionalnego: ~ 0,59 mld. € Środki finansowe dla Małopolski: co stanowi ~ 8,32% środków w ramach komponentu regionalnego

8 K. centralny K. regionalny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenieV Rynek pracy otwarty dla wszystkichVI Promocja integracji społecznej VII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach VIII IX Szkolnictwo wyższe i nauka IV Regionalne kadry gospodarki Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego Samorząd Województwa Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego PO Kapitał Ludzki

9 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania : Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

10 Projekty nastawione na rozwój edukacji w tym pod kątem przygotowania przyszłych kadr gospodarki, Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Organizacja staży i praktyk zawodowych we współpracy z lokalnymi / regionalnymi pracodawcami, Włączenie pracodawców w proces przygotowywania i realizacji programów dydaktycznych realizowanych w szkołach, W przypadku gdy przedsiębiorstwo pełni rolę organu prowadzącego to dostępne jest dla niego pełne spektrum działań możliwych do realizacji np.: wprowadzanie nowych programów nauczania, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej, prowadzenie usług doradczych w zakresie wyboru ścieżki kształcenia. Tworzenie nowych oraz wsparcie istniejących przedszkoli, Wsparcie inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na rozwój edukacji. Wybrane typy projektów w ramach Priorytetu IX:

11 Działania Województwa Małopolskiego wspierające reformowanie edukacji poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych: I.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej II.Wspieranie szans edukacyjnych i wsparcie uzdolnień III.Wzmacnianie szkolnictwa zawodowego

12 I.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego w szczególności na obszarach wiejskich wsparcie istniejących przedszkoli zmierzające do zwiększenia udziału dzieci w wychowaniu przedszkolnym opracowanie i realizacja kampanii promujących edukację przedszkolną Priorytet IX POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Alokacja na poddziałanie - 20 220 168,55 Euro na lata 2007 – 2013

13 Wnioskowana kwota ogółem 112 785 698, 16 PLN Kwota przeznaczona na konkurs w 2008 r. 12 108 297 PLN Liczba złożonych wniosków - 99 Realizacja Działania 9.1.1 – stan na maj 2008 r.

14 II. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie uzdolnień poprzez: programy pomocy stypendialnej programy rozwojowe szkół m.in. poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

15 Stypendia Komponent regionalny POKL Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Program własny województwa „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – projekt systemowy Beneficjenci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, studenci za szczególne osiągnięcia naukowe oraz studenci ze Wschodu i regionów partnerskich podejmujących naukę w Małopolsce Beneficjenci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o szczególnych osiągnięciach naukowych Regionalny Program Stypendialny

16 1.Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Cel projektu: Zwiększenie udziału osób objętych wsparciem w kształceniu na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Budżet projektu w latach 2007 - 2013 28 313 374,17 PLN siedmiokrotny wzrost nakładów na stypendia w Małopolsce Budżet projektu na rok 2008 3 842 529,33 PLN Szacowana liczba stypendystów w 2008 r. – 600

17 2.Regionalny Program Stypendialny realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi Cel projektu: wsparcie stypendialne promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów i studentów oraz rozwoju uzdolnionych osób z terenu Małopolski. Program dla beneficjentów, którzy nie kwalifikują się do pomocy w ramach POKL. Środki przeznaczone na zadanie w 2008 r. 1 200 000,00 PLN Szacowana liczba stypendystów w 2008 r. – 300

18 PROJEKTY KONKURSOWE -KOMPONENT CENTRALNY Priorytet III: Wysoka jakość systemu edukacji „ DiAMEnT” dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Województwem Podkarpackim, Śląskim oraz Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu Budżet projektu: 34 605 847,21 PLN

19 Programy rozwojowe szkół m.in. poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych PROJEKTY KONKURSOWE -KOMPONENT REGIONALNY PO KL PROJEKTY WŁASNE SYSTEMOWE PO KL PROJEKTY KONKURSOWE -KOMPONENT CENTRALNY PO KL

20 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Alokacja na Działanie w latach 2007 - 2013: 40 035 052,14 EUR Alokacja na Działanie w roku 2008: 23 160 566 PLN PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

21 Wnioskowana kwota ogółem 273 780 581,30 PLN Kwota przeznaczona na konkurs w 2008 r. 23 160 566 PLN Liczba złożonych wniosków – 327 największa liczba złożonych wniosków wśród wszystkich działań w Priorytecie IX Realizacja Działania 9.1.2 – stan na maj 2008 r.

22 MR PO Priorytet 1. Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.1. Rozwój miast Schemat A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji w tym budowa i modernizacja szkół i przedszkoli jako jeden z ośmiu typów projektów Alokacja na cały schemat: 67 702 105 EUR Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B. Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Alokacja na cały schemat: 25 901 034 EUR PO KL Komplementarność działań w zakresie kształcenia ogólnego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Alokacja na poddziałanie - 20 220 168,55 EUR Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Alokacja na Działanie: 40 035 052,14 EUR

23 III. Wzmacnianie szkolnictwa zawodowego poprzez: podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, - współpraca z pracodawcami /staże i praktyki/, - doradztwo edukacyjno – zawodowe modernizacja bazy dydaktycznej

24 Wnioskowana kwota ogółem 86 072 318,08 PLN Kwota przeznaczona na konkurs w 2008 r. 23 093 353 PLN Liczba złożonych wniosków - 100 Realizacja Działania 9.1.2 – stan na maj 2008 r.

25 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Działania: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

26 Wybrane typy projektów w ramach Priorytetu VI: Projekty polegające na wsparciu osób bezrobotnych w wejściu/powrocie na rynek pracy: Szkolenia podnoszące kwalifikacje, Staże w miejscu pracy, Subsydiowane zatrudnienie, Wspieranie wolontariatu, Wspieranie elastycznych form zatrudnienia /np.: telepraca, niepełny wymiar godzin/ Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez: doradztwo i szkolenia umożliwiające nabycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności, przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności – do wysokości 40 tys. zł, wsparcie pomostowe w okresie do 6/ do 12 mies. od rozpoczęcia działalności.

27 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Cele szczegółowe: Działania:

28 Projekty polegające na wsparciu niepracujących osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kadr instytucji pomocy społecznej poprzez: Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, Wsparcie prawne, organizacyjne, szkoleniowe i prawne dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Staże, subsydiowane zatrudnienie, promocja i wsparcie wolontariatu, Poradnictwo psychologiczne i zawodowe, Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, Kampanie informacyjne m.in. z zakresu równości szans oraz mobilności i elastyczności zawodowej Wsparcie inicjatyw lokalnych promujących integrację społeczną. Wybrane typy projektów w ramach Priorytetu VII:

29 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Cele szczegółowe: 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Działania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 8.2 Transfer wiedzy

30 Szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Projekty w zakresie reorientacji zawodowej pracowników, Prowadzenie staży pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników jednostek naukowych w przedsiębiorstwach, Stypendia naukowe dla doktorantów, Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, Wyniki badań i analiz dotyczących trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych – projekt systemowy. Wybrane typy projektów w ramach Priorytetu VIII:

31 Dziękuję za uwagę Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela


Pobierz ppt "„Możliwości wsparcia edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Roman Ciepiela Wicemarszałek Małopolski Przewodniczący Podkomitetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google