Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY POSTĘPOWANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ I ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY POSTĘPOWANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ I ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH 1."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY POSTĘPOWANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ I ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH
1

2 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

3 UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zgromadzenia zwraca się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej) rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne.

4 UPRAWNIENIA PRZEDSTAWICIELA ORGANU GMINY DO ROZWIĄZANIA ZGROMADZENIA
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

5 UPRAWNIENIA PRZEDSTAWICIELA ORGANU GMINY DO ROZWIĄZANIA ZGROMADZENIA
Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia.

6 UPRAWNIENIA POLICJI DO ROZWIĄZANIA ZGROMADZENIA
Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach lub naruszenia przepisów ustawy Prawo o Zgromadzeniach albo przepisów karnych, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

7 ZMIANY PRZEPISÓW W KODEKSIE WYKROCZEŃ ODNOŚNIE ZGROMADZEŃ
Art. 52. § 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia – podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

8 Art. 52 KW cd. § 2. Kto: 1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, 2) organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, 3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go, 4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

9 Art. 52 KW cd. § 3. Kto: 1) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, 2) nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485), 3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu – podlega karze grzywny. § 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.”.

10 Art. 52 KW - komentarz Mając na uwadze zapisy art. 52 KW oraz art. 4 ust 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach, Policja uprawniona jest do uniemożliwienia uczestniczenia w zgromadzeniu osób posiadających przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia, którymi mogą być np. butelki z zawartością materiałów łatwopalnych.

11 DZIAŁANIA POLICJI W TRAKCIE ZGROMADZENIA, ZATRZYMANIE PORZĄDKOWE (NIEPROCESOWE) – art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji. Policjanci mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia. Zatrzymanie to może mieć miejsce wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne.

12 POSTEPOWANIE POLICJI W PRZYAPDKU MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH
Definicja materiałów pirotechnicznych oraz algorytmy postępowania Policji w sytuacji posiadania przez osobę fizyczną materiałów pirotechnicznych zostały omówione w załączniku do pisma Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji z dnia 06 listopada 2015 r., l. dz. SK-I-7250/15/MB.

13 WYKAZ POTENCJALNYCH WYKROCZEŃ
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: art. 49§ 1 i 2 – lekceważenie Narodu i Państwa; art. 50 – nie opuszczenie zbiegowiska publicznego pomimo wezwania organu; art. 50a – posiadanie niebezpiecznego przedmiotu w okolicznościach wskazujących na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa; art. 51§ 1 i 2 – zakłócenie spokoju i porządku publicznego; art. 52 – naruszenie przepisów o zgromadzeniach; art. 52a – publiczne nawoływanie do przestępstwa; art. 54 – naruszenie przepisów porządkowych; art. 63a – nielegalne umieszczanie ogłoszeń; art. 63b – nielegalne umieszczanie reklam.

14 WYKAZ POTENCJALNYCH WYKROCZEŃ
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym art. 67 – usuwanie, uszkadzanie ogłoszeń. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia art. 75 – niebezpieczeństwo wywołane wyrzucaniem przedmiotów; art. 76 – rzucanie w pojazd; art. 83 – nieostrożne obchodzenie się z materiałami i substancjami niebezpiecznym; Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art. 85 – naruszenie obowiązków związanych ze znakami drogowymi; Art. 90 – tamowanie, utrudnianie ruchu; Art § 1 pkt 2 – naruszenie ochrony drogi publicznej.

15 WYKAZ POTENCJALNYCH WYKROCZEŃ
Wykroczenia przeciwko mieniu art. 119 § 1 – kradzież, przywłaszczenie; art. 124 § 1 – uszkodzenie mienia. Wykroczenie przeciwko obyczajności publicznej art. 140 – nieobyczajny wybryk; art. 141 – używanie słów nieprzyzwoitych. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego art. 143 § 1 i 2 – niszczenie urządzeń użytku publicznego; art. 144 – niszczenie roślinności; art. 145 – zanieczyszczanie, zaśmiecanie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art. 43´ ust. 1 – spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem.

16 WYKAZ POTENCJALNYCH WYKROCZEŃ
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych art. 54 ust. 1 – nie wykonanie polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne; art. 54 ust. 2 – przebywanie w czasie trwania imprezy masowej w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; art. 55 – nie wykonywanie polecenia wydanego przez Policję lub ŻW, w miejscu i czasie trwania imprezy; art. 56 – wnoszenie lub posiadanie napojów alkoholowych; art. 57 – kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie; art. 57a – używanie elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osób w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.

17 Charakterystyka wybranych wykroczeń, zasady stosowania postepowania mandatowego i postepowania przyspieszonego, omówione zostały w załączniku do pisma Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji z dnia 06 listopada 2015 r., l. dz. SK-I-7250/15/MB.

18 PREZENTACJA FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH
Legitymowanie osób; Kontrola osobista; Taktyczne aspekty zatrzymywania osób.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASADY POSTĘPOWANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z ZABEZPIECZENIEM IMPREZ I ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google