Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL."— Zapis prezentacji:

1 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL

2 PLAN SPOTKANIA  Cel spotkania  Komunikacja  Wprowadzenie do systemu EMCS  Podstawy prawne i specyfikacje  EMCS PL  Przedstawienie głównych funkcjonalności systemu w cyklu 1

3 CEL SPOTKANIA I FORMA  Przekazanie informacji o terminach, systemie, działaniach do podjęcia  Ustalenie zasad kontaktu i współpracy Otwarta dyskusja, uwagi, komentarze Otwarta dyskusja, uwagi, komentarze

4 PROJEKT PLANU KOMUNIKACJI  Narzędzie zarządcze mające zapewniać sprawny przepływ informacji określając sposób komunikacji z interesariuszami projektu EMCS PL (propozycja) (propozycja)(propozycja)  Pytania? Uwagi?

5 INFORMACJA ZWROTNA  Ryzyka, wątpliwości, pytania dot. Systemu Lokalni koordynatorzy + helpdesk + stowarzyszenia

6 Co to jest EMCS?

7 

8 Excise Movement and Control System  Projekt wspólnotowy  Cel: uproszczenie i informatyzacja procedur  Stosowany do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych  Obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich i podmiotów w UE

9 Excise Movement and Control System  Zastąpienie papierowego dokumentu ADT jego elektroniczną formą  Stosowany w połączeniu z procedurą eksportu oraz importu wyrobów akcyzowych  Państwa członkowskie budują własne aplikacje na podstawie unijnych specyfikacji

10 AKTORZY  Składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i zarejestrowani odbierający  Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne)  Organy podatkowe (celne)

11 JAK DZIAŁA SYSTEM Wysyłający EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego Odbierający Projekt raportu odbioru Raport odbioru e-AD Projekt e-AD e-ADRaport odbioru

12 Podstawy prawne Specyfikacje systemowe

13 PRAWO WSPÓLNOTOWE  Dyrektywa Rady 2008/118/WE Dyrektywa Rady 2008/118/WE Dyrektywa Rady 2008/118/WE  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. WE L 197 z 29.07.2009)

14  zasady i procedury stosowane przy wymianie komunikatów  struktura i wymagane dane zawarte w komunikatach elektronicznych wymienianych przez system EMCS (elektroniczny dokument administracyjny, unieważnienie, zmiana miejsca przeznaczenia, zawiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia, raport odbioru/raport wywozu)  struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny struktura i wymagane dane zawarte w formie papierowej dokumentu, stosowane w przypadku, gdy system jest niedostępny ROZPORZĄDZENIE 684/2009

15 PRAWO KRAJOWE Projekt ustawy z dnia 18 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw: Projekt ustawy z dnia 18 września 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw:  wprowadza stosowanie systemu EMCS PL  przepisy proceduralne i materialne (także w przypadku niedostępności systemu)  nowe definicje: system, e-AD, dokument zastępujący e-AD, raport odbioru, dokument zastępujący raport odbioru, podmiot wysyłający, podmiot odbierający, …

16 PRAWO KRAJOWE cd  Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie zmiany miejsca przeznaczenia, podpisywania dokumentów przesłanych do systemu, struktury lokalnego numeru referencyjnego, informacji jakie powinny być wprowadzane do systemu oraz do e-AD lub do dokumentu zastępującego e-AD i sposób dostarczania przez podmioty dostarczania danych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do systemu Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW  Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW w sprawie szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz w przypadku, gdy System zostanie przywrócony Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW

17 DOKUMENTACJA SYSTEMOWA  DDNEA 2.23 DDNEA 2.23 DDNEA 2.23  FESS 3.03 FESS 3.03 FESS 3.03  TESS i SESS (dokumentacja techniczna)  Scope Document, Phasing and Scope Documentation, Service Level Agreement, Terms of Collaboration, itd. (dokumentacja projektowa)  Dokument krajowy - Założenia funkcjonalne Dokument krajowy - Założenia funkcjonalne Dokument krajowy - Założenia funkcjonalne

18 EMCS PL polska aplikacja EMCS

19 ZAŁOŻENIA  Wykorzystanie systemu Bachus  Do przemieszczeń krajowych i unijnych  Wykonawca zewnętrzny (przetarg)  Specyfikacja unijna + wymagania krajowe  Zespół projektowy - 30 osób

20 TERMINY i FAZY UNIJNE CYKL 2 – 1 I 2012 r. Odrzucanie przemieszczenia, współpraca administracyjna, raport z kontroli/zdarzenia CYKL 1 – 1 I 2011 r. Wysyłanie e-AD, anulowania, zmiana miejsca przeznaczenia CYKL 0 – 1 IV 2010 r. Otrzymywanie e-AD, anulowania, wysyłanie raportu odbioru

21 TERMIN DLA POLSKI, DANII I … 1 IV 2010 r. - 31 XII 2010 r. przemieszczenia do Polski i Danii będą odbywać się tak jak obecnie – papierowy ADT 1 I 2011 r. - … EMCS stosowany we wszystkich krajach UE

22 STAN PRAC  Przetarg ograniczony – 2 etapy  1 etap zakończony  Przewidywany wybór wykonawcy – luty 2010 …………

23 KONTROLA  Analiza ryzyka w miejsce stałej kontroli (system ZISAR)  Spójność przepisów z zakresu systemu i kontroli

24 WSPÓŁPRACA Z INNYMI SYSTEMAMI  System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy (SEED PL)  Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń (OSOZ)  System kontroli eksportu/importu  System analizy ryzyka ZISAR  System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR  Hurtownia danych ARIADNA

25 KOMUNIKACJA PODMIOTÓW Z EMCS PL  Niewizualny interfejs komunikacyjny pomiędzy EMCS PL a podmiotem gospodarczym  Komunikacja via e-mail

26 INTERFEJS NIEWIZUALNY  Połączenie szyfrowanym kanałem https  Podmioty budują połączenie swoich systemów z EMCS PL

27 E-MAIL  Darmowy kanał komunikacyjny  Generator komunikatów online/offline  Zapisany komunikat przesyłany do EMCS PL za pomocą poczty elektronicznej

28 Logiczny schemat komunikacyjny systemu EMCS PL Schemat

29 EMCS nie jest potrzebny?

30 Przypadki użycia Cykl 1 (od 1 stycznia 2011)

31 Sprawdzenie projektu e-ADT wysyłający EMCS państwa wysyłającego Przesłanie projektu e-ADT Otrzymanie odmowy przyjęcia e-ADT Sprawdzenie z danymi importowymi Walidacja e-ADT SEED ISZTAR ZISAR Informacja o kontroli do podmiotu Przeprowadzenie kontroli OSOZ Brak kontroli Negatywne negatywne uc Otrzymanie e-ADT Negatywne Pozytywne Złożenie projektu e-ADT (UC2.01) slajd nr 1

32 EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego odbierający Walidacja e-ADT e-ADT zwalidowany Rozpoczęcie przekazywania Oczekiwanie na raport odbioru Otrzymanie e-ADT Oczekiwanie na raport odbioru Odbierający otrzymuje e-ADT wysyłający Otrzymanie e-ADT Wyroby gotowe do wysłania ZISAR KontrolaBrak kontroli Informacja o kontroli Powiadomienie o przybyciu przesyłki Otrzymanie powiadomienia Wprowadzenie wyników kontroli Odbierający otrzymuje wyroby Złożenie projektu ADT (UC 2.01) slajd nr 2

33 EMCS państwa wysyłającego EMCS państwa odbierającego odbierając y wysyłający Odbierający otrzymuje wyroby Przesłanie projektu raportu odbioru Otrzymanie odmowy raportu raportu Odbierający otrzymał potwierdzenie otrzymania raportu odbioru Sprawdzenie projektu raportu odbioru Walidowanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Otrzymanie raportu odbioru Przemieszczenie zakończone Przemieszczenie odrzucone Przemieszczenie częściowo zakończone Wysyłający otrzymał raport odbioru Złożenie raportu odbioru (UC 2.06)

34 wysyłający EMCS państwa odbierającego Wysyłający anuluje przemieszczenie Przesłanie projektu anulowania Otrzymanie Odmowy anulowania Otrzymanie anulowania Anulowanie przemieszczenia Sprawdzenie projektu anulowania Walidowanie anulowania e-ADT Otrzymanie anulowania Anulowanie przemieszczenia EMCS państwa wysyłającego odbierający Anulowanie przemieszczenia Otrzymanie anulowania Anulowanie e-ADT przez wysyłającego (UC 2.10)

35 wysyłający EMCS państwa odbierającego Wysyłający otrzymał wiadomość z przypomnieniem Wysyłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Niewłaściwe wyjaśnienia Wygaśnięcie timera Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Sygnalizowanie opóźnienia Timer raportu odbioru wygasa Wyjaśnienia wysłane Wyjaśnienia otrzymane Otrzymanie flagi Sygnalizowane opóźnienia Otrzymane wyjaśnienia Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Odbierający otrzymał wiadomość z przypomnieniem Przesłanie wyjaśnień w przypadku opóźnienia Niewłaściwe wyjaśnienia Wyjaśnienia wysłane UC 2.06 EMCS państwa wysyłającego Odbierający Przypomnienie o braku raportu odbioru (UC 2.33)

36 wysyłający EMCS państwa pierwotnego odbierającego Wysyłający aktualizuje e-ADT Przesłanie projektu uaktualnienia Uaktualnienie odrzucone Otrzymanie uaktualnienia Oczekiwanie na raport odbioru Sprawdzenie projektu uaktualnienia Walidowanie uaktualnienia Rozpoczęcie przekazywania Oczekiwanie na raport odbioru Brak zmiany p.czł. odbierająceg o 123 EMCS państwa wysyłającego EMCS nowego państwa odbioru Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05)

37 EMCS państwa poprzedniego odbierająceg o Zmiana miejsca przeznaczenia Otrzymanie uaktualnienia e-ADT e-ADT zmieniony EMCS państwa nowego odbierająceg o 12 Otrzymanie uaktualnionego e-ADT Oczekiwanie na raport odbioru e-ADT Oczekiwanie na wyroby poprzedni odbierający nowy odbierając y Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05) cd

38 poprzedni odbierający Zmiana miejsca przeznaczenia Otrzymanie uaktualnienia e-ADT w niezmienionym p. czł. przeznaczenia niezmieniony odbierający 3 e-ADT Oczekiwanie na wyroby Oczekiwanie na wyroby e-ADT zmieniony EMCS państwa członkowskiego odbierającego nowy odbierający Zmiana miejsca przeznaczenia (UC 2.05) cd

39 EMCS państwa wysyłającego Timer dla zmiany miejsca przeznaczenia Wygaśnięcie timera Wysyłający otrzymał wiadomość z przypomnieniem wysyłający Przypomnienie uzupełnienia zmiany miejsca przeznaczenia (UC 2.17)

40 Eksportowe przypadki użycia  Po zwolnieniu wyrobów do wywozu monitorowanie przemieszczenia odbywa się w ECS  System EMCS PL otrzymuje potwierdzenie wyprowadzenia wyrobów poza terytorium UE z ECS

41 wysyłający EMCS państwa wysyłki Wysyłający rozpoczyna przemieszczenie e-ADT odrzucony z uwagi na błędy Przesłanie deklaracji eksportowej Procedura celna Sprawdzenie projektu e-ADT Walidowanie e-ADT Sprawdzenie deklaracji eksp. z e-ADT Rejestrowanie wyników sprawdzenia Przesłanie projektu e-ADT Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp. Informacja o zgodności e-ADT z deklaracją eksportową Brak zgodności e-ADT z deklaracją eksportową Zgodność e-ADT z deklaracją eksportową Eksport – odprawa w miejscu (UC 2.44)

42 przedstawiciel (odbiorca ) EMCS państwa wysyłającego/eksportu Odbierający przesyła dekl. eksportową Informacja o zgodności e-ADT z dekl. eksportową Procedura celna Sprawdzenie e-ADT z dekl. eksp. Zarejestrowanie wyników ze sprawdzenia w p. czł eksportu Zarejestr. w p. czł. wysyłki informacji o negatywnym wyniku sprawdzenia e-ADT z dekl. eksp. Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp. Wyjaśnianie rozbieżności Informacja o braku zgodności e-ADT z dekl. eksp Informacja o zgodności e-ADT z dekl. eksportową Brak zgodności e-ADT z dekl. eksp. Zarejestr. w p. czł. wysyłki informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia e-ADT z dekl. eksp Zgodność e-ADT z dekl. eksportową EMCS państwa eksportu EMCS państwa wysyłki wysyłający Eksport – odprawa w urzędzie wywozu (UC 2.43)

43 wysyłający Dostępność informacji o wynikach wyprowadzenia wyrobów Otrzymano raport wyprowadzenia Zarejestrowanie wyników wyprowadzenia wyrobów z p. czł eksportu Rejestrowanie wyników wyprowadzenia wyrobów z p. czł wysyłki Wyjście odrzucone Wyjście potwierdzone Stwierdzono niedobory ECS EMCS państwa wysyłającego/eksportu Eksport – potwierdzenie lub odmowa wyprowadzenia (UC 2.46)

44  Czy coś jest niejasne?  Czy materiał był kompletny i zadowalający?  Czy jest chęć współpracy? CEL SPOTKANIA ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY ?

45  HELPDESK tel. 042 638 80 17 fax. 042 638 80 50 e-mail: emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl emcs.hd@ncts-centrum.mofnet.gov.pl  WWW  www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Służba celna/Informatyzacja/EMCS  Stowarzyszenia - przedstawiciele  Lokalni koordynatorzy w IC Kontakt


Pobierz ppt "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google