Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008-03-061 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008-03-061 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Możliwości dofinansowania innowacyjnych MŚP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 6 marca 2008 r.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki Cele PO IG

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Cele szczegółowe PO IG

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Alokacja PO IG ogółem EUR w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EUR dla MŚP EUR

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Osie priorytetowe PO IG

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.2 Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Działania skierowane do innowacyjnych MŚP

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wsparcie przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności Wsparcie projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości Wsparcie projektów B+R realizowanych na rzecz przedsiębiorstw Wsparcie wdrożeń nowych technologii Dwuetapowe wsparcie inicjowania działalności innowacyjnej Wsparcie budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami Wsparcie doradcze w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw Wsparcie ochrony patentowej przedsiębiorstw Wsparcie rozwoju usług elektronicznych świadczonych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz na zewnątrz Wsparcie dla innowacyjnych MŚP (1)

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wsparcie przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę w której działa, z wyłączeniem branż wykluczonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości: –w zakresie nowych inwestycji, o wartości wydatków kwalifikowanych powyżej 2 mln euro, gdzie nową technologię określa okres jej stosowania na świecie nie dłuższy niż 3 lata lub stopień jej rozprzestrzenienia na świecie w danej branży (nie więcej niż 15%) (działanie 4.4), –dla dużych inwestycji o wartości powyżej 40 mln euro wydatków kwalifikowanych w sektorze produkcyjnym, usługowym w szczególności w sektorze B+R, gdzie głównym kryterium jest liczba nowoutworzonych miejsc pracy (działanie 4.5). Wsparcie dla innowacyjnych MŚP (2)

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców: –dofinansowanie projektów celowych, badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi) oraz wdrożeń ich wyników w ramach jednego projektu: I etap: wsparcie przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych w ramach działania 1.4, II etap: wsparcie wdrożeń wyników projektów celowych wypracowanych w I etapie w ramach działania 4.1. Wsparcie dla stymulowania działalności B+R w przedsiębiorstwach w zakresie podejmowania lub rozwoju prowadzonej przez nie działalności badawczo-rozwojowej (działanie 4.2). Wsparcie wdrożeń nowych technologii oraz uruchomienia produkcji w oparciu o tę technologię w ramach kredytu technologicznego (działanie 4.3). Wsparcie dla innowacyjnych MŚP (3)

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym (działanie 3.1): –I etap: projekty z zakresu preinkubacji (poszukiwanie i ocena innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, prace przygotowawcze do utworzenia nowego przedsiębiorstwa) – wsparcie dla instytucji inkubujących, np. inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, –II etap: wejście kapitałowe w nowopowstałe przedsiębiorstwa. Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców (działanie 5.1): –wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, w tym konsorcjów, klastrów, łańcuchów produkcyjnych, platform technologicznych, itp., w zakresie inwestycji w środki trwałe i doradztwa. Wsparcie dla innowacyjnych MŚP (4)

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych przez promocję sprzedaży na JRE i eksportu (działanie 6.1): –do 30 h obowiązkowego nieodpłatnego konsultingu dla przedsiębiorcy, –1 z 3 instrumentów do wyboru - doradztwo w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE, badanie rynków zagranicznych, udział w targach i wystawach na rynku docelowym, wyszukiwanie partnerów, przygotowywanie ofert handlowych. Wsparcie w zakresie ochrony patentowej przedsiębiorców za granicą (działanie 5.4): –koszty rzecznika patentowego, koszty opłat urzędowych za dokonanie zgłoszenia, koszty tłumaczenia, koszty wznowienia zgłoszenia, koszty postępowań w zakresie unieważnienia/stwierdzenia wygaśnięcia patentu. Wsparcie dla innowacyjnych MŚP (5)

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych (działanie 8.1): –dotacja na realizację konkretnego projektu polegającego na utworzeniu i świadczeniu przez Internet określonych usług, –wsparciem będą objęte inicjatywy na poziomie lokalnym, o charakterze społecznym lub gospodarczym, tj. takie, które są potrzebne i celowe z punktu widzenia pewnej społeczności mającej wspólne problemy i potrzeby. Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami typu business to business - B2B (działanie 8.2): –dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze informatycznym, technicznym oraz organizacyjnym prowadzących do realizacji procesów biznesowych typu B2B. Wsparcie dla innowacyjnych MŚP (6)

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1) Cel działania: wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, których innowacyjność będzie mierzona poprzez czas ich stosowania na świecie (nie dłużej niż 3 lata) lub poprzez stopień ich rozprzestrzenienia na świecie w danej branży (nie więcej niż 15%). Rodzaje projektów: projekty inwestycyjne w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych oraz projekty wprowadzające nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania). Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe. Alokacja finansowa na działanie euro Wkład ze środków unijnych na działanie euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie euro Alokacja dla MŚP euro

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wartość projektu: wartość wydatków kwalifikowalnych co najmniej 8 mln PLN i nie więcej niż 160 mln PLN. Kwota wsparcia: Minimalna wartość wsparcia 2,4 mln PLN (30% z 8 mln PLN). Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: na część inwestycyjną 40 mln PLN, na część doradczą dla MŚP – 1 mln PLN (50% wydatków kwalifikowalnych części doradczej), na część szkoleniową – 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MŚP wartości wydatków kwalifikowalnych części szkoleniowej). Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (2)

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (1) Cel działania: stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w szczególności poniżej 1 roku od zarejestrowania przedsiębiorstwa). Rodzaje projektów dla przedsiębiorców: wsparcie dla przedsiębiorców w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. Alokacja finansowa na działanie euro Wkład ze środków unijnych na działanie euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie euro Alokacja dla MŚP euro

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (2) Wartość projektu: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 tys. PLN maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN Kwota wsparcia: Maksymalnie euro (pomoc de minimis) Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (1) Cel działania: stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Rodzaje projektów dla przedsiębiorców: wsparcie przedsięwzięć o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Dofinansowanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Alokacja finansowa na działanie euro Wkład ze środków unijnych na działanie euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie euro Alokacja dla MŚP euro

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wartość projektu: nie ma ograniczeń Kwota wsparcia: minimalna wartość wsparcia: 20 tys. PLN maksymalna wartość wsparcia: 2 mln PLN Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (2)

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” (1) Cel działania: stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Rodzaje projektów dla przedsiębiorców: projekty polegające na dofinansowaniu budowy i utrzymaniu dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą docelową. Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu. Alokacja finansowa na działanie euro Wkład ze środków unijnych na działanie euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie euro Alokacja dla MŚP euro

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wartość projektu: nie ma ograniczeń Kwota wsparcia: minimalna wartość wsparcia: 30 tys. PLN Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” (1)

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2008-03-061 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google