Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja Jednego Przedsiębiorstwa Marcin Pawlak Warszawa, 17.09.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja Jednego Przedsiębiorstwa Marcin Pawlak Warszawa, 17.09.2015."— Zapis prezentacji:

1 Definicja Jednego Przedsiębiorstwa Marcin Pawlak Warszawa, 17.09.2015

2 Pomoc de minimis jest udzielana jednemu przedsiębiorstwu (pkt 3 preambuły do rozporządzenia 1407/2013). TSUE orzekł, że wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub faktycznie) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo (orzeczenie TSUE w sprawie C-382/99 oraz w sprawie C-222/04). Rozporządzenie 1407/2013

3 Aby zagwarantować pewność prawa i ograniczyć obciążenia administracyjne rozporządzenie Komisji 1407/2013 w art. 2 ust. 2 zawiera wyczerpujący wykaz kryteriów określających, w jakich okolicznościach co najmniej dwie jednostki gospodarcze z tego samego państwa członkowskiego należy uznać za jedno przedsiębiorstwo. Rozporządzenie 1407/2013

4 Podmioty powiązane z jednostką działającą za granicą: Spółka Matka (siedziba za granicą) Rozporządzenie 1407/2013 Spóła Córka PL Spółka Córka PL

5 Definicja jednego przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących relacji: o Jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; Art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013

6 Definicja jednego przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących relacji: o Jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; Art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013

7 Definicja jednego przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących relacji: o Jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowy spółki Art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013

8 Definicja jednego przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących relacji: o Jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. Art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013

9 Zgodnie z ostatnim akapitem art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013, konieczna jest także weryfikacja relacji zachodzących za pośrednictwem innych podmiotów. To znaczy, że możemy mówić o grupie przedsiębiorstw powiązanych, w których za powiązane uznawane są także przedsiębiorstwa, pomiędzy którymi bezpośrednio nie zachodzą żadne relacje. Art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 Spółka Matka Spółka XSpółka Y Podmiot oceniany

10 Zgodnie z pkt 4 preambuły do rozporządzenia 1407/2013 - jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłączenie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako powiązane. Powiązanie za pośrednictwem władz publicznych Gmina XSpółka ASpółka CSpółka DSpółka B

11 Powiązanie za pośrednictwem osoby fizycznej jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy prowadzi ona działalność gospodarczą. Powiązanie za pośrednictwem osoby fizycznej Osoba FizycznaSpółka ASpółka B

12 Przykłady klauzul które nie świadczą o powiązaniu: 1.Obowiązek dostosowania do standardów sieci w zakresie obsługi i identyfikacji wizualnej 2.Obowiązek udziału w działaniach marketingowych sieci 3.Obowiązek przekazywania informacji związanych z prowadzoną przez franczyzobiorcę działalnością 4.Obowiązek sprzedaży produktów marek własnych 5.Obowiązek udziału w szkoleniach 6.Zakaz nabywania przez franczyzobiorcę akcji lub udziałów w kapitale konkurentów franczyzodawcy, które dałby franczyzobiorcy prawo wpływania na decyzje władz tych przedsiębiorstw. Franczyza

13 Pewien zakres swobody franczyzobiorcy, świadczyć będzie o braku dominującego wpływu franczyzodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia 1407/2013. Przejawem takiej swobody może być możliwość samodzielnego działania w wybrany przez siebie sposób, w szczególności możliwość samodzielnego determinowania cen, ilości lub rodzaju sprzedawanych produktów czy też możliwość swobodnego wyboru kontrahentów (np. dostawców). Franczyza

14 Przykłady sytuacji, w których franczyzobiorca dysponuje pewnym zakresem swobody: 1.Umowa zawiera ceny odsprzedaży określone widełkowo; 2.Franczyzobiorca ma obowiązek zaopatrywać się w część produktów u franczyzodawcy (lub wskazanego przez niego dostawcy) w ilości określonej z góry, natomiast pozostałą część może nabywać z innych źródeł; 3.Franczyzobiorca ma obowiązek zaopatrywać się we wszystkie sprzedawane produkty u franczyzodawcy (lub wskazanego przez niego dostawcy) ale sam decyduje o ilości nabywanych produktów; 4.Umowa zawiera zastrzeżenie o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej przez franczyzobiorcę, jednak może on prowadzić inną działalność gospodarczą. Franczyza

15 Rozporządzenie Komisji 360/2012 odnosi się do pojęcia „przedsiębiorstwo”, ale nie zawierają definicji „jednego przedsiębiorstwa”. Innymi słowy, w celu określenia granic przedsiębiorstwa w rozumieniu rozporządzenia Komisji 360/2012, trzeba odwołać się do orzecznictwa TSUE dotyczącego przedsiębiorstwa jako jednostki gospodarczej, a nie do art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013. Rozporządzenie Komisji 360/2012

16 Definicja jednego przedsiębiorstwa dotyczy jedynie pomocy de minimis udzielanej na podstawie rozporządzenia 1407/2013. To znaczy, że nie może być ona stosowana np. w odniesieniu do weryfikacji statusu MŚP, gdzie wymagana jest weryfikacja większej ilości przesłanek (m.in. opisujących powiązania za pośrednictwem osób fizycznych, które nie są brane pod uwagę na gruncie rozporządzenia 1407/2013). Podsumowanie

17 Dziękuje za Uwagę.


Pobierz ppt "Definicja Jednego Przedsiębiorstwa Marcin Pawlak Warszawa, 17.09.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google