Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁOWNE NURTY POLITYCZNE W EUROPIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁOWNE NURTY POLITYCZNE W EUROPIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX w."— Zapis prezentacji:

1 GŁOWNE NURTY POLITYCZNE W EUROPIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX w.

2 Europejskie przemiany Wielka Rewolucja Francuska i postępująca industrializacja spowodowały w Europie szereg przemian. Zmianie ulegała również mentalność ówczesnych Europejczyków. Efektem tych przeobrażeń było wykształcenie się nowych nurtów politycznych, takich jak liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm i socjalizm

3 LIBERALIZM –Doktryna - liber – wolny – filozoficzna i ekonomiczno – polityczna powstała w XVIII wieku. Uznawała wolność jednostki za źródło wszelkiego postępu. –Teoretycy: B. Constant, A. Smith, J.S. Mill, A. Świętochowski. –Myśl liberalizmu przyjmuje z doktryn prawa natury założenie o istnieniu obiektywnych, uniwersalnych praw człowieka. –Podstawą liberalizmu są: wolność, indywidualizm, prywatna własność, służebna rola władzy. Benjamin Constant Adam Smith Monteskiusz John Locke

4 LIBERALIZM Wolność jednostki – zasady życia politycznego i gospodarczego powinny jak w najmniejszym stopniu ograniczać wolność jednostek Swobody jednostki ograniczać może tylko wolność drugiego człowieka (wolność innych ludzi) Człowiek ma prawo do samodzielnego kształtowania własnego życia i dążenia do szczęścia zdefiniowanego na swój sposób Wolność słowa – gwarant chroniący przed nadużyciami władzy Zatomizowane społeczeństwo – nadrzędność człowieka w stosunku do społeczeństwa Jednostka przedsiębiorcza Odrzucenie koncepcji państwa opiekuńczego Państwo minimalne – silne, praworządne, ale ograniczone w swych prawach do pilnowania porządku i spokoju obywateli oraz zapewnienia ochrony uprawnień jednostki Jak najmniej państwa w gospodarce Hierarchiczna struktura społeczna – miejsce jednostki w społeczeństwie zależy od jej zaradności Gospodarka wolnorynkowa, przejrzyste podatki John Stuart Mill

5 KONSERWATYZM –Konserwatyzm – ideologia społeczno – polityczna uznająca za naczelne dobro „ stary porządek” społeczno – polityczny i cały system wartości z nim związany. Istniejąca rzeczywistość jest optymalna. Rozumny charakter dziejów, w które człowiek nie powinien ingerować. Zmiany społeczne dokonują się drogą ewolucji(Edmund Burke). Beniamin Disraeli – tchnął nowe życie w teorię konserwatyzmu. Uważał on reformy w państwie za konieczność, ale z pełnym uznaniem tradycji, historii i prawa. Dążenie do powolnych reform związanych z tradycją narodową, oparcie wyborów na cenzusie znacznie zbliżyło konserwatystów do liberałów. –Teoretycy : E. Burke, B. Disraeli. Termin powstał ok. 1818 r. ( pismo Chatteaubrianda „ Le Conservateur”) Edmund Burke Beniamin Disraell i Friedriech Hardenberg

6 KONSERWATYZM –Postawa: niechętna zmianom zachowawcza wroga liberalizmowi i wszelkim radykalnym rewolucyjnym zmianom –Za naczelne wartości uznaje: własność prywatną autorytet religii świętość rodziny szacunek dla tradycji uczciwą pracę przedsiębiorczość i aktywność –Konserwatyści pierwszych lat XIX wieku bronili: atakowanego ustroju stanowego absolutyzmu przywilejów starego systemu wartości powoływali się na obiektywne prawa natury i religię –Konserwatyści 2 poł XIX wieku dopuszczali ewolucyjne zmiany ale z uwzględnieniem tradycji –Na gruncie ideologii konserwatywnej stali niemal wszyscy władcy europejscy i arystokracja. Pozostawali oni w przymierzu z Kościołem, któremu wyznaczali funkcje polityczne w państwie.

7 SOCJALIZM Socjalizm był reakcją na teorie liberalne. O ile liberalizm opierał się na idei wolności człowieka i jego indywidualności, to socjalizm na równości ekonomicznej i współpracy między ludźmi( niekiedy nawet wymuszonej). Socjaliści chcieli doprowadzić do tego, by robotnicy w większym stopniu mogli korzystać z dobrobytu, który przyniosła industrializacja. Przekonanie, że robotnik jest wyzyskiwany przez kapitalistów i powinien z nimi walczyć legło u podstaw myśli socjalistycznej. Hasła sprawiedliwości społecznej doprowadziły do zakwestionowania swobody ekonomicznej, a nawet prawa wartości. Socjalizm utopijny – termin wprowadzony przez Marksa i Engelsa dla określenia nierealnych( utopijnych) koncepcji przebudowy społeczeństwa, rozwijanych w XVI – XIX wieku Pierwsze koncepcje utopijne –Tomasz Morus(1478-1535) w Utopii( gr. miejsce którego nie ma) opisał życie społeczeństwa nie znającego prywatnej własności, pieniędzy, służby wojskowej, w którym panuje równość. –Tomaso Campanella(1568-1639) – w Państwie słońca przedstawił społeczeństwo ludzi wolnych, równych nie znających prywatnej własności –Koncepcje socjalizmu agrarnego( G. Winstanley) – uspołecznienie ziemi, ludowładztwo

8 SOCJALIZM XIX wieczny socjalizm utopijny narodził się w okresie rozwijającego się szybko kapitalizmu –filantropijni ekonomiści i filozofowie usiłowali stworzyć teoretyczne podstawy ładu ekonomiczno – społecznego, likwidującego rażącą niesprawiedliwość i ujawnione sprzeczności i konflikty społeczne –Henry de Saint – Simon ( 1760-1825) projektował powstanie społeczeństwa industrialistów( hierarchia pracy, zdolności i wiedzy) Społeczeństwo w wizji Saint-Simona było bezkonfliktowe. Dzieliło się na 3 klasy:Społeczeństwoklasy - naukowców (odpowiedzialnych za rozwój nauki, pracowali na rzecz pozostałych klas) - posiadających (mieli się zajmować finansowaniem naukowców, pełnili też rolę regulacyjną w społeczeństwie) - pozostałych (ich zadaniem była praca, mieli też respektować władzę) Kolejnym klasom odpowiadały różne rodzaje władzy: - władza duchowa znajdowała się w rękach uczonych przyrodników, fizyków czy filologów oraz artystów tworzących akademię; odrzucał natomiast jako nieprzydatnych w tej dziedzinie prawników i filozofów - władza świecka - w rękach posiadaczy (przemysłowców), którzy są "z natury rzeczy kierownikami i przedstawicielami większości" - władza wybierania (mianowania) - w rękach wszystkich ludzi żądał uspołecznienia środków produkcji był przeciwnikiem anarchii kapitalistycznej, walki klasowej i rewolucji przebudowa systemu przez przekonanie do niej arystokracji i kapitalistów obowiązek pracy dla wszystkich kontrola własności prywatnej przez państwo

9 SOCJALIZM –Karol Fourier( 1772-1837) krytykował istniejące stosunki społeczne, niesprawiedliwość i wolną konkurencję postulował zakładanie falansterów ( organizacji spółdzielczych opartych na wspólnej pracy) proponował dzielić wytworzony produkt wg pracy, kapitału i talentu uważał, że zmiany prowadzić będą do zaniku państwa –Robert Owen ( 1771 – 1858) – pisarz socjalista, praktyk spółdzielczości robotniczej prowadził we własnej fabryce eksperymenty w zakresie pracy i płacy walczył o ustawodawstwo fabryczne w USA założył osadę spółdzielczą, która zbankrutowała opowiadał się za uspołecznieniem środków produkcji

10 KOMUNIZM „ socjalizm naukowy”, komunizm naukowy –Komunizm – ideologia społeczna głosząca: Całkowitą równość socjalną wszystkich ludzi Zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, opartego na społecznej własności środków produkcji i równym podziale dóbr –Wersja komunizmu, stworzona przez Marksa i Engelsa, otrzymała podbudowę filozoficzną( heglizm) i ekonomiczną wywodzącą się z krytyki kapitalizmu( obalenie kapitalizmu w wyniku rewolucji proletariackiej i objęcie władzy przez klasę robotniczą – dyktatura proletariatu –Marks i Engels mieli ambicję wyjaśnienia wszystkich zjawisk społecznych i przyrodniczych

11 Nacjonalizm Józef Gobineau Naród jako najdoskonalsza forma życia zbiorowego Tradycja, język, kultura narodowa Idea państwa narodowego Idea solidaryzmu państwowego – silna wieź emocjonalna ze wspólnotą narodową Egoizm narodowy – interesy danego narodu są nadrzędne w stosunku do wszystkich innych celów Lojalność wobec swego narodu Współpraca wszystkich grup społecznych dla dobra i interesu wspólnoty narodowej Sprzeciw wobec internacjonalizmu (współpracy z innymi narodami)


Pobierz ppt "GŁOWNE NURTY POLITYCZNE W EUROPIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google