Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo

2 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

3 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

4 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

5 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

6 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

7 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

8 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

9 Ewidencja działalności gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

10 Ewidencja działalności gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

11 Podatki i opłaty lokalne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY wysłano 2163 szt. upomnieńwysłano 2163 szt. upomnień wystawiono 419 szt. tytułów wykonawczych na kwotęwystawiono 419 szt. tytułów wykonawczych na kwotę zł zł dokonano 65 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę ,80 zł złożono sześć wniosków o wpis na hipotekę przymusową na kwotę ,60 zł, które nie zostały wpisane do r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na r. – 1.429,078 zł, w tym z tytułu odsetek zł

12 Podatki i opłaty lokalne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

13 Podatki i opłaty lokalne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

14

15 Budownictwo

16 Ochrona Środowiska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

17 Ochrona Środowiska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

18 Ochrona Środowiska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

19 Gospodarka nieruchomościami / nabycie gruntów SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Dopiewo 2489 m2 nieodpłatnie Dąbrowa2085 m2 odpłatnie Gołuski 12 m2nieodpłatnie Gołuski1060 m2 nieodpłatnie Gołuski 3092 m2 nieodpłatnie Gołuski 852 m2 nieodpłatnie Gołuski 1648 m2 nieodpłatnie Skórzewo 846 m2 nieodpłatnie Skórzewo 415 m2 nieodpłatnie Skórzewo 895 m2 odpłatnie Drogi przejęte na m2 nieodpłatnie podstawie decyzji podziałowej RAZEM m2

20 Gospodarka nieruchomościami SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

21 Gospodarka nieruchomościami SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY SPRZEDAŻ Więckowice161 m2 darowizna Więckowice 5 m2 darowizna ZAMIANA Dopiewo 1482 m2 na Konarzewo 2700 m2 (dopłata zł) DZIERŻAWA Sześć umów na 8,0410 ha na cele upraw rolnych GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY 18 lokali (w tym lokal wchodzący w skład Wspólnoty Mieszkaniowej w 18 lokali (w tym lokal wchodzący w skład Wspólnoty Mieszkaniowej w Dopiewie i lokal wchodzący w skład Spół. Mieszkaniowej „Laris” w Poznaniu Dopiewie i lokal wchodzący w skład Spół. Mieszkaniowej „Laris” w Poznaniu 1244,75 m2 lokale wynajmowane na lokale użytkowe 1244,75 m2 lokale wynajmowane na lokale użytkowe

22 Gospodarka nieruchomościami SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

23 Zamówienia Publiczne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY przeprowadzono 28 postępowań o udzielenie przeprowadzono 28 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego zarejestrowano 160 umów i 339 zleceń zarejestrowano 160 umów i 339 zleceń

24 Bieżące utrzymanie dróg SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY remonty cząstkowe i powierzchniowe utrwalanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę zł remonty cząstkowe i powierzchniowe utrwalanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę zł profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy – ok m2 tj. ok.. 70 kmx2 / wiosna, jesień/=ok.140km. Koszt: zł profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy – ok m2 tj. ok.. 70 kmx2 / wiosna, jesień/=ok.140km. Koszt: zł uzupełnienie i nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, progi zwalniające: koszt oznakowania zł uzupełnienie i nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, progi zwalniające: koszt oznakowania zł utwardzanie nawierzchni gruntowych kruszywem betonowym: koszt zakupu, dowozu, rozplanowania: zł utwardzanie nawierzchni gruntowych kruszywem betonowym: koszt zakupu, dowozu, rozplanowania: zł zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez SKR Dopiewo: zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez SKR Dopiewo: zł zł

25 Bieżące utrzymanie dróg SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY utrzymanie wiat przystankowych: zł utrzymanie wiat przystankowych: zł czyszczenie kanalizacji burzowo – deszczowej: zł czyszczenie kanalizacji burzowo – deszczowej: zł remonty chodników: 9 996,68 zł remonty chodników: 9 996,68 zł naprawy studni rewizyjnych, przebudowa przepustów: zł naprawy studni rewizyjnych, przebudowa przepustów: zł remonty nawierzchni dróg: zł remonty nawierzchni dróg: zł oczyszczanie i koszenie poboczy dróg i rowów przydrożnych, sprzątanie ulic: zł oczyszczanie i koszenie poboczy dróg i rowów przydrożnych, sprzątanie ulic: zł zakup kostki brukowej dla Rad Sołeckich: zł zakup kostki brukowej dla Rad Sołeckich: zł pozostałe wydatki (np.. mapy, ubezpieczenia, podatki): zł pozostałe wydatki (np.. mapy, ubezpieczenia, podatki): zł prace zw. z konserwacją rowów melioracji szczegółowej (oczyszczalnia w Dopiewie i Skórzewie): zł prace zw. z konserwacją rowów melioracji szczegółowej (oczyszczalnia w Dopiewie i Skórzewie): zł

26 Bieżące utrzymanie dróg SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY zł zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg i ulic oświetlenie dróg i ulic złkoszt konserwacji oświetlenia złkoszt konserwacji oświetlenia złkoszt unowocześnienia oświetlenia zł budowa oświetlenia w m. Palędzie, Więckowice, Skórzewo, Dąbrowa Więckowice, Skórzewo, Dąbrowa

27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY zł łączne koszty oświetlenia zł łączne koszty oświetlenia z inwestycją zł łącznie bieżące utrzymanie zł łącznie bieżące utrzymanie dróg oraz melioracje dróg oraz melioracje złłącznie na utrzymanie i oświetlenie drogi - inwestycje oświetlenie drogi - inwestycje

28 Ochotnicze Straże Pożarne Działalność OSP jest realizowana na bazie w 2005r. wydano środków z budżetu gminy na OSP zł OSP Dopiewo OSP Dopiewo OSP Zakrzewo OSP Zakrzewo OSP Palędzie OSP Palędzie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

29 Ochotnicza Straż Pożarna w Dopiewie 1.Pożary na terenie gminy 34 2.Pożary poza terenem gminy 15 3.Pompowanie i dowóz wody6 4.Wypadki drogowe, zabezpieczenie lądowania helikoptera 17 5.Ćwiczenia na terenie zakładów pracy6 6.Zabezpieczanie imprez i uroczystości 12 7.Fałszywe alarmy 1 RAZEM 91 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

30 Ochotnicza Straż Pożarna w Palędziu 1.Pożary na terenie gminy 4 2.Pompowanie i dowóz wody4 3.Wypadki drogowe, zabezpieczenie lądowania helikoptera 4 5.Ćwiczenia na terenie zakładów pracy6 6. Inne akcje 2 RAZEM 30

31 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie 1.Pożary na terenie gminy 13 2.Pożary poza terenem gminy 2 3. Wypadki drogowe 3 4. Ćwiczenia na terenie zakładów pracy6 RAZEM 30

32 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej Projekt 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (FUNDUSZ: EFRR i BP) Projekt 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (FUNDUSZ: EFRR i BP) Wartość otrzymanych środków na ,68zł. Kontynuacja i zakończenie programu w 2006r (środki do otrzymania w 2006r ,695,95zł). Projekt 2. Remont świetlicy, oddziału przedszkolnego, sal Projekt 2. Remont świetlicy, oddziału przedszkolnego, sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Więckowicach (FUNDUSZ Bank dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Więckowicach (FUNDUSZ Bank Światowy)Wartość otrzymanych środków zł Projekt 3. Program SPO ROL: pilotażowy program Leader+, realizowany Projekt 3. Program SPO ROL: pilotażowy program Leader+, realizowany przy współudziale FRDL z Poznania oraz gmin skupionych wokół WPN przy współudziale FRDL z Poznania oraz gmin skupionych wokół WPN Celem programu jest wzrost aktywności mieszkańców regionu i nawiązanie trwałej, efektywnej współpracy międzygminnej. Celem programu jest wzrost aktywności mieszkańców regionu i nawiązanie trwałej, efektywnej współpracy międzygminnej.

33 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej Projekt 4. „Remont i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w Zakrzewie Projekt 4. „Remont i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w Zakrzewie (FUNDUSZ: EFRR); wnioskowana kwota zł „Budowa chodnika ul. Wiejska w Dąbrowie”;wnioskowana kwota ,40zł Brak dofinansowania z uwagi na zbyt wysoki wskaźnik dochodowości na mieszkańca gminy tzw. wskaźnik „G” wysoki wskaźnik dochodowości na mieszkańca gminy tzw. wskaźnik „G” Projekt 5. Program EQUAL „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrożenie bardziej integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrożenie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących”; projekt w fazie negocjacji z instytucją wdrażającą Projekt 6. „Poprawa oddziaływania na środowisko poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dopiewo” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego) Łączna wartość projektu Euro, wnioskowana wartość dofinansowania Euro; projekt w fazie negocjacji z instytucją wdrażającą

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Promocja Gminy / udział w konkursach Certyfikat „Wielkopolska Jakość” za „dbałość o proekologiczny rozwój gminy i doskonalenie standardów obsługi petentów” (styczeń/2005) Certyfikat „Wielkopolska Jakość” za „dbałość o proekologiczny rozwój gminy i doskonalenie standardów obsługi petentów” (styczeń/2005) III miejsce na „najlepiej prezentowana problematykę Unii Europejskiej na stronach internetowych samorządów” (marzec/2005)III miejsce na „najlepiej prezentowana problematykę Unii Europejskiej na stronach internetowych samorządów” (marzec/2005) Przystąpienie do projektu pilotażowego systemu "Nowoczesny Samorząd„Przystąpienie do projektu pilotażowego systemu "Nowoczesny Samorząd„ II miejsce w ogólnopolskim konkursie na „najlepiej oświetloną miasto/gminę roku 2005” za iluminację kościołów (październik/2005) II miejsce w ogólnopolskim konkursie na „najlepiej oświetloną miasto/gminę roku 2005” za iluminację kościołów (październik/2005) Certyfikat Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”Certyfikat Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”

35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Promocja Gminy / organizacja imprez Sadzenie drzewek przy udziale lokalnej społeczności w miejscowości Więckowice (kwiecień/2005)Sadzenie drzewek przy udziale lokalnej społeczności w miejscowości Więckowice (kwiecień/2005) Organizacja kiermaszu ogrodniczego w Dopiewie (kwiecień/2005)Organizacja kiermaszu ogrodniczego w Dopiewie (kwiecień/2005) przygotowanie konkursu „Piękna wieś, ukwiecone zagrody” (dwa przeglądy: wiosenny i letni oraz rozstrzygnięcie konkursu: październik/2005)przygotowanie konkursu „Piękna wieś, ukwiecone zagrody” (dwa przeglądy: wiosenny i letni oraz rozstrzygnięcie konkursu: październik/2005) Przygotowanie konkursu „Przegląd Iluminacji świetlnych 2005” (przegląd grudzień/ 2005)Przygotowanie konkursu „Przegląd Iluminacji świetlnych 2005” (przegląd grudzień/ 2005)

36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Po reorganizacji sieci placówek oświatowych na terenie Gminy W 2005 roku funkcjonowały: 1.Zespół Szkolno –Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie 2.Szkoła Podstawowa w Konarzewie 3.Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dopiewcu – od r. został obniżony stopień organizacyjny do III klasy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego „zero” 4.Szkoła Podstawowa w Więckowicach 5.Zespół Szkolno – Przedszkolny im. A. Lindgred w Dąbrowie 6.Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie 7.Gimnazjum w Dopiewie Ponadto na terenie gminy funkcjonuje niepubliczna Szkoła Podstawowa na prawach szkoły publicznej w Dąbrówce, prowadzona przez :Stowarzyszenie dla Przyszłości” – subwencja w 2005r. to zł co stanowi 99,92% planu

37 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Subwencja oświatowa zł (w tym subwencja dla Dąbrówki zł) Środki samorządowe zł Plan „Oświata i wychowanie” zł Wykonanie „Oświata i wychowanie” zł (w tym zł środki, które nie wygasają z upływem 2005r. z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji pn. „Budowa gimnazjum w Skórzewie” ) Plan „Edukacyjna opieka wychowawcza” zł Wykonanie „Edukacyjna opieka wychowawcza” zł

38 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Zatrudnienie nauczycieli 135,13 etatu Zatrudnienie nauczycieli 135,13 etatu Zatrudnienie pracowników Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 39,96 etatu administracji i obsługi 39,96 etatu

39 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO

40 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO

41 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO

42 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Remonty w placówkach oświatowych łącznie ,74 zł SP Dopiewo ,25 zł SP Dopiewiec 1 611,50 zł SP Dąbrowa 7 449,20 zł SP Konarzewo 2 809,46 zł ZS Skórzewo ,31 zł SP Więckowice ,96 zł Gimnazjum Dopiewo 9 469,06 zł

43 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin liczba osób w rodzinach Ubóstwo Sieroctwo 6 24 Bezdomność 3 3 Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba145435

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin liczba osób w rodzinach rodzinach Bezradność w sprawach opiek-wych i prowadzenia gosp.dom – ogółem, w tym: a)rodziny niepełne b)rodziny wielodzietne Choroba alkoholowa Problem alkoholowy Narkomania 0 0 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 3 8

45 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Kwota zasiłków stałych wypłaconych w poszczególnych miejscowościach Dąbrowa623 Dopiewo, Fiałkowo Konarzewo Lisówki Zakrzewo16 429

46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Zasiłki rodzinne w 2005r zł Dodatki mieszkaniowe za rok Ilość decyzji przyznających Ilość decyzji przyznających Ilość decyzji odmownych Ilość decyzji wstrzymujących 8 3. Ilość decyzji anulujących wstrzymanie 6 4. Ilość wypłaconych dodatków mieszk Ilość wypłaconych dodatków mieszk.957 RAZEM RAZEM

47 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

48 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

50 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

51 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

52 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

53 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 spotkań w 2005 roku działają 4 zespoły - zespół ds. kierowania na leczenie - zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - zespół ds. profilaktyki i edukacji w zakresie uzależnienia i przemocy - zespół ds. współpracy ze służbą zdrowia, instytucjami i organizacjami pozarządowymi

54 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdą środę dyżury psychologa klinicznego wydano 32 pozytywne opinie na sprzedaż napojów alkoholowych zorganizowano: - obóz w Rościnnie k. Skoków (65 dzieci) - półkolonie w miejscu (120 dzieci z Więckowic, Dopiewca, Konarzewa, Trzcielina)

55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Koszty zw. z funkcjonowaniem GOSIR w 2005r. wyniosły: , 75 zł zł dotacja przedmiotowa z budżetu (pomniejszona o podatek VAT w kwocie 3 574,92 zł) zł wpływy z usług (udostępnienie hali sportowej, siłowni, sali konferencyjnej, organizację turniejów) siłowni, sali konferencyjnej, organizację turniejów) zł wpływy z różnych dochodów – dzierżawa baru gastronomicznego, refundacja świadczenia gastronomicznego, refundacja świadczenia pieniężnego poborowych pieniężnego poborowych

56 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Zajęcia stałe: 1.Karate (grupa początkująca i zaawansowana) 2.Nauka tańca współczesnego 3.Trening piłki nożnej dla chłopców rocznik ’92 i ’94 4.Aerobik 5.Turnieje piłki nożnej dla mieszkańców Sołectw Turnieje 1.Cztery turnieje Grand Prix w halowej piłce nożnej 2.Turniej piłki nożnej dla seniorów dla seniorów zorganizowany przez TS 1998 Dopiewo (zorganizowany po raz pierwszy !) 3.Mecze ligi amatorskiej 4.Mecze ligowe drużyn TS 1998 Dopiewo oraz UKS GOSIR 5.I Ogólnopolski Turniej piłki nożnej dziewcząt (zorganizowany po raz pierwszy !) 6.I Turniej Piłki siatkowej (zorganizowany po raz pierwszy !) 7.„Niebieska Halówka” (zorganizowany po raz pierwszy !)

57 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w DOPIEWIE Koszty zw. z funkcjonowaniem GBP w 2005r. wyniosły: zł Działalność kulturalno-edukacyjna Kółko plastyczne „Pod Paletą” Kółko plastyczne „Pod Paletą” „Poranki muzyczne” – spotkania z muzyką na żywo „Poranki muzyczne” – spotkania z muzyką na żywo Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” Klub Seniora „Promyk” Klub Seniora „Promyk” Chór „BelCanto” Chór „BelCanto” współpraca z aktorami Teatru Nowego i Teatru Animacji współpraca z aktorami Teatru Nowego i Teatru Animacji organizacja konkursów (min. recytatorski, wokalny, konkurs kolęd) organizacja konkursów (min. recytatorski, wokalny, konkurs kolęd) współorganizacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” współorganizacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” imprezy cykliczne dla dzieci i dorosłych imprezy cykliczne dla dzieci i dorosłych

58 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w DOPIEWIE

59 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w DOPIEWIE

60 DOCHODY Gminy zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 101,53% WYDATKI Gminy zostały zrealizowane w wysokości zł tj. 96,40%

61

62 PRZYCHODY Gmina zaciągnęła pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu w WFOŚiGW w wysokości zł tj. 100% planowanych pożyczek ROZCHODY Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości zł tj. 100% planowanych spłat. Niższa kwota spłacanych pożyczek wynika z umorzenia przez WFOŚiGW rat pożyczek na kwotę zł

63 DEFICYT w 2005 roku wyniósł zł tj. 67,12% planu. Niższy deficyt od planowanego wynika z realizacji wyższych dochodów od planowanych. Deficyt został sfinansowany nadwyżką z lat poprzednich w kwocie zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie zł

64 ZADŁUŻENIE wzrosło w 2005r. w stosunku do 2004r. o kwotę zł i wyniósł na r zł tj. 14,46% planu.

65 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek w 2005 roku wyniosła zł tj. 1,74% planowanych dochodów.

66

67 Stan zobowiązań na r. wyniósł zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (łącznie z pochodnymi) zł z tytułu inwestycji – zł w tym „Budowa kanalizacji w Skórzewie” zł „Budowa oświetlenia w Dąbrowie”-60 zł z tytułu zakupu energii – zł pozostałe – zł Zobowiązania wymagalne na dzień r. nie wystąpiły.

68 Dochody Gminy Dopiewo w 2005 roku wykonanie udział w dochodach ogółem Dochody własne , 785 zł69,53 % Subwencja ogólna 6 180, 171 zł22,56 % Dotacje celowe z BP 2 019, 763 zł 7,37 % Środki pochodzące z UE 148, 648 zł 0,54 %

69

70 Dochody własne Gminy Dopiewo w 2005 roku wykonanie udział w dochodach ogółem Dochody własne ogółem zł69,53 % Wpływy z podatków zł26,02 % Wpływy z opłat zł 3,19 % Udział w dochodach BP zł 26,22 % Dochody z majątku gminy zł 1,39 z% Pozostałe dochody własne zł 12,70 %

71

72

73 Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków w 2005 roku os. prawne os. fiz. razem os. prawne os. fiz. razem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek os środków transportowych Podatek od posiadania psów RAZEM

74 Dochody związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jst łącznie zł w tym: zł dotacja z gm. Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie zł – dotacja z gm. Tarnowo Podgórne do budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Joance

75 Dochody według działów zł tj. 55,66 % planu Rolnictwo i Łowiectwo zł tj. 326,50 % planu Leśnictwo zł tj. 103,39 % planu Transport i Łączność zł tj. 98,47 % planu Gospodarka mieszkaniowa zł tj. 69,41 % planu Działalność usługowa zł tj. 106,77% planuAdministracja Publiczna zł tj. 99,47 % planuUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

76 Dochody według działów zł tj % planuBezpieczeństwo Publiczne ochrona przeciwpożarowa zł tj. 104,98 % planuDochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem zł tj. 100,15 % planuRóżne rozliczenia zł tj. 109,40 % planuOświata i wychowanie zł tj. 102,33 % planuOchrona zdrowia

77 Dochody według działów zł tj % planu Pomoc Społeczna zł tj. 101,48 % planu Edukacyjna Opieka Wychowawcza zł tj % planu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zł tj. 100 % planu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł tj. 100 % planu Kultura fizyczna i sport

78 WYDATKI BUDŻETOWE Zrealizowane w wysokości zł tj. 96,40 % wykonanieudział w wydatkach ogółem Wydatki ogółem zł 100 % Wydatki bieżące zł 56,32 % Wydatki majątkowe zł 43,68 %

79

80

81 Dotacje z budżetu gminy Dotacja przedmiotowa dla GOSIR zł Dotacja przedmiotowa dla GBP zł Dotacja przedmiotowa dla jednostek oświatowo-wychowawczych zł Dotacje dla przedmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie, zł, w tym dla Stowarzyszenia Osób Niepełnospr.„Promyk” oraz Stow. Kulturalnego im. P. Lemańskiejdla Stowarzyszenia Osób Niepełnospr.„Promyk” oraz Stow. Kulturalnego im. P. Lemańskiej dla Klubu Sportowego EMPI, Klub Karate, TS Dopiewo, TS Skórzewodla Klubu Sportowego EMPI, Klub Karate, TS Dopiewo, TS Skórzewo Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gm. Dopiewo w przedszkolach na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Poznań – zł)

82 Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw) Konarzewo zł Skórzewo zł Dopiewo zł Zakrzewo zł Gołuski 838 zł Więckowice zł Dąbrowa zł Dąbrówka - Palędzie zł Trzcielin zł Dopiewiec zł RAZEM zł RAZEM zł

83 Wydatki według działów: zł tj. 98,19 % planu Rolnictwo i Łowiectwo 88,326 zł tj. 82,52 % planu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł tj. 94,67 % planu Transport i Łączność 417,202 zł tj. 90,89 % planu Gospodarka mieszkaniowa 264,379 zł tj. 72,89 % planu Działalność usługowa 2.584,807 zł tj. 93,17% planuAdministracja Publiczna 50,270 zł tj. 99,47% planuUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

84 Wydatki według działów: zł tj. 71,44 % planuBezpieczeństwo Publiczne ochrona przeciwpożarowa zł tj. 91,12 % planuDochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem zł tj. 94,21 % planuObsługa Długu Publicznego Niewykorzystane środki zabezpieczone Różne rozliczenia w rezerwie ogólnej zł tj. 99,54 % planuOświata i wychowanie 193,294 zł tj. 95,07 % planuOchrona zdrowia

85 Wydatki majątkowe zł tj. 98,26% planu Wydatki na inwestycje ,585 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne 246,869 zł

86

87 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa nawierzchni w Dopiewie ul. Polna-Słoneczna- Północna 863,223 zł Budowa ulicy w Skórzewie ul. Rzemieślnicza - Spółdzielcza 6,100zł Budowa ul. Jeziornej w Więckowicach - odstąpiono od realizacji zadania Budowa ul. Batorowskiej w Skórzewie - odstąpiono od realizacji zadania

88 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa chodnika w Dąbrowie 249,763 zł Budowa chodnika w Gołuskach zł Budowa chodnika w Dopiewie zł Budowa oświetlenia drogowego w Palędziu zł Budowa oświetlenia drogowego w Więckowicach zł

89 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa oświetlenia drogowego w Skórzewie 27,401 zł Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie 175,271 zł Budowa oświetlenia drogowego w Dopiewcu przesunięty termin realizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Konarzewie 1.106,320 zł

90 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie 2.148,281 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce 262,622 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach 49,835 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Palędziu 49,735 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie 1.689,396 zł Budowa kanalizacji sanit. w Skórzewie etap 3 79,276 zł

91 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie 98,040 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie etap projektowy Budowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie 1.400,000 zł Budowa składowiska odpadów w Dopiewie 534,996 zł Budowa parkingu w Skórzewie 17,000 zł Budowa cmentarza w Zakrzewie 32,854 zł Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance 459,421 zł

92 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie 199,808 zł Budowa gimnazjum w Skórzewie 3.250,000 zł Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie 126,280 zł Działania termomodernizacyjne w gminnych budynkach użyteczności publicznej 43,364 zł


Pobierz ppt "Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google