Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo

2 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

3 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

4 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

5 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

6 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

7 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

8 Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja Ludności SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

9 Ewidencja działalności gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

10 Ewidencja działalności gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

11 Podatki i opłaty lokalne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY wysłano 2163 szt. upomnieńwysłano 2163 szt. upomnień wystawiono 419 szt. tytułów wykonawczych na kwotęwystawiono 419 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 363.027 zł 363.027 zł dokonano 65 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 40.382,80 zł złożono sześć wniosków o wpis na hipotekę przymusową na kwotę 24.474,60 zł, które nie zostały wpisane do 31.12.2005r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na 31.12.2005r. – 1.429,078 zł, w tym z tytułu odsetek 349.228zł

12 Podatki i opłaty lokalne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

13 Podatki i opłaty lokalne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

14

15 Budownictwo

16 Ochrona Środowiska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

17 Ochrona Środowiska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

18 Ochrona Środowiska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

19 Gospodarka nieruchomościami / nabycie gruntów SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Dopiewo 2489 m2 nieodpłatnie Dąbrowa2085 m2 odpłatnie Gołuski 12 m2nieodpłatnie Gołuski1060 m2 nieodpłatnie Gołuski 3092 m2 nieodpłatnie Gołuski 852 m2 nieodpłatnie Gołuski 1648 m2 nieodpłatnie Skórzewo 846 m2 nieodpłatnie Skórzewo 415 m2 nieodpłatnie Skórzewo 895 m2 odpłatnie Drogi przejęte na 21963 m2 nieodpłatnie podstawie decyzji podziałowej RAZEM 35357 m2

20 Gospodarka nieruchomościami SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

21 Gospodarka nieruchomościami SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY SPRZEDAŻ Więckowice161 m2 darowizna Więckowice 5 m2 darowizna ZAMIANA Dopiewo 1482 m2 na Konarzewo 2700 m2 (dopłata 65 400 zł) DZIERŻAWA Sześć umów na 8,0410 ha na cele upraw rolnych GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY 18 lokali (w tym lokal wchodzący w skład Wspólnoty Mieszkaniowej w 18 lokali (w tym lokal wchodzący w skład Wspólnoty Mieszkaniowej w Dopiewie i lokal wchodzący w skład Spół. Mieszkaniowej „Laris” w Poznaniu Dopiewie i lokal wchodzący w skład Spół. Mieszkaniowej „Laris” w Poznaniu 1244,75 m2 lokale wynajmowane na lokale użytkowe 1244,75 m2 lokale wynajmowane na lokale użytkowe

22 Gospodarka nieruchomościami SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

23 Zamówienia Publiczne SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY przeprowadzono 28 postępowań o udzielenie przeprowadzono 28 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publicznego zarejestrowano 160 umów i 339 zleceń zarejestrowano 160 umów i 339 zleceń

24 Bieżące utrzymanie dróg SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY remonty cząstkowe i powierzchniowe utrwalanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę 37 037 zł remonty cząstkowe i powierzchniowe utrwalanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę 37 037 zł profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy – ok.. 712 000m2 tj. ok.. 70 kmx2 / wiosna, jesień/=ok.140km. Koszt: 92 595 zł profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy – ok.. 712 000m2 tj. ok.. 70 kmx2 / wiosna, jesień/=ok.140km. Koszt: 92 595 zł uzupełnienie i nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, progi zwalniające: koszt oznakowania 31 660 zł uzupełnienie i nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, progi zwalniające: koszt oznakowania 31 660 zł utwardzanie nawierzchni gruntowych kruszywem betonowym: koszt zakupu, dowozu, rozplanowania: 120 097 zł utwardzanie nawierzchni gruntowych kruszywem betonowym: koszt zakupu, dowozu, rozplanowania: 120 097 zł zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez SKR Dopiewo: zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez SKR Dopiewo: 102 178 zł 102 178 zł

25 Bieżące utrzymanie dróg SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY utrzymanie wiat przystankowych: 4 117 zł utrzymanie wiat przystankowych: 4 117 zł czyszczenie kanalizacji burzowo – deszczowej: 12 495 zł czyszczenie kanalizacji burzowo – deszczowej: 12 495 zł remonty chodników: 9 996,68 zł remonty chodników: 9 996,68 zł naprawy studni rewizyjnych, przebudowa przepustów: 15 537 zł naprawy studni rewizyjnych, przebudowa przepustów: 15 537 zł remonty nawierzchni dróg: 20 276 zł remonty nawierzchni dróg: 20 276 zł oczyszczanie i koszenie poboczy dróg i rowów przydrożnych, sprzątanie ulic: 30 748 zł oczyszczanie i koszenie poboczy dróg i rowów przydrożnych, sprzątanie ulic: 30 748 zł zakup kostki brukowej dla Rad Sołeckich: 10 175 zł zakup kostki brukowej dla Rad Sołeckich: 10 175 zł pozostałe wydatki (np.. mapy, ubezpieczenia, podatki): 5 202 zł pozostałe wydatki (np.. mapy, ubezpieczenia, podatki): 5 202 zł prace zw. z konserwacją rowów melioracji szczegółowej (oczyszczalnia w Dopiewie i Skórzewie): 29 998 zł prace zw. z konserwacją rowów melioracji szczegółowej (oczyszczalnia w Dopiewie i Skórzewie): 29 998 zł

26 Bieżące utrzymanie dróg SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY 205 047 zł zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg i ulic oświetlenie dróg i ulic 58 322 złkoszt konserwacji oświetlenia 58 322 złkoszt konserwacji oświetlenia 161 307 złkoszt unowocześnienia oświetlenia 182 922 zł budowa oświetlenia w m. Palędzie, Więckowice, Skórzewo, Dąbrowa Więckowice, Skórzewo, Dąbrowa

27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY 607 668 zł łączne koszty oświetlenia 607 668 zł łączne koszty oświetlenia z inwestycją 522 115 zł łącznie bieżące utrzymanie 522 115 zł łącznie bieżące utrzymanie dróg oraz melioracje dróg oraz melioracje 2 343 833 złłącznie na utrzymanie i oświetlenie drogi - inwestycje oświetlenie drogi - inwestycje

28 Ochotnicze Straże Pożarne Działalność OSP jest realizowana na bazie w 2005r. wydano środków z budżetu gminy na OSP 198 620zł OSP Dopiewo OSP Dopiewo OSP Zakrzewo OSP Zakrzewo OSP Palędzie OSP Palędzie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

29 Ochotnicza Straż Pożarna w Dopiewie 1.Pożary na terenie gminy 34 2.Pożary poza terenem gminy 15 3.Pompowanie i dowóz wody6 4.Wypadki drogowe, zabezpieczenie lądowania helikoptera 17 5.Ćwiczenia na terenie zakładów pracy6 6.Zabezpieczanie imprez i uroczystości 12 7.Fałszywe alarmy 1 RAZEM 91 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY

30 Ochotnicza Straż Pożarna w Palędziu 1.Pożary na terenie gminy 4 2.Pompowanie i dowóz wody4 3.Wypadki drogowe, zabezpieczenie lądowania helikoptera 4 5.Ćwiczenia na terenie zakładów pracy6 6. Inne akcje 2 RAZEM 30

31 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie 1.Pożary na terenie gminy 13 2.Pożary poza terenem gminy 2 3. Wypadki drogowe 3 4. Ćwiczenia na terenie zakładów pracy6 RAZEM 30

32 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej Projekt 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (FUNDUSZ: EFRR i BP) Projekt 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (FUNDUSZ: EFRR i BP) Wartość otrzymanych środków na 31.12.2005 158 647,68zł. Kontynuacja i zakończenie programu w 2006r (środki do otrzymania w 2006r. 1.460,695,95zł). Projekt 2. Remont świetlicy, oddziału przedszkolnego, sal Projekt 2. Remont świetlicy, oddziału przedszkolnego, sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Więckowicach (FUNDUSZ Bank dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Więckowicach (FUNDUSZ Bank Światowy)Wartość otrzymanych środków 35 470 zł Projekt 3. Program SPO ROL: pilotażowy program Leader+, realizowany Projekt 3. Program SPO ROL: pilotażowy program Leader+, realizowany przy współudziale FRDL z Poznania oraz gmin skupionych wokół WPN przy współudziale FRDL z Poznania oraz gmin skupionych wokół WPN Celem programu jest wzrost aktywności mieszkańców regionu i nawiązanie trwałej, efektywnej współpracy międzygminnej. Celem programu jest wzrost aktywności mieszkańców regionu i nawiązanie trwałej, efektywnej współpracy międzygminnej.

33 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Fundusze Unii Europejskiej Fundusze Unii Europejskiej Projekt 4. „Remont i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w Zakrzewie Projekt 4. „Remont i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w Zakrzewie (FUNDUSZ: EFRR); wnioskowana kwota 84 691zł „Budowa chodnika ul. Wiejska w Dąbrowie”;wnioskowana kwota 44 241,40zł Brak dofinansowania z uwagi na zbyt wysoki wskaźnik dochodowości na mieszkańca gminy tzw. wskaźnik „G” wysoki wskaźnik dochodowości na mieszkańca gminy tzw. wskaźnik „G” Projekt 5. Program EQUAL „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrożenie bardziej integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrożenie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących”; projekt w fazie negocjacji z instytucją wdrażającą Projekt 6. „Poprawa oddziaływania na środowisko poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dopiewo” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego) Łączna wartość projektu 602 086 Euro, wnioskowana wartość dofinansowania 503 676 Euro; projekt w fazie negocjacji z instytucją wdrażającą

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Promocja Gminy / udział w konkursach Certyfikat „Wielkopolska Jakość” za „dbałość o proekologiczny rozwój gminy i doskonalenie standardów obsługi petentów” (styczeń/2005) Certyfikat „Wielkopolska Jakość” za „dbałość o proekologiczny rozwój gminy i doskonalenie standardów obsługi petentów” (styczeń/2005) III miejsce na „najlepiej prezentowana problematykę Unii Europejskiej na stronach internetowych samorządów” (marzec/2005)III miejsce na „najlepiej prezentowana problematykę Unii Europejskiej na stronach internetowych samorządów” (marzec/2005) Przystąpienie do projektu pilotażowego systemu "Nowoczesny Samorząd„Przystąpienie do projektu pilotażowego systemu "Nowoczesny Samorząd„ II miejsce w ogólnopolskim konkursie na „najlepiej oświetloną miasto/gminę roku 2005” za iluminację kościołów (październik/2005) II miejsce w ogólnopolskim konkursie na „najlepiej oświetloną miasto/gminę roku 2005” za iluminację kościołów (październik/2005) Certyfikat Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”Certyfikat Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”

35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY Promocja Gminy / organizacja imprez Sadzenie drzewek przy udziale lokalnej społeczności w miejscowości Więckowice (kwiecień/2005)Sadzenie drzewek przy udziale lokalnej społeczności w miejscowości Więckowice (kwiecień/2005) Organizacja kiermaszu ogrodniczego w Dopiewie (kwiecień/2005)Organizacja kiermaszu ogrodniczego w Dopiewie (kwiecień/2005) przygotowanie konkursu „Piękna wieś, ukwiecone zagrody” (dwa przeglądy: wiosenny i letni oraz rozstrzygnięcie konkursu: październik/2005)przygotowanie konkursu „Piękna wieś, ukwiecone zagrody” (dwa przeglądy: wiosenny i letni oraz rozstrzygnięcie konkursu: październik/2005) Przygotowanie konkursu „Przegląd Iluminacji świetlnych 2005” (przegląd grudzień/ 2005)Przygotowanie konkursu „Przegląd Iluminacji świetlnych 2005” (przegląd grudzień/ 2005)

36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Po reorganizacji sieci placówek oświatowych na terenie Gminy W 2005 roku funkcjonowały: 1.Zespół Szkolno –Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie 2.Szkoła Podstawowa w Konarzewie 3.Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dopiewcu – od 01.09.2005r. został obniżony stopień organizacyjny do III klasy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego „zero” 4.Szkoła Podstawowa w Więckowicach 5.Zespół Szkolno – Przedszkolny im. A. Lindgred w Dąbrowie 6.Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie 7.Gimnazjum w Dopiewie Ponadto na terenie gminy funkcjonuje niepubliczna Szkoła Podstawowa na prawach szkoły publicznej w Dąbrówce, prowadzona przez :Stowarzyszenie dla Przyszłości” – subwencja w 2005r. to 304 840 zł co stanowi 99,92% planu

37 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Subwencja oświatowa5 857 238 zł (w tym subwencja dla Dąbrówki 304 840 zł) Środki samorządowe5 084 670 zł Plan „Oświata i wychowanie”10 992 938 zł Wykonanie „Oświata i wychowanie” 10 941 908 zł (w tym 3 250 000zł środki, które nie wygasają z upływem 2005r. z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji pn. „Budowa gimnazjum w Skórzewie” ) Plan „Edukacyjna opieka wychowawcza”289 602 zł Wykonanie „Edukacyjna opieka wychowawcza”287 459 zł

38 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Zatrudnienie nauczycieli 135,13 etatu Zatrudnienie nauczycieli 135,13 etatu Zatrudnienie pracowników Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 39,96 etatu administracji i obsługi 39,96 etatu

39 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO

40 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO

41 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO

42 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO Remonty w placówkach oświatowych łącznie 90 138,74 zł SP Dopiewo 21 360,25 zł SP Dopiewiec 1 611,50 zł SP Dąbrowa 7 449,20 zł SP Konarzewo 2 809,46 zł ZS Skórzewo 25 740,31 zł SP Więckowice 21 698,96 zł Gimnazjum Dopiewo 9 469,06 zł

43 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin liczba osób w rodzinach Ubóstwo182635 Sieroctwo 6 24 Bezdomność 3 3 Potrzeba ochrony macierzyństwa 94394 Bezrobocie151525 Niepełnosprawność111346 Długotrwała choroba145435

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin liczba osób w rodzinach rodzinach Bezradność w sprawach opiek-wych. 95 409 i prowadzenia gosp.dom – ogółem, w tym: a)rodziny niepełne 56 168 b)rodziny wielodzietne 35 232 Choroba alkoholowa 20 52 Problem alkoholowy 36 127 Narkomania 0 0 Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 3 8

45 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Kwota zasiłków stałych wypłaconych w poszczególnych miejscowościach Dąbrowa623 Dopiewo, Fiałkowo11 178 Konarzewo10 737 Lisówki18 202 Zakrzewo16 429

46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Zasiłki rodzinne w 2005r. 1 493 850 zł Dodatki mieszkaniowe za rok 2005 1. Ilość decyzji przyznających157 1. Ilość decyzji przyznających157 2. Ilość decyzji odmownych 16 3. Ilość decyzji wstrzymujących 8 3. Ilość decyzji anulujących wstrzymanie 6 4. Ilość wypłaconych dodatków mieszk.957 4. Ilość wypłaconych dodatków mieszk.957 RAZEM 156 041 RAZEM 156 041

47 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

48 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

50 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

51 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

52 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

53 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 spotkań w 2005 roku działają 4 zespoły - zespół ds. kierowania na leczenie - zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - zespół ds. profilaktyki i edukacji w zakresie uzależnienia i przemocy - zespół ds. współpracy ze służbą zdrowia, instytucjami i organizacjami pozarządowymi

54 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdą środę dyżury psychologa klinicznego wydano 32 pozytywne opinie na sprzedaż napojów alkoholowych zorganizowano: - obóz w Rościnnie k. Skoków (65 dzieci) - półkolonie w miejscu (120 dzieci z Więckowic, Dopiewca, Konarzewa, Trzcielina)

55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Koszty zw. z funkcjonowaniem GOSIR w 2005r. wyniosły: 336 553, 75 zł 155 000 zł dotacja przedmiotowa z budżetu (pomniejszona o podatek VAT w kwocie 3 574,92 zł) 153 574 zł wpływy z usług (udostępnienie hali sportowej, siłowni, sali konferencyjnej, organizację turniejów) siłowni, sali konferencyjnej, organizację turniejów) 30 365 zł wpływy z różnych dochodów – dzierżawa baru gastronomicznego, refundacja świadczenia gastronomicznego, refundacja świadczenia pieniężnego poborowych pieniężnego poborowych

56 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Zajęcia stałe: 1.Karate (grupa początkująca i zaawansowana) 2.Nauka tańca współczesnego 3.Trening piłki nożnej dla chłopców rocznik ’92 i ’94 4.Aerobik 5.Turnieje piłki nożnej dla mieszkańców Sołectw Turnieje 1.Cztery turnieje Grand Prix w halowej piłce nożnej 2.Turniej piłki nożnej dla seniorów dla seniorów zorganizowany przez TS 1998 Dopiewo (zorganizowany po raz pierwszy !) 3.Mecze ligi amatorskiej 4.Mecze ligowe drużyn TS 1998 Dopiewo oraz UKS GOSIR 5.I Ogólnopolski Turniej piłki nożnej dziewcząt (zorganizowany po raz pierwszy !) 6.I Turniej Piłki siatkowej (zorganizowany po raz pierwszy !) 7.„Niebieska Halówka” (zorganizowany po raz pierwszy !)

57 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w DOPIEWIE Koszty zw. z funkcjonowaniem GBP w 2005r. wyniosły: 312 558 zł Działalność kulturalno-edukacyjna Kółko plastyczne „Pod Paletą” Kółko plastyczne „Pod Paletą” „Poranki muzyczne” – spotkania z muzyką na żywo „Poranki muzyczne” – spotkania z muzyką na żywo Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” Klub Seniora „Promyk” Klub Seniora „Promyk” Chór „BelCanto” Chór „BelCanto” współpraca z aktorami Teatru Nowego i Teatru Animacji współpraca z aktorami Teatru Nowego i Teatru Animacji organizacja konkursów (min. recytatorski, wokalny, konkurs kolęd) organizacja konkursów (min. recytatorski, wokalny, konkurs kolęd) współorganizacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” współorganizacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” imprezy cykliczne dla dzieci i dorosłych imprezy cykliczne dla dzieci i dorosłych

58 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w DOPIEWIE

59 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w DOPIEWIE

60 DOCHODY Gminy zostały zrealizowane w wysokości 27.396.367 zł tj. 101,53% WYDATKI Gminy zostały zrealizowane w wysokości 30.527.439 zł tj. 96,40%

61

62 PRZYCHODY Gmina zaciągnęła pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu w WFOŚiGW w wysokości 2.467.585 zł tj. 100% planowanych pożyczek ROZCHODY Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 409.000 zł tj. 100% planowanych spłat. Niższa kwota spłacanych pożyczek wynika z umorzenia przez WFOŚiGW rat pożyczek na kwotę 127.500zł

63 DEFICYT w 2005 roku wyniósł 3.176.072 zł tj. 67,12% planu. Niższy deficyt od planowanego wynika z realizacji wyższych dochodów od planowanych. Deficyt został sfinansowany nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 2.854.696 zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 321.376 zł

64 ZADŁUŻENIE wzrosło w 2005r. w stosunku do 2004r. o kwotę 1.931.085 zł i wyniósł na 31.12.2005r. 3.960.685 zł tj. 14,46% planu.

65 OBSŁUGA ZADŁUŻENIA Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek w 2005 roku wyniosła 470.234 zł tj. 1,74% planowanych dochodów.

66

67 Stan zobowiązań na 31.12.2005r. wyniósł 653.476 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (łącznie z pochodnymi) 490.046 zł z tytułu inwestycji – 148.460 zł w tym „Budowa kanalizacji w Skórzewie” 148.460 zł „Budowa oświetlenia w Dąbrowie”-60 zł z tytułu zakupu energii – 8.165 zł pozostałe – 6.805 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiły.

68 Dochody Gminy Dopiewo w 2005 roku wykonanie udział w dochodach ogółem Dochody własne 18 047, 785 zł69,53 % Subwencja ogólna 6 180, 171 zł22,56 % Dotacje celowe z BP 2 019, 763 zł 7,37 % Środki pochodzące z UE 148, 648 zł 0,54 %

69

70 Dochody własne Gminy Dopiewo w 2005 roku wykonanie udział w dochodach ogółem Dochody własne ogółem19 047 785 zł69,53 % Wpływy z podatków 7 128 307 zł26,02 % Wpływy z opłat 874 883 zł 3,19 % Udział w dochodach BP 7 182 302 zł 26,22 % Dochody z majątku gminy 381 692 zł 1,39 z% Pozostałe dochody własne 3 480 601 zł 12,70 %

71

72

73 Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków w 2005 roku os. prawne os. fiz. razem os. prawne os. fiz. razem Podatek od nieruchomości 306 594 1 279 2461 585 840 Podatek rolny 32 688 37 625 70 313 Podatek os środków transportowych 39 714 177 398 217 112 Podatek od posiadania psów 20 540 20 540 RAZEM 378 996 1 514 8091 893 805

74 Dochody związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jst łącznie 432.313 zł w tym: 420.000 zł dotacja z gm. Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie 12.313 zł – dotacja z gm. Tarnowo Podgórne do budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Joance

75 Dochody według działów 179.036 zł tj. 55,66 % planu Rolnictwo i Łowiectwo 3.256 zł tj. 326,50 % planu Leśnictwo 550.752 zł tj. 103,39 % planu Transport i Łączność 212.897 zł tj. 98,47 % planu Gospodarka mieszkaniowa 36.698 zł tj. 69,41 % planu Działalność usługowa 89.747 zł tj. 106,77% planuAdministracja Publiczna 50.270 zł tj. 99,47 % planuUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

76 Dochody według działów 11.098 zł tj. 72.06 % planuBezpieczeństwo Publiczne ochrona przeciwpożarowa 15.507.405 zł tj. 104,98 % planuDochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 7.106.447 zł tj. 100,15 % planuRóżne rozliczenia 183.438 zł tj. 109,40 % planuOświata i wychowanie 122.795 zł tj. 102,33 % planuOchrona zdrowia

77 Dochody według działów 1.823.883 zł tj. 88.02 % planu Pomoc Społeczna 32.734 zł tj. 101,48 % planu Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1.464.933 zł tj. 102.73 % planu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 7.970 zł tj. 100 % planu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 zł tj. 100 % planu Kultura fizyczna i sport

78 WYDATKI BUDŻETOWE Zrealizowane w wysokości 30.572.439 zł tj. 96,40 % wykonanieudział w wydatkach ogółem Wydatki ogółem 30 572.439 zł 100 % Wydatki bieżące 17 217 985 zł 56,32 % Wydatki majątkowe 13 354 454 zł 43,68 %

79

80

81 Dotacje z budżetu gminy Dotacja przedmiotowa dla GOSIR155.000 zł Dotacja przedmiotowa dla GBP292.970 zł Dotacja przedmiotowa dla jednostek oświatowo-wychowawczych304.840 zł Dotacje dla przedmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie, 40.000 zł, w tym dla Stowarzyszenia Osób Niepełnospr.„Promyk” oraz Stow. Kulturalnego im. P. Lemańskiejdla Stowarzyszenia Osób Niepełnospr.„Promyk” oraz Stow. Kulturalnego im. P. Lemańskiej dla Klubu Sportowego EMPI, Klub Karate, TS Dopiewo, TS Skórzewodla Klubu Sportowego EMPI, Klub Karate, TS Dopiewo, TS Skórzewo Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gm. Dopiewo w przedszkolach na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Poznań – 126.377 zł)

82 Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw) Konarzewo 5 944 zł Skórzewo11 559 zł Dopiewo11 357 zł Zakrzewo 3 523 zł Gołuski 838 zł Więckowice 3 169 zł Dąbrowa 3 211 zł Dąbrówka - Palędzie 2 998 zł Trzcielin 1 941 zł Dopiewiec 3 690 zł RAZEM 48 230 zł RAZEM 48 230 zł

83 Wydatki według działów: 6.317.661 zł tj. 98,19 % planu Rolnictwo i Łowiectwo 88,326 zł tj. 82,52 % planu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.630.323 zł tj. 94,67 % planu Transport i Łączność 417,202 zł tj. 90,89 % planu Gospodarka mieszkaniowa 264,379 zł tj. 72,89 % planu Działalność usługowa 2.584,807 zł tj. 93,17% planuAdministracja Publiczna 50,270 zł tj. 99,47% planuUrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

84 Wydatki według działów: 199.020 zł tj. 71,44 % planuBezpieczeństwo Publiczne ochrona przeciwpożarowa 84.290 zł tj. 91,12 % planuDochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 61.234 zł tj. 94,21 % planuObsługa Długu Publicznego Niewykorzystane środki zabezpieczone Różne rozliczenia w rezerwie ogólnej 10.941.908 zł tj. 99,54 % planuOświata i wychowanie 193,294 zł tj. 95,07 % planuOchrona zdrowia

85 Wydatki majątkowe 13.354.454 zł tj. 98,26% planu Wydatki na inwestycje 13.107,585 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne 246,869 zł

86

87 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa nawierzchni w Dopiewie ul. Polna-Słoneczna- Północna 863,223 zł Budowa ulicy w Skórzewie ul. Rzemieślnicza - Spółdzielcza 6,100zł Budowa ul. Jeziornej w Więckowicach - odstąpiono od realizacji zadania Budowa ul. Batorowskiej w Skórzewie - odstąpiono od realizacji zadania

88 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa chodnika w Dąbrowie 249,763 zł Budowa chodnika w Gołuskach94.953 zł Budowa chodnika w Dopiewie11.830 zł Budowa oświetlenia drogowego w Palędziu48.246 zł Budowa oświetlenia drogowego w Więckowicach83.519 zł

89 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa oświetlenia drogowego w Skórzewie 27,401 zł Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie 175,271 zł Budowa oświetlenia drogowego w Dopiewcu przesunięty termin realizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Konarzewie 1.106,320 zł

90 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie 2.148,281 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce 262,622 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu 1.609 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach 49,835 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Palędziu 49,735 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie 1.689,396 zł Budowa kanalizacji sanit. w Skórzewie etap 3 79,276 zł

91 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie 98,040 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie etap projektowy Budowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie 1.400,000 zł Budowa składowiska odpadów w Dopiewie 534,996 zł Budowa parkingu w Skórzewie 17,000 zł Budowa cmentarza w Zakrzewie 32,854 zł Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance 459,421 zł

92 Opis inwestycji przyjętych do realizacji w 2005 roku Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie 199,808 zł Budowa gimnazjum w Skórzewie 3.250,000 zł Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie 126,280 zł Działania termomodernizacyjne w gminnych budynkach użyteczności publicznej 43,364 zł


Pobierz ppt "Przedstawienie statystyki Gminy Dopiewo statystyki Gminy Dopiewo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google