Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 R Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy ZABIERZÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 R Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy ZABIERZÓW."— Zapis prezentacji:

1 WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 R Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy ZABIERZÓW

2 Wioletta Matejczyk -Urzędnik wyborczy Gminy Zabierzów -Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej

3 Cel spotkania: Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji

4  Obecni na sali w zastępstwie 1.nie biorą udziału w głosowaniu, 2.przysłuchują się i przekazują nieobecnemu członkowi OKW informacje o wybranych osobach funkcyjnych w tym kontakt na nich; obowiązkiem nieobecnego jest skontaktować się z przewodniczącym, 3.zgłaszają urzędnikowi wyborczemu nieobecność członka OKW  Brak usprawiedliwienia nieobecności do 3 dni od pierwszego posiedzenia OKW jest równoznaczny ze skreśleniem.

5 Skład komisji liczy od 7-9 osób. W przypadku rezygnacji skład nie jest uzupełniany za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie mniejszy niż 7 osób.

6  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminu obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

7 Polecam strony internetowe: Państwowa Komisja Wyborcza www.pkw.gov.pl www.pkw.gov.pl BIP – zakładka wybory Prezydenta RP

8 Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów zostali Państwo powołani na członków Obwodowych Komisji Wyborczych, ewentualne rezygnacje należy składać tylko na piśmie W składzie każdej komisji wyznaczony jest pracownik wytypowany przez Wójta Do każdej OKW przypisany został operator informatyczny powołany Zarządzeniem Wójta Na czele operatorów informatycznych stoi Koordynator informatycznej obsługi wyborów – Pan Dariusz Hrycaniuk

9 Diety: Przewodniczący: 200 zł Zastępca Przewodniczącego: 180 zł Członek Komisji: 160 zł

10 Godziny pracy OKW: Lokale wyborcze otwarte są od godziny 7.00 do 21.00 Karty do głosowania rozwożone będą od godziny 05.45 Podanie do wiadomości publicznej wyników głosowania następuje poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na drzwiach siedziby OKW protokołu

11 Na terenie Gminy Zabierzów zlokalizowanych jest 21 Obwodowych Komisji Wyborczych w tym 8 Komisji dostosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to komisje zlokalizowane w: 1) Szkoła Podstawowa w Brzeziu - OKW nr 3 2) DPS Karniowice – OKW nr 8 3) Zespole Szkół w Rudawie – OKW nr 14 i OKW nr 15 4) Zespół Szkół w Rząsce – OKW 16 5) DPS Więckowice – OKW nr 18 6) Gimnazjum w Zabierzów - OKW nr 20 i OKW nr 21 Do celów głosowania korespondencyjnego wyznaczone zostały wszystkie komisje dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

12 NIEPEŁNOSPRAWNI Poza wyznaczonymi lokalami wyborczymi, dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych Wójt Gminy Zabierzów zapewnił transport dla niepełnosprawnych. Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z tego typu możliwości należy składać droga telefoniczną w dniu wyborów pod numer telefonu: 12 283 07 12 Zgłoszenia przyjmowane będą od osób z niepełnosprawnością ruchową !

13 Przewodniczący Komisji kieruje pracami komisji, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji. Przewodniczący odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju, czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania, zakazem prowadzenia w jakiejkolwiek formie kampanii wyborczej i przestrzeganiem właściwego toku czynności podczas głosowania. Ma on prawo zażądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek i spokój a w razie potrzeby zwrócić się do właściwej komendy Policji. Przypadki zakłócenia głosowania odnotowuje się w protokole głosowania

14 LOKAL WYBORCZY W lokalu powinno znajdować się: godło państwowe, urna mogąca pomieścić wszystkie oddane karty do głosowania, osłony zapewniające tajność głosowania. Miejsca za osłonami winny być wyposażone w przybory do pisania. Na widocznym miejscu w lokalu wiesza się urzędowe obwieszczenia i informacje: W lokalach przystosowanych do głosowania dla osób niepełnosprawnych obwieszczenia i informacje powinny być dodatkowo umieszczone na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku (wewnątrz i na zewnątrz), w którym mieści się ten lokal, nie mogą być umieszczone hasła, napisy lub ulotki oraz inne materiały o charakterze agitacyjnym. Kontroli w tym zakresie komisja dokonuje bezpośrednio przed dniem głosowania oraz ponownie przed rozpoczęciem głosowania. W razie umieszczenia takich materiałów komisja usuwa je; w wypadku gdyby usunięcie ich przez komisję we własnym zakresie nie było możliwe, zwraca się ona o pomoc do wójta.

15 MĘŻOWIE ZAUFANIA W dniu wyborów w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności wykonywanych przez komisję mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione. Do każdej komisji pełnomocnik może zgłosić po jednym mężu zaufania. Mężowie zaufania przedstawiają komisji zaświadczenie podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę. Jeżeli zaświadczenie przedstawiła osoba upoważniona przez pełnomocnika, mąż zaufania przekazuje komisji kserokopię upoważnienia. Przewodniczący winien zaprowadzić rejestr mężów zaufania, którzy zgłosili się do OKW

16 MĘŻOWIE ZAUFANIA W czasie obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania noszą identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej ! Mężowie zaufania: 1) mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji, zgłaszać przewodniczącemu zastrzeżenia i uwagi do protokołu, 2) nie mogą wykonywać zadań członka komisji, pomagać wyborcom, udzielać im wyjaśnień. Przewodniczący komisji może wydawać polecenia o charakterze porządkowym, w wypadku gdy działania mężów zaufania wykraczają poza ich uprawnienia. Fakt ten należy odnotować w protokole głosowania w obwodzie. Przewodniczący Komisji wskazuje mężowi zaufania miejsce w lokalu wyborczym, z którego będą mogli obserwować przebieg głosowania.

17 DZIENNIKARZE W czasie głosowania w lokalu mogą przebywać dziennikarze posiadający ważne legitymacje dziennikarskie. Dziennikarze są zobowiązani zgłosić się do przewodniczącego komisji oraz stosować się do jego zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania. Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu ani przebywać w nim przed rozpoczęciem i zakończeniem głosowania.

18 ZADANIA KOMISJI 8 maja 2015 r. - odbiór kart do głosowania. Komisja w składzie co najmniej 3 – osobowym sprawdza czy: –karty do głosowania zostały dostarczone w odpowiedniej liczbie, –karty do głosowania są kompletne. W tym dniu Przewodniczący Komisji otrzyma od Koordynatora Gminnego login i hasło upoważniające do złożenia żądania wydania licencji. Odbiór loginu i hasła Przewodniczący potwierdza na piśmie.

19 ZADANIA KOMISJI W DNIU WYBORÓW 10 maja 2015 r. Komisja zbiera się na tyle wcześniej, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania:  sprawdza czy lokal jest właściwie przygotowany,  rozwiesza (lub sprawdza) wszelkie plakaty wyborcze,  sprawdza czy ma wszelkie niezbędne materiały konieczne do rozpoczęcia pracy (spisy, pieczęć i inne),  ponownie przelicza karty do głosowania,  ostemplowuje karty do głosowania,  rozkłada spisy wyborców oraz karty do głosowania,  sprawdza czy w lokalu wyborczym oraz wewnątrz i na zewnątrz budynku nie znajdują się elementy służące prowadzeniu kampanii wyborczej,  sprawdza czy urna jest pusta a następnie zamyka ją i opieczętowuje,  o godzinie 7.00 komisja otwiera lokal i rozpoczyna czynności wyborcze,  o godzinie 21.00 Komisja zapieczętowuje urnę

20 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okazuje dowód osobisty oraz akt pełnomocnictwa sporządzony w Urzędzie Gminy podpisany przez osobę upoważnioną Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza w spisie wyborców czy wyborca, który udzielił pełnomocnictwa nie głosował wcześniej osobiście i czy w spisie nie odnotowano, że pełnomocnictwo wygasło z innej przyczyny lub zostało cofnięte. Fakt głosowania przez pełnomocnika komisja odnotowuje na otrzymanej wraz ze spisem wyborców liście wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Natomiast w spisie wyborców w rubryce „Uwagi” komisja odnotowuje imię i nazwisko Pełnomocnika wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem

21 FREKWENCJA INFORMACJA O LICZBIE: OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA = liczba osób umieszczonych w spisie + liczba osób dopisanych przez komisję,  WYBORCÓW, KTÓRY WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA = suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie kart do głosowania, łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu” Dane te przekazywane są wg stanu na godzinę 12.00 - 17.00 Dane przekazywane są przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę wg następującej kolejności: -nr obwodu, -adres, -Imię i nazwisko przekazującego (PRZEWODNICZĄCY LUB ZASTĘPCA), -liczba uprawnionych do głosowania, -liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

22 SZKOLENIE OSÓB FUNKCYJNYCH PRZEWODNICZĄCYCH ZASTĘPCÓW PRZEDSTAWICIELI WÓJTA ODBĘDZIE SIĘ: 4 MAJA 2015 R. - PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 09.00 W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA NA OS. ZGODY 2 W SALI NARAD Autokar będzie czekał z boku urzędu na parkingu koło urzędu Rynek 1 o godzinie 7:50

23 Spis dokumentów przekazanych OKW w dniu 27.04.2015 R.Ilość 1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego1zwrot 2 Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego1zwrot. 3 Protokół z posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej1zwrot 4 Oświadczenie o nr identyfikatora podatkowego9zwrot 5 Oświadczenie dla celów podatkowych9zwrot 6 Formularz wyboru sposobu wypłacenia diety 9 zwrot 7 Spis członków OKW wraz z danymi kontaktowymi 1 dla przew. OKW 8 Zaświadczenie o powołaniu w skład OKW9 dla czł. OKW 9 Broszura zawierająca Kodeks wyborczy, wytyczne dla komisji obwodowych, regulamin komisji, wzór zaświadczenia dla męża zaufania 4 dla czł. OKW


Pobierz ppt "WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 R Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy ZABIERZÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google