Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli dysponuje planami działania i procedurami szczegółowymi na wypadek wystąpienia w/w zdarzeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli dysponuje planami działania i procedurami szczegółowymi na wypadek wystąpienia w/w zdarzeń."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli dysponuje planami działania i procedurami szczegółowymi na wypadek wystąpienia w/w zdarzeń. Plany te są zsynchronizowane z wojewódzkim oraz krajowym planem działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić wiążą się głównie:

4

5

6 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Państwowa Straż Pożarna Policja Zasady współdziałania w sytuacjach zagrożenia pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz innymi służbami, głównie Państwową Strażą Pożarną i jednostkami Policji szczegółowo opisują procedury reagowania kryzysowego

7 Lokalizacja powiatu nowosolskiego wzdłuż Odry sprawia, że najczęściej spotykamy się z zagrożeniem powodziowym.

8 Rodzaj zagrożenia: POWÓDŹ

9 Działania podejmowane przez poszczególne piony PSSE w Nowej Soli a) weryfikacja stanu magazynowego środków dezynfekcyjnych i aktualizacja potrzeb w tym zakresie, b) ustalenie potrzeb w zakresie stanu zaszczepienia przeciwko durowi brzusznemu i tężcowi osób zatrudnionych przy pracach zmniejszających skutki powodzi, pracowników służb komunalnych, wojska, straży pożarnej oraz powodzian, c) wizytacja środowisk nosicieli pałeczek duru brzusznego i durów rzekomych A, B i C, zlokalizowanych na terenach zagrożonych podtopieniem lub zalaniem, pod kątem zaopatrzenia w środki dezynfekcyjne i sposobu usuwania nieczystości, d) prowadzenie monitoringu epidemiologicznego w zakresie chorób zakaźnych, e) stały kontakt z placówkami służby zdrowia; weryfikacja zgłaszanych przez lekarzy podejrzeń zachorowań i zachorowań na choroby mogących mieć związek z sytuacją powodziową EPIDEMIOLOGIA

10 Działania podejmowane przez poszczególne piony PSSE w Nowej Soli a) sporządzenie wykazu obiektów żywnościowo- żywieniowych zagrożonych zalaniem lub podtopieniem, b) poinformowanie właścicieli obiektów o wystąpieniu ewentualnego zagrożenia oraz o zasadach postępowania z zalaną żywnością, c) ocena działań mających na celu zabezpieczenie żywności, podejmowanych przez właścicieli obiektów; kontrole stanu sanitarnego miejsc składowania żywności, d) informowanie społeczeństwa o zagrożeniach dla zdrowia wynikających ze spożywania żywności niewiadomego pochodzenia, zalanych podczas powodzi oraz o konieczności zachowywania podstawowych zasad higieny. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

11 Działania podejmowane przez poszczególne piony PSSE w Nowej Soli Higiena Komunalna : a) dokonanie rozpoznania sytuacji w zakresie: - zaopatrzenia ludno ś ci w wod ę przeznaczon ą do spo ż ycia - sposobu usuwania nieczysto ś ci p ł ynnych - sposobu gromadzenia i usuwania nieczysto ś ci sta ł ych - miejsc hospitalizacji i opieki medycznej;

12 Działania podejmowane przez poszczególne piony PSSE w Nowej Soli Higiena Komunalna : b) sporz ą dzenie wykazu obiektów i miejsc nadzorowanych zagro ż onych zalaniem lub podtopieniem, c) przeprowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczenia miejsc obiektów zagro ż onych zalaniem lub podtopieniem, w szczególno ś ci: urz ą dze ń s ł u żą cych do zaopatrzenia ludno ś ci w wod ę, oczyszczalni ś cieków, sk ł adowisk i wysypisk odpadów, cmentarzy, stacji paliw itp., d) prowadzenie sta ł ego monitoringu jako ś ci wody przeznaczonej do spo ż ycia przez ludzi

13 Działania podejmowane przez poszczególne piony PSSE w Nowej Soli Higiena Komunalna : e) podj ę cie wspó ł pracy z jednostkami administracji terenowej w zakresie zabezpieczenia i przygotowania tych jednostek do: - przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji: budynków mieszkalnych, budynków u ż yteczno ś ci publicznej, posesji, ś mietników, ust ę pów itp., - dostarczania mieszka ń com terenów zalanych b ą d ź podtopionych wody do spo ż ycia, f) weryfikacja zabezpieczenia PSSE w wystarczaj ą c ą ilo ść pod ł o ż y, preparatów, odczynników oraz sprz ę tu i urz ą dze ń potrzebnych do prowadzenia bada ń laboratoryjnych.

14 Działania podejmowane przez poszczególne piony PSSE w Nowej Soli Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna: 1.Informowanie ludno ś ci w zakresie: post ę powania z ż ywno ś ci ą, maj ą cego na celu zapobieganie powstawaniu zatru ć pokarmowych, post ę powania zapobiegaj ą cego szerzeniu si ę chorób zaka ź nych, sposobu przygotowania pomieszcze ń zalanych przed ponownym zamieszkaniem, itp. 2. Dystrybucja materia ł ów edukacyjnych (ulotki, plakaty, instrukcje). 3. Przygotowywanie aktualnych komunikatów dla mieszka ń ców, informacji do prasy lokalnej i radia. 1.Informowanie ludno ś ci w zakresie: post ę powania z ż ywno ś ci ą, maj ą cego na celu zapobieganie powstawaniu zatru ć pokarmowych, post ę powania zapobiegaj ą cego szerzeniu si ę chorób zaka ź nych, sposobu przygotowania pomieszcze ń zalanych przed ponownym zamieszkaniem, itp. 2. Dystrybucja materia ł ów edukacyjnych (ulotki, plakaty, instrukcje). 3. Przygotowywanie aktualnych komunikatów dla mieszka ń ców, informacji do prasy lokalnej i radia.

15 Współpraca z innymi służbami i inspekcjami Z Powiatowymi Zespo ł ami Reagowania Kryzysowego w zakresie: wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach na obszarach dotkniętych powodzią oceny warunków sanitarno-higienicznych w obiektach przeznaczonych dla ewakuowanych mieszkańców, oceny nadzoru nad zabezpieczeniem ujęć wody oraz przygotowaniem zarządców wodociągów do prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody, oceny zabezpieczenia ludności w wodę zdatną do picia w sytuacjach braku możliwości poboru wody wodociągowej, oceny zabezpieczenia obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska, takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, śmietniki, stacje paliw, magazyny środków chemicznych, cmentarze, itp. oceny celowości przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych, uzgadniania polityki informacyjnej.

16 Współpraca z innymi służbami i inspekcjami Z jednostkami Pa ń stwowej Stra ż y Po ż arnej w zakresie przeprowadzania dezynfekcji w obiektach użyteczności publicznej, ewentualnej pomocy powodzianom przy dezynfekcji niektórych budynków mieszkalnych w razie konieczności umożliwienia pracownikom PSSE w dotarciu do niedostępnych drogą lądową miejsc (transport wodny).

17 Współpraca z innymi służbami i inspekcjami Z jednostkami Policji: ewentualna pomoc przy prowadzeniu czynności przeciwepidemicznych w środowiskach opornych, prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej przez pracowników PSSE przy wykorzystaniu aparatury nagłaśniającej w radiowozach.

18 Współpraca z innymi służbami i inspekcjami Z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii: systematyczny przepływ informacji o sytuacji epidemiologicznej i epizootycznej na terenach powodziowych oraz o wynikach prowadzonych badań laboratoryjnych, współpraca przy likwidacji ognisk zachorowań na choroby odzwierzęce, wspólne wizytacje w obiektach produkcji i handlu żywnością.

19 Współpraca z innymi służbami i inspekcjami Z placówkami s ł u ż by zdrowia w zakresie: wytypowania placówek, w których będą się odbywały szczepienia ochronne osób narażonych na zakażenie, zgłaszania i weryfikacji przypadków zachorowań mogących mieć związek z powodzią, organizacji opieki medycznej dla ludności ewakuowanej.

20 Współpraca z innymi służbami i inspekcjami Z innymi instytucjami i inspekcjami w zale ż no ś ci od rozwoju sytuacji.:

21 Współpraca z innymi służbami i inspekcjami Podstawy prawne 1.Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Pa ń stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006r., Nr 122, poz.851 z pó ź n. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka ż e ń i chorób zaka ź nych (Dz.U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570, z pó ź n. zm.). Komunikat G ł ównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 marca 2008r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepie ń ochronnych przeciw chorobom zaka ź nym w 2008 roku wraz z za łą cznikiem. 3.Rozporz ą dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie wspó ł dzia ł ania mi ę dzy organami Pa ń stwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Ś rodowiska w zakresie zwalczania chorób zaka ź nych (DZ.U.z 2006r., Nr 73, poz. 516). 4.Rozporz ą dzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie wspó ł pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Pa ń stwowej Inspekcji Sanitarnej, Pa ń stwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jako ś ci Handlowej Artyku ł ów Rolno-Spo ż ywczych oraz jednostek samorz ą du terytorialnego przy zwalczaniu chorób zaka ź nych zwierz ą t, w tym chorób odzwierz ę cych (Dz.U. z 2006r. Nr83, poz.575). 5. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze ń stwie ż ywno ś ci i ż ywienia (Dz.U. z 2006r., Nr 171, poz. 1225 z pó ź n. zmianami). 6.Rozporz ą dzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny ś rodków spo ż ywczych (Dz.U. UE Nr L 139 z 30 kwietnia 2004r). 7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod ę i zbiorowym odprowadzeniu ś cieków (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z pó ź n. zm.). 8. Rozporz ą dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako ś ci wody przeznaczonej do spo ż ycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pó ź n. zmianami). 9. Ustawa z dnia 13 wrze ś nia 1996r. o utrzymaniu czysto ś ci i porz ą dku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pó ź n. zm.). 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (t.j.Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z pó ź n. zm.)

22

23

24

25 W dniu 23 lutego 2010r odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na którym PPIS w Nowej Soli przedstawił działania PSSE podjęte na wypadek wystąpienia powodzi, tj.:

26 przekazano wójtom, burmistrzom informację na zagrożeń sanitarnych jakie mogą wystąpić w wyniku powodzi poinformowano włodarzy miast i gmin o konieczności zaopatrzenia się w środki do dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej, dokonano inspekcji większości placówek żywieniowo-żywnościowych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodzią, przekazano instrukcje o zasadach postępowania w przypadku zalania żywności Zaopatrzono nosicieli duru brzusznego, zamieszkałych na terenie zagrożonym zalaniem w środki dezynfekcyjne.

27 zabezpieczenie siedziby PSSE na wypadek zalania systematyczny monitoring jakości wody pitnej z wodociągów funkcjonujących w gminie Siedlisko oraz w mieście i gminie Nowa Sól wydanie decyzji administracyjnej nakazującej prowadzenie stałej dezynfekcji wody z sieci wodociągu publicznego w Nowej Soli, Przyborowie, Siedlisku, Dębiance i Radocinie systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej rozdysponowanie szczepionki przeciwtężcowej (Szpital we Wschowie,Praktyki Lekarza Rodzinnego,Szpital w Nowej Soli, część szczepionek zabezpieczono w siedzibie PSSE Nowa Sól) przekazywanie do WSSE meldunków o aktualnej sytuacji w terenie i podejmowanych działaniach uczestnictwo PPIS w posiedzeniach Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego (uczestniczono w 7 posiedzeniach; utrzymywano stały kontakt telefoniczny)

28 utworzenie na terenie PSSE punktu wydawania środków dezynfekcyjnych osobom samodzielnie przeprowadzającym odkażanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, wraz z dokładną instrukcją przeprowadzenia zabiegu udzielanie informacji w zakresie postępowania z żywnością pochodząca z zalanych ogródków działkowych dokonanie wizytacji podtopionych budynków mieszkalnych w Nowej Soli, w których, z uwagi na występujące zagrożenie epidemiologiczne dla lokatorów, przeprowadzono wstępną dezynfekcję zalanych piwnic dokonanie wizytacji podtopionego gospodarstwa rolnego w Czerlejewie (powiat wschowski), pozostawienie środków dezynfekcyjnych do odkażenia piwnicy nakazanie przeprowadzenia dezynfekcji części terenu cmentarza, która uległa zalaniu kontrole obiektów żywnościowo-żywieniowych (w tym targowisk), pod kątem obecności żywności z terenów zalanych wodami powodziowymi

29

30


Pobierz ppt "Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli dysponuje planami działania i procedurami szczegółowymi na wypadek wystąpienia w/w zdarzeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google