Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wielka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wielka."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wielka Wieś 29 czerwca 2015 r. 1 Gmina Wielka Wieś

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś 2 Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś” realizowany w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Priorytet I – „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (POIiŚ) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 28.894.531,69 pln Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 16.985.725,10 pln Wysokość dofinansowania w kwocie nie większej niż 14.437.866,33 pln

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Źródła finansowania Dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych obejmuje: kontrakty zrealizowane w latach 2007 – 2014 podlegające REFUNDACJI kontrakty realizowane w 2015 roku podlegające REFUNDACJI i ZALICZCE Wkład własny Gminy obejmuje: VAT + 15% kosztów kwalifikowanych pożyczka z WFOŚiGW (dla części zadań) 3 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Jednostka Realizująca Projekt 4 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KONTRAKTY POIiŚ 5 529 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Modlnicy wraz z komorą redukcyjną w miejscowości Modlnica 2. Przebudowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Giebułtów, przysiółek Podwikle 3.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Giebułtów, ul. Orlich Gniazd 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomaszowice, ul. Spokojna 5. Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo-cementowego w ul. Słonecznej i Stromej – Wielka Wieś 6. Wyposażenie hydroforni w miejscowości Biały Kościół 7. Budowa zbiorników wody pitnej i hydroforni wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Giebułtów

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO cd KONTRAKTY POIiŚ 6 6 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś 8. Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modlnica 9. System monitoringu obiektów wodociągowych 10.Budowa kanalizacji sanitarnej ciągu głównego wraz z indywidualnymi pompowniami przydomowymi w miejscowości Modlnica, przysiółek Folwark 11.Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło, 12.Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w miejscowości Czajowice, 13.Samochód do czyszczenia kanalizacji – WUKO 14.System monitoringu pompowni ścieków 15. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrakt 11 „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło, gmina Wielka Wieś” Generalny Wykonawca - Firma DROGOP-2 sp. z o.o. z Mniszowa. Kwota umowy - 8 801 040,10 zł. brutto. Projekt obejmuje skanalizowanie głównych ulic w miejscowości Bębło: m.in.: Krakowska, Zachodnia, Lasek, Południowa, Kwiatowa, Leśna, Turkusowa, Pod Skałą. Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje: budowę ok. 13,0 km kanalizacji sanitarnej, w tym ponad 10 km kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami i 3 km kanalizacji tłocznej, pompownie przydomowe oraz 2 przepompownie strefowe ścieków. Obszar objęty projektem obejmuje do podpięcia ponad 1000 osób Termin wykonania inwestycji - 31.07.2015 r. 7 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrakt 12 „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap II w miejscowości Czajowice, gmina Wielka Wieś” Generalnym wykonawcą jest Firma Budowlana „ROSA” s.c. z Szyc. Kwota umowy 5 466 666,12 zł. brutto Projekt obejmuje skanalizowanie głównych ulic w miejscowości Czajowice: Łokietka, Dworska, Słoneczna, Kasztanowa, Modrzewiowa. Kontrakt obejmuje wykonanie: 7,0 km kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym tj. grawitacyjno-ciśnieniowym, budowę jednej przepompowni ścieków, budowę 38 pompowni przydomowych dla poszczególnych budynków mieszkalnych. Z wybudowanej kanalizacji sanitarnej będzie korzystało ponad 800 mieszkańców. Termin wykonania inwestycji - 31.07.2015 r. 8 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bębło i Czajowice 9 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bębło i Czajowice 10 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrakt 8 „Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modlnica” Wykonawcą robót budowlanych jest Firma - Usługi Remontowo Budowlane Józef Dawiec z siedzibą w Pcimiu. Zbiorniki te zlokalizowane przy ul. Św. Wojciecha w Modlnicy będą zaopatrywać w wodę m.in. Modlniczkę, Modlnicę oraz Tomaszowice. Pojemność użytkowa 2 zbiorników wodociągowych to ponad 1000 m3 Wartość umowy wynosi: 1 381 290,00 zł. brutto Termin wykonania inwestycji - 30.09.2015 r. 11 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO „Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modlnica” 12 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO „Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modlnica” 13 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 14 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrakt 13 „Samochód do czyszczenia kanalizacji – WUKO” Podpisano umowę na zakup i dostawę fabrycznie nowego, nowoczesnego i uniwersalnego pojazdu asenizacyjnego z funkcją ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji na podwoziu samochodu ciężarowego marki IVECO Eurocargo ML z Firmą POLCAB N. GAMOŃ Sp.J. z siedzibą w Rybniku. Koszt pojazdu wyniesie 507 726,78 zł. brutto Wykonawca zobowiązany jest do wyprodukowania i dostarczenia samochodu WUKO do dnia 25.08.2015 r. Zadanie realizowane jest dla spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 15 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO „Samochód do czyszczenia kanalizacji – WUKO” 16 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrakt 5 „Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo-cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stroma – Wielka Wieś” Wykonawcą robót jest Spółka Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Wielkiej Wsi. Wartość inwestycji to 270 600,00 zł. brutto. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rurociąg polietylenowy. Prace będą realizowane na trasie od węzła wodociągowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej i ul. Stromej w m. Wielka Wieś wraz z wykonaniem włączenia do nowego wodociągu istniejących na trasie przyłączy wodociągowych. Termin wykonania inwestycji - 26.08.2015 r. 17 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrakt 15 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie” Główny wykonawca to Firma CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. ze Szczecina, Wartość kontraktu - 5 189 232,24 zł. brutto Inwestycja polega na zmodernizowaniu i rozbudowie mechaniczno - biologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków. Powstanie nowoczesny obiekt spełniający w pełni wymogi co do standardu oczyszczania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. Zaprojektowana docelowa przepustowość nowej oczyszczalni (przepływ średni dobowy), to około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d. Termin wykonania inwestycji - 30.10.2015 r. 18 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie” 19 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie” 20 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 21 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie”

22 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie realizacji Projektu Graniczną datą kwalifikowalności i poniesienia wydatków dla projektu jest 31.12.2015 r. WSKAŹNIKI PRODUKTU - 31.12.2015 r. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 23,0 km Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 4,31 km Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 1,1 km Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków – 1 szt. Liczba wybudowanych zbiorników wodociągowych – 4 szt. WSKAŹNIKI REZULTATU - 30.06.2016 r. - liczba osób wg. podłączonych gospodarstw domowych - 1841 - liczba osób wg. miejsc noclegowych - 319 - liczba osób wg. sektora użyteczności publicznej i usług - 59 SUMA – 2 219 22 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

23 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO cd Rzeczowe i ekologiczne rozliczenie realizacji Projektu POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE: Wg. umowy o dofinansowanie do 29.01.2016 r. EFEKT EKOLOGICZNY: Wg. umowy o dofinansowanie do 30.06.2016 r. należy przedstawić: - podłączonych do sieci kanalizacji na podstawie ilości umów i spisu z natury lub ewidencji ludności, - podłączonych do sieci wodociągowej na podstawie ilości umów na dostawę wody lub spisu z natury, ewidencji ludności, - wynik badania oczyszczonych ścieków na wylocie wykonany przez akredytowane laboratorium (ścieki oczyszczone zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG), - wynik badania ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez akredytowane laboratorium lub WIOŚ (ilości ścieków oczyszczonych, pozwolenie wodno-prawne na wprowadzenie do wód powierzchniowych). 23 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

24 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Złożoność Projektu POIiŚ - duża ilość kontraktów w jednym czasie, - problemy z Wykonawcami robót na dużych zadaniach, - presja czasu, nieprzekraczalny termin zakończenia całości realizacji Projektu, - brak możliwości aneksowania umów na roboty, przedłużania terminów, - skomplikowane rozliczenia finansowe, montaż finansowy, - trudne osiągnięcie wymaganych wskaźników produktu, rezultatu i celu Projektu, - skomplikowane i szczegółowe wytyczne do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, - problemy z mieszkańcami, roszczenia, odstępstwa od projektu. 24 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

25 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zagrożenia dla Projektu Niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, tj. niewybudowanie określonej w umowie o dofinansowanie długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zbiorników, oczyszczalni ścieków, Niepodłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej planowanej liczby mieszkańców, tzn. nieosiągnięcie wskaźnika koncentracji 120 os./km nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej (kryterium dostępowe), Nieuzyskanie w odpowiednim terminie pozwoleń na użytkowanie, wyników badań ścieków itd. Nie osiągnięcie celu i założonych wskaźników grozi: - korektą finansową, - rozwiązaniem umowy, - zwrotem całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe, - odpowiedzialnością karną. 2529 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

26 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Trwałość Projektu Obowiązek utrzymania trwałości przez Beneficjenta wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu i dotyczy: - sprawozdawczość (coroczne raporty, sprawozdania) - wygenerowanie dochodu przez Projekt (polityka taryfowa cen za wodę i ścieki, amortyzacja urządzeń, brak możliwości zmniejszenia luki finansowej itp.) - monitoring wskaźników w kolejnych latach (przyłączanie kolejnych osób, odpowiednia ilość i jakość ścieków na oczyszczalni) - archiwizacja i przechowywanie pełnej dokumentacji przetargowej, technicznej i księgowej projektu 26 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

27 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Kontrola i audyt Wybrane instytucje uprawnione do kontroli: Europejski Trybunał Obrachunkowy Komisja Europejska Zewnętrzne firmy audytorskie wybrane przez KE European Anti-Fraud Office – Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom Finansowym (OLAF) Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Finansów Najwyższa Izba Kontroli Urzędy Kontroli Skarbowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś

28 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę 28 29 czerwca 2015 r. Gmina Wielka Wieś


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wielka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google