Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego podlegających wywozowi na rynek Państw Członkowskich UC Główny Inspektorat Weterynarii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego podlegających wywozowi na rynek Państw Członkowskich UC Główny Inspektorat Weterynarii."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego podlegających wywozowi na rynek Państw Członkowskich UC Główny Inspektorat Weterynarii

2 Naruszenia przepisów UC przez polskie zakłady Od początku b.r. Rossielchoznadzor poinformował GLW o 26 przypadkach naruszeń przepisów UC przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek RU 20 przypadków dotyczyło niezgodności z kryteriami mikrobiologicznymi 3 przypadki dotyczyły niezgodności z limitami dla pozostałości antybiotyków (tetracykliny - mleko, mięso) 2 przypadki dotyczyły obecności w przesyłce produktów pochodzących z zakładów zlokalizowanych w innych PC UE (Niemcy, Hiszpania) i objętych restrykcjami eksportowymi, informacja o pochodzeniu produktów z innego PC nie była uwzględniona w świadectwie eksportowym wystawionym przez władze polskie 1 przypadek dotyczył obecności na opakowaniach produktów znaków identyfikacyjnych zakładów nie posiadających uprawnień na rynek UC

3 Restrykcje Rossielchoznadzoru 23 sierpnia 2013 r. Rossielchoznadzor poinformował GLW o wstrzymaniu umieszczania polskich zakładów w Rejestrze Zakładów Państw Trzecich na podstawie gwarancji polskiej służby weterynaryjnej ze względu na naruszenia punktu 5 i 7 Memorandum pomiędzy WE a RU w sprawie świadectw weterynaryjnych, w zakresie wysyłki produktów z zakładów nie zgłoszonych w towarzyszącym przesyłkom świadectwach zdrowia wystawionych przez polskie władze, w odniesieniu do których zostały wprowadzone czasowe ograniczenia na dostawy produktów do Federacji Rosyjskiej

4 Cofniecie uprawnień do prelistingu dla polskich zakładów dotyczy wszystkich branż – mleczarskiej, jajczarskiej, rybnej i paszowej Wstrzymane zostało rozpatrywanie wniosków złożonych przez zakłady mleczarskie przed 23 sierpnia 2013 r. Wzmożone zostały kontrole tożsamości i laboratoryjne przesyłek pochodzących z polskich zakładów W związku z restrykcjami wprowadzonymi przez stronę rosyjską GLW spotkał się w dniu 12.09.2013 w Moskwie z przedstawicielami Rosselhoznadzoru w celu przedstawienia programu naprawczego W listopadzie odbędzie się kontrola polskich zakładów przez inspektorów PC UC

5 Program naprawczy Program naprawczy obejmuje m.in.: -zaostrzenie kontroli przeprowadzanych przez urzędowych lekarzy weterynarii nadzorujących zakłady i certyfikujących wysyłki produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na rynek Unii Celnej, -w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymywanie wydawania świadectw zdrowia do czasu wyjaśnienia tych nieprawidłowości lub wdrożenia działań naprawczych,

6 Program naprawczy przekazanie stronie RU wzorów plomb wraz z wykazem zakładów, których przesyłki będą nimi plombowane, przekazanie w odniesieniu do każdego zakładu wykazu urzędowych lekarzy weterynarii, którzy zostali upoważnieni do podpisywania świadectw zdrowia, wraz z wzorami ich pieczęci i podpisów, przygotowanie procedury postępowania dla powiatowych i urzędowych lekarzy weterynarii sprawujących nadzór w zakładach zatwierdzonych na rynek RU określającej zasady kontroli przesyłki eksportowej przed i w trakcie załadunku oraz wdrażającej środki ochronne przed ewentualnym zafałszowaniem takiej przesyłki”, powtórne przeszkolenie ULW odpowiedzialnych za kontrole oraz przedstawicieli zakładów odpowiedzialnych za wysyłki

7 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Wniosek o wydanie świadectwa zdrowia powinien być składany do PLW z odpowiednim wyprzedzeniem i zawierać informacje o: - produktach podlegających wysyłce, - nr partii, - datach produkcji i terminach ważności, - liczbie opakowań, - wadze netto, - numerach środków transportu, - wysyłającym i odbiorcy, - punkcie przekroczenia granicy UC, jeśli to wymagane, być zaopatrzony w wyniki badań laboratoryjnych, produktów podlegających wysyłce.

8 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Sprawdzenie, czy cały proces produkcyjny asortymentów przeznaczonych do eksportu na rynek UC odbywa się zgodnie z przepisami Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej oraz wytycznymi dla zakładów uprawnionych do prowadzenia wysyłek na rynek Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia stref przeznaczonych do składowania towaru, celem wykluczenia wysyłki produktu niezgodnego.

9 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Weryfikacja przed załadunkiem kompletu i poprawności dokumentacji związanej z daną partią wysyłkową towaru: -obecność zaświadczeń w przypadku pochodzenia surowca do produkcji z innego polskiego zakładu, - obecność przedeksportowych świadectw zdrowia w przypadku surowca z zakładu zlokalizowanego w innym państwie członkowskim, - obecność wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej oraz wytycznymi dla zakładów uprawnionych do prowadzenia wysyłek na rynek Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej, etc

10 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Przeprowadzenie przed załadunkiem szczegółowej kontroli wysyłanej partii towaru z uwzględnieniem jej przygotowania i prawidłowego zapakowania oraz sposobu oznakowania na opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i transportowych, celem potwierdzenia zgodności z wymogami Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność dat produkcji, pakowania i terminów przydatności do spożycia z danymi wpisanymi w świadectwo w odniesieniu do poszczególnych rodzajów produktów i partii, jak również oznakowanie znakiem identyfikacyjnym

11 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Przeprowadzenie przed załadunkiem partii towaru szczegółowej kontroli środka transportu w zakresie spełnienia wymagań higienicznych oraz zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego, w tym sprawdzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji środka transportu. Fizyczna obecność urzędowego lekarza weterynarii podczas całego procesu załadunku towaru tj. od momentu podstawienia środka transportu do zakończenia załadunku, w tym sprawdzenie tonażu załadowanego towaru.

12 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Zaplombowanie środka transportu plombą weterynaryjną, zgodną z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. roku w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (Dz. U. z 2010 Nr. 179, poz. 1211). Sporządzenie dokumentacji fotograficznej zaplombowanego środka transportu tzn. wykonanie wyraźnych zdjęć plomby z dwóch stron (awers i rewers) założonej na środek transportu oraz wyraźnych zdjęć numeru rejestracyjnego naczepy, w tym zdjęć numeru rejestracyjnego ciągnika siodłowego w przypadku uwzględnienia jego numeru w świadectwie zdrowia. Uwaga: przedmiotowe zdjęcia należy załączyć do kopii wystawionego świadectwa zdrowia, jako materiał dowodowy i przechowywać w powiatowym inspektoracie weterynarii przez okres zgodny z zasadami przechowywania świadectwa zdrowia na Unię Celną.

13 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: W trakcie wystawiania świadectwa zdrowia, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność jego wypełnienia, zwłaszcza w częściach dotyczących: a) nazwy i adresu nadawcy (tj. powinny zostać wskazane dane właściciela wysyłanego towaru, którym może być pośrednik a nie zakład produkcyjny), b) numeru środka transportu i numeru plomby weterynaryjnej, c) wagi netto załadowanego towaru. Należy także zwrócić uwagę na część świadectwa zdrowia, która dotyczy kraju tranzytu i punktu przekroczenia granicy Federacji Rosyjskiej. Wybór dalszej trasy do miejsca przeznaczenia i odległego punktu odprawy celnej może sugerować planowaną próbę manipulacji towarem, w związku z czym wskazanym jest monitorowanie dalszych losów takiej przesyłki do momentu jej przybycia do miejsca przeznaczenia, tj. zakład powinien upewnić się, że taka przesyłka dotarła na miejsce i poinformować o tym fakcie urzędowego lekarza weterynarii.

14 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Do niniejszej procedury stosuje się Załącznik Nr 1 pt. „Dostawy produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i surowe produkty mięsne z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej”, który należy wypełniać każdorazowo przy wysyłce towaru i przekazywać do Głównego Inspektoratu Weterynarii wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: jerzy.grabarczyk@wetgiw.gov.pl. jerzy.grabarczyk@wetgiw.gov.pl W ww. Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 3 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-2e/08 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej w kolumnie „Uwagi” należy wpisywać numer zastosowanej plomby weterynaryjnej, zgodny z numerem wskazanym w wystawionym świadectwie zdrowia

15 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Powiatowy Lekarz Weterynarii powinien zobowiązać zakład do pisemnego informowania go o każdym przypadku oraz powodach zatrzymania przesyłki kierowanej na rynek Federacji Rosyjskiej. W przypadku, gdy do zatrzymania przesyłki dochodzi ze względu na uchybienia mające wpływ na bezpieczeństwo żywności (np. przekroczenia kryteriów mikrobiologicznych), powiatowy lekarz weterynarii musi w trybie pilnym przekazać ww. informację do GIW za pośrednictwem WIW. Zakład powinien także dodatkowo informować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o terminie zwrotu przesyłki, celem zapewnienia nadzoru w trakcie jej przyjęcia.

16 Procedura postępowania PLW i ulw przy wysyłkach do UC: Zalecane jest, aby ze strony zakładów zostały wdrożone dodatkowo następujące środki ochronne: a) stworzenie etykiet wysyłkowych opatrzonych charakterystycznymi dla zakładu znakami, b) dokumentowanie procesu załadunku filmami video bądź zdjęciami, c) wzmożenie kontroli wewnętrznej w zakładzie (m.in. kontroli w zakresie badań laboratoryjnych oraz kontroli fizycznej przy załadunkach towarów). Uwaga: Zgodnie z zapisami eksportowych świadectw zdrowia dla asortymentów przeznaczonych na rynek Federacji Rosyjskiej, etykieta musi być naklejona na opakowaniu w taki sposób, aby niemożliwe było otwarcie opakowania bez jej uszkodzenia.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego podlegających wywozowi na rynek Państw Członkowskich UC Główny Inspektorat Weterynarii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google