Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Stan wdrażania PO KL 07-13” 1 grudzień 2011 r.. 671 698 541 euro Alokacja 2007-2013 dla MJWPU * Kurs EUR/PLN EBC na miesiąc listopad 2011 r. 2 905 096.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Stan wdrażania PO KL 07-13” 1 grudzień 2011 r.. 671 698 541 euro Alokacja 2007-2013 dla MJWPU * Kurs EUR/PLN EBC na miesiąc listopad 2011 r. 2 905 096."— Zapis prezentacji:

1 „Stan wdrażania PO KL 07-13” 1 grudzień 2011 r.

2 671 698 541 euro Alokacja 2007-2013 dla MJWPU * Kurs EUR/PLN EBC na miesiąc listopad 2011 r. 2 905 096 189,83 PLN*

3 Od początku okresu programowania do chwili obecnej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła 122 nabory o łącznej wartości 2,39 mld PLN, co stanowi 81,67 % dostępnej alokacji.

4 Podział naborów ze względu na wartość zaangażowanej alokacji

5 Liczba i wartość wniosków złożonych od początku realizacji PO KL 2007-2013 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba oraz procent wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Wnioskowane dofinansowanie Liczba oraz procent wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie w odniesieniu do wniosków formalnie poprawnych Wnioskowane dofinansowanie VI* 861763 - 88,62%823 050 238,77423 - 55,44 %429 523 762,63 VII 4 1173 640 - 88,41%1 623 840 660,391 923 - 52,83 %622 423 870,13 VIII 4 9454 514 - 91,28%3 980 257 359,411 372 - 30,39 %1 263 783 608,68 IX 6 6215 492 - 82,95%2 467 069 345,882 848 - 51,86 %1 340 524 607,21 SUMA:16 54414 409 - 87,10%8 894 217 604,456 566 - 45,57 %3 656 255 848,65 * Dane wg KSI SIMIK 07-13 wg stanu na 23.11.2011; wartości dla Priorytetu VI podawane są bez uwzględnienia Działania 6.1, dla którego IP2 jest WUP w Warszawie.

6 W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawarła 2979 umów o wartości 1 660 106 210,44 PLN co stanowi 56,96 % całości alokacji. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawarła 2979 umów o wartości 1 660 106 210,44 PLN co stanowi 56,96 % całości alokacji.

7 Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX 200 mln zł 100 mln zł 50 mln zł 0 mln zł 208 821 251 PLN 422 622 419 PLN 472 132 463 PLN Wartość umów o dofinansowanie z podziałem na priorytety VI-IX PO KL 865 umów 1350 umów 150 mln zł 300 mln zł 250 mln zł 400 mln zł 350 mln zł 450 mln zł 556 530 075 PLN 533 umowy 231 umów 500 mln zł 550 mln zł

8 Administracja 839 264 542 PLN 1436 umów III Sektor 323 561 740 PLN 752 umowy Inny 71 282 369 PLN 101 umów Przedsiębiorcy 425 997 559 PLN 690 umów Wartość umów o dofinansowanie z podziałem na typ Beneficjenta

9 ciechanowsko-płocki 152 725 576 PLN 420 umów ostrołęcko-siedlecki 160 295 402 PLN 618 umów Beneficjenci spoza województwa Mazowieckiego 186 141 338 PLN 219 umów radomski 150 309 525 PLN 335 umów Wartość umów o dofinansowanie z podziałem na siedzibę Beneficjenta warszawski – zachodni 115 102 783 PLN 298 umów warszawski – wschodni 125 182 640 PLN 428 umów Warszawa – miasto 770 348 943 PLN 661 umów

10 PRIORYTET VI * Wsparcie w ramach Priorytetu VI będzie koncentruje się przede wszystkim na grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Grupy te obejmują m.in. osoby młode (do dwudziestego piątego roku życia), które nie posiadają oświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osób starszych (po czterdziestym piątym roku życia), mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy.  969 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej;  zrealizowano 136 oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. * Wartości dla Priorytetu VI podawane są bez uwzględnienia Działania 6.1, dla którego IP2 jest WUP w Warszawie.

11 PRIORYTET VII W ramach Priorytetu VII podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej.  19 303 klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji;  3 949 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej;  1 616 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją zostało przeszkolonych.

12 PRIORYTET VIII Zadaniem Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki jest wspieranie przedsiębiorców woj. mazowieckiego w procesach przemian gospodarczych związanych z restrukturyzacją oraz naturalnymi zmianami profilu działalności. Współfinansowane są projekty stymulujące podnoszenie i aktualizację kwalifikacji zawodowych osób pracujących, a także projekty polegające na outplacemencie.  4 454 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych;  36 639 osób pracujących ukończyło udział w szkoleniach.

13 PRIORYTET IX W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w szczególnym stopniu wsparciem objęte zostały osoby z terenów wiejskich. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niska świadomość mieszkańców obszarów wiejskich o korzyściach płynących z edukacji, a także niski stopień samoorganizacji społeczności lokalnych na tych obszarach w celu poprawy sytuacji edukacyjnej wsi. Z tego powodu w ramach Priorytetu IX udzielane jest wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania oddolnych, lokalnych inicjatyw i paktów powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi. Istotnym elementem Priorytetu IX będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania.  216 ośrodkom wychowania przedszkolnego udzielono wsparcia w ramach projektów, w których uczestniczyło 5 445 dzieci w wieku 3-5 lat;  981 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe w ramach Priorytetu;  239 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyły programy rozwojowe, w których uczestniczyło 2 910 uczniów;  3 937 pedagogów uczestniczyło w szkoleniach mających na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych.

14 Lp.powiatLiczba projektówWartość 1 warszawski661770 348 943,94 2 radomski15094 846 996,41 3 płocki12973 513 222,05 4 ciechanowski12436 966 593,04 5 wołomiński12435 719 431,94 6 siedlecki15834 984 822,30 7 miński10529 437 219,96 8 warszawski zachodni5023 340 646,88 9 ostrołęcki9322 487 671,26 10 wyszkowski5322 335 821,19 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

15 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Szymanik Elżbieta


Pobierz ppt "„Stan wdrażania PO KL 07-13” 1 grudzień 2011 r.. 671 698 541 euro Alokacja 2007-2013 dla MJWPU * Kurs EUR/PLN EBC na miesiąc listopad 2011 r. 2 905 096."

Podobne prezentacje


Reklamy Google