Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

2 Elementy konieczne do dostarczenia dokumentu do urzędu Elementy konieczne do realizacji procesu dostarczania dokumentu elektronicznego do jednostki publicznej: 1.Wzór dokumentu elektronicznego opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD). 2.Posiadanie przez jednostkę publiczną Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP). 3.Aplikacja pozwalająca tworzyć formularze generujące prawidłowe (zgodne ze schematem) dokumenty elektroniczne. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

3 Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD) Głównym zadaniem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych jest zapewnienie publicznego i niezawodnego dostępu do składowanych wzorów dokumentów elektronicznych oraz materiałów powiązanych. CRD funkcjonuje w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Wzór dokumentu elektronicznego składa się z 3 plików w formacie XML: 1.Schemat 2.Wizualizacja 3.Wyróżnik Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

4 Schemat wzoru dokumentu elektronicznego XML Schema (Schemat XML) to standard opracowany przez W3C służący m.in. do: 1.Zdefiniowania struktury (elementów) dokumentu elektronicznego. 2.Określenia typów danych możliwych do zawarcia w poszczególnych elementach dokumentu elektronicznego. Schemat XML służy do weryfikacji poprawności struktury (i zawartych w niej danych) dokumentów elektronicznych. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

5 Schemat wzoru dokumentu elektronicznego Jan 00000000001 Za pomocą schematu możemy zastrzec że: 1.Element „osoba” składa się z 2 podległych elementów, które muszą być umieszczone dokładnie w tej kolejności. 2.Element „imie” może zawierać dowolne znaki, maksymalna ilość znaków: 30, musi wystąpić, ale tylko jeden raz. 3.Element „PESEL” może zawierać tylko cyfry, mieć maksymalną ilość znaków: 11 oraz wystąpić raz lub wcale. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

6 Wizualizacja wzoru dokumentu elektronicznego XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations czyli wizualizacja lub transformata) to standard opracowany przez W3C służący do zmiany pliku XML zawierającego „surowe” dane w format czytelny dla człowieka (np.: XHTML, HTML lub zwykły tekst). Wizualizacja określa w jaki sposób wyświetlić poszczególne dane z pliku XML. Aby skorzystać z wizualizacji, plik XML z danymi należy otworzyć w przeglądarce internetowej. Arkusz XSLT zostanie automatycznie pobrany z CRD i wykorzystany do zmiany pliku XML w plik XHTML. Na chwilę obecna tylko MS Internet Explorer dysponuje tą funkcjonalnością. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

7 Wizualizacja wzoru dokumentu elektronicznego Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

8 Wizualizacja wzoru dokumentu elektronicznego Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

9 Wizualizacja wzoru dokumentu elektronicznego Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

10 Wyróżnik wzoru dokumentu elektronicznego Wyróżnik jest to plik w formacie XML zawierający opis wzoru dokumentu elektronicznego. Wzór wyróżnika (schemat, wizualizacja i wyróżnik) został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie opublikowany w CRD i jest dostępny pod adresem: http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ Wyróżnik zawiera informacje takie jak: 1.Nazwa i opis wzoru. 2.Data opublikowania w CRD. 3.Jednolity Identyfikator nadany przez CRD. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

11 Wyróżnik wzoru dokumentu elektronicznego 4.Kategorie do jakich przypisać wzór na ePUAP np.: „Geodezja i kartografia”. 5.Ścieżki do schematu i wizualizacji będących częścią tego wzoru. 6.Informacje o twórcy wzoru (nazwa, dane teleadresowe urzędu). 7.Podstawa prawna wzoru (np.: Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego). Wyróżnik jest stosowany wyłącznie w celach informacyjnych. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

12 Rejestracja wzoru dokumentu elektronicznego w CRD Proces rejestracji wzoru w CRD składa się z następujących czynności: 1.Przygotowanie wzoru (schemat, wizualizacja, wyróżnik, przykładowy plik XML z danymi). Nazwa przygotowanego wyróżnika zawsze musi być taka sama: „wyroznik.xml”. Pozostałe plików mogą nosić dowolne nazwy, jednakże zwyczajowo stosuje się: „styl.xsl” dla wizualizacji oraz „schemat.xsd” dla schematu XML. 2.Przesłanie plików wzoru do CRD. Do tego celu wykorzystuje się wniosek o opublikowanie wzoru w CRD (formularz internetowy) dostępny na platformie ePUAP. Przed wysłaniem dane wprowadzone w formularzu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub profilem zaufanym). 3.Weryfikacja wzoru przez systemy / pracowników CRD. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

13 Rejestracja wzoru dokumentu elektronicznego w CRD Proces rejestracji wzoru w CRD składa się z następujących czynności: 4.Opublikowanie wzoru i nadanie mu Jednolitego Identyfikatora w przypadku gdy weryfikacja przebiegła pomyślnie lub przekazanie informacji do urzędu, który stworzył wzór o odrzuceniu wzoru wraz ze wskazaniem jego błędów. Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

14 Jednolity Identyfikator wzoru dokumentu elektronicznego W trakcie publikacji poprawnego wzoru w CRD nadawany jest mu Jednolity Identyfikator stanowiący ścieżkę do jego plików na serwerze repozytorium. Jednolity Identyfikator składa się z: 1.Nazwy domeny serwera repozytorium (http://crd.gov.pl).http://crd.gov.pl 2.Typu obiektu (w przypadku wzoru dokumentu elektronicznego jest to „wzor”). 3.Roku publikacji. 4.Miesiąca publikacji. 5.Dnia publikacji. 6.Numeru kolejnego wzoru. 7.Nazwy pliku którego dotyczy (w przypadku wzoru jest o „wyroznik.xml”) Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

15 Jednolity Identyfikator wzoru dokumentu elektronicznego Przykład Jednolitego Identyfikatora: http://crd.gov.pl/wzor/2009/09/01/190/wyroznik.xml Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

16 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest bezpłatną, dostępną przez przeglądarkę aplikacją internetową za pomocą której obywatele mogą wnosić do urzędów wnioski i podania w formie elektronicznej. Platforma ePUAP została zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udostępnione w ramach ePUAP funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) pozwala urzędom wywiązywać się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

17 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. W ramach ePUAP działa Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD) czyli baza wzorów dokumentów elektronicznych. Platforma ePUAP pozwala także na publikowanie usług (wraz z formularzami) za pomocą których użytkownik może tworzyć dokumenty elektroniczne.

18 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Aby obywatel mógł przesłać dokument elektroniczny na ESP urzędu obie strony muszą posiadać konta na platformie ePUAP. W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego do urzędu użytkownik musi: 1.Zalogować się do ePUAP. 2.Wypełnić formularz dostępny na platformie ePUAP lub załączyć z dysku plik wygenerowany poza ePUAP. 3.Wybrać jednostkę do której chce wysłać dokument. 4.Podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 5.Wysłać dokument do wskazanej instytucji.

19 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Jako potwierdzenie wysłania dokumentu do urzędu użytkownik otrzyma zwrotnie UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia) wystawione automatycznie przez system ePUAP. W przypadku gdy to urząd jest nadawcą dokumentu to zwrotnie otrzyma UPD (Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia) w momencie otwarcia wiadomości przez użytkownika. UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) jest to wspólne określenie dla UPP i UPD.

20 Integracja ESP z Systemem Obiegu Dokumentów Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Jedną z dodatkowych funkcjonalności użytecznych z punktu widzenia jednostki publicznej jest możliwość zintegrowania ESP na platformie ePUAP z Systemem Obiegu Dokumentów (EOD). Integracja tych systemów sprawia, że wszystkie dokumenty wpływające na ESP są automatycznie przekazywane do SOD na wskazane stanowisko (np.: kancelarii urzędu). Integracja może być zrealizowana w trybie „PUSH” lub „PULL”.

21 Integracja ESP z Systemem Obiegu Dokumentów Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd W metodzie „PUSH” ePUAP przekazuje dokument elektroniczny do SOD natychmiast po jego wpłynięciu na ESP urzędu. W przypadku metody „PULL” SOD co pewien czas sprawdza ESP urzędu i pobiera oczekujące w niej dokumenty elektroniczne.

22 Portal Interoperacyjności, schematy podstawowe Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Wszystkie formularze / schematy dokumentów elektronicznych zawierają takie same elementy (np.: blok elementów opisujących nadawcę i odbiorcę dokumentu). Portal Interoperacyjności, stanowiący część platformy ePUAP, zajmuje się opracowywaniem „schematów podstawowych”, które będą wielokrotnie używane we wzorach dokumentów. Głównym celem tworzenia schematów podstawowych jest ujednolicenie wspólnych elementów formularzy oraz uproszczenie procesu ich tworzenia. Schematy podstawowe są opublikowane na serwerze CRD.

23 Portal Interoperacyjności, schematy podstawowe Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd W chwili obecnej opublikowane jest około 20 schematów podstawowych dotyczących m.in.: meldunku, pozwoleń na broń, koncesji itd. Do każdego formularza należy załączyć 5 najważniejszych schematów podstawowych, opisujących podstawową strukturę dokumentu oraz dane nadawcy i odbiorcy, są to: 1.Struktura.xsd – opisuje podstawową strukturę dokumentu elektronicznego. 2.Meta.xsd – dotyczy elementów definiujących metadane dokumentu (np.: identyfikatory, język dokumentu, relacje z innymi dokumentami elektronicznymi).

24 Portal Interoperacyjności, schematy podstawowe Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd 3.Osoba.xsd – definiuje elementy dotyczące osoby (np.: imię, nazwisko, numer PESEL, nazwisko rodowe, data uroszenia, itd.). 4.Adres.xsd – określa elementy dotyczące danych teleadresowych (np.: miejscowość zamieszkania, powiat, numer telefonu, adres e- mail, itd.) 5.Instytucja.xsd – dotyczy danych opisujących instytucję (np.: KRS, nazwa instytucji, dane pracownika, itd.)

25 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Oprócz rejestrowania wzorów w CRD i założenia ESP konieczne jest także posiadanie aplikacji pozwalającej na: 1.Tworzenie formularzy generujących dokumenty elektroniczne zgodne ze schematem zawartym we wzorze tego dokumentu elektronicznego. 2.Tworzenie usług elektronicznych dla obywateli i przypisywanie im przygotowanych uprzednio formularzy.

26 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Taką aplikacją jest Portal e-Urząd, który oferuje m.in.: 1.Generator formularzy, który:

27 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd a.Korzysta ze schematów podstawowych opracowanych przez MSWiA

28 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd b.Pozwala automatycznie generować schemat XSD i wizualizację dla przygotowanego formularza.

29 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd c.Daje możliwość zapisywania formularza w postaci statycznego pliku PDF (do wydrukowania i wypełnienia ręcznego).

30 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd b.Oferuje funkcjonalność polegającą na tworzeniu wzorców wykorzystywanych do weryfikacji wartości wprowadzonych w polach formularza. c.Pozwala tworzyć „podformularze” zawierające np.: rozwijaną listę województw, które można wykorzystywać w tworzonych formularzach.

31 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd 2.Możliwość przygotowania wyróżnika w oparciu o dane wprowadzone w dedykowanym formularzu.

32 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd 3.Publikowanie usług, załączanie do nich formularzy i plików do pobrania np.: plik PDF zawierający „papierową” wersję dokumentu.

33 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd 4.Tworzenie dowolnych kategorii (np.: wydziałów) i przypisywanie im stworzonych usług.

34 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd 5.Udostępnianie stworzonych formularzy innym instytucjom działającym w ramach PeU.

35 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd 6.Wersjonowanie formularzy. Wykonywanie poprawek/zmian w formularzu tworzy jego nową wersję. Udostępnienie nowej wersji przez twórcę formularza zostanie zasygnalizowane we wszystkich instytucjach, które korzystają z tego formularza. Aktualizacja do najnowszej wersji jest dokonywana poprzez kliknięcie ikony aktualizacji. Należy pamiętać, że każda zmiana w formularzu, która wpływa na tworzony plik XML wymaga wygenerowania nowej wersji wzoru dokumentu elektronicznego i zarejestrowania go jako aktualizacji wzoru w CRD.

36 Portal e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd

37 Przekazywanie dokumentu elektronicznego z PeU do ePUAP Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Na chwilę obecną nie ma możliwości przekazania wygenerowanego dokumentu elektronicznego bezpośrednio z PeU (ani żadnej innej aplikacji generującej dokumenty elektroniczne) do ePUAP. W celu przesłania dokumentu do urzędu użytkownik musi: 1.Zapisać dokument elektroniczny (plik XML) na swoim komputerze. 2.Zalogować się do ePUAP. 3.Wgrać dokument elektroniczny z dysku do składu „robocze”. 4. Wybrać odbiorcę dokumentu. 5.Podpisać i wysłać dokument.

38 Dalszy rozwój Portalu e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd W tej chwili trwają prace programistyczne mające na celu: 1.Poprawę strony wizualnej portalu. 2.Zmianę silnika na „Orbeon” tak aby było możliwe osadzanie stworzonych formularzy także na platformie ePUAP. 3.Poprawę funkcjonalności i ergonomii aplikacji.

39 Dalszy rozwój Portalu e-Urząd Informatyzacji Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd Dziękuję za uwagę Piotr Adamiec Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Tel.: 41 342-11-54 E-mail: piotr.adamiec@sejmik.kielce.pl


Pobierz ppt "Informatyzacja Województwa Świętokrzyskiego – Portal e-Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google