Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C ZERNICHÓW - 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU I NFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY C ZERNICHÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C ZERNICHÓW - 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU I NFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY C ZERNICHÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 C ZERNICHÓW - 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU I NFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY C ZERNICHÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

2

3 Lp.NazwaAdresDyrektor 1.Zespół Placówek Oświatowych w Czernichowie32-070 Czernichów 26mgr inż. Stefan Pagacz 2.Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu32-071 Kamień 145mgr Renata Bylica 3.Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej32-061 Rybna 464mgr Małgorzata Sadomska 4.Zespół Placówek Oświatowych w Wołowicach32-070 Czernichów Wołowice 10mgr Stanisława Kapusta 5.Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej 32-060 Liszki Nowa Wieś Szlachecka 255 mgr Barbara Wierzbowska 6.Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej 32-061 Rybna Przeginia Duchowna 70 mgr Teresa Baranowska 7.Szkoła Podstawowa w Rusocicach32-071 Kamień Rusocice 115mgr Ewa Chodźko 8.Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku32-061 Rybna Czułówek 85mgr Mirosława Gębarowska 9.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłokoczynie32-070 Czernichów Kłokoczyn 175mgr Lucyna Socha - Siejko 10.Samorządowe Przedszkole w Czernichowie32-070 Czernichów 203mgr Elżbieta Galos 11.Samorządowe Przedszkole w Wołowicach32-070 Czernichów Wołowice 1mgr Urszula Krasucka 12. Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej 32-061 Rybna Przeginia Duchowna 70 mgr Ewelina Tomska 13.Niepubliczne Przedszkole Opiekuńcze Misie32-061 Rybna 536mgr Barbara Klatka 14.Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia32-061 Rybna 848mgr Grażyna Piotrowska 15.Niepubliczny Żłobek Mała Akademia32-061 Rybna 848mgr Grażyna Piotrowska 16.Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Tygrysków32-061 Rybna 762mgr Kinga Grzybowska

4 Liczba uczniów w gminnych placówkach oświatowych

5 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: 0IIIIIIIVVVI 1. Szkoła Podstawowa Czernichów 1222416383244412924 2. Szkoła Podstawowa Kamień 913933311016171319 3. Szkoła Podstawowa Rybna 918342321328222719 4. Szkoła Podstawowa Wołowice 915819332211192529 5. Szkoła Podstawowa Nowa Wieś 7752114569812 6. Szkoła Podstawowa Przeginia 7721214910 98 7. Szkoła Podstawowa Rusocice 784201281081115 Razem 6093516317499125126122126 8. Gimnazjum Czernichów 5104 442040 9. Gimnazjum Kamień 595372632 10. Gimnazjum Rybna 6132414744 11. Gimnazjum Wołowice 374262721 Razem 19405148120137 Ogółem 791 340

6 Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: 0IIIIIIIVVVI 1. Szkoła Podstawowa Czułówek 8 83 33 9 10 5 6 119 2. Szkoła Podstawowa Kłokoczyn 4 24 135 4 2- - - Razem 12 10746 14 7 6 119

7 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę oraz przez Stowarzyszenia

8 Ponadto w gminie Czernichów w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe oraz 3 przedszkola niepubliczne. Lp.WyszczególnienieLiczba oddziałówLiczba dzieci 1. Samorządowe Przedszkole w Czernichowie 375 2. Samorządowe Przedszkole w Wołowicach 250 3 Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej 3 oddziały integracyjne 60 Ogółem:8185 Lp.WyszczególnienieLiczba oddziałówLiczba dzieci 1. Niepubliczne Przedszkole Opiekuńcze Misie w Rybnej 230 2. Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia w Rybnej 124 3 Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Tygrysków w Rybnej 230 Ogółem:584

9 Kwota dotacji przekazanych przez gminę dla Stowarzyszeń w Czułówku, Kłokoczynie oraz dla niepublicznych przedszkoli w Rybnej od września 2014 roku do sierpnia 2015 roku: 1 405 688,33 zł.

10 Lp.GminaLiczba dzieci 1.Gmina Kraków7 2.Gmina Liszki90 3.Gmina Brzeźnica4 4.Gmina Chrzanów3 5.Gmina Krzeszowice2 6.Gmina Spytkowice3 7.Gmina Alwernia1 8.Gmina Myślenice2 9.Gmina Zabierzów2 Razem114 Kwota dotacji przekazana gminom w roku szkolnym 2014/15 388 499,11 ( nie wszystkie noty obciążeniowe zostały przez gminy wystawione ) Dzieci zamieszkałe w gminie Czernichów uczęszczające w roku szkolnym 2014/15 do przedszkoli poza gminą

11 P OMOC MATERIALNA Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują w na terenie gminy Czernichów. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 456 zł na członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego (80%) oraz środki z budżetu gminy (20%) Lp.Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 1.Liczba wniosków 1463 2.Kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków 3. w tym odnoszących się do uczniów: szkół podstawowych 69 627,33500,00 gimnazjów 27 965,24250,00 szkół ponadgimnazjalnych 18 885,14- 4.Nakłady finansowe (w zł) 116 477,71750,00

12 Lp.Placówka Liczba uczniów z obwodu placówki poza gminą Liczba uczniów spoza gminy 1.ZPO Czernichów 9246 2.ZPO Kamień 2220 3.ZPO Rybna 9517 4.ZPO Wołowice 6152 5.SP Nowa Wieś Szlachecka 144 6.SP Przeginia Duchowna 275 7.SP Rusocice 53 8.SP Czułówek 311 Razem 319 (w tym 41 niepełnosprawnych) 158 Realizacja obowiązku szkolnego (szkoły podstawowe i gimnazja)

13 D OWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Koszt transportu w roku szkolnym 2014/15: - niepełnosprawni (41 uczniów) – 207 628,63 zł., - transport gminny (159 uczniów): koszt zatrudnienia kierowcy i opiekuna – 94 451,43 zł., paliwo, naprawy i ubezpieczenia autobusów– 61 277,53 zł., - dowóz na basen (kl. III i IV) – 39 361,12 zł., - bilety miesięczne (23 uczniów): 17 968,00 zł.

14 P RACOWNICY MŁODOCIANI Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Czernichów, rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Małopolskiego, która w 100% pokryła poniesione wydatki. Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu: ogółem w tym w cyklu kształcenia: 24 mies.36 mies. 13 -

15 Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych

16 Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: nauczycielepozostali etatyosobyetatyosobyetatyosoby 1. Przedszkole Czernichów 13,99186,49107,508 2. Przedszkole Wołowice 9,72124,2265,506 3. Przedszkole Przeginia 19,502012 7,508 Razem 43,215022,712820,5022 4.ZPO Czernichów 38,864430,98357,889 5.ZPO Kamień 29,263124,01255,256 6.ZPO Rybna 34,734534,73386,007 7.ZPO Wołowice 30,533123,78246,757 8. SP Nowa Wieś Szlachecka 14,031611,78132,253 9. SP Przeginia Duchowna 15,162110,91164,255 10.SP Rusocice 13,571911,19162,383 Razem 182,14207147,3816734,7640 Ogółem 225,35257170,0919555,2662

17 Stopień awansu zawodowego Bez stopnia awansu zaw. StażystaKontraktowyMianowanyDyplomowany % ogółu -2,3022,9825,2949,43 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2014/15

18

19

20

21 Bieżące (bez inwestycji) wydatki na oświatę a kwota subwencji oświatowej

22 P OZIOM NAUCZANIA Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji nauczających i nauczanych ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 obrazują poniższe dane.

23 Wynik niski - uczniowie ze staninów 1 - 3 Wynik średni – uczniowie ze staninów 4 - 6 Wynik wysoki - uczniowie ze staninów 7 - 9 Szkoły podstawowe – wynik w skali staninowej

24 Wynik niski - uczniowie ze staninów 1 - 3 Wynik średni – uczniowie ze staninów 4 - 6 Wynik wysoki - uczniowie ze staninów 7 - 9

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015 (informacje przesłane przez dyrektorów szkół)

47 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERNICHOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy I - III Jan Socha –Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangur, Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek, Magdalena Kolano - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangur, Kornelia Olcha – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym Katarzyna Bednarczyk- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym Klasy IV - VI III miejsce w powiatowych zawodach w piłce ręcznej chłopców - M. Dzierwa, M. Kowal, K. Zembol IV miejsce w powiatowych zawodach w siatkówce chłopców- M. Dzierwa, D. Gaudyn, M. Kowal, K. Zembol Wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur – Maciej Dzierwa, Hubert Starowicz IV miejsce w powiecie w siatkówce: Feluś Kacper, Jachymczyk Hubert, Wrona Wojciech, Zabagło Damian III miejsce w powiecie w piłce ręcznej VI miejsce w powiecie indywidualnie w tenisie stołowym B. Tuchowskiej i III m. drużynowo (A. Kopeć, B. Tuchowska) III miejsce w powiecie chłopców w piłce ręcznej (Michał Zalewski, Wojciech Galos, Łukasz Machaczka) GIMNAZJUM Zawody piłki ręcznej (chłopcy) - powiat – III miejsce Paweł Zabagło, Michał Mlostek Piłka ręczna chłopców- III miejsce w powiecie Wiosenne biegi przełajowe -chłopcy- I miejsce drużynowo Wiosenne biegi przełajowe -dziewczęta– II miejsce drużynowo Udział w drużynowych wojewódzkich biegach przełajowych Justyna Zając - I miejsce w powiecie w jesiennych oraz wiosennych biegach przełajowych Justyna Zając (szczebel wojewódzki) – I miejsce w jesiennych oraz wiosennych biegach przełajowych Paulina Kosek - Finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego I miejsce w konkursie „ Apetyt na zdrowie „ pod patronatem starosty i wójta gminy Czernichów III miejsce w piłce ręcznej chłopców gimnazjum na szczeblu powiatu ( chłopcy j.w.) Wiosenne biegi przełajowe na szczeblu powiatu - sztafeta - I miejsce dziewcząt,II miejsce chłopców III miejsce w turnieju powiatowym w piłce ręcznej chłopców

48 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KAMIENIU Nazwa konkursu Szkoła podstawowa Rodzaj konkursu Osiągnięcia Uczestnicy Klasa Konkurs historyczny „Honor i poświęcenie” Wyróżnienie w etapie wojewódzkim Uczeń kl. VI Konkurs wiedzy o KrakowieUdział w etapie wojewódzkimUczeń kl. VI „Żaczek krakowski. Księgi tajemnic”I m-ce w województwie11 ucz. z kl. III Nazwa konkursu Gimnazjum Rodzaj konkursu Osiągnięcia Uczestnicy Klasa Małopolskie Mistrzostwo w łamigłówkach logicznychVII m-ce w województwie 1 drużyna 8 uczniów gim. Wojewódzki Konkurs Poznajmy Parki KrajobrazoweWyróżnienie4 uczniów gim. Powiatowe zawody w halowej piłce nożnejV m-ce dziewczętaDrużyna gim. Powiatowe zawody w koszykówce dziewczątI m-ce w powiecieDrużyna dziewcząt gim. Rejonowe zawody w koszykówce dziewczątIII m-ce w rejonieDrużyna dziewcząt gim. Powiatowe zawody w siatkówce chłopcówI m-ce w powiecieDrużyna chłopców gim. Rejonowe zawody w siatkówce chłopcówIII m-ce w rejonieDrużyna chłopców gim.

49 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RYBNEJ W małopolskim konkursie plastycznym „Bezpieczeństwo i rozwaga”; - I miejsce - Maciej Migacz kl.1a szkoły podstawowej, - wyróżnienie - Bartosz Madej kl.1a szkoły podstawowej. W Małopolskim Konkursie Orgiami w Krainie Papieru „Kwiaty” - wyróżnienie - uczeń gimnazjum Jakub Knapik W plastycznym konkursie o zasięgu rejonowym organizowanym przez KRUS „Zwierzaki to nie pluszaki” - nagrody otrzymali Bartosz Madej, Jagoda Krupa, Martyna Ziemiańska – uczniowie szkoły podstawowej. W matematycznym Konkursie Kangur - wyróżnienie otrzymali Jan Bukowiec z kl. 2 SP, Agnieszka Dańda z kl. 6, Anna Poręba z kl I gimnazjum. III miejsce w Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym - Jakub Szostak uczeń kl. I gimnazjum. Udział w finale wojewódzkim w biegach przełajowych – dwie uczennice i trzech chłopców gimnazjum.

50 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOŁOWICACH Szkoła podstawowa Klasa 1a Karol Piątkowski – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym Świetlik Klasa 2 Zofia Brzezińska, Paweł Tabor – Turniej Tańca Narodowego w formie towarzyskiej - I miejsce Zofia Brzezińska, Paweł Tabor – II miejsce w ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O dobczycką kozę” Zofia Brzezińska – 13 miejsce w ogólnopolski dyktandzie Paweł Tabor - Wojewódzki Turniej Tańców Polskich w formie towarzyskiej „O czapkę Świętego Mikołaja” – I miejsce w kategorii debiut Karolina Ochojska – Ogólnopolski konkurs plastyczny PLASTUŚ, wyróżnienie Zofia Brzezińska – dyplom laureata w konkursie ogólnopolskim ZUCH z edukacji zintegrowanej Lucjan Delecta – dyplom laureata w ogólnopolskim konkursie ZUCH z języka angielskiego Lucjan Delecta – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym PLUSIK Klasa 5 Krzysztof Szacoń VI miejsce – powiatowe biegi przełajowe Klasa VI a Artur Guzik - I miejsce powiatowe biegi przełajowe Artur Guzik – udział w wojewódzkich biegach przełajowych Artur Guzik – IV miejsce biegi przełajowe, w ogólnopolskiej akcji – Polska Biega Michał Bogdański – III miejsce w Mistrzostwach powiatu krakowskiego w narciarstwie alpejskim Michał Bogdański – udział w wojewódzkich rozgrywkach MSZS w narciarstwie alpejskim Klasa VIb Kamila Bereta – etap rejonowy w małopolskim konkursie z matematyki- konkurs kuratoryjny

51 Gimnazjum Klasa I gimnazjum Dominik Gołąb – V miejsce, powiatowe zawody pływackie Szymon Mitana – V miejsce, powiatowe zawody pływackie Klasa III gimnazjum Milena Jasiołek – etap rejonowy małopolskiego konkursu chemicznego Milena Jasiołek – dyplom laureata w ogólnopolskim konkursie Olimpus z chemii Milena Jasiołek – dyplom laureata w ogólnopolskim konkursie Olimpus z matematyki Milena Jasiołek – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z matematyki Pionier

52 SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ Imię i nazwisko uczniaNazwaRodzaj konkursuNauczyciel - opiekun Kl. V i VI - dziewczyny II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt w ramach Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych powiatowy Dorota Ślósarz Karolina Czekaj Weronika Poniedziałek Angelika Kuć Reprezentowały Gminne Czernichów na zawodach w Skawinie VII miejsce powiatowy Dorota Ślósarz Aleksandra WierzbowskaI miejsce w Mistrzostwach Polski w Tenisie Ziemnym w grze pojedynczej oraz w grze podwójnej ogólnopolski

53 SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Uczniowie odnosili sukcesy w akcjach i programach ogólnopolskich realizowanych w szkole: „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, „Aktywna szkoła- aktywny uczeń” – certyfikat, „Szkoła przyjazna rodzinie” – certyfikat, „Najlepsza szkoła” – certyfikat, „Bezpieczna placówka oświatowa” certyfikat wydany przez Instytut Badania Marki.

54 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH Konkursy wiedzy: Małopolski Konkurs “Rajcuś” dla klasy I - III miejsce Małopolski Konkurs “Żaczek” dla klasy II – wyróżnienie Małopolski Konkurs “Krakus” - II i III miejsce Ogólnopolski Konkurs Matematyczny “KANGUR” - wyróżnienie Udział w etapie rejonowym Małopolskiego Konkursu z języka angielskiego Osiągnięcia sportowe: Udział 6 uczniów w Powiatowych Biegach Przełajowych

55 Dziękuję


Pobierz ppt "C ZERNICHÓW - 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU I NFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY C ZERNICHÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google