Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola sieci współpracy i samokształcenia w nowym systemie doskonalenia nauczycieli Ciechanów, 28 listopada 2014r. mgr inż. Piotr Praczukowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola sieci współpracy i samokształcenia w nowym systemie doskonalenia nauczycieli Ciechanów, 28 listopada 2014r. mgr inż. Piotr Praczukowski."— Zapis prezentacji:

1 Rola sieci współpracy i samokształcenia w nowym systemie doskonalenia nauczycieli Ciechanów, 28 listopada 2014r. mgr inż. Piotr Praczukowski

2 Współpraca w ramach sieci staje się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymy- wanie relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji. Jest to proces wymiany doświadczeń i zasobów, opierający się na zasadzie partnerstwa.

3 „Nowość” Praca w sieci jest starsza niż Internet. Jednak największą popularność zdobywa dopiero teraz. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii komunikacyjnych, powszechności dostępu do Internetu, ta forma działania staje się popularna, ogólnodostępna i otwiera nowe możliwości przed jej użytkownikami.

4 Rola sieci w systemie wspomagania. Sieci stają się jednym z elementów doskonalenia nauczycieli. Udział szkół lub nauczycieli w pracach sieci daje możliwość kontaktu z innymi placówkami, które mają podobne problemy. Wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalają nauczycielom i dyrektorowi spojrzeć na trudności z różnych perspektyw. Sieci stanowią doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, takich jak szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych.

5 Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. Jest to działanie oparte na partnerstwie i wzajemności.

6 Cechy sieci jako organizacji: grupa osób lub instytucji, powstaje z ich potrzeb, powołanie nie wymaga żadnych czynności prawnych, działa poza kontrolą władz, działa na zasadach samoorganizacji, jest organizacją tymczasową, działa w oparciu o aktywność współpracujących ze sobą członków, nie ma typowego członu kierowniczego, cechuje ją niski stopień sformalizowania, jest bardziej procesem grupowym (relacją, interakcją, więzią) niż „twardym” efektem, nie jest projektem.

7 Sieć jako społeczność ucząca się: zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się, uczenie się zespołowo – z innymi i od innych, uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się, uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki, uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów, korzystanie z różnych form i metod zespołowego uczenia się.

8 Cele sieci: wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza przykładów dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci, nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół, korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

9 Organizacja sieci współpracy i samokształcenia. Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły nauczycieli lub dyrektorów placówek, które działają w jednym powiecie. Każda z sieci wyznacza własne cele oraz program działania. W pracach jednej sieci uczestniczy ok. 20–25 nauczycieli. Pracami każdej z nich kieruje koordynator.

10 Rola i zadania koordynatora sieci. Koordynator to osoba, która jest odpowiedzialna za organizowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia. Do jego zadań należą: planowanie i organizowanie działań motywowanie uczestników do aktywnego udziału.

11 Rola koordynatora polega przede wszystkim na zapewnianiu uczestnikom odpowiednich warunków do uczenia się i wymiany doświadczeń w ramach sieci. Obowiązki koordynatora sieci to również: moderowanie zajęć, zapraszanie ekspertów, a także moderowanie aktywności uczestników na platformie internetowej.

12 Co wpływa na motywację uczestników sieci? Sposób delegowania do udziału w sieci; Postawa wobec sieci jako formy uczenia się; Postrzeganie korzyści z udziału w sieciach; Gotowość do dzielenia się doświadczeniem.

13 Diagnoza potrzeb Praca w ramach sieci współpracy i samokształcenia jest efektywna wtedy, gdy działania są dostosowane do potrzeb uczestników. Diagnozowanie potrzeb służy określaniu celów, które dotyczą ustalonego tematu.

14 Sieci współpracy mogą mieć charakter: przedmiotowy (np. matematyków, polonistów czy przyrodników), problemowy (np. sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym czy też sieć łącząca osoby zainteresowane sposobami pobudzenia twórczego myślenia uczniów).

15 Działania w sieci. Praca w sieci składa się z regularnych spotkań oraz działań realizowanych z wykorzystaniem platformy internetowej. Spotkania to przestrzeń do bezpośredniego kontaktu i płynnej wymiany informacji. Platforma internetowa zapewnia uczestnikom ciągłość działania. Jednocześnie stanowi dodatkowy sposób kontaktu, umożliwiający dyskusję i wymianę doświadczeń.

16 Spotkania robocze. Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, „dobrymi praktykami”. Spotkania z ekspertami. Tworzenie nowych rozwiązań.

17 Działania na platformie internetowej. Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci. Wspólne tworzenie rozwiązań. Publikacja efektów pracy (np. wypracowanych narzędzi, scenariuszy lekcji itp.). Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.). Udział w szkoleniach e-learningowych.

18 Sieci w praktyce. W powiecie ciechanowskim w lutym 2014 roku ruszyły cztery sieci współpracy i samokształ- cenia. Ich powstanie poprzedziła diagnoza przeprowa- dzona przez zespół zaangażowany w realizację projektu.

19 Sieci współpracy i samokształcenia: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/ przedszkola. Edukacja medialna w szkole/ przedszkolu. Praca z nowoczesnymi technologiami – Bezpieczny Internet. Jak wspierać dziecko/ ucznia w uczeniu się matematyki?

20 Koordynatorzy poszczególnych sieci: Joanna Kazimierczak (sieć matematyczna) Rafał Panfil (sieć medialna) Maciej Wojciechowski (sieć informatyczna) Piotr Praczukowski (sieć dyrektorska)

21 W każdej sieci członkowie spotykali się 5 razy. W lutym odbyło się spotkanie organizacyjno- integracyjne, a potem cztery merytoryczne w odstępach około dwumiesięcznych. Spotkania były poświęcone konkretnym tematom, a dwa z nich w każdej sieci odbyły się z udziałem zaproszonych ekspertów zewnętrznych.

22 Oprócz spotkań w „realu” uczestnicy sieci pracowali na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. www.doskonaleniewsieci.pl Praca polegała na wymianie poglądów związanych z tematyką sieci (i nie tylko) w okresie między spotkaniami, zamieszczaniu materiałów opracowanych przez siebie lub wyszukanych w Internecie, podawaniu linków do ciekawych stron internetowych, zamieszczaniu materiałów otrzymanych od ekspertów zewnętrznych po spotkaniach.

23 Na zakończenie pracy sieci, w październiku 2014, zostały zorganizowane spotkania podsumowujące kilkumiesięczne działania każdej z sieci. Koordynatorzy przedstawili sprawozdania, w których ujęli całokształt działań uczestników sieci w „realu”, na spotkaniach, oraz na platformie internetowej. Uwypuklono również pozytywne aspekty pracy w sieci współpracy i samokształcenia.

24 W pracach czterech sieci współpracy i samokształcenia w Powiecie Ciechanowskim w okresie od lutego do października 2014 wzięło udział blisko stu nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół z naszego powiatu.

25 Pozytywne aspekty pracy w sieci: 1.Spotykamy ciekawych ludzi, 2.Spotykamy się z zaangażowaniem, 3.Kształtuje się umiejętność pracy w zespole, 4.Sieć może pełnić funkcję konsultacyjną (konsultacje między uczestnikami, konsultacje eksperckie…), 5.Dowiadujemy się wiele o sobie samych, 6.Radzimy sobie z wyzwaniami,

26 7.Sieć pozwala budować kontakt między szkołami, 8.Współpraca – nie tylko nauczycieli, 9.Możliwość poznania nowych technologii, nowych narzędzi, 10.Budowanie więzi i zaplecza  będę miał/-a kogo zapytać w razie potrzeby, 11.Podnoszenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa pracy w sieci, 12.Następuje wymiana (w różnych zakresach),

27 13.Rywalizacja – w pozytywnym wymiarze (dążenie, żeby dorównać, zrobić coś więcej, lepiej…), 14.„Podglądanie” jak coś robią inni i „rozsiewanie” tej wiedzy w innych środowiskach, 15.Budowanie motywacji („jak inni dali radę, to ja też),

28 16.Nastawienie na rozwiązywanie problemów, 17.Odpowiadamy sami sobie w różnych trudnych, sprawach, 18.Mamy szansę wykorzystać wiedzę ekspercką.

29 Prezentacja została przygotowana na podstawie materiałów

30 Bardzo dziękuję za uwagę.

31


Pobierz ppt "Rola sieci współpracy i samokształcenia w nowym systemie doskonalenia nauczycieli Ciechanów, 28 listopada 2014r. mgr inż. Piotr Praczukowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google