Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Pi ł karski Turniej Stacji Telewizyjnych TV CUP (edycja letnia) 26.IX.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Pi ł karski Turniej Stacji Telewizyjnych TV CUP (edycja letnia) 26.IX.2010."— Zapis prezentacji:

1 I Pi ł karski Turniej Stacji Telewizyjnych TV CUP (edycja letnia) 26.IX.2010

2 Termin: Data: 26.IX.2010 (niedziela) Czas: 10:00 – 22:00 Miejsce: Stadion MKS Piast Piastów Aleja Tysi ą clecia 1 05-820 Piastów

3 IDEA: Agencja DEM’a Promotion Polska, lider rodzimego rynku w zakresie promocji, zaprasza do wspó ł pracy przy organizacji turnieju pi ł karskiego polskich stacji telewizyjnych, maj ą cego charakter otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej. Wydarzenie ma charakter rodzinny tote ż zapraszamy Pa ń stwa do uczestnictwa w pikniku wraz z ca ł ymi rodzinami – gwarantujemy rozrywk ę dla ka ż dego. Turniejowi przy ś wieca cel charytatywny o lokalnym charakterze. Podczas jego 1. edycji wspieramy pochodz ą cego z Konstancina niewidomego Filipa Zago ń czyka, którego spotka ł przykry wypadek w warszawskim metrze. Filip jest studentem Wydzia ł u Dziennikarstwa UW, wspó ł pracuje z Radiem Euro, przy czym to wielki fan pi ł ki no ż nej.

4 Opis imprezy: Dyrektorem i pomys ł odawc ą tego sportowego wydarzenia jest Pan Les ł aw Ć mikiewicz – dwukrotny medalista olimpijski: z ł oty z Monachium (1972) i srebrny z Montrealu (1976) oraz srebrny medalista M Ś w RFN w 1974 r. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem obj ęł o stowarzyszenie „Or ł y Górskiego”. Na terenie klubu sportowego Piast Piastów przygotowujemy atrakcje dla ka ż dej grupy wiekowej (z naciskiem na dzieci i m ł odzie ż ). Proponujemy piknik z udzia ł em polskich gwiazd szklanego ekranu i sportu. Wszystkim gwarantujemy mo ż liwo ść mi ł ego sp ę dzenia czasu.

5 Harmonogram imprezy: 10:00 – konferencja prasowa, losowanie grup (budynek klubowy na stadionie) 11:00 – pocz ą tek turnieju; I mecz 11:50 – II mecz 12:40 – III mecz 13:30 – IV mecz 14:20 – V mecz 15:10 – VI mecz 15:30 – mecz o 3. miejsce 16:20 – mecz o 1. miejsce 17:15 – wr ę czenie pucharów 17:30 – mecz najlepszych uczestników turnieju z dru ż yn ą gwiazd (m.in. Or ł ami Górskiego); w przerwie tego ż aukcja na cel charytatywny 19:00 – bankiet zamkni ę ty; na tym samym obiekcie w specjalnie wydzielonym do tego miejscu 22:00 – koniec imprezy

6 Regulamin rozgrywek: liczba uczestników: ka ż da dru ż yna sk ł ada si ę z 9-u zawodników + bramkarz gra: 5+1 czas gry: 2x20 min. przerwa: 5 min. dru ż yny ubrane w stroje w ł asne obuwie: korkotrampki, lanki zmiany hokejowe (strefa zmiany przy linii ś rodkowej) brak spalonego rzut karny: 9m odleg ł o ść muru od pi ł ki: 5m aut z nogi kary dyscyplinarne: 2 min. za ra żą ce przewinienie Dru ż yny podzielone na 2 grupy po 4 zespo ł y (gra systemem „ka ż dy z ka ż dym”). Zwyci ęż cy grup graj ą w wielkim finale o Puchar Turnieju, zespo ł y z drugiego miejsca walcz ą o br ą zowy medal. O zaj ę ciu 1. miejsca w grupie decyduje ilo ść zdobytych punktów (mecz wygrany – 3 pkt., remis – pkt.). Przy równej ilo ś ci punktów decyduj ą wynik meczu bezpo ś redniego, ró ż nica zdobytych bramek, ró ż nica utraconych bramek, korzystniejsza ró ż nica bramek we wszystkich meczach.

7 Proponowane atrakcje: konkursy z wykorzystaniem pi ł ki no ż nej: strza ł na bramk ę celno ś ciow ą, ż onglerka, slalom, rozgrywki w parach; prowadz ą cy: znany pi ł karz mega pi ł karzyki (w tym otwarty turniej dla rodzin) zapasy/boks na weso ł o: mo ż liwo ść zmierzenia si ę z Andrzejem Supronem i Jackiem Fafi ń skim (zapasy) lub Paw ł em Skrzeczem (boks) pokaz mistrzowskich pasów bokserskiej stajni KnockOut Promotions szko ł a samoobrony pod okiem Iwony Guzowskiej szko ł a makija ż u wystawa po ś wi ę cona Kazimierzowi Górskiemu

8 Proponowane atrakcje: wielkogabarytowe zabawki dmuchane: zamek, zje ż d ż alnia k ą cik dzieci ę cy: malowanie buziek, k ą cik do malowania i rysowania punkt cateringowy: odp ł atny grill (punkt z miejscami siedz ą cymi i ł awami) mecz najlepszych uczestników turnieju z dru ż yn ą gwiazd (m.in. Or ł ami Górskiego); w przerwie tego ż licytacje na cel charytatywny po zako ń czeniu cz ęś ci sportowej, bankiet dla zaproszonych go ś ci, który odb ę dzie si ę na tym samym obiekcie w specjalnie wydzielonym do tego miejscu dyskoteka plenerowa podczas bankietu; prowadzona przez DJ’a

9 Zabawy i turnieje:

10

11 Or ł y Górskiego:

12 Wielkogabarytowe „dmucha ń ce”:

13 K ą cik dzieci ę cy:


Pobierz ppt "I Pi ł karski Turniej Stacji Telewizyjnych TV CUP (edycja letnia) 26.IX.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google