Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym."— Zapis prezentacji:

1 KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym

2 KDPW – podstawowe informacje Historia  1991 - 1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  1994 - obecnie Niezależna instytucja działająca w formie spółki akcyjnej Struktura akcjonariatu(od 1999 r.) Skarb Państwa 1/3 akcji GPW 1/3 akcji Narodowy Bank Polski 1/3 akcji

3 Statystyki KDPW  Liczba zdeponowanych emisji akcji 780  Liczba zdeponowanych emisji obligacji skarbowych 191  Liczba zdeponowanych emisji obligacji pozaskarbowych 129  Kapitalizacja zdeponowanych emisji akcji 525 mld PLN  Kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji skarbowych 479 mld PLN  Kapitalizacja zdeponowanych emisji obligacji pozaskarbowych 22 mld PLN  Liczba transakcji rozliczonych przez KDPW 18 mln  Wartość transakcji rozliczonych przez KDPW 8 265 mld PLN  Liczba zarejestrowanych emitentów 730  Liczba uczestników bezpośrednich 72 Źródło: KDPW, dane na koniec 2010 roku

4 Główne zadania KDPW (1)  Prowadzenie kont depozytowych dla uczestników, na których w formie elektronicznego zapisu, rejestrowane są papiery wartościowe  Rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych podlegających dematerializacji na kontach depozytowych uczestników  Rozrachunek transakcji zawieranych na rynkach regulowanych: GPW oraz BondSpot, a także transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym (NewConnect, Treasury BondSpot Poland)  Nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie  Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. wypłata dywidendy – w PLN i walutach obcych, scalanie akcji)  Przydzielanie kodów ISIN (International Securities Identifying Numbers) polskim emisjom instrumentów finansowych (KDPW jest krajową agencją odpowiedzialną za ich nadawanie)

5 Główne zadania KDPW (2)  Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym dla rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu (rynek ASO).  Zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, gwarantującym wypłatę świadczeń członkom funduszy  Obsługa wypłat transferowych pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi - w wyniku zmiany funduszu przez uczestnika lub podziału środków zgromadzonych przez uczestnika  Zarządzanie Systemem Rekompensat stworzonym w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom w razie ewentualnej upadłości domu maklerskiego

6 Główne zadania KDPW (3)  Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (akcjonariuszy), m.in.: wypłata dywidendy – w PLN i walutach obcych podział (split) akcji scalanie akcji asymilacja realizacja prawa poboru zamiana obligacji zamiennych na akcje  Obsługa Walnych Zgromadzeń – zgodnie z przepisami KSH Krajowy Depozyt, jako podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, uczestniczy w procesie sporządzania i udostępniania emitentom wykazu akcjonariuszy deklarujących swój udział w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej

7  Wszystkie papiery wartościowe, które są w obrocie na polskim rynku występują w formie zdematerializowanej (elektronicznych zapisów na kontach)  System rejestracji prowadzony przez KDPW zapewnia pełne bezpieczeństwo dla swoich Uczestników. Nigdy w historii Krajowego Depozytu nie było przypadków kradzieży, defraudacji czy fałszerstwa zdeponowanych papierów wartościowych  Krajowy Depozyt przeprowadza również rozrachunek transakcji. W wyniku rozrachunku następuje obciążenie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt  Dzięki połączeniom operacyjnym (tzw. linki) KDPW z zagranicznymi depozytami możliwe jest notowanie zagranicznych spółek na GPW w formule dual-listing. KDPW utworzył do tej pory 17 takich połączeń  System depozytowo-rozliczeniowy kdpw_stream jest w stanie obsłużyć 2.000.000 operacji dziennie Podstawowe fakty

8 Instrumenty finansowe rejestrowane w KDPW  Wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym są zarejestrowane w KDPW  Obecnie w systemie KDPW zarejestrowane są następujące papiery wartościowe: - Akcje (krajowe i zagraniczne) -Obligacje (Skarbu Państwa, NBP /banku centralnego/, korporacyjne /krajowe i zagraniczne/, komunalne, zamienne, EBI, z prawem pierwszeństwa, obligacje niepubliczne, listy zastawne) -Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych -Kontrakty Futures (na indeks WIG20, na walutę, na akcje) -Indeksowe jednostki udziałowe -Opcje (europejskie, na indeks WIG20, na akcje)  Wyjątek: Bony skarbowe: przechowywanie, rozliczanie oraz rozrachunek – system Narodowego Banku Polskiego

9 Rozliczenie transakcji Cykl rozliczeniowy dla transakcji na akcjach, prawach do akcji, certyfikatach zawartych na rynku regulowanym trwa trzy dni robocze (T+3), a dla obligacji - dwa dni robocze (T+2) Oznacza to, że formalnym właścicielem akcji staniemy się trzeciego dnia rozliczeniowego po dokonaniu transakcji, a w przypadku obligacji – drugiego dnia.

10 Podstawowe zasady rozliczeń realizowanych w KDPW  Transfery papierów wartościowych odbywają się poprzez dokonywanie zapisów księgowych w systemie depozytowym, rozliczeniowym i rozrachunkowym KDPW  Transferów dokonuje się pomiędzy kontami uczestników KDPW (banków i domów maklerskich)  Obowiązkowa segregacja aktywów (aktywa własne, aktywa klientów)  Zmiana stanów własności następuje w momencie dokonania zapisu księgowego  Dokonywanie rozliczeń transakcji na rzecz: GPW, BondSpot, NewConnect (ASO), Treasury BondSpot Poland  Model rozliczeniowy w trybie DvP: BIS model I, BIS model II  Rozliczenia: T+2, T+3 – dla obrotu na rynku regulowanym – GPW, NewConnect, BondSpot T+0 do T+n – dla transakcji poza rynkiem regulowanym – OTC  Dwa tryby rozliczenia: RTGS DVP (8.00 – 17.00), FOP (8.00 – 18.30) Tryb wielosesyjny (7.30 – 19.00)

11 Strona pieniężna rozliczenia  Umowa pomiędzy NBP i KDPW  System interfejsowy  Pełnomocnictwo dla KDPW od Banków Płatników na obciążenie lub uznanie rachunku pieniężnego. Rozliczanie pieniężne na rachunkach Banków Płatników w NBP  Bank – Płatnik: bank posiadający status uczestnika KDPW oraz posiadający rachunek pieniężny w systemie NBP  Bank Płatnik jest odpowiedzialny za rozliczenia:  zarówno swoich transakcji, jak i swoich klientów  transakcji przeprowadzanych przez Uczestników Rozliczających, którzy nie posiadają rachunku pieniężnego w NBP  Uczestnik Rozliczający jest zobligowany do posiadania gotówki wymaganej do rozliczenia na rachunku Banku Płatnika, KDPW informuje Bank Płatnik o pozycjach pieniężnych netto do zapłaty w dniu rozliczenia  KDPW wysyła instrukcje rozliczeniowe do NBP korzystając z interfejsu NBP

12 Gwarantowanie rozliczeń transakcji po wydzieleniu przez KDPW spółki KDPW_CCP Krajowy Depozyt prowadzi wielostopniowy systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Gwarantuje on uczestnikom rynku bezpieczeństwo realizacji zawartych transakcji. Na połowę 2011 roku planowane jest wydzielenie izby rozliczeniowej CCP, która powstanie poprzez przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym i w ASO oraz prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. W strukturach samego KDPW pozostaną funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego depozytu papierów wartościowych. Środki gwaranta 50% maksymalnych wpłat dodatkowych pozostałych uczestników (ograniczonych do poziomu 110% wpłat podstawowych) 20 mln zł ze środków gwaranta (KDPW_CCP) Decyzja Zarządu KDPW 50% maksymalnych wpłat dodatkowych pozostałych uczestników (ograniczonych do poziomu 110% wpłat podstawowych) Wpłaty podstawowe pozostałych uczestników Wpłaty podstawowe uczestnika niewypłacalnego Depozyty zabezpieczające (tylko dla rynku terminowego) Należności uczestnika niewypłacalnego

13 Infrastruktura rynku – stan obecny GPW BondSpot OTC Zawarcie transakcji Rozliczenie i rozrachunek transakcji KDPW KDPW_CCP Rozrachunek Rozliczenie Centralny Depozyt System Gwarantowania NBP 13

14 Infrastruktura rynku – stan po wdrożeniu CCP GPW BondSpot OTC Zawarcie transakcji Rozrachunek transakcji KDPW_CCP Rozrachunek Rozliczenie Centralny Depozyt System Zarządzania Ryzykiem NBP Rozliczenie transakcji KDPW 14

15 EVK Euroclear Sweden Linki z zagranicznymi depozytami

16 Linki – korzyści dla rynku Promocja polskiego rynku Budowa centrum regionalnego Dywersyfikacja inwestycji Spółki zagraniczne notowane na GPW Możliwości dla OFE (limit inwestycji zagranicznych) Przyciąganie kolejnych spółek – efekt kuli śnieżnej RYNEK Krajowy Depozyt pełni istotną rolę w budowaniu w Warszawie regionalnego centrum finansowego dla Europy Środkowo-Wschodniej

17 Główne cele strategiczne KDPW Strategia KDPW na lata 2010-2013 Opracowana i zatwierdzona do realizacji w końcu 2009 r. 4. Wprowadzenie nowych usług zwiększających wartość grupy kapitałowej 1. Wprowadzenie nowego modelu biznesowego KDPW 3. Integracja KDPW ze strukturami europejskimi 2. Pozycjonowanie KDPW jako głównej instytucji depozytowo-rozliczeniowej w regionie CEE 5. Podnoszenie jakości i zakresu obecnie oferowanych usług

18 Zdobywanie nowych klientów i rynków Reagowanie z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji Główna instytucja depozytowo- rozliczeniowa w Europie Środkowo- Wschodniej Wizja rozwoju KDPW w świetle strategii na lata 2010 - 2013 Aktywna współpraca wszystkich uczestników rynku Rozwój nowych obszarów biznesu KDPW – prężna grupa kapitałowa Portfel usług oparty o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne Wspieranie budowy regionalnego centrum finansowego w Warszawie Aktywna współpraca wszystkich uczestników rynku

19 19 www.kdpw.pl


Pobierz ppt "KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google