Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VENTURE CAPITAL Nowy pomysł na inwestowanie P ierwszy polski fundusz funduszy VC Piotr Ćwik – Dyrektor Finansowy 2 8 listopad 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VENTURE CAPITAL Nowy pomysł na inwestowanie P ierwszy polski fundusz funduszy VC Piotr Ćwik – Dyrektor Finansowy 2 8 listopad 2008."— Zapis prezentacji:

1 VENTURE CAPITAL Nowy pomysł na inwestowanie P ierwszy polski fundusz funduszy VC Piotr Ćwik – Dyrektor Finansowy 2 8 listopad 2008

2 Czym jest KFK ? ► KFK jest instytucją finansową – pierwszym polskim funduszem funduszy Venture Capital ► KFK został utworzony w 2005 r. przez rząd polski w celu ograniczenia zjawiska luki kapitałowej ► KFK funkcjonuje w formie spółki akcyjnej (100% akcjonariuszem jest Bank Gospodarstwa Krajowego), na podstawie ustawy i rozporządzenia (notyfikowanego w Komisji Europejskiej) ► KFK działa na zasadzie specyficznego partnerstwa publiczno-prywatnego VC

3 ► PE/VC oznacza inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym ► Fundusze PE/VC inwestują w udziały/akcje spółek i dążą do wzrostu ich wartości (w celu odsprzedaży z zyskiem) ► Fundusze PE/VC są aktywnymi inwestorami, którzy wspierają spółkę w realizacji jej strategii ► Przykład wpływu PE/VC na gospodarkę: Co to jest private equity / venture capital i jaki jest jego wpływ na gospodarkę ? Przychody spółek finansowanych przez PE/VC rosły w tempie 20% rocznie w porównaniu z 7-8% w przypadku dużych i średnich spółek giełdowych (rynek UK).

4 ► Rekordowy fundraising w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE): 4,25 mld EUR (2x więcej niż w 2006 r.) ► Wysoki wolumen inwestycji polskich firm zarządzających funduszami: 684 mln EUR (< 2x więcej niż w 2006 r.) / 23% w CEE Ale także… ► Rosnąca średnia wielkość inwestycji: 10,5 mln EUR (wzrost o 50% w stosunku do 2006 r.) ► Inwestowanie głównie w firmy na późniejszych etapach rozwoju: Wykupy i refinansowanie Ekspansja Start i zasiew VC Rynek PE/VC w Polsce (w 2007 r.): dynamiczny rozwój – ale bardziej PE niż VC

5 Wniosek: PE/VC w Polsce nie finansuje rozwoju mikro, małych i średnich firm ► Efekt: zjawisko tzw. luki kapitałowej – problem pozyskania finansowania dla stosunkowo małych projektów inwestycyjnych (np. 1 mln EUR) ze względu na: ─ niższą rentowność (koszty przygotowania i monitorowania małego i dużego projektu są porównywalne, co prowadzi do korzyści skali przy finansowaniu dużych inwestycji), ─ wyższe ryzyko (małe projekty, często znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są bardziej ryzykowne od projektów dużych i dojrzałych). W rezultacie, zarządzający funduszami PE/VC unikają inwestowania w mniejsze przedsięwzięcia (minimalna wielkość to ok. 3,5 mln EUR). Jednocześnie banki również niechętnie udzielają finansowania MŚP – ze względu na brak lub niski poziom majątku mogącego stanowić zabezpieczenie kredytu. VC

6 ► Na 3,6 mln wszystkich polskich przedsiębiorstw, MŚP stanowią 99,9% (ok. 95% stanowią mikroprzedsiębiorstwa) ► Udział MŚP w PKB: 50% (mikro i małe – 40%) ► Zapewniają ok. 65% zatrudnienia w sektorze prywatnym ► Ze względu na elastyczność w działaniu i wysoki poziom innowacyjności, przy odpowiednim finansowaniu i wsparciu biznesowym, jako inwestycja mogą wygenerować ponadprzeciętne stopy zwrotu Ale aby się rozwijać potrzebują kapitału – obecnie polskie MŚP finansowane są w ok. 80% ze środków własnych ich właścicieli, co, z uwagi na relatywnie niski poziom zamożności społeczeństwa, znacząco ogranicza lub uniemożliwia ich rozwój (tzw. efekt „doliny śmierci”). VC Dzieje się tak pomimo, że… …MŚP są motorem gospodarki

7 „Dolina śmierci” VC ”Dolina Śmierci”

8 VC ► Fundusz funduszy VC to wehikuł inwestycyjny, którego istotą działania jest inwestowanie w inne fundusze VC. Rolą funduszu funduszy jest wybór najlepszych zarządzających, którzy zainwestują powierzone im (funduszowi którym zarządzają) pieniądze w przedsiębiorstwa, podwyższą znacznie ich wartość, a w konsekwencji późniejszej sprzedaży – wygenerują wysokie stopy zwrotu z inwestycji. ► Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze VC, które inwestują w polskie MŚP, w szczególności innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz o wysokim potencjale rozwoju. KFK jako fundusz funduszy VC jest odpowiedzią na problem luki kapitałowej Fundusz VC Spółki KFK Inwestorzy prywatni Inwestorzy publiczni

9 ► Sposób zaangażowania KFK: kapitał lub dług (bez pożyczek) ► Forma funduszu: S.A., Sp. z o.o., S.K., S.K.A., FIZ (rejestracja w Polsce) ► Wielkość funduszu: bez ograniczeń (optymalna to ok. 50 mln PLN) ► Czas trwania funduszu: 10 lat (+ do 2 lat), w tym maks. 5-letni okres inwestycyjny ► Udział KFK: do 50% (reszta – inwestorzy prywatni) ► Sposób przekazania środków: deklaracja wniesienia i sukcesywne przekazywanie ► Podmiot zarządzający: zewnętrzny (możliwy podmiot zagraniczny) lub wewnętrzny ► Opłata za zarządzanie funduszem (wszelkie koszty funduszu, w tym wynagrodzenie zarządzającego): maks. 5% kapitalizacji średniorocznie ► Carried interest: 20% (po warunkiem zainwestowania 75% budżetu na inwestycje) ► Monitoring: udział KFK w radzie inwestorów i komitecie inwestycyjnym ► Raportowanie – kwartalne, wycena aktywów – półroczna (wg EVCA) ► Minimalna stopa zwrotu netto (IRR roczna): rynkowa – nie mniej niż średnia rentowność 10-letnich hurtowych obligacji skarbowych (na całym funduszu) ► Zwroty do inwestorów: po wyjściu z każdej inwestycji (brak reinwestycji) ► Preferencje dla inwestorów prywatnych: dotacje dla funduszu na pokrycie części kosztów zarządzania (do 10% wkładu KFK i 65% kosztów) + pierwszeństwo przy zwrotach z inwestycji funduszu (do kapitału i minimalnej stopy zwrotu) Inwestycje KFK – sposoby i warunki: KFK w Fundusz VC VC

10 ► Portfel: MŚP zarejestrowane w Polsce, które: –realizują fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi lub –wprowadzają produkt lub usługę na rynek po raz pierwszy lub –rozszerzają działalność, rozwijają rynek produktu lub usługi lub zwiększają swoje moce produkcyjne tj. w fazach rozwoju: zasiew, start i ekspansja ze szczególnym uwzględnieniem MŚP o dużym potencjale rozwoju i wprowadzających technologie innowacyjne ► Restrykcje branżowe: górnictwo węgla, produkcja żelaza i stali, budownictwo okrętowe, faktoring i leasing, dzierżawa lub najem aktywów, usługi prawne, usługi księgowe, handel hurtowy lub detaliczny ► Limit inwestycyjny: maks. 1,5 mln EUR i 20% kapitalizacji na projekt ► Forma: kapitał lub dług (w tym pożyczki); finansowanie długiem nie może przekroczyć 30% całkowitej kwoty inwestycji i może nastąpić jedynie jako uzupełnienie (w następstwie) zaangażowania kapitałowego ► Typ transakcji kapitałowej: objęcie nowotworzonych instrumentów finansowych (brak możliwości wykupów) VC Inwestycje KFK – sposoby i warunki: Fundusz VC w MŚP

11 VC Proces inwestycyjny KFK: założenia ► KFK prowadzi działalność inwestycyjną w oparciu o cyklicznie ogłaszany Otwarty Konkurs Ofert ► Proces inwestycyjny KFK oparty jest na sprawdzonych międzynarodowych standardach (rozwiązania stosowane m.in. przez EBOiR i Europejski Fundusz Inwestycyjny) ► Przejrzystość i obiektywizm podejmowanych decyzji i profesjonalizm zapewnione są poprzez: –jawność i wieloetapowość procesu inwestycyjnego –zespół wysokowykwalifikowanych specjalistów –udział Komitetu Inwestycyjnego (posiadającego funkcję opiniującą, złożonego z uznanych ekspertów rynku kapitałowego z doświadczeniem w branży PE/VC) ► Oferentem aplikującym o środki KFK w Otwartym Konkursie Ofert może być istniejący fundusz VC lub podmiot zarządzający funduszem (w drugim przypadku, w momencie aplikowania fundusz nie musi być zarejestrowany) ► Po pozytywnym przejściu procedury konkursowej KFK zawiera umowę inwestycyjną z inwestorami prywatnymi oraz funduszem i/lub podmiotem zarządzającym

12 VC Proces inwestycyjny KFK: przebieg

13 ► Oferta składana przez fundusz VC lub podmiot zarządzający w Otwartym Konkursie Ofert KFK musi zawierać: –Wniosek –Proponowane Warunki Wsparcia (Term Sheet) –Biznes Plan –Budżet Operacyjny –Plan Marketingowy, –Listę referencyjną (doświadczenia i kompetencje zespołu zarządzającego) –Życiorysy zawodowe osób nie należących do podmiotu zarządzającego a zasiadających w organie opiniującym decyzje inwestycyjne –Opis systemu motywacyjnego dla zarządzających i pracowników, w szczególności zasady podziału carried interest –Opis planowanej struktury własnościowej funduszu oraz zobowiązań inwestorów prywatnych do wniesienia wpłat, potwierdzenie posiadania środków i źródła ich pochodzenia –Dokumenty rejestrowe, sprawozdania finansowe, zaświadczenia o niekaralności i o korzystaniu z pomocy publicznej Kompozycja oferty Aplikującego o środki KFK VC

14 Kryteria oceny ofert składanych do KFK Oferty składane do KFK są oceniane w ramach trzech grup kryteriów: ─ Profesjonalizm i dotychczasowe doświadczenie zarządzających oraz zbieżność tego doświadczenia ze strategią inwestycyjną funduszu ─ Strategia inwestycyjna funduszu (w powiązaniu z budżetem operacyjnym) ─ Wielkość tworzonego funduszu KFK, dokonując oceny ofert, preferuje: ► doświadczoną i profesjonalną kadrę zarządzającą, posiadającą udokumentowane doświadczenie i sukcesy mierzone wygenerowaną stopą zwrotu dla inwestorów (cenione jest: doświadczenie w zakresie projektów PE/VC, w szczególności na wczesnych etapach rozwoju, w realizowaniu wyjść z inwestycji i w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem) ► zarządzających z odpowiednim potencjałem do realizacji strategii inwestycyjnej (tj. pozyskiwania, weryfikacji i realizacji projektów inwestycyjnych), w tym doświadczeniem zbieżnym ze strategią pod kątem zaplanowanej specjalizacji branżowej i znajomości specyfiki biznesowej rynku polskiego ► zarządzających, którzy tworzą efektywny zespół ► fundusze, w których podmiot zarządzający wniesie wkłady pieniężne do funduszu ► atrakcyjną strategię inwestycyjną rokującą wysoką stopę zwrotu z inwestycji ► jak najwyższą kapitalizację funduszu (z uwzględnieniem limitu inwestycyjnego) ► optymalny budżet funduszu i minimalną stopę zwrotu netto na poziomie rynkowym

15 VC Źródła finansowania działalności KFK ► W okresie 2005-2007 KFK został wyposażony w środki w wysokości ok. 80 mln zł (kapitał zakładowy oraz dotacja z Ministerstwa Gospodarki) ► W okresie 2008-2015 KFK będzie dysponował środkami w kwocie 180 mln EUR z funduszy UE, w ramach realizacji Działania 3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kapitał (ok. 24 mln PLN) Dotacja MG (ok. 55 mln PLN) Dotacja PO IG (647 mln PLN) 726 mln PLN

16 ► W ramach ogłoszonego w lipcu 2007 r. pierwszego otwartego konkursu ofert na kwotę 50 mln zł, zrealizowano dwie transakcje: Fundusz: BBI Seed Fund Sp. z o.o. S.K. Kapitalizacja: 60,012 mln zł (udział KFK: 49,99% – 30 mln PLN) Podmiot Zarządzający: BBI Seed Fund Sp. z o.o. Inwestorzy prywatni: BBI Capital NFI S.A, BBI Seed Fund Sp. z o.o. Status: działa od maja 2008 r. – w listopadzie zawarta pierwsza umowy inwestycyjna (Billbank Sp. z o.o. – kwota: 4,2 mln PLN) Fundusz: Helix Ventures Partners FIZ Kapitalizacja: 40 mln zł (udział KFK: 50%) Podmiot Zarządzający: MCI Capital TFI S.A. Inwestorzy prywatni: MCI Management S.A., Dariusz Wiatr Status: oczekiwanie na zgodę KNF VC Portfel inwestycyjny KFK: dzisiaj

17 VC Portfel inwestycyjny KFK: jutro

18 VC Rola KFK ► Działalność KFK spowoduje powstanie w ciągu najbliższych 3 lat 25 nowych funduszy VC działających na polskim rynku kapitałowym, co oznacza prawie dwukrotne zwiększenie liczby funduszy zarejestrowanych w PSIK (34) ► Działalność KFK przyczyni się do zmniejszenia luki kapitałowej, wpływając tym samym na rozwój innowacyjnych polskich MŚP ► Działalność KFK zwiększy absorpcję środków z funduszy strukturalnych UE – zwłaszcza w przyszłościowym i efektywnym sposobie ich dystrybucji, tj. poprzez instrumenty inżynierii finansowej ► W wyniku działalności KFK wykreowana zostanie grupa profesjonalnych zarządzających, specjalizujących się w inwestowaniu w niewielkie projekty na wczesnych etapach rozwoju ► Reinwestowanie przez KFK środków pochodzących ze zwrotów z inwestycji ugruntuje pozycję KFK na polskim rynku kapitałowym jako funduszu funduszy VC – nowej klasy aktywów

19 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ul. Krucza 16/22 00 – 526 Warszawa Tel: +22 578 26 86 Fax: +22 578 26 87 kfk@kfk.org.pl www.kfk.org.pl VC Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "VENTURE CAPITAL Nowy pomysł na inwestowanie P ierwszy polski fundusz funduszy VC Piotr Ćwik – Dyrektor Finansowy 2 8 listopad 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google