Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, 19.06.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, 19.06.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, 19.06.2015 r.

2 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonuje zadania delegowane SWW wynikające z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wdrażanie działań: Oś - 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego: Schemat I – Scalanie gruntów, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Oś - 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Oś – 4 Leader : Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Projekty współpracy, Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Prowadzenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

3 Budżet PROW 2007-2013 dla województwa wielkopolskiego wynosi: 1 201 827 358,13 zł Zakontraktowano już ponad 96,37% środków: 1 162 575 762,32 zł Złożono łącznie – 7 398 wniosków o przyznanie pomocy, z czego zawarto - 4 915 umów.

4 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat I – scalanie gruntów W ramach w/w Schematu w Województwie Wielkopolskim przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków w wyniku których Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał dwie decyzje na wartość całkowitą 5 089 045,48 zł, dofinansowanie z EFRROW 3 816 784,10 zł na realizację projektów dla Starosty Pleszewskiego oraz Starosty Kaliskiego.

5 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

6 WZMIUW Tytuł: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21=100 ze zbiornikiem wodnym Rydzyna. Zbiornik Wodny Rydzyna” Zwiększenie retencji wodnej i ochrona przeciwpowodziowa miasta Rydzyny i części doliny Rowu Polskiego oraz poprawa stosunków wodnych w obrębie zbiornika. Kwota pomocy: 24 459 426,45 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

7 WZMIUW Tytuł: „Modernizacja prawostronnych wałów rzeki Warty na odcinku Konin –Koło” Wzmocnienie i uszczelnienie obwałowania dla prawidłowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów leżących w dolinie rzeki Warty. Kwota pomocy: 15 601 175,08 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

8 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Oś 3 - „Odnowa i rozwój wsi”

9 Gmina Sośnie Tytuł: „ Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Janisławice” Kwota pomocy: 329 639,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Renowacja boiska, budowa budynku gospodarczego, plac zabaw, scena przy sali, renowacja elewacji budynku przy sali, wyposażenie świetlicy

10 Gmina Grodzisk Wielkopolski Tytuł: „Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w oparciu o istniejącą bazę (wigwam)” W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogę dojazdową, parking, chodnik, utwardzono place do gier sportowych i zabaw dla dzieci, przygotowano miejsce do rozpalenia ogniska oraz utwardzony plac do grilla. Obiekt wyposażono w elementy małej architektury, oświetlono i ogrodzono. Kwota pomocy: 325 586,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

11 Gmina Grzegorzew Tytuł: „Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi” Kwota pomocy: 254 645,00 zł W ramach projektu wykonano: utwardzenie placu kostką brukową o powierzchni 3 000 m2, odwodnienie placu, wykonano kompozycje zieleni w klombach i wokół obiektu, ustawiono ławki i kosze PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

12 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Oś 3 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

13 Gmina Sieraków Tytuł: „Budowa targowiska przy ul. Daszyńskiego w Sierakowie” Zrealizowany projekt ma na celu poprawę warunków sprzyjających intensyfikacji lokalnej przedsiębiorczości a w szczególności związanej z funkcjonującymi na terenie gminy Sieraków gospodarstwami rolnymi. Kwota pomocy: 661 607,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

14 Gmina Zakrzewo kwota pomocy: 3 539 293,56 zł Tytuł: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzewo, Drożyska Wielkie i Stara Wiśniewka” Biologiczna oczyszczalnia ścieków w kompaktowej zabudowie modułowej składa się z czterech jednakowych ciągów technologicznych. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, Drożyska Wielkie i Stara Wiśniewka. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

15 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 - „Małe projekty”

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Gmina i Miasto Tuliszków Tytuł: "Wczoraj to dzisiaj w drodze do jutra" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Tuliszków Kwota pomocy: 7 498,84 zł Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji oraz promocja dziedzictwa kulturowego obszaru

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury” Tytuł: „Park rekreacji i wypoczynku w Lubaszu” Kwota pomocy: 25 000,00 zł Udostępnienie parku rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubasz wpłynie na zwiększenie potencjału rekreacyjnego oraz rozwój turystyki.

18 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 - „Odnowa i rozwój wsi”

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Gmina Przygodzice Tytuł: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowo-rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim” Podniesienie standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej, utwardzenia terenu z kostki, trybun oraz ogrodzenie systemowe. Kwota pomocy: 202 006,00 zł

20 Gmina Krzywiń Tytuł: „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce” Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce powstało w miejscu dawnego parku. Przez lata zaniedbywany teren otrzymał nową funkcję i jest obecnie wizytówką miejscowości. Kwota pomocy: 447 866,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

21 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 Oś 4 - „Projekty współpracy”

22 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LGD „Zaścianek”, LGD „Z Nami Warto”, LGD „Unia Nadwarciańska” Tytuł: "Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej" Kwota pomocy: 254 282,43 zł Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez zakup i montaż 5 pomostów na rzece Warcie wraz z oznakowaniem na terenie trzech LGD-ów uczestniczących w projekcie współpracy. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych z wykorzystaniem rzeki Warta jako alternatywnego sposobu komunikacji oraz wspólna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów.

23 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LGD „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie Tytuł: „Podróże z Panem Tadeuszem” Kwota pomocy: 256 721,13 zł Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Podróże z Panem Tadeuszem, związanego z pobytem Adama Mickiewicza - wypromowanie idei produktu turystycznego. Ustawienie w terenie tablic informacyjnych, wydanie przewodnika, teledysku, gry interaktywnej, realizacja imprez promocyjnych.

24 Oś 1. Działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - efekty rzeczowe (stan na dzień 31.12.2014r.) Zakres operacjiJednostki Budowa Efekty rzeczowe inwestycji Środki publiczne (kwalifikowalne) [zł] Całkowita wartość inwestycji (zł) EFRROWOgółem Melioracje podstawowe Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód szt6720 155 036,3726 215 177,3431 234 016,18 Wały przeciwpowodziowekm60,4621 209 433,0828 279 244,1334 976 534,75 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód km84,9617 410 578,3123 384 470,4731 358 631,97 Melioracje szczegółowe Sieć drenarskakm74,95781 391,291 041 855,061 306 063,17 Pierwsze zagospodarowanie zmeliorowanych łąk i pastwisk ha46,2253 944,89338 593,19506 475,07 Remont Melioracje podstawowe Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód szt74 205 420,685 607 378,466 896 277,03 Stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych szt1517 035 138,2422 713 518,2327 870 162,31

25 Oś 3. Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - efekty rzeczowe (stan na dzień 31.12.2014r.) Zakres pomocyRezultaty Infrastruktura środowiskowa / Energia Gospodarka wodno-ściekowa (zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemy kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej) Liczba kilometrów wybudowanych sieci w wyniku realizacji programu z wyłączeniem przyłączy Wodociągowych638,55 Kanalizacyjnych sieciowych1 250,08 Łącznie1 888,63 Liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych2 466 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków31 Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych Ilość odpadów komunalnych objętych systemami stworzonymi w wyniku realizacji projektów w ramach programu (w tonach) Odpady zbierane84 092,61 Odpady segregowane774,10 Odpady wywożone11 897,21 Targowiska stałe Liczba targowisk Nowopowstałych7 Zmodernizowanych9

26 Oś 3. Działanie: „Odnowa i rozwój wsi" - zakres rzeczowy (stan na dzień 31.12.2014.) Efekty rzeczowe realizacji operacji Jednostka miary Osiągnięta wartość Wartość całkowita inwestycji (zł) Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury szt.572188 338 515,99 Liczba ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne szt.9322 329 845,45 Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystycznekm37,029 829 319,41 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury szt.14311 817 048,11 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego szt.21545 105 658,31 Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynkuszt.299 567 989,61 Liczba zrewitalizowanych budynków wpisanych do rejestru zabytków, użytkowanych na cele publiczne szt.206 449 678,53 Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków szt.5917 980 630,76

27 Oś 4. Leader „Odnowa i rozwój wsi" - projekty zrealizowane (stan na dzień 31.12.2014r.) Efekty rzeczowe realizacji operacji Jednostka miary Osiągnięta wartość Wartość całkowita (zł) Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury szt.39177 931 913,56 Liczba ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne szt.9119 082 259,44 Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystycznekm89,8816 340 982,93 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury szt.3232 984 656,93 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego szt.28536 189 883,52 Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynkuszt.3811 299 968,24 Liczba zagospodarowanych zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości szt.184 069 745,24 Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków szt.142 462 063,48

28 Złożono 5 721 wniosków o płatność Wypłacono Beneficjentom prawie 82,33% środków: 989 479 370,30zł Schemat I – 731 699,72zł Schemat II – 192 854 491,79zł Podstawowe usługi – 426 681 641,05zł Odnowa i rozwój wsi – 171 524 193,65zł Leader: - Małe projekty – 43 528 513,89zł - Odnowa i rozwój wsi – 109 648 049,96zł - Projekty współpracy – 2 887 523,69zł - Funkcjonowanie LGD – 41 623 256,55zł

29 Dziękuję za uwagę Anita Kędziora Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny KSOW Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań tel. 061 62 66 000 fax. 061 62 66 004 ksow@umww.plksow@umww.pl www.prow.umww.pl www.wielkopolskie.ksow.plwww.prow.umww.plwww.wielkopolskie.ksow.pl


Pobierz ppt "Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, 19.06.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google