Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, 19.06.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, 19.06.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, r.

2 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonuje zadania delegowane SWW wynikające z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wdrażanie działań: Oś - 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego: Schemat I – Scalanie gruntów, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Oś - 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Oś – 4 Leader : Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Projekty współpracy, Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Prowadzenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

3 Budżet PROW dla województwa wielkopolskiego wynosi: ,13 zł Zakontraktowano już ponad 96,37% środków: ,32 zł Złożono łącznie – wniosków o przyznanie pomocy, z czego zawarto umów.

4 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat I – scalanie gruntów W ramach w/w Schematu w Województwie Wielkopolskim przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków w wyniku których Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał dwie decyzje na wartość całkowitą ,48 zł, dofinansowanie z EFRROW ,10 zł na realizację projektów dla Starosty Pleszewskiego oraz Starosty Kaliskiego.

5 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

6 WZMIUW Tytuł: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km – 21=100 ze zbiornikiem wodnym Rydzyna. Zbiornik Wodny Rydzyna” Zwiększenie retencji wodnej i ochrona przeciwpowodziowa miasta Rydzyny i części doliny Rowu Polskiego oraz poprawa stosunków wodnych w obrębie zbiornika. Kwota pomocy: ,45 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

7 WZMIUW Tytuł: „Modernizacja prawostronnych wałów rzeki Warty na odcinku Konin –Koło” Wzmocnienie i uszczelnienie obwałowania dla prawidłowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów leżących w dolinie rzeki Warty. Kwota pomocy: ,08 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

8 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW Oś 3 - „Odnowa i rozwój wsi”

9 Gmina Sośnie Tytuł: „ Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Janisławice” Kwota pomocy: ,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Renowacja boiska, budowa budynku gospodarczego, plac zabaw, scena przy sali, renowacja elewacji budynku przy sali, wyposażenie świetlicy

10 Gmina Grodzisk Wielkopolski Tytuł: „Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w oparciu o istniejącą bazę (wigwam)” W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogę dojazdową, parking, chodnik, utwardzono place do gier sportowych i zabaw dla dzieci, przygotowano miejsce do rozpalenia ogniska oraz utwardzony plac do grilla. Obiekt wyposażono w elementy małej architektury, oświetlono i ogrodzono. Kwota pomocy: ,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

11 Gmina Grzegorzew Tytuł: „Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi” Kwota pomocy: ,00 zł W ramach projektu wykonano: utwardzenie placu kostką brukową o powierzchni m2, odwodnienie placu, wykonano kompozycje zieleni w klombach i wokół obiektu, ustawiono ławki i kosze PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

12 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW Oś 3 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

13 Gmina Sieraków Tytuł: „Budowa targowiska przy ul. Daszyńskiego w Sierakowie” Zrealizowany projekt ma na celu poprawę warunków sprzyjających intensyfikacji lokalnej przedsiębiorczości a w szczególności związanej z funkcjonującymi na terenie gminy Sieraków gospodarstwami rolnymi. Kwota pomocy: ,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

14 Gmina Zakrzewo kwota pomocy: ,56 zł Tytuł: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzewo, Drożyska Wielkie i Stara Wiśniewka” Biologiczna oczyszczalnia ścieków w kompaktowej zabudowie modułowej składa się z czterech jednakowych ciągów technologicznych. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, Drożyska Wielkie i Stara Wiśniewka. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

15 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW Oś 4 - „Małe projekty”

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Gmina i Miasto Tuliszków Tytuł: "Wczoraj to dzisiaj w drodze do jutra" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Gminy Tuliszków Kwota pomocy: 7 498,84 zł Ożywienie i kultywowanie miejscowych tradycji oraz promocja dziedzictwa kulturowego obszaru

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury” Tytuł: „Park rekreacji i wypoczynku w Lubaszu” Kwota pomocy: ,00 zł Udostępnienie parku rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lubasz wpłynie na zwiększenie potencjału rekreacyjnego oraz rozwój turystyki.

18 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW Oś 4 - „Odnowa i rozwój wsi”

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Gmina Przygodzice Tytuł: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowo-rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim” Podniesienie standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej, utwardzenia terenu z kostki, trybun oraz ogrodzenie systemowe. Kwota pomocy: ,00 zł

20 Gmina Krzywiń Tytuł: „Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce” Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce powstało w miejscu dawnego parku. Przez lata zaniedbywany teren otrzymał nową funkcję i jest obecnie wizytówką miejscowości. Kwota pomocy: ,00 zł PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

21 Przykłady projektów realizowanych w ramach PROW Oś 4 - „Projekty współpracy”

22 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LGD „Zaścianek”, LGD „Z Nami Warto”, LGD „Unia Nadwarciańska” Tytuł: "Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej" Kwota pomocy: ,43 zł Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez zakup i montaż 5 pomostów na rzece Warcie wraz z oznakowaniem na terenie trzech LGD-ów uczestniczących w projekcie współpracy. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych z wykorzystaniem rzeki Warta jako alternatywnego sposobu komunikacji oraz wspólna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów.

23 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LGD „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie Tytuł: „Podróże z Panem Tadeuszem” Kwota pomocy: ,13 zł Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Podróże z Panem Tadeuszem, związanego z pobytem Adama Mickiewicza - wypromowanie idei produktu turystycznego. Ustawienie w terenie tablic informacyjnych, wydanie przewodnika, teledysku, gry interaktywnej, realizacja imprez promocyjnych.

24 Oś 1. Działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - efekty rzeczowe (stan na dzień r.) Zakres operacjiJednostki Budowa Efekty rzeczowe inwestycji Środki publiczne (kwalifikowalne) [zł] Całkowita wartość inwestycji (zł) EFRROWOgółem Melioracje podstawowe Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód szt , , ,18 Wały przeciwpowodziowekm60, , , ,75 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód km84, , , ,97 Melioracje szczegółowe Sieć drenarskakm74, , , ,17 Pierwsze zagospodarowanie zmeliorowanych łąk i pastwisk ha46, , , ,07 Remont Melioracje podstawowe Budowle piętrzące, budowle upustowe, stopnie wodne oraz obiekty służące do ujmowania wód szt , , ,03 Stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych szt , , ,31

25 Oś 3. Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - efekty rzeczowe (stan na dzień r.) Zakres pomocyRezultaty Infrastruktura środowiskowa / Energia Gospodarka wodno-ściekowa (zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemy kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej) Liczba kilometrów wybudowanych sieci w wyniku realizacji programu z wyłączeniem przyłączy Wodociągowych638,55 Kanalizacyjnych sieciowych1 250,08 Łącznie1 888,63 Liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych2 466 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków31 Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych Ilość odpadów komunalnych objętych systemami stworzonymi w wyniku realizacji projektów w ramach programu (w tonach) Odpady zbierane84 092,61 Odpady segregowane774,10 Odpady wywożone11 897,21 Targowiska stałe Liczba targowisk Nowopowstałych7 Zmodernizowanych9

26 Oś 3. Działanie: „Odnowa i rozwój wsi" - zakres rzeczowy (stan na dzień ) Efekty rzeczowe realizacji operacji Jednostka miary Osiągnięta wartość Wartość całkowita inwestycji (zł) Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury szt ,99 Liczba ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne szt ,45 Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystycznekm37, ,41 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury szt ,11 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego szt ,31 Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynkuszt ,61 Liczba zrewitalizowanych budynków wpisanych do rejestru zabytków, użytkowanych na cele publiczne szt ,53 Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków szt ,76

27 Oś 4. Leader „Odnowa i rozwój wsi" - projekty zrealizowane (stan na dzień r.) Efekty rzeczowe realizacji operacji Jednostka miary Osiągnięta wartość Wartość całkowita (zł) Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic, domów kultury szt ,56 Liczba ukształtowanych obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne szt ,44 Wybudowane ścieżki rowerowe, szlaki turystycznekm89, ,93 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów małej architektury szt ,93 Liczba wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego szt ,52 Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynkuszt ,24 Liczba zagospodarowanych zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości szt ,24 Liczba odnowionych elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków szt ,48

28 Złożono wniosków o płatność Wypłacono Beneficjentom prawie 82,33% środków: ,30zł Schemat I – ,72zł Schemat II – ,79zł Podstawowe usługi – ,05zł Odnowa i rozwój wsi – ,65zł Leader: - Małe projekty – ,89zł - Odnowa i rozwój wsi – ,96zł - Projekty współpracy – ,69zł - Funkcjonowanie LGD – ,55zł

29 Dziękuję za uwagę Anita Kędziora Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny KSOW Ul. Szyperska 14, Poznań tel fax


Pobierz ppt "Wymiana doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007 – 2013 Turek, 19.06.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google