Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w systemie POL-on wynikające z nowelizacji ustaw dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w systemie POL-on wynikające z nowelizacji ustaw dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w systemie POL-on wynikające z nowelizacji ustaw dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 006746090 NIP: 525-000-91-40 http://www.opi.org.pl/ e-mail: opi@opi.org.pl http://www.opi.org.pl/opi@opi.org.plhttp://www.opi.org.pl/opi@opi.org.pl Zmiany w systemie POL-on wynikające z nowelizacji ustaw dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS REGON: 006746090 NIP: 525-000-91-40 http://www.opi.org.pl/ e-mail: opi@opi.org.pl http://www.opi.org.pl/opi@opi.org.plhttp://www.opi.org.pl/opi@opi.org.pl

2 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015 Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.); Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.); Rozporządzenia towarzyszące wyżej wymienionym ustawom. Rozporządzenia towarzyszące wyżej wymienionym ustawom. Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.); Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.); Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.); Rozporządzenia towarzyszące wyżej wymienionym ustawom. Rozporządzenia towarzyszące wyżej wymienionym ustawom.

3 Ustawa Art. 4c. … 3.System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach oraz …, i zawiera informacje o: 1)podstawowych danych jednostki naukowej; 2)publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki; 3)uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych; Ustawa Art. 4c. … 3.System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach oraz …, i zawiera informacje o: 1)podstawowych danych jednostki naukowej; 2)publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki; 3)uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych; Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

4 4)osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej; 5)realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe; 6)laboratoriach badawczych; 7)wdrożonych systemach jakości; 8)zorganizowanych konferencjach naukowych; 9)nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników; 10)wydawanych przez jednostkę naukową czasopismach naukowych; 11)bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w uczelniach; 4)osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej; 5)realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe; 6)laboratoriach badawczych; 7)wdrożonych systemach jakości; 8)zorganizowanych konferencjach naukowych; 9)nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników; 10)wydawanych przez jednostkę naukową czasopismach naukowych; 11)bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w uczelniach; Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

5 12)realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania; 13)wyniku finansowym jednostki naukowej; 14)wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu. 4. System obejmuje także informacje o: … 2) cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), na podstawie informacji uzyskanych od redakcji lub wydawców czasopism naukowych i podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne. 12)realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania; 13)wyniku finansowym jednostki naukowej; 14)wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu. 4. System obejmuje także informacje o: … 2) cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), na podstawie informacji uzyskanych od redakcji lub wydawców czasopism naukowych i podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

6 … 6.Jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, są obowiązane do wprowadzania do Systemu oraz systematycznego aktualizowania danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 10. Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki naukowej. …… … Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015 Art. 18. 1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 1)utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej; 2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej; 2a) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni; 3) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym; 4) działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych. Art. 18. 1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 1)utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej; 2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej; 2a) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni; 3) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym; 4) działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

7 9.Minister prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, zwany dalej „Wykazem”: 1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych; 9.Minister prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, zwany dalej „Wykazem”: 1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych; Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015 Art. 108. Nauczycielami akademickimi są: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 2) pracownicy dydaktyczni; 3) pracownicy naukowi; 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. Art. 108. Nauczycielami akademickimi są: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 2) pracownicy dydaktyczni; 3) pracownicy naukowi; 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

8 2)w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 3)w przypadku instytutów badawczych – będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 2)w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 3)w przypadku instytutów badawczych – będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015 Art. 87. Jednostki naukowe Akademii mogą zatrudniać: 1) pracowników naukowych; 2) pracowników badawczo-technicznych; 3) pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej; 4) pracowników inżynieryjnych i technicznych; 5) pracowników organizacyjno-ekonomicznych i administracyjnych; 6) pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi. Art. 87. Jednostki naukowe Akademii mogą zatrudniać: 1) pracowników naukowych; 2) pracowników badawczo-technicznych; 3) pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej; 4) pracowników inżynieryjnych i technicznych; 5) pracowników organizacyjno-ekonomicznych i administracyjnych; 6) pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi. Art. 39. 1. Instytut zatrudnia pracowników: 1) naukowych; 2) badawczo-technicznych; 3) inżynieryjno-technicznych; 4) administracyjno-ekonomicznych; 5) bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej; 6) na stanowiskach robotniczych; 7) obsługi i innych. Art. 39. 1. Instytut zatrudnia pracowników: 1) naukowych; 2) badawczo-technicznych; 3) inżynieryjno-technicznych; 4) administracyjno-ekonomicznych; 5) bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej; 6) na stanowiskach robotniczych; 7) obsługi i innych.

9 4)w przypadku pozostałych jednostek naukowych – będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

10 10. Wykaz zawiera następujące informacje: 1) imiona i nazwisko pracownika; … 11. Pracownicy, o których mowa w ust. 9, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie, jednostce naukowej. 10. Wykaz zawiera następujące informacje: 1) imiona i nazwisko pracownika; … 11. Pracownicy, o których mowa w ust. 9, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie, jednostce naukowej. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

11 Zakres zmian związanym z nowelizacją Ustawy o zasadach finansowania nauki Zakres zmian związanym z nowelizacją Ustawy o zasadach finansowania nauki Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

12 Zmiany w modułach: Jednostki, Jednostki, Pracownicy naukowi, Pracownicy naukowi, Biblioteki naukowe, Biblioteki naukowe, Efekty praktyczne, Efekty praktyczne, Infrastruktura, Infrastruktura, Inwestycje, Inwestycje, Konferencje naukowe, Konferencje naukowe, Laboratoria badawcze, Laboratoria badawcze, Zmiany w modułach: Jednostki, Jednostki, Pracownicy naukowi, Pracownicy naukowi, Biblioteki naukowe, Biblioteki naukowe, Efekty praktyczne, Efekty praktyczne, Infrastruktura, Infrastruktura, Inwestycje, Inwestycje, Konferencje naukowe, Konferencje naukowe, Laboratoria badawcze, Laboratoria badawcze, Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

13 Masowy import danych, Masowy import danych, Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia Nieruchomości, Nieruchomości, Patenty, Patenty, Projekty naukowe, Projekty naukowe, Wdrożenia, Wdrożenia, Wdrożone systemy jakości. Wdrożone systemy jakości. Polska Bibliografia Naukowa, Polska Bibliografia Naukowa, POL-Index. POL-Index. Masowy import danych, Masowy import danych, Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia Nieruchomości, Nieruchomości, Patenty, Patenty, Projekty naukowe, Projekty naukowe, Wdrożenia, Wdrożenia, Wdrożone systemy jakości. Wdrożone systemy jakości. Polska Bibliografia Naukowa, Polska Bibliografia Naukowa, POL-Index. POL-Index. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

14 Nowe moduły: Finanse jednostki naukowej; Finanse jednostki naukowej; Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki naukowej; Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki naukowej; Wydawane przez jednostkę czasopisma naukowe. Wydawane przez jednostkę czasopisma naukowe. Nowe zestawienia ogólnodostępne: Centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, Centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy,... (i inne).... (i inne). Nowe moduły: Finanse jednostki naukowej; Finanse jednostki naukowej; Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki naukowej; Osiągnięcia artystyczne pracowników jednostki naukowej; Wydawane przez jednostkę czasopisma naukowe. Wydawane przez jednostkę czasopisma naukowe. Nowe zestawienia ogólnodostępne: Centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, Centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy,... (i inne).... (i inne). Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

15 Nowelizacja ustawy (przepis przejściowy) Art. 9. Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. Nowelizacja ustawy (przepis przejściowy) Art. 9. Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

16 Terminy aktualizacji danych: raz na kwartał według stanu na koniec każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, z wyjątkiem: raz na kwartał według stanu na koniec każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, z wyjątkiem:  wykaz pracowników – 14 dni od zmiany;  informacje, dotyczące nieruchomości, infrastruktury i inwestycji w terminie do dnia 30 kwietnia (stan na 31 grudnia);  dane finansowe, w terminie do dnia 30 kwietnia. Terminy aktualizacji danych: raz na kwartał według stanu na koniec każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, z wyjątkiem: raz na kwartał według stanu na koniec każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, z wyjątkiem:  wykaz pracowników – 14 dni od zmiany;  informacje, dotyczące nieruchomości, infrastruktury i inwestycji w terminie do dnia 30 kwietnia (stan na 31 grudnia);  dane finansowe, w terminie do dnia 30 kwietnia. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

17 Wprowadzone dane (zestawienia liczbowe) Wprowadzone dane (zestawienia liczbowe) Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

18 Biblioteki (moduł uruchomiono 29.08.2013) Jednostki oznaczone jako biblioteki: stan na 26.05.2015 138 aktualnie 363 Sprawozdania roczne: 26.05.2015aktualnie rok<2013 37 rok=2013 38165 rok=2014 39184 rok=2015 16 189 Biblioteki (moduł uruchomiono 29.08.2013) Jednostki oznaczone jako biblioteki: stan na 26.05.2015 138 aktualnie 363 Sprawozdania roczne: 26.05.2015aktualnie rok<2013 37 rok=2013 38165 rok=2014 39184 rok=2015 16 189 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

19

20 Infrastruktura Rozporządzenie, Załącznik, pkt 12 3) infrastruktura naukowo - badawcza, dotycząca dużej i strategicznej infrastruktury badawczej, w tym wartości niematerialne i prawne Infrastruktura Rozporządzenie, Załącznik, pkt 12 3) infrastruktura naukowo - badawcza, dotycząca dużej i strategicznej infrastruktury badawczej, w tym wartości niematerialne i prawne Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015 Ustawa - Art. 2. 17. duża infrastruktura badawcza – aparaturę naukowo-badawczą w tym infrastrukturę informatyczną nauki, o wartości przekraczającej: a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej, b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu;

21 Infrastruktura (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015 aktualnie 26.05.2015 aktualnie ogółem 3.70815.428 wartość zakupu>150.000 zł1.137 4.454 wartość zakupu>500.000 zł 882 3.027 wartość zakupu<150.000 zł2.57110.974 Infrastruktura (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015 aktualnie 26.05.2015 aktualnie ogółem 3.70815.428 wartość zakupu>150.000 zł1.137 4.454 wartość zakupu>500.000 zł 882 3.027 wartość zakupu<150.000 zł2.57110.974 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

22 Inwestycje (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015aktualnie rok=2013 3031.258 rok=2014 2711.278 rok=2015 67 861 ogółem4642.324 rok<2013 430 Inwestycje (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015aktualnie rok=2013 3031.258 rok=2014 2711.278 rok=2015 67 861 ogółem4642.324 rok<2013 430 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

23

24 Laboratoria (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015 aktualnie 26.05.2015 aktualnie jednostki oznaczone „laboratorium” 352 2.248 procedury badawcze 96 572 profil 2171.370 poświadczone uprawnienia 58346 Laboratoria (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015 aktualnie 26.05.2015 aktualnie jednostki oznaczone „laboratorium” 352 2.248 procedury badawcze 96 572 profil 2171.370 poświadczone uprawnienia 58346 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

25

26 Nieruchomości (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015 aktualnie 26.05.2015 aktualnie ogółem 4.57216.095 lokale104 471 budynki2.911 7.664 działki1.557 7.960 Nieruchomości (moduł uruchomiono 07.05.2013) 26.05.2015 aktualnie 26.05.2015 aktualnie ogółem 4.57216.095 lokale104 471 budynki2.911 7.664 działki1.557 7.960 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

27

28 Projekty naukowe (moduł uruchomiono 29.08.2013) 26.05.2015aktualnie rok=2013 8.82813.436 rok=2014 6.26512.587 rok=2015 3.64010.627 ogółem 9.52018.954 rok<2013 4.459 Projekty naukowe (moduł uruchomiono 29.08.2013) 26.05.2015aktualnie rok=2013 8.82813.436 rok=2014 6.26512.587 rok=2015 3.64010.627 ogółem 9.52018.954 rok<2013 4.459 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

29

30

31 Pracownicy zatrudnieni przy B+R (moduł uruchomiono 01.07.2015) liczba pracowników oznaczonych jako biorący udział w pracach B+R:70.528 liczba jednostek, które przesłały dane: 1.398

32 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

33

34 Wydawane czasopisma (moduł uruchomiono 11.06.2015) liczba jednostek, które przesłały dane: 409 liczba wprowadzonych pozycji:1.031 Wydawane czasopisma (moduł uruchomiono 11.06.2015) liczba jednostek, które przesłały dane: 409 liczba wprowadzonych pozycji:1.031 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

35 Wynik finansowy jednostki (moduł uruchomiono 03.09.2015) liczba jednostek, które przesłały dane: 253 rok=2013 234 rok=2014 230 rok=2015 62 Wynik finansowy jednostki (moduł uruchomiono 03.09.2015) liczba jednostek, które przesłały dane: 253 rok=2013 234 rok=2014 230 rok=2015 62 Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

36 Problemy w zasileniu systemu POL-on Brak masowego importu dla części danych dotyczących nauki 1.Istnieje masowy import danych najczęściej zmieniających się: pracowników, pracowników, publikacji i monografii (PBN). publikacji i monografii (PBN). 2.Znaczna część wprowadzanych danych ma charakter „zasilenia inicjalnego” - np. infrastruktura, nieruchomości, laboratoria. 3.Przygotowanie masowego importu dla tak szerokiego zakresu danych wymaga czasu (drobiazgowa analiza zagadnienia). 4.Przygotowania muszą objąć również instytucje korzystające z systemu. Problemy w zasileniu systemu POL-on Brak masowego importu dla części danych dotyczących nauki 1.Istnieje masowy import danych najczęściej zmieniających się: pracowników, pracowników, publikacji i monografii (PBN). publikacji i monografii (PBN). 2.Znaczna część wprowadzanych danych ma charakter „zasilenia inicjalnego” - np. infrastruktura, nieruchomości, laboratoria. 3.Przygotowanie masowego importu dla tak szerokiego zakresu danych wymaga czasu (drobiazgowa analiza zagadnienia). 4.Przygotowania muszą objąć również instytucje korzystające z systemu. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

37 Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Wykonane modyfikacje systemu Przy okazji modyfikacji dostosowujących system do znowelizowanej ustawy dokonano szeregu zmian zgłoszonych przez użytkowników: dodano możliwość wprowadzania do systemu informacji o działkach zabudowanych (początkowo były tylko działki niezabudowane), dodano możliwość wprowadzania do systemu informacji o działkach zabudowanych (początkowo były tylko działki niezabudowane), dodano filtry wskazujące na powiązanie osoby w jednostką, którą wskazała ona w oświadczeniach, dodano filtry wskazujące na powiązanie osoby w jednostką, którą wskazała ona w oświadczeniach, … Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Wykonane modyfikacje systemu Przy okazji modyfikacji dostosowujących system do znowelizowanej ustawy dokonano szeregu zmian zgłoszonych przez użytkowników: dodano możliwość wprowadzania do systemu informacji o działkach zabudowanych (początkowo były tylko działki niezabudowane), dodano możliwość wprowadzania do systemu informacji o działkach zabudowanych (początkowo były tylko działki niezabudowane), dodano filtry wskazujące na powiązanie osoby w jednostką, którą wskazała ona w oświadczeniach, dodano filtry wskazujące na powiązanie osoby w jednostką, którą wskazała ona w oświadczeniach, … Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

38 Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Nowa pomoc Trwają prace nad nowym systemem pomocy dla POL-on. Nowa pomoc zawiera wiele nowych elementów – np. odpowiedzi na często zadawane pytania zadawane przez użytkowników za pomocą systemu zgłoszeń. Odpowiedzi zostały podzielone na: „techniczne” (odpowiadają pracownicy OPI PIB), „techniczne” (odpowiadają pracownicy OPI PIB), „merytoryczne” (odpowiadają pracownicy MNiSW). „merytoryczne” (odpowiadają pracownicy MNiSW). Po zakończeniu prac nowy system pomocy zastąpi dotychczasowy. System jest już dostępny pod adresem: http://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Nowa pomoc Trwają prace nad nowym systemem pomocy dla POL-on. Nowa pomoc zawiera wiele nowych elementów – np. odpowiedzi na często zadawane pytania zadawane przez użytkowników za pomocą systemu zgłoszeń. Odpowiedzi zostały podzielone na: „techniczne” (odpowiadają pracownicy OPI PIB), „techniczne” (odpowiadają pracownicy OPI PIB), „merytoryczne” (odpowiadają pracownicy MNiSW). „merytoryczne” (odpowiadają pracownicy MNiSW). Po zakończeniu prac nowy system pomocy zastąpi dotychczasowy. System jest już dostępny pod adresem: http://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

39 Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Zatrudnienie Możliwość podania informacji o wielu warunkach zatrudnienia (w ramach tego samego zatrudnienia) w tej samej instytucji w tym samym czasie. Możliwość podania informacji o wielu warunkach zatrudnienia (w ramach tego samego zatrudnienia) w tej samej instytucji w tym samym czasie. Umożliwienie podawania warunków zatrudnienia nie wypełniających całego okresu zatrudnienia. Umożliwienie podawania warunków zatrudnienia nie wypełniających całego okresu zatrudnienia. Wprowadzenie zmian wiąże się ze zmianą schematu XSD, ale zmiany te mają charakter opcjonalny - została zachowana kompatybilność ze schematem poprzednim (6.0.1). Wymagane jest tylko podanie w importowanym pliku nowej wersji XSD (6.0.2) bez konieczności zmiany zawartości pliku. Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Zatrudnienie Możliwość podania informacji o wielu warunkach zatrudnienia (w ramach tego samego zatrudnienia) w tej samej instytucji w tym samym czasie. Możliwość podania informacji o wielu warunkach zatrudnienia (w ramach tego samego zatrudnienia) w tej samej instytucji w tym samym czasie. Umożliwienie podawania warunków zatrudnienia nie wypełniających całego okresu zatrudnienia. Umożliwienie podawania warunków zatrudnienia nie wypełniających całego okresu zatrudnienia. Wprowadzenie zmian wiąże się ze zmianą schematu XSD, ale zmiany te mają charakter opcjonalny - została zachowana kompatybilność ze schematem poprzednim (6.0.1). Wymagane jest tylko podanie w importowanym pliku nowej wersji XSD (6.0.2) bez konieczności zmiany zawartości pliku. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

40 Pracownicy Zatrudnienie - zmiany w wersji 6.10 systemu Do wersji 6.9 w systemie POL-on: 1.możliwe było wprowadzenie wyłącznie jednego warunku zatrudnienia w danym okresie (dla określonego zatrudnienia), 2.wprowadzenie kolejnych warunków zatrudnienia automatycznie kończyło poprzednie warunki z datą o dzień wcześniejszą od daty początku obowiązywania nowych warunków, 3.okres zatrudnienia był sumą okresów warunków zatrudnienia, nie było w nim przerw - okresów bez aktywnych warunków zatrudnienia. Pracownicy Zatrudnienie - zmiany w wersji 6.10 systemu Do wersji 6.9 w systemie POL-on: 1.możliwe było wprowadzenie wyłącznie jednego warunku zatrudnienia w danym okresie (dla określonego zatrudnienia), 2.wprowadzenie kolejnych warunków zatrudnienia automatycznie kończyło poprzednie warunki z datą o dzień wcześniejszą od daty początku obowiązywania nowych warunków, 3.okres zatrudnienia był sumą okresów warunków zatrudnienia, nie było w nim przerw - okresów bez aktywnych warunków zatrudnienia. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

41 Zasady funkcjonowania opisu zatrudnienia dla wersji do 6.9 obrazuje diagram: Kolorem czerwonym oznaczono zatrudnienie, a kolorem niebieskim kolejne warunki zatrudnienia. Zasady funkcjonowania opisu zatrudnienia dla wersji do 6.9 obrazuje diagram: Kolorem czerwonym oznaczono zatrudnienie, a kolorem niebieskim kolejne warunki zatrudnienia. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

42 Od wersji 6.10 system POL-on umożliwia: wprowadzenie kilku warunków zatrudnienia obowiązujących równocześnie, wprowadzenie kilku warunków zatrudnienia obowiązujących równocześnie, obsługę przerw w warunkach zatrudnienia (np. w sytuacji, gdy istnieje potrzeba raportowania zatrudnienia sprzed 2011 roku bez konieczności uzupełniania jego warunków), obsługę przerw w warunkach zatrudnienia (np. w sytuacji, gdy istnieje potrzeba raportowania zatrudnienia sprzed 2011 roku bez konieczności uzupełniania jego warunków), ręczne wpisanie daty kończącej dane warunki zatrudnienia – w nowym modelu dodanie nowych warunków nie może automatycznie kończyć istniejących warunków zatrudnienia (system nie jest w stanie zdecydować czy i które warunki zakończyć). ręczne wpisanie daty kończącej dane warunki zatrudnienia – w nowym modelu dodanie nowych warunków nie może automatycznie kończyć istniejących warunków zatrudnienia (system nie jest w stanie zdecydować czy i które warunki zakończyć). Od wersji 6.10 system POL-on umożliwia: wprowadzenie kilku warunków zatrudnienia obowiązujących równocześnie, wprowadzenie kilku warunków zatrudnienia obowiązujących równocześnie, obsługę przerw w warunkach zatrudnienia (np. w sytuacji, gdy istnieje potrzeba raportowania zatrudnienia sprzed 2011 roku bez konieczności uzupełniania jego warunków), obsługę przerw w warunkach zatrudnienia (np. w sytuacji, gdy istnieje potrzeba raportowania zatrudnienia sprzed 2011 roku bez konieczności uzupełniania jego warunków), ręczne wpisanie daty kończącej dane warunki zatrudnienia – w nowym modelu dodanie nowych warunków nie może automatycznie kończyć istniejących warunków zatrudnienia (system nie jest w stanie zdecydować czy i które warunki zakończyć). ręczne wpisanie daty kończącej dane warunki zatrudnienia – w nowym modelu dodanie nowych warunków nie może automatycznie kończyć istniejących warunków zatrudnienia (system nie jest w stanie zdecydować czy i które warunki zakończyć). Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

43 Zasady funkcjonowania opisu zatrudnienia dla wersji 6.10 i kolejnych obrazuje diagram: Kolorem czerwonym oznaczono zatrudnienie, a kolorami niebieskim i zielonym kolejne warunki zatrudnienia. Przykładowo, pracownik zatrudniony jest na pełen etat na stanowisku adiunkta i w tym samym czasie na część etatu na stanowisku inżynieryjno-technicznym. Zasady funkcjonowania opisu zatrudnienia dla wersji 6.10 i kolejnych obrazuje diagram: Kolorem czerwonym oznaczono zatrudnienie, a kolorami niebieskim i zielonym kolejne warunki zatrudnienia. Przykładowo, pracownik zatrudniony jest na pełen etat na stanowisku adiunkta i w tym samym czasie na część etatu na stanowisku inżynieryjno-technicznym. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

44 Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Identyfikatory obiektów W celu jednoznacznej identyfikacji obiektów podczas importu masowego, zostaną wprowadzone identyfikatory poszczególnych obiektów. W pierwszym etapie dotyczyć to będzie zatrudnienia oraz warunków zatrudnienia. Identyfikatory nie będą widoczne w interfejsie użytkownika, ale będą podawane w plikach eksportu, co umożliwi ich wprowadzenie do lokalnego systemu instytucji, który wykorzystywany jest do przygotowywania danych dla systemu POL-on. Zastosowanie identyfikatora umożliwi wykonanie operacji na jednoznacznie wskazanym obiekcie (podczas masowego importu danych). Dodatkowe modyfikacje systemu POL-on Identyfikatory obiektów W celu jednoznacznej identyfikacji obiektów podczas importu masowego, zostaną wprowadzone identyfikatory poszczególnych obiektów. W pierwszym etapie dotyczyć to będzie zatrudnienia oraz warunków zatrudnienia. Identyfikatory nie będą widoczne w interfejsie użytkownika, ale będą podawane w plikach eksportu, co umożliwi ich wprowadzenie do lokalnego systemu instytucji, który wykorzystywany jest do przygotowywania danych dla systemu POL-on. Zastosowanie identyfikatora umożliwi wykonanie operacji na jednoznacznie wskazanym obiekcie (podczas masowego importu danych). Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

45 … … … aqTkx4DDmzHH2gPsWgve+ZA== aqTkx4DDmzHH2gPsWgve+ZA== AT AT 2011-10-01 2011-10-01 aOGkb+eHxgk03XL/KR07J8Q== aOGkb+eHxgk03XL/KR07J8Q== 2011-10-01 2011-10-01 … aXV+9HMylIqla19S3RaBzjw== aXV+9HMylIqla19S3RaBzjw== 2013-11-04 2013-11-04 … … … … aqTkx4DDmzHH2gPsWgve+ZA== aqTkx4DDmzHH2gPsWgve+ZA== AT AT 2011-10-01 2011-10-01 aOGkb+eHxgk03XL/KR07J8Q== aOGkb+eHxgk03XL/KR07J8Q== 2011-10-01 2011-10-01 … aXV+9HMylIqla19S3RaBzjw== aXV+9HMylIqla19S3RaBzjw== 2013-11-04 2013-11-04 … Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

46 Planowane modyfikacje systemu POL-on Rozszerzenie słownika dziedzin i dyscyplin B+R Trwają prace nad rozszerzeniem słownika dziedzin i dyscyplin dostępnych w trakcie wprowadzania danych o prowadzeniu przez pracownika prac B+R. Planowane jest dodanie do słownika dziedzin występujących w komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy. Planowane modyfikacje systemu POL-on Rozszerzenie słownika dziedzin i dyscyplin B+R Trwają prace nad rozszerzeniem słownika dziedzin i dyscyplin dostępnych w trakcie wprowadzania danych o prowadzeniu przez pracownika prac B+R. Planowane jest dodanie do słownika dziedzin występujących w komunikatach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

47 Planowane modyfikacje systemu POL-on Powiadomienia o zmianie danych współdzielonych z innymi instytucjami Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem systemu powiadomień o zmianach dokonanych na danych obiektów współdzielonych z innymi instytucjami. Zakres danych których to dotyczy jest duży (dane osobowe, projekty, patenty, …). Rozważamy możliwość wprowadzenia podwójnego mechanizmu: wiadomości o zmianie danych oraz udostępnienie dla wskazanych obszarów danych raportów, które umożliwią uzyskanie informacji o zakresie wprowadzonych zmian oraz użytkowniku, który je wprowadził. Planowane modyfikacje systemu POL-on Powiadomienia o zmianie danych współdzielonych z innymi instytucjami Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem systemu powiadomień o zmianach dokonanych na danych obiektów współdzielonych z innymi instytucjami. Zakres danych których to dotyczy jest duży (dane osobowe, projekty, patenty, …). Rozważamy możliwość wprowadzenia podwójnego mechanizmu: wiadomości o zmianie danych oraz udostępnienie dla wskazanych obszarów danych raportów, które umożliwią uzyskanie informacji o zakresie wprowadzonych zmian oraz użytkowniku, który je wprowadził. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

48 POL-on a ocena parametryczna jednostek naukowych POL-on, w części dotyczącej nauki, oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Ocenę parametryczną reguluje Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 30.06.2015 – opublikowano projekt nowego rozporządzenia. 30.10.2015 – MNiSW powiadomiło o podpisaniu rozporządzenia – czeka ono na publikację. POL-on a ocena parametryczna jednostek naukowych POL-on, w części dotyczącej nauki, oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Ocenę parametryczną reguluje Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 30.06.2015 – opublikowano projekt nowego rozporządzenia. 30.10.2015 – MNiSW powiadomiło o podpisaniu rozporządzenia – czeka ono na publikację. Warszawa, Gdynia, Kraków, listopad 2015

49


Pobierz ppt "Zmiany w systemie POL-on wynikające z nowelizacji ustaw dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google