Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Uwagi wstępne  Dzieci sieci jako uczniowie  Internet a mózg ludzki  Od informacji do wiedzy  Nowe modele edukacji  W świecie gorących mediów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Uwagi wstępne  Dzieci sieci jako uczniowie  Internet a mózg ludzki  Od informacji do wiedzy  Nowe modele edukacji  W świecie gorących mediów."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Uwagi wstępne  Dzieci sieci jako uczniowie  Internet a mózg ludzki  Od informacji do wiedzy  Nowe modele edukacji  W świecie gorących mediów  Refleksje końcowe

4

5

6  bazujące na nowoczesnej technologii  wykorzystujące potencjał intelektualny, motywacje i zaangażowanie człowieka  łączące wykorzystanie potencjału człowieka i możliwości nowych technologii (hybrydowe)  bazujące na nowoczesnej technologii  wykorzystujące potencjał intelektualny, motywacje i zaangażowanie człowieka  łączące wykorzystanie potencjału człowieka i możliwości nowych technologii (hybrydowe)

7  świat realny (świat atomów)  świat wirtualny  świat hybrydowy – połączenie świata realnego i wirtualnego (nowe wyzwania)

8

9

10

11  cyfrowi tubylcy (autochtoni) (ang. digital natives)  cyfrowi imigranci (ang. digital immigrants)  cyfrowi tubylcy (autochtoni) (ang. digital natives)  cyfrowi imigranci (ang. digital immigrants)

12  słabo komunikują się ze starszymi pokoleniami  spędzają czas podłączeni do Internetu  kochają media społecznościowe  praca nie jest dla nich wartością  nie interesują się polityką ani religią  pokolenie, które o nic nie musiało walczyć, wychowane w kulturze natychmiastowości  słabo komunikują się ze starszymi pokoleniami  spędzają czas podłączeni do Internetu  kochają media społecznościowe  praca nie jest dla nich wartością  nie interesują się polityką ani religią  pokolenie, które o nic nie musiało walczyć, wychowane w kulturze natychmiastowości

13  urodzeni po 1982 roku to najbar- dziej narcystyczna generacja w historii  dzisiejsze młode pokolenie jest zapatrzone w siebie i przekonane o własnej niepowta- rzalności, oczekuje podziwu otoczenia  osoby narcystyczne mają problemy w rela- cjach interpersonalnych, są mało empatycz- ne, traktują innych instrumentalnie  Facebook wzmacnia tendencje narcy- styczne (związek między narcyzmem i zani żonym poczuciem własnej war- tości a ilością czasu na Facebooku)  urodzeni po 1982 roku to najbar- dziej narcystyczna generacja w historii  dzisiejsze młode pokolenie jest zapatrzone w siebie i przekonane o własnej niepowta- rzalności, oczekuje podziwu otoczenia  osoby narcystyczne mają problemy w rela- cjach interpersonalnych, są mało empatycz- ne, traktują innych instrumentalnie  Facebook wzmacnia tendencje narcy- styczne (związek między narcyzmem i zani żonym poczuciem własnej war- tości a ilością czasu na Facebooku)

14

15

16  poznawanie rzeczywistości z ekranu (tablet) – wideodeficyt (dziecko poznaje złożoną rzeczy- wistość za pomocą płaskiego ekranu, zubożone poznanie zmysłowe przy nadmiarze bodźców)  do 2. roku życia kluczowe są „żywe” kontakty z innymi ludźmi – zakaz kontaktu z ekranem dotykowym (dziecko powinno poznawać i tes- tować świat w naturalnym otoczeniu – smak!)  brak kontaktu z człowiekiem zastąpiony kontak- tem medialnym hamuje rozwój neuronów lustrzanych (uczenie się przez naśladowanie)  zbyt wczesny kontakt z mediami koreluje pozy- tywnie z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia)

17

18

19

20

21

22

23  nowe technologie (Internet, gry kompute- rowe) sprawiają, że istotne są zdolności operacyjne (natychmiastowe reagowanie) i zanikają zdolności klasyczne (czytanie)  drastyczny spadek znajomości słów i języka (tracimy wspólny kod pojęć!), krytycyzmu, umiejętności czytania ze zrozumieniem

24

25

26

27  myślenie i uczenie się nie są procesami „zamkniętymi” w umyśle jednostki  myślenie i uczenie się to działania inter- aktywne, zachodzące między jednostką a daną sytuacją  wiedza jest osadzona w kontekście i powstaje po części jako wynik działania, kontekstu i kultury, w której wiedza jest rozwijana i wykorzystywana

28

29

30

31  OBECNIE – przyswajanie dużej ilości treści podawanych przez nauczyciela – edukacja transmisyjna (model wygodny dla ucz- niów przeciętnych i mało kreatywnych)  PRZYSZŁOŚĆ – liczy się nie to, co wiemy, ale jak poruszamy się w cyfrowym świecie i co potra- fimy zrobić z informacjami, które znajdujemy (uczeń w roli badacza i eksperymentatora)  OBECNIE – przyswajanie dużej ilości treści podawanych przez nauczyciela – edukacja transmisyjna (model wygodny dla ucz- niów przeciętnych i mało kreatywnych)  PRZYSZŁOŚĆ – liczy się nie to, co wiemy, ale jak poruszamy się w cyfrowym świecie i co potra- fimy zrobić z informacjami, które znajdujemy (uczeń w roli badacza i eksperymentatora)

32

33  obecnie – szkoła jako instytucja i miejsce nauczania (certyfikowania)  w przyszłości (niedalekiej) – szkoła jako środowisko uczenia się (poszukiwanie i przetwarzanie inf., tworzenie wiedzy, kreatywność)  obecnie – szkoła jako instytucja i miejsce nauczania (certyfikowania)  w przyszłości (niedalekiej) – szkoła jako środowisko uczenia się (poszukiwanie i przetwarzanie inf., tworzenie wiedzy, kreatywność)

34

35

36

37

38

39  szkoła zrównoważona – trzy elementy:  szkoła jako atrakcyjna i akceptowana wartość, do której uczeń chce chodzić przestrzeń realna – tradycyjna przestrzeń realna – tradycyjna przestrzeń społeczna (centra nauki, kultury, muzea, parki krajobrazowe) przestrzeń społeczna (centra nauki, kultury, muzea, parki krajobrazowe) przestrzeń wirtualna (Internet) przestrzeń wirtualna (Internet)

40

41

42

43  ZIMNE (komunikat niepełny, wyma- gają zaangażowania intelektualnego i uzupełnienia komunikatu przez od- biorcę, silnie oddziałują na wyobraźnię)  GORĄCE (komunikat pełny, są łatwe w odbiorze, b. silnie angażują zmysły)  ZIMNE (komunikat niepełny, wyma- gają zaangażowania intelektualnego i uzupełnienia komunikatu przez od- biorcę, silnie oddziałują na wyobraźnię)  GORĄCE (komunikat pełny, są łatwe w odbiorze, b. silnie angażują zmysły)

44  gorące media, gorące ko- munikaty, gorąca kultura  szczególnie gorące są treści pornogra- ficzne (kultura uprzedmiotowienia)  przegrzane środowisko medialne  destrukcyjne oddziaływanie mediów na wyobraźnię (i rozwój intelektualny)

45

46

47

48

49  systematyczne czytanie książek  trening pamięci (np. wiersze)  krytycyzm wobec informacji  częste pisanie choćby krótkich opracowań  równowaga m. techniką i kulturą  dbałość o rozwój holistyczny

50

51


Pobierz ppt " Uwagi wstępne  Dzieci sieci jako uczniowie  Internet a mózg ludzki  Od informacji do wiedzy  Nowe modele edukacji  W świecie gorących mediów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google