Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Wykorzystanie metody PCM w planowaniu projektu „System przeciwdziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Wykorzystanie metody PCM w planowaniu projektu „System przeciwdziałania."— Zapis prezentacji:

1 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Wykorzystanie metody PCM w planowaniu projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Partnerstwo F0086 Jan Andreasik – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Warszawa, 01 czerwiec 2007

2 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Cele projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu osób zagrożonych bezrobociem Opracowanie i wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami gospodarczymi Przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych metod wspomagania działalności przedsiębiorstw Partnerzy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie CASE Doradcy Sp. z o.o. Administrator: WSZiA Pozostali partnerzy: instytucje działające w różnych obszarach rynku pracy (urzędy pracy, firmy, urzędy statystyczne, organizacje pracodawców i pracowników)

3 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Koncepcje realizacji projektu: Konsorcjum: jednakowy udział partnerów w zarządzaniu Koncepcja partnera wiodącego: odpowiedzialny za realizację działań i podejmowanie decyzji (partnerzy działają jako zleceniobiorcy) Wykorzystanie PCM: zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym również beneficjentów, demokratyzacja zarządzania przy jednoczesnym zastosowaniu jasnej metody planowania i kierowania projektem

4 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Etapy budowy matrycy logicznej: I. drzewo problemów II. drzewo celów III. matryca logiczna

5 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Drzewo problemów:

6 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Drzewo celów:

7 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Elementy matrycy logicznej: Problemy Cele Mierniki celów Wartości Rezultaty Mierniki rezultatów Wartości Zadania Analiza ryzyka Opis sposobów elastycznego reagowania

8 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Matryca logiczna projektu:

9 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” I. Wykorzystanie PCM w planowaniu projektu „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” - bariery

10 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Sukces projektu: Komunikacja: kto, dlaczego ? Koordynacja: kiedy, gdzie ? Kooperacja: co, jak ? + zaangażowanie

11 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Niedostateczna wiedza uczestników o projekcie Brak zaangażowania i inicjatywy Brak doświadczenia w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE Niedostateczna wiedza na temat metodologii PCM i jej wykorzystania w zarządzaniu

12 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Komunikacja Niesprecyzowany aparat pojęciowy, zamieszanie – problemy, cele, zadania, produkty Osoby z różnych środowisk mówią innym językiem Niedostateczna umiejętność uzgadniania wspólnego stanowiska

13 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Rozbieżne interesy Odmienny punkt widzenia na priorytety, cele, metody działania Rozbieżne oczekiwania, zwłaszcza organizacji pracowników i pracodawców Odmienne poglądy naukowe przedstawicieli partnerów wiodących, reprezentujących różne ośrodki naukowe, mających różne doświadczenia regionalne co do przyczyn zjawisk gospodarczych i społecznych

14 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Wykres Gantta – Działanie 2

15 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Koordynacja - podział kompetencji: Zakres odpowiedzialności Przydział zadań Rozmycie Duża grupa interesariuszy

16 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Kooperacja - różne oczekiwania: partnerów wiodących: –Pogodzenie celów projektu z ogólnymi wytycznymi programu –Efektywne zarządzanie realizacją projektu pozostałych partnerów: –Zapewnienie sobie realnego udziału w realizacji projektu –Uwzględnienie w projekcie konkretnych działań, które mogły by być realizowane w oparciu o własny potencjał, doświadczenie, wiedzę Beneficjentów: –Konkretne, mierzalne korzyści wynikające z udziału w projekcie

17 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Różne kwalifikacje: Odmienne punkty widzenia na koncepcję Słabe przygotowanie merytoryczne Trudności z pracą w grupie Różna filozofia myślenia

18 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Różne doświadczenia: Większość partnerów już realizowała w przeszłości jakieś projekty Większość beneficjentów już uczestniczyła w projektach Za wyjątkiem dwóch wiodących partnerów partnerzy nie realizowali projektów przy pomocy metodologii PCM

19 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Moderowana praca w grupie Spotkania i dyskusje grupowe Wspólne określenie problemów, celów, działań, produktów Maksymalne wykorzystanie wiedzy uczestników Zapewnienie konsensusu mimo odmiennych opinii

20 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Strukturalizacja prac przy użyciu formularzy projektów Forma pisemna wizualizacji i strukturalizacji prac Drzewa problemów i celów: od szczegółu do ogółu Matryca logiczna: odniesienie celów do zadań i produktów

21 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Przyszli beneficjenci formułują problemy i cele Organizacje pracodawców i pracowników uczestniczą w fazie planowania projektu Rozwiązanie rozbieżności interesów przez wspólne definiowanie problemów i celów

22 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Partnerzy wiodący formułują zadania i produkty Wykorzystanie matrycy logicznej Planowanie zadań wynika z hierarchii celów Rezultaty i produkty efektem realizowanych zadań

23 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Struktura zarządzania w projekcie

24 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Założenia: Model parasolowy Zaangażowanie wszystkich partnerów Udział beneficjentów Osiągnięcie celów projektu

25 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Model parasolowy Partnerzy wiodący Pozostali partnerzy beneficjenci

26 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Zaangażowanie wszystkich partnerów Planowanie Realizacja Ocena

27 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Udział beneficjentów Planowanie: przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników Realizacja: –Etap pilotażowy: 50 przedsiębiorstw –Etap wdrożeniowy: 160 przedsiębiorstw

28 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Osiągnięcie celów projektu Integracja działających w słabo zurbanizowanym regionie stowarzyszeń i organizacji gospodarczych wokół problemu słabych kwalifikacji siły roboczej i zagrożenia upadłością wielu małych i średnich firm zwiększenie szans słabo wykwalifikowanych pracowników w realiach nowej gospodarki opartej na wiedzy Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu osób zagrożonych bezrobociem w sektorze MSP na terenach słabo zurbanizowanych

29 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Struktury powstałe w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

30 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Model parasolowy: trzech wiodących partnerów WSZiA w Zamościu WSIiZ w Rzeszowie CASE Doradcy Sp. z o.o. w Warszawie

31 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Grupa Zarządzająca Przedstawiciele pozostałych partnerów Przedstawiciele wiodących partnerów Przedstawiciele beneficjentów ostatecznych

32 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Prezydium Projektu – liderzy trzech głównych instytucji, które zainicjowały projekt Rektor WSZiA Rektor WSIiZ Prezes CASE

33 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Grupa Administrująca Project manager Kierownicy projektów partnerów wiodących Biuro projektu – administrator projektu

34 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Matryca logiczna Problem: słabe przygotowanie firm do przewidywania zagrożeń gospodarczych –Podproblemy: niedostateczna informacja, brak dostępu do badań, metod i analiz, Cel: opracowanie i wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania –Cele szczegółowe: stworzenie podsystemów informacyjnych, przekazanie przedsiębiorcom narzędzi prognostycznych Rezultaty: raporty z badań, informatyczna aplikacja e- barometr Zadania: opracowanie modeli prognostycznych, badania kwartalne, wdrożenie aplikacji e-baromert dostępnej na stronach www

35 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Trzy etapy działań: 1. budowa drzewa problemów 2. budowa drzewa celów 3. opracowanie matrycy logicznej projektu Matryca logiczna

36 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Podstawowe informacje o matrycy logicznej opracowanej na potrzeby projektu dostępne są w publikacji „Barometr Regionalny” http://www.e-barometr.pl http://www.wszia.edu.pl Biuro Projektu EQUAL: tel. 84 677 67 39; e-mail: equal@wszia.edu.pl

37 „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” Wykorzystanie metody PCM w planowaniu projektu „System przeciwdziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google