Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE marzec 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE marzec 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE marzec 2006 r.

2 Projekty zrealizowane przez WEZ

3 Głównymi prowadzącymi było 6 trenerów – pracowników WEZ OKE w Krakowie. Projekt realizowany był w ROWEZ Jak zwiększyć szanse absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na sukces w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe – jedna sesja Jak efektywnie wykorzystać czas do pierwszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych – dwie sesje. Komponent 2 Komponent 1 „Pewnie i bez lęku do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w letniej sesji 2006 r.” październik – listopad 2005

4 Komponent 1 Liczba uczestników W poszczególnych województwach Razem w 3 województwach 061218 249213220682

5 „Egzamin bez tajemnic – otwarte dni ośrodków egzaminacyjnych” listopad – grudzień 2005 307 prób pracy 26 zawodów 104 ośrodki egzaminacyjne

6 „Egzamin bez tajemnic – otwarte dni ośrodków egzaminacyjnych” listopad – grudzień 2005 Województwo Liczba prób egzami- natorów uczniów realizujących zadanie szkół z których byli obserwatorzy uczniów obserwujących próbę nauczycieli obserwującyc h próbę Lubelskie9255264901295265 Małopolskie10693319821729216 Podkarpackie109903221031742295 Łącznie:3072389052754766776

7 Komponent 2 Liczba uczestnik ó w: 061218Razem Edycja I Część I2933804011074 Część II297294348 939 Edycja II Część I2076096 Część II1457071

8 15 paździerza 2005 r. został uruchomiony kurs internetowy

9 Efekty (dane na dzień 20.02.2006 r.) Na kurs internetowy wpisało się 760 uczestników. Zamieszczono 119 zadań do etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów T i SP w 22 zawodach. Uczestnicy zabrali głos w dyskusji w 24 tematach. Z tej formy szkolenia korzystają również nauczyciele spoza obszaru działania OKE w Krakowie.

10 „Projekt realizacji prac przepustką do sukcesu na egzaminie zawodowym” Cel: udzielenie wsparcia nauczycielom poprzez: - szkolenia rad pedagogicznych - materiały informacyjne dla uczniów i nauczycieli.

11 Sesja zimowa 2006 r.

12 Liczba deklaracji Liczba zawodów Liczba ośrodków przeprowa- dzających egzamin Przystąpiło do egzaminu liczba% Etap pisemny 663332856485% Etap praktyczny 313274522673%

13 Rozkład wyników części 1 etapu pisemnego Część 1 etapu pisemnego zaliczyło 55% zdających

14 Rozkład wyników części 2 etapu pisemnego Część 2 etapu pisemnego zaliczyło 96% zdających

15

16 Rozkład liczebności wyników etapu praktycznego Etapu praktyczny zdało 96% zdających

17

18 Do egzaminu w sesji zimowej 2006 r. przystąpiło 702 absolwentów. Dyplom otrzymało 429 absolwentów, co stanowi 61% przystępujących.

19 sesja letnia 2006

20 „Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, aby wszystko zostało takie jak dawniej.” Paulo Coelho „Alchemik” To co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią, ani na chwilę nie przestaje się przeinaczać, bo ziemia jest również bytem żywym i posiada własną duszę. My stanowimy część tej duszy ….”

21 T i SPol Sprawdzian Egzamin gimnazjalny 2002 2007 2005 2004 2003 2006 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terminy egzaminów Terminy ogłoszenia informatorów Rozpoczęcie kształcenia VI 2007 3 lata VIII 2006 IX 2004 Technikum uzupełniające VI 2006 1 rok VIII 2005 IX 2005 VI 2007 1½1½ Szkoła policealna I 2006 VI 2007 2 lata VIII 2006 VI 2006 VI 2005 4 lata 3 lata VIII 2004 VIII 2005 VI 2004 2 lata VIII 2003 Technikum ZSZ Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin maturalny

22 „Ten kto wyruszył na pustynię, nie może zawrócić z drogi... A skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.” Paulo Coelho „Alchemik”

23 Zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do egzaminu zawodowego Liczba uczniów ZSZ Liczba zawodów Liczba uczniów T i SPol Liczba zawodów lubelskie 297227579234 małopolskie 4917351044638 podkarpackie 341733838036 razem 11306432461846

24

25 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE wykonanie zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w odpowiednie maszyny i sprzęt technika i szkoły policealne zasadnicze szkoły zawodowe ETAP PISEMNY 20 czerwca 2006 r. godz. 9.00 ETAP PRAKTYCZNY Harmonogram ustali OKE po zakończeniu roku szkolnego po 23 czerwca 2006 r. po 23 czerwca 2006 r. rozwiązanie testu pisemnego Termin ogłosi CKE w ciągu roku szkolnego ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 20 czerwca 2006 r. godz. 9.00 rozwiązanie testu pisemnego wykonanie zadania praktycznego w formie projektu realizacji prac

26 ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

27 ETAP PISEMNY CZĘŚĆ I 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie CZĘŚĆ II 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą 120 minut + 30 minut* Zdający rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych * Czas egzaminu dla absolwentów o specjalnych potrzebach edukacyjnych może być przedłużony do 30 minut

28 Etap pisemny egzaminu zawodowego, dla absolwentów którzy przystępują do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły, odbywa się w szkole, którą zdający ukończył. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w szkole jest mniejsza niż 25, dyrektor OKE może wskazać inną szkołę, placówkę, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu. Przewodniczącym Szkolnego Zespołu Nadzorującego jest dyrektor szkoły lub placówki, na terenie której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu.

29 1. Podjęcie decyzji dotyczącej sal, w których będzie odbywał się etap pisemny egzaminu liczba sal dostosowana jest do liczby zdających etap pisemny w szkole/placówce, każdy zdający ma zapewnione warunki do samodzielnej pracy, zdający, o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni pisać egzamin w oddzielnej sali, etap pisemny Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego przed egzaminem

30 każdy zespół nadzorujący składa się z nauczycieli zajęć edukacyjnych nie objętych egzaminem, liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego nie może być mniejsza niż 3, w przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających, w każdym zespole nadzorującym jest co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki (nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki). 2. Powołanie zespołów nadzorujących etap pisemny Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego przed egzaminem

31 3. Przygotowanie do każdej sali: listy zdających w danej sali (dla każdego typu szkoły osobna lista - ZSZ, T, SPol), druku protokołu przebiegu etapu pisemnego (dla każdego typu szkoły osobny druk), kopert na karty odpowiedzi (liczba kopert = liczbie zawodów zdawanych w danej sali), naklejek z kodem paskowym szkoły oraz naklejek z kodem zawodu i numeru PESEL. etap pisemny Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego przed egzaminem

32 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego 1 dzień przed egzaminem - 19 czerwca 2006 r. 1.Sprawdzenie przygotowania szkoły/placówki do egzaminu: przygotowanie techniczne szkoły, w tym m.in. łączności telefonicznej (faksu) oraz kserografu, przygotowanie sal do egzaminu:  stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej zdającym samodzielną pracę,  zegar umieszczony w miejscu widocznym dla wszystkich zdających,  tablica (plansza) umieszczona w widocznym miejscu,  zapasowe przybory piśmienne (czarne długopisy, pisaki),  przygotowane miejsca dla członków zespołu nadzorującego. 2.Odbiór arkuszy egzaminacyjnych. sprawdzenie, w obecności członka SZN, nienaruszalności przesyłki i zgodności opisu przesyłki z liczbą zdających. etap pisemny

33 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. 1.Sprawdzenie uprawnień osób z zewnątrz szkoły do pełnienia ich funkcji. 2.Odprawa Zespołu Nadzorującego. przekazanie PZN:  druku protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w danej sali,  listy zdających w danej sali,  naklejek z kodami szkoły i naklejek z kodami zdających. 3.Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do sal. (w obecności PZN oraz przedstawicieli zdających) sprawdzenie zabezpieczenia arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, sprawdzenie liczby arkuszy i kart odpowiedzi, przekazanie arkuszy PZN. etap pisemny

34 1.Nadzór nad egzaminem. w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu podjęcie decyzji o zawieszeniu egzaminu i powiadomienie o tym fakcie, dyrektora OKE oraz w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.), w przypadku zgłoszenia przez PZN braków w arkuszu zdających, podjęcie decyzji o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych lub zlecenie powielenia członkowi ZN odpowiednich stron arkusza, a gdy to jest niemożliwe – powiadomienie dyrektora OKE, przedłużenie czasu trwania etapu pisemnego egzaminu w sali, jeśli część uczniów musiała oczekiwać na powielenie stron arkusza, ewentualne podjęcie decyzji o przerwaniu etapu pisemnego egzaminu dla danego zdającego na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego w przypadkach niesamodzielnej pracy bądź zakłócania przebiegu egzaminu. Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 etap pisemny

35 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. - przed egzaminem 1.Dopilnowanie, aby na sali byli tylko zdający znajdujący się na liście: sprawdzenie przed wejściem na salę tożsamości każdego zdającego (według listy zdających) na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości, odnotowanie na liście zdających jego obecności, przekazanie zdającemu naklejki z kodem numeru PESEL i kodem zawodu, wskazanie zdającemu miejsca w sali. etap pisemny Do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać

36 2.Rozdanie zdającym kart odpowiedzi. 3.Polecenie zdającym wpisania do karty odpowiedzi (przepisania z naklejki): symbolu cyfrowego zawodu, daty urodzenia, numeru PESEL, naklejenie kodów z numerem PESEL i symbolem cyfrowym zawodu. NIE NALEŻY KODOWAĆ KART ODPOWIEDZI DLA OSÓB NIEOBECNYCH Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r.- przed egzaminem etap pisemny

37 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. - przed egzaminem 1.Rozdanie zdającym arkuszy egzaminacyjnych. 2.Polecenie zdającym przeczytania „informacji dla zdającego”, która znajduje się na pierwszej stronie arkusza. 3.Polecenie zdającym otworzenia arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenia jego kompletności. 4.Polecenie zdającym wpisania na karcie odpowiedzi kodu otrzymanej wersji arkusza. 5.Ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu i zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia egzaminu. etap pisemny

38 Fragment karty odpowiedzi z uzupełnionym symbolem cyfrowym zawodu, zaznaczoną wersja arkusza, wpisanym numerem PESEL, datą urodzenia i naklejonym kodem paskowym. etap pisemny

39 Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. – w trakcie egzaminu 1.Zadbanie, aby w sali, w której odbywa się egzamin: obecni byli wszyscy powołani do tej sali członkowie zespołu nadzorującego, członkowie zespołu nadzorującego zachowywali ciszę, nie zaglądali do prac zdających, w żaden sposób nie zakłócali pracy zdającym, zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym, zdający nie używali kalkulatorów, telefonów komórkowych (lub innych środków łączności. 2.Przyjmowanie od zdających zgłoszeń wcześniejszego zakończenia pracy i zezwalanie na wyjście z sali (zdający, który ukończył egzamin przed upływem czasu pozostawia na swoim miejscu kartę odpowiedzi odwróconą stroną zapisaną do dołu oraz arkusz egzaminacyjny). etap pisemny

40 3.Powiadamianie PSZN o przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu. PSZN decyduje o unieważnieniu pracy zdającego. 4.Poinformowanie zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 15 minut przed upływem czasu egzaminu. 5.Ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym: pozostawienia na stoliku kart odpowiedzi, arkuszy egzaminacyjnych, opuszczenie sali egzaminacyjnej:  do czasu zakończenia pracy zespołu nadzorującego na sali powinni pozostać przedstawiciele zdających,  po opuszczeniu sali przez zespół nadzorujący, zdający mogą zabrać swoje arkusze egzaminacyjne. etap pisemny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. – w trakcie egzaminu

41 1.Zebranie kart odpowiedzi z naklejonymi kodami kreskowymi zawierającymi numer PESEL i symbol zawodu (arkusze egzaminacyjne zdających pozostają na stolikach). 2.Przyklejenie naklejek z kodami kreskowymi szkoły w odpowiednich miejscach na kartach odpowiedzi. 3.Posegregowanie wypełnionych kart odpowiedzi według zawodów a następnie w obrębie zawodu według wersji arkusza. 4.Przeliczenie kart odpowiedzi i zapakowanie ich do przygotowanych pustych kopert A4. 5.Wypełnienie i czytelne podpisanie protokołu przebiegu egzaminu. 6.Przekazanie dokumentacji PSZN. 7.Uczestniczenie w przygotowaniu zbiorczego protokołu przebiegu etapu pisemnego w szkole/placówce. etap pisemny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego w dniu egzaminu - 20 czerwca 2006 r. – po egzaminie

42 Zadania Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego w dniu egzaminu - 21 czerwca 2005 – po egzaminie 1.Odbiór kopert zawierających karty odpowiedzi i protokołów z sal egzaminacyjnych od PZN. 2.Przygotowanie dokumentacji do przekazania do OKE: sporządzenie protokołu zbiorczego etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce – w serwisie dla dyrektora szkoły, sporządzenie kopii decyzji o przerwaniu egzaminu, zapakowanie w/w dokumentów do papierowej koperty. etap pisemny 3.Przekazanie do OKE dokumentacji w zaklejonej bezpiecznej kopercie.

43 ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów ZSZ

44 Etap praktyczny egzaminu zawodowego odbywa się w szkołach/placówkach lub u pracodawcy posiadających upoważnienie dyrektora OKE do zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów. Kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego jest dyrektor upoważnionej szkoły / placówki

45

46

47 dyrektor szkoły kierownik OE od 16.03 - do 27.03 weryfikacja danych druk oświadczeń od 15.04 podgląd przydziału zdających do OE do 7.06 opracowanie wewnętrznego harmonogramu 10.06 – 13.06 korekta harmonogramu 14.06 przekazanie zdającym informacji o terminie etapu praktycznego do 9.06 weryfikacja - czy ukończyli szkołę ETAP PISEMNY 20.06 ETAP PISEMNY od 1.09 przekazanie wyników zdającym do 6.04 przekazanie zdającym informacji o egzaminie ETAP PRAKTYCZNY od 23.06 ETAP PRAKTYCZNY maj / czerwiec 05 konferencje dla KOE i PZE KALENDARIUM

48 ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE dla absolwentów T i SPol

49 § 120f. 3. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla zdających, o których mowa w §120c ust. 2, polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i – w zależności od zawodu, którego dotyczy egzamin - obejmuje: 1) opracowanie projektu realizacji określonych prac, albo 2) opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zwanych dalej „pracą egzaminacyjną”.

50 Decyzja MEiN 27.01.2006 r. „… podjęta została decyzja, aby w bieżącym roku szkolnym zadanie egzaminacyjne w etapie praktycznym dla techników obejmowało rozwiązanie przedstawionego w arkuszu egzaminacyjnym problemu jako przemyślanego planu wykonania zadań zawodowych w formie projektu, a nie na stanowisku egzaminacyjnym. Pozwoli to na uzupełnienie w szkołach wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i przygotowanie szkół do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.”

51

52

53 Propozycje terminów etapu praktycznego – zawody kształcone w technikach i szk.pol. dzień 2  technik ekonomista  technik elektronik  technik hotelarstwa  technik leśnik  technik usług kosmetycznych dzień 1  wszystkie zawody oprócz wymienionych poniżej dzień 3  opiekunka środowiskowa  technik agrobiznesu  technik analityk  technik elektryk  technik handlowiec  technik ochrony środowiska  technik organizacji usług gastronomicznych  technik rolnik  technik technologii odzieży  technik technologii żywności  technik telekomunikacji  technik urządzeń sanitarnych  technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych  technik weterynarii

54 dyrektor szkoły kierownik OE od 16.03 do 27.03 weryfikacja danych druk oświadczeń 20.04 - 10.05 powołanie ZNEP przez dyr. OKE ETAP PISEMNY 20.06 ETAP PISEMNY od 1.09 przekazanie wyników zdającym do 30.03 przekazanie zdającym informacji o egzaminie ETAP PRAKTYCZNY do 23.06 ETAP PRAKTYCZNY 10 – 14. 04 przekazanie do OKE proponowanych składów ZNEP serwis OBIEG – kod OE 15 – 19. 05 konferencje dla kierowników OE przewodniczących ZNEP KALENDARIUM

55 Zapraszamy na naszą stronę www.oke.krakow.pl

56

57 „Jeśli wierzysz, że potrafisz - masz rację. Jeśli wierzysz, że nie potrafisz – też masz rację.” Henry Ford

58 Szanowni Państwo Wyjaśnianie wszelkich wątpliwości nie zakłóca naszej pracy – jest naszą powinnością Jesteście razem z nami w tym samym systemie edukacji Jesteście dla nas bardzo ważnymi partnerami Jesteście częścią naszej organizacji, a nie osobami z zewnątrz Bez Was i Waszego zaangażowania nasze działanie nie byłoby możliwe Zasługujecie na tyle uprzejmości i uwagi z naszej strony, ile tylko możemy poświęcić

59 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy na konferencję w maju 2006r.

60

61 Rysunek z informacją dla zdającego

62 Termin egzaminu w danym zawodzie Lista zespołów egzaminacyjnych Lista zdających Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu

63

64 4. W skład zespołu nadzorującego etap praktyczny wchodzi: egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – jako przewodniczący;egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – jako przewodniczący; co najmniej dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych – jako członkowie.co najmniej dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych – jako członkowie. 5. Członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny może być także instruktor praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 6. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, na każdych kolejnych 10 zdających. 7. W skład zespołów, nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy uczyli zdających. § 120c

65 Deklaracje przystąpienia do egzaminu uczeń absolwent deklaracja do 20 grudnia Hermes 5 do 10 stycznia deklaracja ze świadectwem do 20 grudnia absolwent szkoły zlikwidowanej

66 Rysunek z informacją dla zdającego


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE marzec 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google