Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Szkolenie dla maturzystów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Szkolenie dla maturzystów."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Szkolenie dla maturzystów

2 Egzamin maturalny w 2016 roku.2 “

3 3 WAŻNE TERMINY 4 marca 2016r. – harmonogram matury w ZS (mogą być zmiany po klasyfikacji); 4 - 18 maja 2016r. – sesja maturalna; 1-17 czerwca 2016r. – termin dodatkowy (załącznik 6); do12 lipca 2016r. – zgłoszenie do egzaminu poprawkowego (załącznik 7a_N); 23-26 sierpnia 2016r. – sesja poprawkowa.

4 Egzamin maturalny w 2016 roku.4 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach (pkt 1.6.). 2. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie, to: a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:  uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną  cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

5 Egzamin maturalny w 2016 roku.5 TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW HARMONOGRAM OD 4 MARCA 2016 NA TABLICY OGŁOSZEŃ I NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (sprawdzić godzinę!!!!)

6 Egzamin maturalny w 2016 roku.6 TERMIN DODATKOWY W przypadkach szczególnych, losowych i zdrowotnych; Zgodę wyraża dyrektor OKE na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6);

7 Egzamin maturalny w 2016 roku.7 EGZAMIN POPRAWKOWY Gdy abiturient przystąpił do wszystkich obowiązkowych egzaminów; Żaden egzamin nie został mu unieważniony; Nie zdał z 1 przedmiotu obowiązkowego; Załącznik 7a (do 12 lipca 2016);

8 Egzamin maturalny w 2016 roku.8 PRZED EGZAMINEM ABITURIENT POWINIEN SIĘ ZGŁOSIĆ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ; MUSI POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY; DŁUGOPIS Z CZARNYM WKŁADEM; KALKULATOR PROSTY (egz.z matematyki); NIE MOŻNA MIEĆ PRZY SOBIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO, ANI INNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH!!!! MOŻNA MIEĆ MAŁĄ BUTELKĘ WODY

9 Egzamin maturalny w 2016 roku.9 W TRAKCIE EGZAMINU ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU; WEJŚCIE DO SALI WG LISTY ZA OKAZANIEM DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI; LOSOWANIE NUMERU STOLIKA (JEST TO ODNOTOWYWANE W WYKAZIE ZDAJĄCYCH); POBRANIE KODÓW KRESKOWYCH; ZŁOŻENIE PODPISÓW NA LIŚCIE OBECNOŚCI; ZAJĘCIE MIEJSCA; SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI ARKUSZA I ZAPOZNANIE Z INSTRUKCJĄ; KODOWANIE ARKUSZA (KARTY ODPOWIEDZI RÓWNIEŻ); CZAS PRACY ZOSTAJE ZAPISANY NA TABLICY; OPUSZCZANIE SALI TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH (ZOSTAJE TO ODNOTOWANE W PROTOKOLE); JEŚLI KTOŚ PRZYJMUJE LEKI KONIECZNE LUB KORZYSTA ZE SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MUSI TO ZGŁOSIĆ PRZEWODNICZĄCEMU PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU; Z KOMISJĄ KOMUNIKUJEMY SIĘ PRZEZ PODNIESIENIE RĘKI (POTRZEBA WYJŚCIA Z SALI, CZY WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE PRACY) NA 10 MINUT PRZED KOŃCEM EGZAMINU INFORMACJA OD PZN. PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU CZN SPRAWDZAJĄ KOMPLETNOŚĆ MATERIAŁÓW I ZEZWALAJĄ NA OPUSZCZENIE SALI; 1 OSOBA ZE ZDAJĄCYCH PROSZONA O POZOSTANIE PRZY PAKOWANIU PRAC;

10 Egzamin maturalny w 2016 roku.10 EGZAMIN USTNY JĘZYK POLSKI 1.‎ Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ 2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć na stronie CKE.

11 Egzamin maturalny w 2016 roku.11 EGZAMIN USTNY JĘZYK OBCY a.Egzamin jest przeprowadzany bez określania poziomu b.Prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut c.Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami d.Zdający losuje zestaw trzech zadań: - zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; - w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; - w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. e.Egzaminujący przeprowadza egzamin korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera f.W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników

12 Egzamin maturalny w 2016 roku.12 ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH; PISEMNIE DO DYREKTORA OKE; DOKŁADNY OPIS SYTUACJI BĘDĄCEJ NARUSZENIEM PRZEPISÓW; ROZPATRZENIE – 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA;

13 Egzamin maturalny w 2016 roku.13 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU NIESAMODZIELNE ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ; WNIESIENIE DO SALI URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNEGO LUB NIEDOZWOLONYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH; ZAKŁÓCANIE PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU EGZAMINU; STWIERDZENIE – PODCZAS SPRAWDZANIA - NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA; ZAGINIĘCIE LUB ZNISZCZENIE PRAC; STWIERDZENIE NARUSZENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.

14 Egzamin maturalny w 2016 roku.14 UNIEWAŻNIENIE GDY EGZAMINATOR STWIERDZI NIESAMODZIELNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ INFORMACJA DYREKTORA OKE DO SZKOŁY DLA ABSOLWENTA; PRAWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WGLĄD DO PRACY W CIĄGU 2 DNI OD MOMENTU OTRZYMANIA INFORMACJI; OKE – 7 DNI NA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI NA PODSTAWIE KTÓREJ DYREKTOR OKE ZAMIERZA UNIEWAŻNIĆ PRACĘ I ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ; W CIĄGU 14 DNI ROZSTRZYGNIĘCIE DYREKTORA OKE (PISEMNA INFORMACJA WRAZ Z UZASADNIENIEM); 3 DNI NA ZGŁOSZENIE ZASTRZEŻEŃ WZGLĘDEM ROZSTRZYGNIĘCIA DYREKTORA OKE (ZA POŚREDNICTWEM DYREKTORA OKE) DO DYREKTORA CKE; DYREKTOR CKE MA 7 DNI NA ROZPATRZENIE. JEST ONO OSTATECZNE.

15 Egzamin maturalny w 2016 roku.15 Zadania maturalne Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎ informatorach o egzaminie maturalnyminformatorach z poszczególnych przedmiotów przykładowych zestawach zadań arkuszach tzw. matury próbnej. arkuszach z lat ubiegłych.zestawach zadań matury próbnej. ubiegłych

16 Egzamin maturalny w 2016 roku.16 WYNIKI EGZAMINÓW Egzaminy ustne – tego samego dnia (orientacyjny czas ogłoszenia zaznaczony w harmonogramie); Egzaminy pisemne: 5 lipca 2016 Egzaminy poprawkowe : 12 września 2016r.

17 Egzamin maturalny w 2016 roku.17 Świadectwo maturalne 1.‎ Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎ ‎2.‎ Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎ ‎3.‎ Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎

18 Egzamin maturalny w 2016 roku.18 OPŁATY ZA EGZAMIN Egzamin maturalny jest odpłatny dla: absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).

19 Egzamin maturalny w 2016 roku.19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2016 roku.1 Egzamin maturalny w 2016 roku Szkolenie dla maturzystów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google