Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. CO TO JEST WYCHOWANIE FIZYCZNE? 2. DLACZEGO WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST POTRZEBNE? 3. ZALETY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 4. WPŁYW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ZDROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. CO TO JEST WYCHOWANIE FIZYCZNE? 2. DLACZEGO WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST POTRZEBNE? 3. ZALETY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 4. WPŁYW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ZDROWIE."— Zapis prezentacji:

1 1. CO TO JEST WYCHOWANIE FIZYCZNE? 2. DLACZEGO WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST POTRZEBNE? 3. ZALETY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 4. WPŁYW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE. Walory zdrowotne wychowania fizycznego What is physical education, why do we need it, what advantages it has and how it influences our health.

2 1. Co to jest wychowanie fizyczne? Wychowanie fizyczne - to zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw oraz postaw prospołecznych a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała. Physcial education is intentional and deliberate action aimed at shaping pro- social attitudes and at promoting physical development and health, concern for physical fitness.

3 1. Co to jest wychowanie fizyczne? Wychowanie zdrowotne ma swój określony cel - kształtowanie człowieka, co nadaje temu procesowi właściwy charakter i kierunek rozwojowy. Stanowi przy tym integralną część procesu wychowania wszechstronnego, a więc takiego, które uwzględnia kształcącą rolę wszelkich dziedzin kultury. Health education has a specific purpose - shaping human, which gives this process the correct character and direction.This is the integral part of the comprehensive education.

4 2. Dlaczego wychowanie fizyczne jest potrzebne? Ruch jest potrzebny jak powietrze. Ćwicząc, dziecko przeżywa radość, rozładowuje napięcie i stres, uczy się radzić sobie z negatywnymi emocjami, odpoczywa od trudnych zadań matematycznych, językowych itp. Aplikując sobie taką ''dawkę'' zdrowia - hartuje organizm i adaptuje go do większego wysiłku fizycznego i umysłowego. The movement is as necessary as air. While exercising, the child experiences joy, relieves tension and stress, learns to deal with negative emotions, rests on difficult mathematical tasks, language, etc.

5 3. Zalety wychowania fizycznego możliwość integracji z klasą, doskonalenie techniki gier zespołowych, inspiracja do aktywności fizycznej, relaks między lekcjami, ciekawe lekcje – unihokej, siłownia, relaks podczas gimnastyki, odpoczynek między lekcjami od pracy umysłowej, od stresowanie, wyładowanie emocji, poprawa sprawności i kondycji fizycznej, poznawanie nowych i doskonalenie już znanych i lubianych dyscyplin sportowych, dbanie o figurę, pobudzanie myślenia, wiadomości o użytych mięśniach w czasie ruchu, możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu, trening sportowy daje siłę, spalanie kalorii, istnieje możliwość wybrania dowolnego zajęcia dodatkowego tzw. fakultet w dziedzinie sportowej. Advantages of physical education: relaxation between lessons, improvement of general fitness, burning calories, beeing fit, integration with group.

6 4. Wpływ wychowania fizycznego na zdrowie fizyczne i psychiczne Wychowanie fizyczne umacnia zdrowie człowieka i jego sprawność ruchową oraz kształci cechy psychiczne, czyli osobowość, postawy etyczne i społeczne a także rozwija intelekt. Wychowanie fizyczne posługuje się wieloma środkami, takimi jak: gimnastyka, gry i zabawy ruchowe, sport, turystyka i rekreacja, dzięki temu ma znaczący wpływ na rozwój ciała ludzkiego i jego psychikę. Physical education strengthens human health and mobility develops personality and intellect. Physical education has a significant impact on the development of the human body and psyche.

7 4.Wpływ wychowania fizycznego na zdrowie fizyczne i psychiczne Uprawianie sportu, bycie aktywnym fizycznie sprawia, że młody człowiek: - rozwija wolę - poprzez systematyczny trening, mobilizuje się do koncentracji w czasie współzawodnictwa, - rozwija sferę emocjonalną - przeżywa sukces sportowy lub porażkę, doświadcza uznania jako zwycięzca - kształtuje postawę etyczną - poprzez współdziałanie w wysiłku sportowym poszanowanie reguł gry, stosowanie zasady uczciwości, fair play. - rozwija intelekt - poznaje przepisy gier sportowych, obserwuje i uczy się od innych. Physical education – develops will, emotions, ethics and intellect.

8 4. Wpływ wychowania fizycznego na zdrowie fizyczne i psychiczne Wychowanie fizyczne spełnia cztery zasadnicze funkcje: - stymulacyjną - pobudzenie rozwoju przez racjonalne stosowanie bodźców ruchowych, - adaptacyjną - przystosowanie do trudnych warunków życia poprzez stopniowe zwiększanie stopnia adaptacji organizmu wobec czynników środowiskowych, - kompensacyjną - wyrównawcze przeciwdziałanie ujemnych wpływów środowiska, - korektywną - poprawę odchylenia od normy, np. przy złej postawie ciała. Physical education has four main functions: stimulatory, adaptive, compensative and corrective.

9 4.Wpływ wychowania fizycznego na zdrowie fizyczne i psychiczne Ogólne cele i zadania wychowania fizycznego są następujące: - harmonijny rozwój ciała ludzkiego, - doskonalenie psychomotoryki i piękna ruchu, - kształtowanie charakteru, moralności i woli oraz cech społecznych, - upowszechnienie wiedzy w zakresie zagadnień kultury fizycznej dotyczącej zdrowia, higieny, korzyści płynących dla zdrowia z praktycznie stosowanego ruchu we wszystkich okresach życia człowieka. The general objectives and tasks of physical education are as follows: - the harmonious development of the human body, improvement of psychometrics, shaping the character, morality and will

10 4. Wpływ wychowania fizycznego na zdrowie fizyczne i psychiczne Wychowanie zdrowotne polega przede wszystkim na: - przestrzeganiu higieny osobistej, - poszanowaniu dóbr materialnych kultury fizycznej i właściwym ich użytkowaniu, - przestrzeganiu porządku w otaczającym środowisku, - uprawianie różnych form kultury fizycznej, głównie przez wychowanie fizyczne, w którym podstawowym środkiem działania jest ćwiczenie fizyczne. Health education is all about: personal hygiene, respect for material goods of physical culture and their correct use, practicing various forms of physical culture, mainly through physical education, in which the primary means of action is to exercise.

11 4. Wpływ wychowania fizycznego na zdrowie fizyczne i psychiczne Zachowania sprzyjające zdrowiu: - racjonalne odżywianie się, - dbanie o czystość ciała i otoczenia, - zachowanie bezpieczeństwa, - życzliwe kontakty z ludźmi, - radzenie sobie ze stresem, - troska o naturalne środowisko. Behavior conducive to health: - Rational nutrition, - Taking care of the cleanliness of the body, - Benevolent contacts with people, - Coping with stress, - Concern for the natural environment.


Pobierz ppt "1. CO TO JEST WYCHOWANIE FIZYCZNE? 2. DLACZEGO WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST POTRZEBNE? 3. ZALETY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 4. WPŁYW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ZDROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google