Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek” Janusz Korczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek” Janusz Korczak."— Zapis prezentacji:

1 „Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek” Janusz Korczak

2 Plan prezentacji * Zmiany prawne. * Pojęcie gotowości szkolnej. * Wyznaczniki gotowości szkolnej w kontekście rozwoju dziecka: - rozwój fizyczny - rozwój poznawczy - rozwój emocjonalno - społeczny. * Decyzja o pójściu dziecka do szkoły.

3 29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35). Najważniejsze zmiany dotyczą: obowiązku szkolnego dziecka od 7. roku życia, prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia, obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego.

4 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5 Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

6 INFORMACJA O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA Nauczyciel przedszkola opracowuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do końca kwietnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Jeśli rodzice uznają, że uwagi zawarte we wspomnianej powyżej informacji mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju, przekazują ją dyrektorowi szkoły.

7 Pojęcie gotowości szkolnej Gotowość szkolna to taki poziom rozwoju: fizycznego, poznawczego, emocjonalno-społecznego, który czyni dziecko podatnym na uczenie się.

8 Gotowość szkolna to przede wszystkim gotowość dziecka do podjęcia nowych zadań, zdolność do przystosowania się do nowego środowiska. Gotowość szkolna jest wynikiem dojrzewania oraz działań środowiska

9 Wyznaczniki gotowości szkolnej

10 Rozwój fizyczny

11 Dziecko dojrzałe fizycznie: Ma odpowiednie do wieku: wzrost, wagę oraz sprawne narządy wewnętrzne, a także sprawdzony wzrok i słuch. Ma prawidłowo działające narządy mowy. Wykazuje się dobrym stanem zdrowia. Jest sprawne ruchowo.

12 Opanowało precyzyjne ruchy rąk i palców niezbędne przy pisaniu i manipulowaniu. Jest zdolne do większego wysiłku. Opanowało czynności samoobsługowe.

13 Rozwój poznawczy

14 Rozwój poznawczy – przejawy dojrzałości. Dziecko: Interesuje się otaczającym światem, odczuwa potrzebę uczenia się. Dziecko potrafi słuchać w skupieniu tego, co mówi lub czyta nauczyciel / rodzic. Słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść.

15 Potrafi coraz dłużej zajmować się jedną, nawet monotonną czynnością. Coraz częściej pojawia się pamięć dowolna (dziecko na żądanie zapamiętuje i potrafi odtworzyć wcześniej przyswojone treści). Dziecko uczestniczy w zajęciach i zabawach, których zorganizowanie, zaplanowanie i realizacja wymagają namysłu. Dziecko wypowiada się pełnymi zdaniami, potrafi opowiedzieć historyjkę, obrazek.

16 Dziecko ma odpowiedni do wieku zasób słów i wiadomości. Orientuje się w najbliższym otoczeniu. Potrafi ułożyć prostą historyjkę obrazkową. Potrafi opowiedzieć obrazek.

17 Potrafi formułować proste wnioski na podstawie obserwowanych faktów. Potrafi prawidłowo przeliczać elementy, po przeliczeniu wie, ile jest elementów, dodaje i odejmuje na konkretach. Potrafi porównać liczebność zbiorów i określić, czy jest tyle samo w każdym z nich.

18 Posiada prawidłowo rozwiniętą percepcję wzrokową i słuchową (odbieranie i przetwarzanie bodźców wzrokowych i słuchowych jest niezbędne do opanowania pisania i czytania). Porządkuje, grupuje przedmioty wg jednej i więcej cech.

19 Percepcja słuchowa –przejawy dojrzałości Dziecko: Rozpoznaje dźwięki z otoczenia. Odtwarza rytm. Wyodrębnia wyrazy w zdaniu. Dzieli wyrazy na sylaby. Składa wyrazy z usłyszanych sylab. Potrafi dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów

20 Percepcja wzrokowa – przejawy dojrzałości Dziecko: Dobiera figury o takim samym kształcie, kolorze i wielkości. Układa obrazki z części. Odwzorowuje szlaczki, wzory. Dobiera części obrazka do całości. Porównuje dwa obrazki i znajduje różnice między nimi.

21 Orientacja w schemacie własnego ciała Dziecko: Ma utrwalone pojęcie lewej i prawej strony własnego ciała. Orientuje się w kierunkach względem przedmiotów w otoczeniu (góra, dół, prawa i lewa strona, przyimki). Orientuje się na płaszczyźnie.

22 Rozwój emocjonalny i społeczny

23 Dziecko dojrzałe w sferze społeczno-emocjonalnej Łatwo nawiązuje kontakty społeczne z dorosłymi i rówieśnikami, nie szuka nadmiernie oparcia w starszych. Potrafi prawidłowo zachowywać się w grupie, podporządkowuje się poleceniom i wskazówkom nauczyciela.

24 Przestrzega reguł gier zespołowych, rzadko popada w konflikty. Zaczyna przewidywać emocjonalne skutki swoich działań. Przeżywa to, co dzieje się teraz, i to, co wydarzy się w przyszłości. Odczuwa więź emocjonalną z grupą rówieśniczą, przeżywa radości i smutki kolegów, potrafi współpracować z grupą.

25 Zależy mu na opinii innych, jest wrażliwe na ocenę, potrafi być krytyczne wobec siebie. Jest samodzielne, dba o swoje rzeczy, sprząta po zabawie, pomaga w drobnych sprawach domowych. Jest względnie odporne na stres, potrafi uporać się emocjonalnie z porażkami lub niepowodze niami.

26 Decyzja o gotowości szkolnej

27 PIERWSZOKLASISTA MUSI: Rano wstać, by przybyć punktualnie na lekcję. Przestrzegać szkolnego regulaminu funkcjonowania. Skupiać się na lekcjach. Z uwagą słuchać poleceń. Precyzyjnie wykonywać zadania. Przyswajać wiele nowych informacji.

28 Pamiętać o zadanych pracach domowych. Nauczyć się czegoś z dnia na dzień. Umieć mobilizować się po porażce. Być odpornym na stres. Podołać dużemu wysiłkowi fizycznemu. Szybko zaadaptować się w zespole rówieśniczym.

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek” Janusz Korczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google