Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2006 -2010. Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji 2006-2010 wynosiły: 59 962 312,00 2007 14 960 966,00 2008 14 344 488,00 2009 15 077 672,00 2010 15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2006 -2010. Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji 2006-2010 wynosiły: 59 962 312,00 2007 14 960 966,00 2008 14 344 488,00 2009 15 077 672,00 2010 15."— Zapis prezentacji:

1 2006 -2010

2 Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji 2006-2010 wynosiły: 59 962 312,00 2007 14 960 966,00 2008 14 344 488,00 2009 15 077 672,00 2010 15 579 186,00 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

3

4 Finansowanie zadań inwestycyjnych: GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

5 Struktura wydatków po uwzględnieniu wniosku przyjętego do realizacji zadania już zrealizowanego i realizowanego w przyszłości : Rozbudowa oczyszczalni Kanalizacja sanitarna do Zamrzenicy i Minikowa GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

6 Kwota ogółem: 668,07 PLN Kwota ogółem: 2 809,45 PLN

7 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 OCHRONA ŚRODOWISKA INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

8 OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA Oczyszczalnia zapewnia przyjęcie: 520 m3 / dobę ścieków bytowo-gospodarczych 40 m3 / dobę ścieków dowożonych W roku 2009 oczyszczalnia przyjęła 86 tys. m3 ścieków, w tym ścieki doprowadzane systemami kanalizacyjnymi 62 tys. m3, ścieki dowożone – 9 tys. m3. Na oczyszczalni wyprodukowano 23 Mg osadu. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bysławiu (2009-2010r.) KOSZT INWESTYCJI: 4 524 503,00 ZŁ

9 SIEĆ KANALIZACYJNA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Obecnie ścieki z terenu gminy są transportowane na oczyszczalnię w Bysławiu kanałami ściekowymi ciśnieniowymi z rur PCV. Wg stanu bieżącego sieć kanalizacyjna ma długość 50,7 km, przyłącza – 754 szt. o długości ponad 9 km. Stopień skanalizowania gminy – 54,0 %. Obecnie skanalizowane są wsie: Bysław, Lubiewo, Bysławek, Minikowo, Klonowo i Sucha

10 OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w Minikowie” (2008r.) Koszt inwestycji - 913 540,45 zł. Dotacja - 493 311,84 zł (ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie) Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej z rur PEHD i PCV dług. 5253m, przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV o dł. 723 m – 62 szt. oraz 2 przepompowni ścieków,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sucha” (termin zakończenia 28.12.2010r.) Koszt inwestycji - 2 204937,53 zł Dotacja - 895 082 zł (PROW Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) W wyniku tej inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna o długości 7817,5m, przyłącza kanalizacyjne o dług. 567m – 66 szt. i 2 przepompownie ścieków. INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA cd. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klonowo” (2008) – długość 6 601,5 m; 2 przepompownie; 57 szt. przyłączy o łącznej długości 482 m. Wartość zadania 1 458 025 zł. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 040 000 zł.

11 W zabudowie rozproszonej funkcjonuje 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2007 – 2009 Gmina dofinansowała z GFOŚiGW 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków, po 2500 zł każda – łączna wartość dofinansowania 85 tys. zł 22 PRZYDOMOWE OCZYSZCZLNIE ŚCIEKÓW OCHRONA ŚRODOWISKA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Obecnie opracowana jest dokumentacja na wykonanie kolejnych 40 przydomowych oczyszczalni ścieków.

12 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA WODNA - HYDROFORNIE 1962 1970 1993 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Hydrofornie: Bysław – jednostopniowy układ pompowania wody Lubiewo – dwustopniowy układ pompowania wody Sucha – jednostopniowy układ pompowania wody Łączna wydajność – 102,31 m 3 /h Pobór wód podziemnych odbywa się zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na eksploatację urządzeń służących do poboru wód ważnymi do 2019 r.

13 SIEĆ WODOCIĄGOWA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010,, Poprawa infrastruktury technicznej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Sucha” (termin zakończenia 20.11.2010r.) Koszt inwestycji - 329 209,91 zł. Dotacja - 180 000 zł (budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Fundusz Wsparcia). Przedsięwzięcie polega na przebudowie stacji wodociągowej obejmującej głównie: -budowę zbiornika wyrównawczego wody czystej o poj. 100m 3, - wykonanie sieci międzyobiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, - wymianę pompy głębinowej o wydajności 20-35m 3 /h, - montaż zestawu hydroforowego o wydajności 35-47m 3 /h. INWESTYCJE: „Budowa sieci wodociągowej w m. Brukniewo i wyb. Lubiewo” (2008) długość sieci 12 915 m ilość przyłączy 40 o łącznej długości 1 584 m Wartość zadania 730 801 zł Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu 527 800 zł

14 OCHRONA ŚRODOWISKA ROZWÓJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 1990 - 2009 Gmina Lubiewo obecnie jest zwodociągowana w 81 %. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

15 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA cd. OCHRONA ŚRODOWISKA Na doprowadzenie wody oczekują mieszkańcy miejscowości: Zamrzenica Minikowo wybudowania Część wsi Cierplewo Na wybudowaniach części Suchej W Zamrzenicy mieszkańcy korzystają z wodociągu lokalnego – hydrofornia wybudowana w latach 70-tych, która jest eksploatowana przez Nadleśnictwo. Przesył wody odbywa się siecią z rur azbestowych o średnicach mniejszych niż potrzeby pożarowe. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

16 INFRASTRUKTURA DROGOWA

17 ,,Przebudowa ulic Sportowej i Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubiewo” (2007r.) (2007r.) Koszt inwestycji - 887 312,25 zł. Dotacja - 532 387,35 zł (ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie). W ramach tej inwestycji wybudowano ulice o dł. 776,67m i kanalizację deszczową o dł. 403m. Remont nawierzchni części ulicy Hallera i wjazdu do Ośrodka Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie (2008r.) Zadanie zostało sfinansowane w całości z budżetu Gminy. Wyremontowana nawierzchnia części ulicy Hallera obejmuje 1550m 2. Budowa chodnika wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową w Płazowie i Szumiącej (2008r.) Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Udział Gminy Lubiewo wynosił 43 223 zł. W ramach tego zadania zostały wybudowane chodniki wraz z odwodnieniem w Płazowie o dł. 256m i Szumiącej o dł. 151m. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 INFRASTRUKTURA DROGOWA

18 Budowa chodników w m. Lubiewo, Bysław, Sucha, Bysławek, Minikowo, Klonowo, Trutnowo (lata 2007-2010) oraz zatoczek autobusowych w Lubiewie i Wełpinie ( 2008r.) Zadanie współfinansowane przez Powiat Tucholski. Udział Gminy w zadaniu polegał na przekazywaniu dotacji w kwocie 20 000 zł/rok przez okres 4 lat. Z budżetu Gminy Lubiewo zbudowano chodniki o łącznej pow. 2464 m 2. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia Bysławiu (2009r.) oraz przy szkole w Klonowie.(2010 rok) Zadanie współfinansowane Przez Powiat Tucholski. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

19 ,,Przebudowa ulic Nowowiejskiej, Pejasa oraz części ulicy Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bysław” (2009r.) Koszt inwestycji - 999 970,83 zł. Dotacja 499 985,41 zł (RPO Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa). Dzięki tej inwestycji zostały wybudowane ulice o dł. 717m i kanalizacja deszczowa o dł. 861m.,,Przebudowa drogi gminnej na odcinku Trutnowo-Lubiewice” (2009r.) Koszt inwestycji - 360 440,48 zł. Dotacja - 180 184,20 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz dofinansowanie z Powiatu Tucholskiego 90 000,00zł). Rezultatem tego zadania było utwardzenie masą bitumiczną drogi o dł. 1,095 km. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 INFRASTRUKTURA DROGOWA

20 ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1035 Iwiec-Wełpin” (2009r.) Inwestycja realizowana była przez Powiat Tucholski w partnerstwie z Gminą Cekcyn i Gminą Lubiewo. Udział Gminy Lubiewo to dotacja w wysokości 283 628,02 zł. Zadanie polegało na rozbudowie drogi Iwiec-Wełpin na odcinku 3,3 km, z czego Gmina Lubiewo dofinansowała odcinek drogi o dł. 1223 m.,,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Teolog” (2010r.) Koszt inwestycji - 361 588,62 zł. Dotacja - 170 000 zł (budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Fundusz Wsparcia). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej długości 1380 m. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 INFRASTRUKTURA DROGOWA

21 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE

22 ,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bysławiu” (2007r.)Koszt inwestycji - 2 734 574,78 zł. Dotacja - 963 121,63 zł (ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna) Dzięki tej inwestycji powstała sala gimnastyczna o wymiarach 18x36m z zapleczem kuchennym i wyposażeniem kuchni. OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE ,,Budowa placu zabaw w Klonowie” Inwestycja o wartości 17 486 zł została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych, tj. drążka do akrobacji, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej, płotka do przeskoków, przeplotni prostej i zestawu zabawowego. 2007 ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Bysławiu” Koszt inwestycji - 349 182,06 zł. Dotacja - 143 000zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu). Rezultatem tego przedsięwzięcia jest boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

23 ,,Budowa 2 kortów do tenisa ziemnego w Lubiewie” Wartość zadania to kwota 160 566,72 zł. Przedsięwzięcie było dotowane w wysokości 99 950,40 zł z SPO Działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W ramach tej inwestycji powstały dwa ziemne korty tenisowe składające się z pól do gry pojedynczej i podwójnej wraz z ogrodzeniem” OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE  Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w m. Bysławek i Sucha” (2010r.) Koszt inwestycji - 473 719,05 zł. Dotacja - 278 388 zł (PROW Działanie Odnowa i Rozwój Wsi). Przedsięwzięcie to polegało m. in. Na budowie instalacji wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznej, ociepleniu dachu i ścian w świetlicach wiejskich. 2008 2010 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

24 ,,Budowa placu zabaw w m. Wełpin” Koszt inwestycji - 16 567,60 zł. Dotacja - 12 000 zł (budżet Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Dzięki tej inwestycji powstał nowy plac zabaw składający się z 2 zestawów zabawowych, huśtawki podwójnej, sprężynowca i ławki. Zbudowano także ogrodzenie. OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE 2010  Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bysławiu i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lubiewie. Dzięki tym inwestycjom nasze ośrodki zdrowia dostosowaliśmy do standardów unii Europejskiej, a w Bysławiu powstał gabinet rehabilitacyjny. Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu gminy - koszt – 293 840,53 zł Sołtysi wsi Bysław, Wełpin, Minikowo, Płazowo, Bysławek – zorganizowali dowóz piasku i pomoc przy niewykwalifikowanych pracach murarskich. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

25  Partycypowanie w kosztach inicjatyw podejmowanych przez jednostki OSP z terenu gminy – w łącznej kwocie ok. 500 tys. zł, tj.:  remonty strażnic i samochodów bojowych,  Jednostki wzbogaciły się o następujące samochody  - Ford transit – Bysław  - Ford transit – Bysławek  - Magirus - Klonowo  systematyczne doposażenie jednostek OSP  budowa miejsca do lądowania helikopterów medycznych przystosowane do nocnego lądowania OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Sponsorzy i biorący udział w projekcie: Andrzej Kobiak, Janusz Kiedrowski, Wojciech Słupiński – koordynator projektu, strażacy ochotnicy OSP Bysław; Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi; Kierownik Pogotowia Lotniczego Ryszard Kohls; Gerard Januszewski; Szwemin Jerzy; Ryszard Pik; Rafał Krzyżelewski; Michał Urban; Kazimierz Glazik; Kazimierz Rogowski; Firma Krzysztofa Ragus.

26 Instalacja centralnego ogrzewania i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Suchej. Inwestycja objęła instalację gazowego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i remont pomieszczeń. Koszt inwestycji ok. 50 000,00 zł ze środków budżetu gminy. 2010 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE

27 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Budowa społeczeństwa informacyjnego

28 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Dostęp do Internetu – oprócz operatorów ogólnokrajowych, dostęp do Internetu zapewniają operatorzy lokalni. Największy z nich to Firm G.ART Technology Artur Grabiec. Świadczy usługi na terenie następujących miejscowości (lokalizacja masztów): Lubiewo Bysław Bysławek Minikowo Sucha Trutnowo (obejmuje zasięgiem Lubiewice i Zalesie Królewskie Działania gmin powiatu Tucholskiego i Starostwa Powiatowego w zakresie budowy sieci światłowodowej BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

29 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Szkolenia dla mieszkańców - nabywanie umiejętności z zakresu posługiwania się Internetem i zasad podstawowej obsługi komputera. Projekty realizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” przy współdziałaniu Gminy Lubiewo. Szkolenia w ramach projektów GOPS. Łącznie ze szkoleń skorzystało ok. 100 osób BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

30 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 EDUKACJA

31 Zespół Szkół w Bysławiu – ilość uczniów 363 Zespół Szkół w Lubiewie - ilość uczniów 329 Filia w Suchej – ilość uczniów 26 Mała Szkoła w Klonowie – ilość uczniów 30 Liceum Uzupełniające - ilość słuchaczy 18 Technikum Rolnicze dla dorosłych (czteroletnie) – ilość słuchaczy 12 Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo - Bysław – ilość dzieci 92 - Lubiewo – ilość dzieci 17 EDUKACJA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Baza edukacyjno-oświatowa:

32 Uruchomienie kolejnego oddziału przedszkolnego zapewniającego udział w edukacji przedszkolnej wszystkich chętnych dzieci – wprowadzenie dwuzmianowości Przedszkola w Bysławiu w roku 2010/11 EDUKACJA – PONAD NORMĘ Zapewnienie dowozu wszystkich uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych - włącznie z tymi, którzy nie podlegają ustawowemu dowozowi przez Gminę GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Znaczący udział Gminy w programie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zakupu wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych Realizowanie bieżących remontów i napraw bazy oświatowej ze środków budżetu Gminy, z uwagi nie wystarczającą subwencję oświatową

33 Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych: GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 EDUKACJA – PONAD NORMĘ ZACZNIJMY OD PRZEDSZKOLA – 2008, dotacja w wysokości 49 669 zł, 100 % finansowania z PO KL, ilość beneficjentów ostatecznych – 24 dzieci i 12 rodziców. ANGIELSKI KLUCZEM DO SUKCESU – 2009/10, dotacja w wysokości 48 342 zł, 100 % finansowania z PO KL, ilość beneficjentów ostatecznych – 100. BOROWIACY W TEATRZE ŻYCIA – 2009/10, dotacja w wysokości 66 765 zł, 85 % finansowania z PO KL, projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tucholskim BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY – 2010/11, dotacja w wysokości 100 684 zł, 85 % finansowania z PO KL, projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tucholskim KADRY OŚWIATY PODWYŻSZAJĄ KWALIFIKACJE – 2008/9, dotacja w wysokości 6 930 zł, 100 % finansowania z PO KL, ilość beneficjentów ostatecznych – 10 nauczycieli

34 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

35 Odnowienie infrastruktury społeczno- kulturalnej na terenie Gminy Lubiewo” Szacunkowy koszt inwestycji – 452 191,09 zł. Kwota dotacji - 271 770 zł (PROW Działanie Odnowa i Rozwój wsi) Projekt zakłada budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Minikowie i Płazowie i Wełpinie, budowę wewnętrznej instalacji wod-kan i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki w dla świetlicy wiejskiej w m. Wełpin, remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Trutnowo i Wełpin wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy oraz podłączenie Internetu, urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Teolog, Cierplewo, Lubiewo, Trutnowo i Lubiewice. PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

36 Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka rybka”. Gminy: Lubiewo, Gostycyn, Cekcyn Świekatowo i Śliwice utworzyły w ubiegłym roku Lokalną Grupę Rybacką w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Miło nam poinformować mieszkańców, że jesteśmy jedyną grupą rybacką w województwie kujawsko-pomorskim, która otrzymała dofinansowanie. W latach 2011 – 2013 do gmin-założycieli wpłynie ponad 12 mln. zł na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem jezior, promocją rybactwa czy rozwojem działalności gospodarczej w tym sektorze. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

37 „Przedszkole w naszej wsi” – projekt będzie polegał na uruchomieniu czterech punktów przedszkolnych w m. Bysławek, Trutnowo, Sucha i Klonowo w okresie od 01.09.2011r. do 30.06.2013r Pozyskana dotacja – 369 733 zł, 85% dofinansowania z PO KL GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

38 ZAKUP 11 SZT. TABLIC INTERAKTYWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY – pozyskana dotacja 107 250,00zł – 75% dofinansowania z PO KL ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SAL DYDAKTYCZNYCH W ZESPOŁACH SZKÓŁ W LUBIEWIE I BYSŁAWIU – wnioskowana dotacja 65 000,00 zł, 65% dofinansowania z RPO WK-P REALIZACJA PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA – budowa placu zabaw przy ZS w Bysławiu, zakup wyposażenia do miejsc zabaw w ZS w Lubiewie. Wnioskowana dotacja 69 750 zł – 50% dofinansowania z programu MEN. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – cd.

39 PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Lubiewie Zakres robót m.in. : Dobudowa nowej części budynku od strony G B P Budowa zaplecza kuchennego Wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Ocieplenie budynku, olewacja Zagospodarowanie terenu – wykonanie chodników Koszt: ok. 782 tys. zł Dofinans. z PROW - 477 tys. zł Wykonanie do 2012 Koszt: ok. 200 tys. zł Dofinans. z PROW - 120 tys. zł Wykonanie do 2012 Remont Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu Zakres robót m.in. : Docieplenie dachu Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Wymiana instalacji c.o. i wod.-kan. Remont pom. Świetlicy wiejskiej, holu, łazienek Podjazd do niepełnosprawnych

40 „ Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. Lokalna Strategia Rozwoju, nazwana „Borowiacka grapa” jest planem działania Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. W przeprowadzonym przez Samorząd Województwa konkursie „Borowiacka grapa” została w 2009 r. oceniona pozytywnie, więc na teren jej działania w latach 2009-2014 wpłynie prawie 9 mln.zł Dla mieszkańców obszaru objętego LSR tj. gmin Lubiewo, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Osie, Śliwice, Świekatowo i Tuchola oznacza to, że będą mogli starać się o sfinansowanie swoich inicjatyw i inwestycji ze środków LSR „Borowiacka grapa”. Od 2009 do 2014 roku Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszać konkursy i wybierać projekty do sfinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Środki na te projekty pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

41 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 DZIEDZICTWO KULTUROWE

42 Wsparcie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu w opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu udało się odbudować mur ogradzający cmentarz przykościelny, wyremontowano dach na budynku kościoła oraz zainstalowano centralne ogrzewanie. DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

43 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

44 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Współpraca z gminami Wilkowice i Dębica – od czterech latach wspólnie z Zespołami Szkół prowadzimy wymianę dzieci i młodzieży. Jest to niespotykana możliwość poznania Polski przez młode pokolenie przy maksymalnie obniżonych kosztach. 8 listopada 2010r. – nastąpi sformalizowanie i rozszerzenie wieloletniej współpracy pomiędzy młodzieżowymi drużynami pożarniczymi Gminy Lubiewo i Gminy L ü btheen w Niemczech.

45 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz zespołów: „Klonowiaki” i „Bysławskie Frantówki”. Grupy teatralne prowadzone przez p. Beatę Ziółkowską GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

46 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Współorganizacja wielu imprez dla mieszkańców i turystów m.in.: Międzynarodowy Plener Malarsko- Rzeźbiarski, Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, Ogólnopolski Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami, festyny czy przeglądy). GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

47  Nagroda Złota @ 2007 „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji” w kategorii gmin wiejskich przyznana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – 11.06.2007r.  Uzyskanie w 2007r. III lokaty w województwie kujawsko-pomorskim w Rankingu Liderów pozyskiwania unijnych dotacji opublikowanym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”  Wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za szczególnie aktywne działanie inwestycyjne na rzecz ochrony środowiska i współpracę w tym zakresie – 15.12.2008r.  Podziękowanie w uznaniu za wspieranie i inicjowanie aktywności obywatelskiej przyznane przez Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej prof. Jerzego Regulskiego – 2009r.  Nagroda specjalna w konkursie Oskary Sportowe Gminess w edycji 2008 – 09.03.2009r.  Uzyskanie wyróżnienia „Super Wójt” od Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,  Wyróżnienie w Konkursie EKO-GMINA 2010 – jako jedna z trzech gmin wiejskich województwa Kujawsko-Pomorskiego NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE PRZEZ GMINĘ GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

48 GMINA LUBIEWO - PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Jesteśmy laureatem konkursu Gmina Fair Play 2010, który skierowany był do wszystkich gmin dbających o interesy społeczności lokalnych poprzez stwarzanie na swym terenie możliwie najlepszych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Kapituła konkursu Gmina Fair Play przyznaje tytuły i certyfikaty tylko tym samorządom, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podsumowaniem działalności gospodarczo-społecznej jest przyznanie tytułu i certyfikatu FAIR PLAY 2010 DLA GMINY LUBIEWO GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010

49 GMINA LUBIEWO - PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 -2010 Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie 89-526 Lubiewo ul. Hallera 9 Tel. / Fax 52 33 493 10 ug@lubiewo.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "2006 -2010. Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji 2006-2010 wynosiły: 59 962 312,00 2007 14 960 966,00 2008 14 344 488,00 2009 15 077 672,00 2010 15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google