Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram naboru wniosków w 2016 roku finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 05.04.2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram naboru wniosków w 2016 roku finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 05.04.2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram naboru wniosków w 2016 roku finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, r.

2 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 2

3 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Typy projektów: 1.Działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej; 2.Wsparcie w formie instrumentów finansowych (preferencyjne pożyczki do 70 tys. na osobę); 3.Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 3

4 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Typy projektów: 4.Wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu obejmujące: → usługi doradczo-szkoleniowe → usługi asystentury → wsparcie pomostowe nie większe niż równowartość minimalnego wynagrodzenia 4

5 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Kto może składać wnioski ? 1.Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych; 2.Podmiot wdrażający instrument finansowy (w przypadku pożyczek); 5

6 Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie → Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia; ! Ogłoszony konkurs Termin naboru wniosków: r. → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalny poziom dofinansowania UE: 85% 6

7 Poddziałanie Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Typy projektów: 1.Finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher) 2.Działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy 7

8 Poddziałanie Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze → Planowany termin ogłoszenia konkursu to I kwartał 2016 r. (przesunięty) → Minimalna wartość projektu to zł → Poziom dofinansowania: 95 % 8

9 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 Typy projektów: 1.Wspieranie działalności podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat trzech poprzez: a.tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; b.sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani; 9

10 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 Typy projektów: c)pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę; d)dostosowanie miejsc opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 10

11 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 Kto może składać wnioski? Każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 11

12 Poddziałanie 8.4.2/8.4.3 Rozwój usług opieki na dziećmi do lat 3 → Grupę docelową stanowią: dzieci do lat 3 oraz ich opiekunowie, żłobki, kluby dziecięce, nianie; → Planowany termin ogłoszenia konkursu to II kwartał 2016 r. (w ramach ZIT) oraz III kwartał 2016 r.; → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalny poziom dofinansowania UE: 85% 12

13 Poddziałanie Wsparcie dostępu do usług rozwojowych → Planowany termin ogłoszenia konkursu to III kwartał 2016 r. W ramach konkursu wybrany zostanie Podmiot Systemu Finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw. 13

14 Poddziałanie Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców → Planowany termin ogłoszenia konkursu to IV kwartał 2016 r. → Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy → Alokacja na konkurs: euro 14

15 Poddziałanie Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne → Planowany termin ogłoszenia konkursu to III kwartał 2016 r. → Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i programy polityki zdrowotnej → Alokacja na konkurs: euro 15

16 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 16

17 Poddziałanie 9.1.1/9.2.1 Aktywne włączenie społeczne → Planowany termin ogłoszenia konkursu to III kwartał 2016 r. (9.1.1 w ramach ZIT) oraz III kwartał 2016 r. (9.2.1 konkurs dedykowany polityce terytorialnej); → Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty na rzecz aktywnej integracji ; → Alokacja na konkurs: euro (w ramach ZIT) oraz euro (polityka terytorialna); 17

18 Poddziałanie 9.1.1/9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Kto może składać wnioski? jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR); podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe); podmioty ekonomii społecznej; 18

19 Poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT → Planowany termin ogłoszenia konkursu to III kwartał 2016 r. → Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty na rzecz rozwoju usług opiekuńczych → Alokacja na konkurs: euro 19

20 Poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Kto będzie mógł składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 20

21 Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Typy projektów: 1.Zindywidualizowane i kompleksowe działania mające na celu poprawę szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowane sądowy środek wychowawczy lub poprawczy. 21

22 Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Kto może składać wnioski? Każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 22

23 Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym → Grupa docelowa to: osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii otoczenie osób nieletnich 23

24 Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym ! Ogłoszony konkurs Termin naboru wniosków: r. → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalny poziom dofinansowania z UE: 85% 24

25 Poddziałanie Rozwój usług zdrowotnych → Planowany termin ogłoszenia konkursu to IV kwartał 2016 r. → Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty z zakresu rozwoju usług zdrowotnych → Alokacja na konkurs: euro 25

26 Poddziałanie Rozwój usług zdrowotnych Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 26

27 Poddziałanie Rozwój usług społecznych → Planowany termin ogłoszenia konkursu to IV kwartał 2016 r. → Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty na rzecz rozwoju usług społecznych → Alokacja na konkurs: euro 27

28 Poddziałanie Rozwój usług społecznych Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 28

29 Poddziałanie Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej Typy projektów: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: a) wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych b) wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 29

30 Poddziałanie Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej Kto może składać wnioski? Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 30

31 Poddziałanie Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej → Grupa docelowa: osoby fizyczne (chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej), podmioty ekonomii społecznej, JST; → Planowany termin ogłoszenia konkursu to I kwartał 2016 r. (przesunięty) → Maksymalny poziom dofinansowania UE: 85% 31

32 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 32

33 Poddziałanie / Wychowanie przedszkolne Typy projektów: 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego. 2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego. 3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 33

34 Poddziałanie / Wychowanie przedszkolne Typy projektów: 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami 34

35 Poddziałanie / Wychowanie przedszkolne Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 35

36 Poddziałanie / Wychowanie przedszkolne → Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym, ośrodki wychowania przedszkolnego, nauczyciele i pracownicy, rodzice dzieci; → Planowany termin ogłoszenia konkursu to I kwartał 2016 r. (konkurs dedykowany polityce terytorialnej - projekt zintegrowany z poddziałaniem przesunięty) oraz IV kwartał 2016 r. (konkurs w ramach ZIT). 36

37 Poddziałanie / Wychowanie przedszkolne → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalny poziom dofinansowania z UE: 85% → Minimalny poziom wkładu własnego to 15% 37

38 Poddziałanie / Kształcenie ogólne Typy projektów: 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie: a) TIK, b) nauk matematyczno-przyrodniczych, c) języków obcych, d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. 38

39 Poddziałanie / Kształcenie ogólne Typy projektów: 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego. 3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. 4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy. 39

40 Poddziałanie / Kształcenie ogólne Typy projektów: 5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. 6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych. 40

41 Poddziałanie / Kształcenie ogólne Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 41

42 Poddziałanie / Kształcenie ogólne Grupa docelowa: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne; uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe; nauczyciele i pracownicy pedagogiczni; 42

43 Poddziałanie / Kształcenie ogólne → Planowany termin ogłoszenia konkursu to II kwartał 2016 r. (konkurs dla ZIT oraz konkurs dedykowany polityce terytorialnej) → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalne dofinansowanie z UE: 85% 43

44 Poddziałanie / Kształcenie zawodowe Typy projektów: 1.Rozwój kształcenia zawodowego obejmujący w szczególności: doradztwo edukacyjno-zawodowe; realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców; 44

45 Poddziałanie / Kształcenie zawodowe Typy projektów: realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu tworzenie nowej oferty edukacyjnej wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzenie klas patronackich w szkołach 45

46 Poddziałanie / Kształcenie zawodowe Typy projektów: 2.Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców. 46

47 Poddziałanie / Kształcenie zawodowe Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 47

48 Poddziałanie / Kształcenie zawodowe Grupa docelowa: uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego szkoły policealne 48

49 Poddziałanie / Kształcenie zawodowe → Planowany termin ogłoszenia konkursu to II kwartał 2016 r. (konkurs w ramach ZIT oraz konkurs dedykowany polityce terytorialnej) → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalny poziom dofinansowania UE: 85% 49

50 Poddziałanie Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Typy projektów: 1.Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej 50

51 Poddziałanie Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Typy projektów: 2.Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych. 51

52 Poddziałanie Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 52

53 Poddziałanie Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych → Grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku lat → Planowany termin naboru wniosków to II kwartał 2016 r. → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalny poziom dofinansowania z UE: 85% 53

54 Poddziałanie Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Typy projektów: 1.Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych; 2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 54

55 Poddziałanie Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 55

56 Poddziałanie Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy → Grupa docelowa: osoby dorosłe w wieku lat → Planowany termin naboru wniosków to II kwartał 2016 r. → Minimalna wartość projektu: zł → Maksymalny poziom dofinansowania z UE: 85% 56

57 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu tel , ,


Pobierz ppt "Harmonogram naboru wniosków w 2016 roku finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 05.04.2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google