Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie Regulaminu Konkursu na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu edukacyjnego pt.”Trzymaj Formę!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie Regulaminu Konkursu na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu edukacyjnego pt.”Trzymaj Formę!”"— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie Regulaminu Konkursu na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu edukacyjnego pt.”Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2011/2012 Agnieszka Szczepańska GIS Marta Tomaszewska PFPŻ ZP Zakopane, 6 – 8 października 2010 r.

2 Postanowienia ogólne Konkurs realizowany jest przez szkoły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę”. Organizatorami konkursu są: Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP).

3 Cele konkursu Wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa rodziców w działaniach programowych. Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko domowe młodzieży szkolnej. Zwiększenie efektywności oddziaływań programowych promujących współpracę rodziców ze środowiskiem szkolnym. Czas trwania konkursu – rok szkolny 2011/2012.

4 Zasady uczestnictwa w konkursie Uczestnikami konkursu są szkoły realizujące program edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!”. Szkoły przesyłają projekty realizacji programu ze szczególnym wyeksponowaniem uczestnictwa rodziców wraz z podsumowaniem i oceną prowadzonych działań oraz uzyskanych efektów w tym zakresie do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, w terminie do 1 lipca 2012 roku. Do dokumentacji opisowej może być dołączona dokumentacja zdjęciowa, opracowane lub wydane materiały oświatowo – zdrowotne, filmy itp. pomoce przygotowane w ramach realizacji programu.

5 Zasady uczestnictwa w konkursie c.d. Szkoła może nadesłać 1 pracę konkursową. Przesłane prace konkursowe muszą zawierać dokumentację przedstawiającą opis zrealizowanych działań programowych. Do dokumentacji konkursowej należy dołączyć zgłoszenie wg. wzoru w załączniku. Nadesłane projekty nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania prac konkursowych w formie materiałów prezentacyjnych, w publikacjach, w materiałach oświatowo – zdrowotnych oraz na stronach internetowych integralnie związanych z realizacją programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”.

6 Zasady uczestnictwa w konkursie c.d. Prace, które nie spełnią wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane. Powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne w terminie do 15 lipca 2012 roku przesyłają do WSSE pracę, która została najlepiej oceniona przez jury powołane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

7 Zasady uczestnictwa w konkursie c.d. Wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje jury, które ocenia prace konkursowe i przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego na adres: 03-729 Warszawa ul. Targowa 65, z dopiskiem: konkurs „Trzymaj Formę!” w terminie do 25 lipca 2012 roku pracę, która zdobyła pierwsze na poziomie wojewódzkim.

8 Komisja Konkursowa na poziomie krajowym Komisja Konkursowa na poziomie krajowym zostanie powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do 20 lipca 2012 roku. Komisja dokona oceny nadesłanych prac konkursowych w terminie do dnia 19 sierpnia 2012 r. W skład Komisji wchodzić będą: Krajowy Koordynator programu „Trzymaj Formę!” w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS). Dyrektor Generalny PFPŻ ZP. Rada Naukowa PFPŻ ZP, w której skład wchodzą eksperci z zakresu żywienia

9 Kryteria oceny prac konkursowych Zastosowana metodyka działań edukacyjnych adresowanych do rodziców. Zakres i rodzaj działań adresowanych zarówno do rodziców i uczniów. Nagłośnienie działań edukacyjnych adresowanych do rodziców i zasięg dotarcia do odbiorców. Zgodność p odejmowanych działań z założeniami programu pt. „Trzymaj Formę!”. Ocena efektów działań edukacyjnych skierowanych do rodziców (z podaniem metod oceny). Zakres partnerskiej współpracy nawiązanej w związku z realizacją programu oraz zakres wsparcia uzyskanego ze strony partnerów i sojuszników na rzecz działań adresowanych do rodziców.

10 Nagrody konkursowe na poziomie krajowym PFPŻ ZP ufunduje nagrody rzeczowe dla szkół w postaci sprzętu sportowego lub wyposażenia kuchni/stołówek o wartości: I. Nagroda - 10.000 PLN II. Nagroda – 5.000 PLN III. Nagroda - 3.000 PLN oraz 13 nagród po 1.000 PLN dla pozostałych szkół, których prace zostały uznane za najlepsze i przesłane do GIS.

11 Nagrody konkursowe na poziomie krajowym c.d. Ponadto przyznane zostaną także nagrody dla szkolnych koordynatorów na poziomie krajowym w wysokości: 1500 zł za zajęcie przez szkołę I miejsca 1000 zł za zajęcie przez szkołę I miejsca 500 zł za zajęcie przez szkołę III miejsca

12 Nagrody konkursowe c.d. GIS nagrodzi dyplomami uznania szkoły, które zakwalifikowały się do etapu krajowego oraz stacje sanitarno – epidemiologiczne na terenie których działania znajdą się zwycięskie szkoły. GIS przekaże do WSSE informację o zwycięskich projektach w terminie do dnia 23 sierpnia 2012 r. Nagrody zostaną przekazane na początku roku szkolnego 2012/2013 po wybraniu przez nagrodzonych rodzaju nagród rzeczowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku niespełnienia wymogów regulaminu konkursu w nadesłanych pracach konkursowych.

13 Ogłoszenie wyników Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej programu „Trzymaj Formę!” www.trzymajforme.pl, stronach internetowych GIS, PFPŻ ZP i jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.www.trzymajforme.pl

14 Załącznik do Regulaminu Konkursu na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2011/2012 Pełna nazwa szkoły i adres (kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo). Dane osobowe dyrektora szkoły. Imię i nazwisko szkolnego koordynatora programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”. Numer telefonu, adres e-mail do sekretariatu szkoły.

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Przedstawienie Regulaminu Konkursu na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu edukacyjnego pt.”Trzymaj Formę!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google