Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Skłodowskiej – Curie 82-84 87-100.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Skłodowskiej – Curie 82-84 87-100."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Skłodowskiej – Curie 82-84 87-100 Toruń Tel: (56) 477-00-91 (56) 477-00-92 (56) 477-00-92

2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z późn.zm.)Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z późn.zm.)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. W sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  Uchwała Nr 81/15 Rady Miasta Torunia z dnia 21 maja 2015 i Zarządzenie nr 160 PMT z dnia 24.06.2015

3 Art.9d ust.1 Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

4 Art.9d ust2 Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie

5 Art.9d ust.3 Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego

6 Art. 9d ust.4 Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

7 FORMULARZE „NIEBIESKA KARTA”  „Niebieska Karta – A” „Niebieska Karta – A” „Niebieska Karta – A”  „Niebieska Karta – B” „Niebieska Karta – B” „Niebieska Karta – B”  „Niebieska Karta – C” „Niebieska Karta – C” „Niebieska Karta – C”  „Niebieska Karta – D” „Niebieska Karta – D” „Niebieska Karta – D”

8 Procedura „Niebieska Karta”  Wypełniona „Niebieska Karta – A” jest przesyłana do siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie  Przewodnicząca Zespołu powołuje grupę roboczą

9 Procedura cd.  Członkami grupy roboczej mogą być: 1.Koordynator (zawsze) 2.Pracownik socjalny 3.Dzielnicowy 4.Pracownik szkoły (pedagog szkolny, wychowawca) 5.Kurator sądowy 6.Pracownik ochrony zdrowia Oraz przedstawiciele innych instytucji

10 Procedura cd.  Praca grupy roboczej  – realizacja planu pomocy i zadań wyznaczony dla poszczególnych członków grupy roboczej  - konsultacje pomiędzy członkami grupy roboczej  - spotkania grupy roboczej i wspólne ustalanie dalszych strategii

11 Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty”  Przesłanki do zakończenia NK: - Ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy - Rozstrzygniecie o braku zasadności podejmowanych działań  Decyzję o zakończeniu podejmuje Przewodnicząca Zespołu na wniosek koordynatora

12 Instytucje pomocowe świadczące pomoc osobom w sytuacji przemocy  Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Toruniu ul. Skłodowskiej - Curie 73 tel. (56) 659-13-99, 656-10-83 tel. (56) 659-13-99, 656-10-83  Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - Toruń, ul. Kasztanowa 16 tel./fax (56) 6458996, 6507406

13 Instytucje pomocowe świadczące pomoc osobom w sytuacji przemocy  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Dział Wspierania Rodziny i Dziecka, Zespół Interwencji Kryzysowej ul. Skłodowskiej – Curie 82-84, ul. Skłodowskiej – Curie 82-84, tel.(56) 477-00-91, 477-00-92 tel.(56) 477-00-91, 477-00-92

14 Kilka słów o Zespole Interwencji Kryzysowej Oferta pomocowa dla rodzin, w których występuje przemoc  Całodobowa dostępność  Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne)  Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy  Zajęcia dla rodzin, w których występują konflikty

15 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Skłodowskiej – Curie 82-84 87-100."

Podobne prezentacje


Reklamy Google