Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mój region w Europie Społeczeństwo Informacyjne. Mój region w Europie 1. Pochodzenie terminu i definicja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mój region w Europie Społeczeństwo Informacyjne. Mój region w Europie 1. Pochodzenie terminu i definicja."— Zapis prezentacji:

1 Mój region w Europie Społeczeństwo Informacyjne

2 Mój region w Europie 1. Pochodzenie terminu i definicja

3 Mój region w Europie pierwszy raz został użyty w Japonii 1963 roku przez Tadao Umesao – Johoka Shakai = Społeczeństwo Informacyjne do Europy termin został wprowadzony przez francuskich socjologów Alain’a Minc’a i Simon’a Nora w 1978 r. termin spopularyzował Martin Bangemann Komisarz UE odpowiedzialny za rozwój telekomunikacji i technologii informacyjnych

4 Mój region w Europie Istnieje wiele zróżnicowanych definicji Społeczeństwa Informacyjnego „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji„ Kongres Informatyki Polskiej 1994 „rewolucję opartą na informacji … (i) rozwoju technologicznym, (który) pozwala nam terasz przetwarzać, gromadzić, odzyskiwać i przekazywać informacje w dowolnej formie – mówionej, pisanej i wizualnej – bez względu na odległość, czas i wielkość (...) rewolucja ta oferuje inteligencji ludzkiej nowe, olbrzymie możliwości i … zmienia sposób, w jaki żyjemy i pracujemy”. Martin Bangemann, Zalecenia dla Rady Europejskiej Europa i społeczeństwo globalnej informacji

5 Mój region w Europie „Społeczeństwo staje się społeczeństwem informacyjnym, gdy osiąga stopień rozwoju oraz skali i skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagający zastosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania olbrzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy. W takim społeczeństwie: informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie są podstawowym czynnikiem wytwórczym, a wszechstronnym czynnikiem rozwoju jest wykorzystywanie teleinformatyki. siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych, większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Raport „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce 1996

6 Mój region w Europie „Społeczeństwo Informacyjne to nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji.” Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

7 Mój region w Europie Wyodrębnione sfery Społeczeństwa Informacyjnego e-government (elektroniczna administracja) e-science (zaplecze informatyczne nauki) e-health (usługi zdrowotne) e-businesse-tourism e-transport e-learning (zdalne nauczanie)

8 Mój region w Europie 2. Ramy strategiczne - i2010 – „Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r.”

9 Mój region w Europie Założenia zostały przedstawione przez Komisję Europejską 1 czerwca 2005 roku w dokumencie: KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

10 Mój region w Europie Dokument wyróżnia 3 główne priorytety polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów: 1.ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów; 2.wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy; 3.stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia.

11 Mój region w Europie Główne wyzwania powstałe w związku z konwergencją cyfrową: szybkość: szybsze usługi szerokopasmowe w Europie, umożliwiające dostarczanie zawartości multimedialnej, np. wideo wysokiej rozdzielczości; zawartość multimedialna: poprawa pewności ekonomicznej i prawnej sprzyjająca powstawaniu nowych usług i zawartości on-line; interoperacyjność: ulepszenie urządzeń i platform „komunikujących się ze sobą” oraz stworzenie usług, które można przenosić pomiędzy różnymi platformami; bezpieczeństwo: lepsze zabezpieczenie internetu przed oszustwami, szkodliwą zawartością i awariami technologicznymi zwiększające zaufanie inwestorów i konsumentów do tego medium.:

12 Mój region w Europie Plan na rzecz e-rzadzenia (i2010 eGoverment Action Plan) jest uzupełnieniem strategii i2010 zaakceptowany przez Komisję w 2006 r. zakłada 4 główne cele: dostęp dla wszystkich zwiększenie efektywności, stworzenie sieci usług kluczowych o wysokim wpływie na obywateli UE, uruchomienie kluczowych usług dla rozwoju e-rządzenia takich jak: e- podpis, e-archiwizacja, e-identyfikacja. zwiększenie wpływu obywatela na proces decyzyjny.

13 Mój region w Europie Plan na rzecz e-zdrowia (e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area) Kluczowe wyzwania dla projektów z zakresu e-zdrowia: wymienialność danych miedzy różnymi platformami informacji o zdrowiu, mobilność pacjentów i personelu specjalistycznego, rozwój infrastruktury i technologii, akredytacja systemów e-zdrowia.

14 Mój region w Europie 3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce

15 Mój region w Europie Dostęp do komputera w gospodarstwach domowych GUS 2007 Posiadające komputer 53,68% Nie posiadające komputera 46,31%

16 Mój region w Europie Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych GUS 2007 58,59%38,14%

17 Mój region w Europie Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych GUS 2007

18 Mój region w Europie "Sprawozdanie okresowe na temat jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej w 2007 r."

19 Mój region w Europie Projekt ESPON 1.2.3. Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego Raport końcowy Marzec 2007

20 Mój region w Europie Projekt ESPON 1.2.3. Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego Raport końcowy Marzec 2007

21 Mój region w Europie 4. Społeczeństwo informacyjne Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego

22 Mój region w Europie Podział środków na Budowę Społeczeństwa Informacyjnego w województwach:

23 Mój region w Europie Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT Cel działania: stworzenie bazy dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Alokacja finansowa na działanie ogółem - 22 376 560 € Wkład ze środków unijnych - 19 020 076 €

24 Mój region w Europie Projekt kluczowy: Toruński Inkubator Technologiczny Beneficjent: Gmina Miasta Toruń - orientacyjny koszt projektu 4 mln. €; max. kwota dofinansowania ze środków UE 3 mln. €; realizacja 2009-2011. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2011, a jego celem jest wsparcie przedsiębiorczości i rozwój nowoczesnych technologii w Toruniu. Na potrzeby inkubatora zostaną wyremontowane i zaadaptowane do nowych funkcji dwa budynki poprzemysłowe Młynów Toruńskich przy ul. Kościuszki, o łącznej powierzchni użytkowej 4004 m kw. (wraz z dwoma innymi projektami, które będą zlokalizowane w tym obiekcie). Po remoncie obiekty te zostaną wyposażone w sprzęt biurowy, komputery oraz sieć infrastruktury technicznej i serwisowej. Zadaniem Toruńskiego Inkubatora Technologicznego będzie zbudowanie sieci partnerstw w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi oraz innymi podmiotami w regionie. Inkubator będzie wspierał tworzenie się małych firm technologicznych, pomagał im w pierwszym okresie działalności poprzez promocję, wsparcie logistyczne i techniczne.

25 Mój region w Europie Pomoc publiczna w projektach Osi 4 Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 05.02.2008 Projekt zalicza projekty: 2) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej polegające w szczególności na: a) budowie lub przebudowie szkieletowej lub szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, b) budowie lub przebudowie sieci dostępowych, c) budowie lub przebudowie systemów lub centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi wraz z ich wyposażeniem; Do nowych inwestycji. Rezultatem takiego rozwiązania może być niekwalifikowaność wydatków realizowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (zakupy licencji, udział w przetargach, koszty prac projektowych).

26 Mój region w Europie Przykładowe typy projektów Działanie 4.1 RPO WK-P 1. Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi. 2. Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla tworzenia /unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych /informatycznych wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania. 3. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi /lokalnymi oraz regionalnego centrum danych. 4. Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego. 5. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ICT. 6. Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne urządzenia do monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi. 7. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP- ów). 8. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. od 1 do 5. ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne

27 Mój region w Europie Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Cel działania: stosowanie w usługach publicznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Alokacja finansowa na działanie ogółem - 26 851 873 € Wkład ze środków unijnych - 22 824 092 €

28 Mój region w Europie Projekty kluczowe: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie eAdministracji i Informacji Przestrzennej. Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego – orientacyjny koszt projektu 12 mln. €; max. kwota dofinansowania ze środków UE 9 mln. €; realizacja 2008-2011. eUsługi - eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego. Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego - orientacyjny koszt projektu 4 mln. €; max. kwota dofinansowania ze środków UE 3 mln. €; realizacja 2008-2013.

29 Mój region w Europie eUsługi - eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego. Projekt realizowany będzie w zakresie: e-edukacji e-kultury, e-zdrowia. Projekt obejmie działania z zakresu: stworzenia portali tematycznych, stworzenia laboratoriów szkoleniowych, stworzenia pracowni specjalistycznych, stworzenia baz danych podległych placówek, umożliwienia telekonsultacji medycznych i telekonferencji, wyposarzenie placóek medycznych w nowoczesne systemy gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych.

30 Mój region w Europie Przykładowe typy projektów Działanie 4.2 RPO WK-P 1. Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu narzędzi ICT, w tym budowa irozwój dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki oraz unifikacji systemów wymiany informacji oraz e- obiegu dokumentów. 2. Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT (w tym, np.: zakup sprzętu i oprogramowania, dedykowanych infomatów). 3. Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających interaktywny kontakt szkoła-nauczyciel-uczeń-rodzice 4. Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT,jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji projektów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

31 Mój region w Europie Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług Cel działania: zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Alokacja finansowa na działanie ogółem - 24 614 216 € Wkład ze środków unijnych - 15 216 061 €

32 Mój region w Europie Przykładowe typy projektów Działanie 4.3 RPO WK-P 1. Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci. 2. Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych – Internetu. 3. Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP. Z wyłączeniem projektów MŚP polegających na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstwa.

33 Mój region w Europie Konkursy w ramach osi 4: Dz 4.1 I kwartał 2009 Dz. 4.3 III kwartał 2010 Dz. 4.3 I kwartał 2009 Dz. 4.2 IV kwartał 2009 13,02 mln. € 10 mln. € 4,82 mln. € 5,21 mln. €

34 Mój region w Europie http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm Portal Unii Europejskiej dotyczący Problematyki społeczeństwa informacyjnego

35 Mój region w Europie http://www.kujawsko-pomorskie.pl/si/ Strona Urzędu Marszałkowskiego dotycząca problematyki społeczeństwa informacyjnego

36 Mój region w Europie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mój region w Europie Społeczeństwo Informacyjne. Mój region w Europie 1. Pochodzenie terminu i definicja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google