Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski System Banków Centralnych. Kraje UE i kraje strefy euro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski System Banków Centralnych. Kraje UE i kraje strefy euro."— Zapis prezentacji:

1 Europejski System Banków Centralnych

2 Kraje UE i kraje strefy euro

3 EBC Od 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki pieniężnej strefy euro - największej po Stanach Zjednoczonych gospodarki na świecie. Siedziba EBC – Eurotower we Frankfurcie nad Menem

4 Podstawa prawna Podstawę prawną wspólnej polityki pieniężnej stanowi Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. EBC i Europejski System Banków Centralnych (ESBC) powstały na mocy Statutu, z dniem 1 czerwca 1998 r. EBC stanowi rdzeń Eurosystemu i ESBC. Powierzone im zadania EBC realizuje wspólnie z krajowymi bankami centralnymi. EBC posiada osobowość prawną jako instytucja publiczna w rozumieniu prawa międzynarodowego.

5 Cele ESBC „Głównym celem ESBC jest utrzymanie stabilności cen." Ponadto: „Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Wspólnoty ustanowionych w artykule 2." (Traktat artykuł 105 ustęp 1) Cele, które stawia przed sobą Unia (artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej), to wysoki poziom zatrudnienia oraz osiągnięcie zrównoważonego i bezinflacyjnego wzrostu.

6 Zadania podstawowe ESBC ogólnie definiowanie i realizacja polityki pieniężnej strefy euro;polityki pieniężnej przeprowadzanie operacji walutowych;operacji walutowych utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw strefy euro i zarządzanie nimi (zarządzanie portfelem);zarządzanie portfelem wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych. systemów płatniczych

7 Zadania podstawowe EBC Do zadań EBC należy w szczególności: Wytyczanie polityki Eurosystemu. Rada Prezesów EBC odpowiada za politykę monetarną w zakresie wspólnej waluty. W zakres tego zadania wchodzi definiowanie stabilności cen, sposób analizy ryzyka inflacyjnego itp. Podejmowanie decyzji, koordynacja i monitorowanie operacji polityki pieniężnej. EBC przekazuje krajowym bankom centralnym szczegółowe instrukcje dotyczące operacji (wartość, czas, termin itp.) oraz sprawdza, czy zostały pomyślnie wykonane. Uchwalanie aktów prawnych. Organy decyzyjne są uprawnione – w ściśle określonym zakresie – do wydawania aktów prawnych obowiązujących w obrębie Eurosystemu, w tym wytycznych i instrukcji, mających na celu zapewnienie konsekwentnego wykonywania zdecentralizowanych operacji przez krajowe banki centralne. Mogą one ponadto, także w określonym zakresie, uchwalać rozporządzenia i decyzje obowiązujące podmioty spoza Eurosystemu. Interwencje na rynkach walutowych, w razie potrzeby wspólnie z poszczególnymi krajowymi bankami centralnymi. Obejmują one kupno i sprzedaż papierów wartościowych na rynkach walutowych.

8 Dalsze zadania EBC BanknotyBanknoty: EBC ma wyłączne prawo wydawania zgody na emisję banknotów na obszarze euro. StatystykaStatystyka: EBC, we współpracy z krajowymi bankami centralnymi, zbiera od władz krajowych lub bezpośrednio od podmiotów gospodarczych informacje statystyczne niezbędne do wykonywania swoich zadań. Stabilność finansowa i nadzór finansowyStabilność finansowa i nadzór finansowy: Eurosystem przyczynia się do sprawnego prowadzenia polityki realizowanej przez właściwe władze, odnoszącej się do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz stabilności systemu finansowego. Współpraca międzynarodowa i europejska: EBC utrzymuje robocze kontakty z odpowiednimi zewnętrznymi instytucjami, organami i forami, zarówno unijnymi jak i międzynarodowymi, jeżeli współpraca ta jest związana z zadaniami powierzonymi Eurosystemowi.międzynarodowaeuropejska

9 Kursy stałe Euro do walut krajowych

10 Produkcja banknotów W kwietniu 2001 r. Rada Prezesów EBC postanowiła, że po wprowadzeniu gotówki euro produkcja banknotów będzie prowadzona w zdecentralizowanym systemie zbiorczym. W związku z tym od 2002 r. każdy z krajowych banków centralnych strefy euro odpowiada za przypisaną mu część całkowitej rocznej produkcji banknotów euro określonych nominałów, ponosząc związane z tym koszty. We wrześniu 2002 r. Rada Prezesów podjęła decyzję o ustanowieniu Rezerwy Strategicznej Eurosystemu, do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach, gdyby zasoby logistyczne okazały się niewystarczające na pokrycie nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na banknoty lub w razie nagłej przerwy w zaopatrzeniu. EBC podejmuje działania związane z bezpieczeństwem i jakością produkcji banknotów euro. Przy EBC działa Centrum Analiz Fałszerstw zajmujące się analizą i klasyfikacją falsyfikatów euro i prowadzące centralną bazę danych w tym zakresie, a także Międzynarodowe Centrum Przeciwdziałania Fałszerstwom uczestniczące we współpracy banków centralnych z całego świata, działające pod egidą grupy G-10

11 Rezerwa banknotów Rezerwy logistyczne i rezerwa strategiczna pozwalają krajowym bankom centralnym na ciągłe zaspokajanie zapotrzebowania na banknoty, bez względu na to, czy popyt zrodził się w obrębie strefy euro czy poza nią. Celem rezerw logistycznych jest pokrycie zapotrzebowania na banknoty w normalnych warunkach, w tym: wymiana banknotów w złym stanie, które są wycofywane z obiegu; pokrywanie przewidywanego wzrostu liczby banknotów w obiegu; pokrywanie okresowych wahań popytu; optymalizacja transportu banknotów pomiędzy oddziałami krajowych banków centralnych.

12 Statystyka EBC prowadzi zadania z zakresu raportowania, analiz i statystyk rynków strefy Euro. Typy prowadzonych raportów statystycznych: - statystyka monetarne oraz instytucji i rynków finansowych - bilans płatniczy i inne statystyki powiązań gospodarczych z zagranicą - statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych - rachunki strefy euro według sektorów instytucjonalnych - statystyki cen, kosztów i płac

13 Stabilność finansowa i nadzór finansowy Monitorowanie stabilności cen Funkcje doradcze Działanie na rzecz współpracy

14 Stabilność finansowa i nadzór finansowy Monitorowanie stabilności finansowej EBC, wraz z Eurosystemem, systematycznie monitoruje cykliczne i strukturalne tendencje w sektorze bankowym obszaru euro/UE oraz w innych sektorach finansowych. Ich celem jest ocena potencjalnych słabych punktów sektora finansowego, jego odporności na możliwe wstrząsy. EBC dokonuje tej oceny we współpracy z bankami centralnymi oraz organami nadzoru bankowego krajów UE. Przedstawiciele wszystkich tych instytucji zasiadają w Komisji Nadzoru Bankowego ESBC. W samym EBC monitorowanie stabilności finansowej angażuje w znacznym stopniu kilka departamentów (Stabilności Finansowej jako koordynatora, Ekonomiczny, Operacje, Stosunków Międzynarodowych i Europejskich oraz Systemów Płatniczych). Wyniki są publikowane corocznie, między innymi w raportach zatytułowanych „EU banking sector stability” (Stabilność sektora bankowego w UE), „Structural analysis of the EU banking sector” (Analiza strukturalna sektora bankowego w UE) oraz w raporcie rocznym EBC. powrót na górę stronypowrót na górę strony

15 Stabilność finansowa i nadzór finansowy Funkcje doradcze Instytucje finansowe muszą przestrzegać przepisów finansowych i wymogów nadzorczych. EBC, ze względu na reprezentowaną wiedzę fachową, jest często proszony przez właściwe organy na szczeblu UE i krajowym o konsultacje przy opracowywaniu przepisów finansowych i wymogów nadzorczych. EBC może również współuczestniczyć w tworzeniu tych przepisów z własnej inicjatywy. W ten sposób EBC dba o należyte uwzględnienie celu stabilności finansowej. EBC przekazuje opinie: w drodze oficjalnej konsultacji w sprawie projektów wspólnotowych lub krajowych przepisów prawnych dotyczących stabilności finansowej i nadzoru, uczestnicząc w forach międzynarodowych i europejskich (takich jak Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Europejska Komisja Bankowa, Europejska Komisja Papierów Wartościowych, Komitet Europejskich Instytucji Nadzoru Bankowego).

16 Stabilność finansowa i nadzór finansowy Działanie na rzecz współpracy: EBC, wraz z Eurosystemem, działa na rzecz współpracy pomiędzy bankami centralnymi a władzami nadzorczymi w UE. Dobra współpraca i regularna wymiana informacji są warunkiem, bez którego nie można nawet myśleć o utrzymywaniu stabilności finansowej czy to w zwykłych warunkach, czy w czasach kryzysu. Zadanie to realizuje głównie Komisja Nadzoru Bankowego ESBC. Wynikiem jej starań są m.in. porozumienia zawierane z odpowiednimi władzami. Porozumienia te są poddawane okresowym rewizjom pod kątem zmian rynkowych i instytucjonalnych.

17 Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa i europejska. Aby przedstawiać swoje poglądy na szczeblu międzynarodowym i europejskim EBC uczestniczy w spotkaniach na różnych forach. W grudniu 1998 r. EBC jako jedyny bank centralny na świecie uzyskał status obserwatora przy Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) i obecnie bierze udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu MFW w sprawach istotnych dla Unii Gospodarczej i Walutowej. W tym celu ustanowiono stałe przedstawicielstwo w Waszyngtonie. EBC bierze także udział w spotkaniach grup G-7 i G-20 oraz Forum Stabilności Finansowej. Na szczeblu Unii Europejskiej prezes EBC jest regularnie zapraszany na spotkania Eurogrupy, tj. comiesięczne nieformalne zebrania ministrów finansów strefy euro. EBC może także brać udział w posiedzeniach Rady UE, gdy omawiane są sprawy dotyczące celów i zadań Eurosystemu.

18 Zadania banków centralnych Do zadań banków centralnych należy: Realizacja operacji polityki pieniężnej. Krajowe banki centralne faktycznie realizują transakcje, np. związane z dostarczaniem bankom komercyjnym pieniądza banku centralnego. Zarządzanie operacyjne rezerwami zagranicznymi EBC. Zadanie to obejmuje przeprowadzanie i rozliczanie transakcji rynkowych w ramach inwestowania rezerw zagranicznych EBC. Zarządzanie własnymi rezerwami zagranicznymi. Planowe działania krajowych banków centralnych w tym zakresie podlegają zatwierdzeniu przez EBC w wypadku, gdyby mogły wpłynąć na kursy walutowe lub sytuację płynnościową, oraz gdy przekraczają limity określone w wytycznych EBC. Ustalenia te mają zapewnić zgodność z polityką pieniężną i kursową EBC. Eksploatacja systemów płatniczych i nadzór nad nimi. Systemy płatnicze służą do przekazywania pieniędzy w obrębie systemu bankowego. Krajowe banki centralne eksploatują i nadzorują systemy krajowe, które łączą się w system płatności TARGET, obsługujący płatności w euro. Istnieją ponadto prywatne systemy płatności i rozrachunku papierów wartościowych, w przypadku których nadzór ze strony banku centralnego ma zapewnić ich sprawne funkcjonowanie.

19 Zadania banków centralnych Do zadań banków centralnych należy: Emisja banknotów wspólnie z EBC. Emitentami banknotów euro są EBC i krajowe banki centralne, natomiast wprowadzaniem ich do obiegu zajmują się tylko krajowe banki centralne, które w celu zaspokojenia istniejącego zapotrzebowania składają roczne zamówienia na produkcję oraz prowadzą system zarządzania zapasami dla całego Eurosystemu. Koordynatorem obu tych działań jest EBC. Krajowe banki centralne podejmują też czynności mające zapewnić wysoką jakość banknotów będących w obiegu i analizują wykryte falsyfikaty. Gromadzenie statystyk i wspieranie EBC. Do prowadzenia polityki pieniężnej i realizacji innych zadań Eurosystemu EBC potrzebuje szerokiego zakresu danych gospodarczo-finansowych. Krajowe banki centralne pomagają przede wszystkim poprzez zbieranie od krajowych instytucji finansowych i) danych dotyczących rynku pieniężnego, bankowego i finansowego, ii) statystyk bilansu płatniczego i rezerw międzynarodowych Eurosystemu, iii) rachunków finansowych. Funkcje niezwiązane z Europejskim Systemem Banków Centralnych. Krajowe banki centralne mogą pełnić inne funkcje niż wymienione w statucie, chyba że Rada Prezesów postanowi większością dwóch trzecich głosów, że są one sprzeczne z celami i zadaniami ESBC. Funkcji takich nie uznaje się za wchodzące w zakres kompetencji ESBC, a wszelką odpowiedzialność za nie ponoszą same krajowe banki centralne

20 Organy decyzyjneEBC Rada Prezesów Główny organ decyzyjny EBC, w którego skład wchodzą: sześciu członków Zarządu, prezesi banków centralnych szesnastu krajów strefy euro.

21 Rada Prezesów Zadania wyznaczanie polityki pieniężnej dla strefy euro, podejmowanie odpowiednich decyzji w tej sprawie i wydawanie wytycznych dotyczących jej realizacji; uchwalanie rozporządzeń dotyczących zadań EBC określonych w traktacie lub nałożonych przez Radę UE; działanie jako druga i ostatnia instancja dla składanych przez strony trzecie odwołań od decyzji EBC podjętych przez Zarząd; wydawanie wytycznych dotyczących operacji krajowych banków centralnych związanych z pozostałymi zagranicznymi aktywami rezerwowymi oraz transakcji zawieranych przez państwa członkowskie strefy euro w ramach walutowych kapitałów obrotowych; podejmowanie właściwych działań dla zapewnienia przestrzegania wytycznych i instrukcji EBC oraz określanie zakresu informacji przekazywanych przez krajowe banki centralne; wykonywanie prawa inicjatywy legislacyjnej w związku z ustawodawstwem wspólnotowym oraz pełnienie roli doradczej; zatwierdzanie emisji banknotów oraz nakładu emisji monet w strefie euro; uchwalanie przepisów związanych z ujednoliceniem zasad rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie operacji realizowanych przez krajowe banki centralne; uchwalanie zasad podziału dochodu pieniężnego pomiędzy krajowe banki centralne Eurosystemu; zatwierdzanie raportu rocznego EBC.

22 Rada Prezesów Posiedzenia i decyzje Rada Prezesów zbiera się zazwyczaj dwa razy w miesiącu, w budynku Eurotower we Frankfurcie nad Menem. Na pierwszym posiedzeniu w miesiącu Rada Prezesów ocenia sytuację gospodarczą i pieniężną, a następnie podejmuje decyzje w sprawie polityki pieniężnej na dany miesiąc. Na drugim posiedzeniu Rada omawia głównie kwestie związane z innymi zadaniami i obowiązkami EBC oraz Eurosystemu. Wprawdzie nie publikuje się protokołów z posiedzeń Rady, ale decyzje w sprawie polityki pieniężnej są szczegółowo omawiane na konferencji prasowej organizowanej bezpośrednio po pierwszym posiedzeniu w miesiącu. Konferencję prowadzi Prezes z Wiceprezesem.

23 Zarząd Zarząd składa się z: prezesa i wiceprezesa, czterech pozostałych członków. Wszyscy członkowie są mianowani za wspólnym porozumieniem głów państw lub szefów rządów krajów strefy euro. Wszyscy członkowie Zarządu wybierani są spośród osób o uznanym autorytecie, posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinie pieniądza lub bankowości.

24 Zarząd Prezes Zarządu EBC ma szczególne prerogatywy i przypisane wyłącznie sobie funkcje (w jego zastępstwie pełni je wiceprezes). Należy do nich - przewodniczenie posiedzeniom Rady Prezesów, - Rady Ogólnej i Zarządu EBC, - reprezentacja EBC na zewnątrz - przedstawianie raportu rocznego EBC Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu. - Prezes jest zapraszany na posiedzenia Rady UE, gdy omawiane są sprawy dotyczące celów i zadań Eurosystemu. - Uczestniczy w posiedzeniach Eurogrupy, nieformalnego gremium ministrów gospodarki i finansów strefy euro.

25 Zarząd Zadania przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów, realizacja polityki pieniężnej strefy euro zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów oraz przekazywanie niezbędnych instrukcji w tym zakresie krajowym bankom centralnym strefy euro, zarządzanie bieżącą działalnością EBC, wykonywanie określonych uprawnień przekazanych Zarządowi w drodze delegacji przez Radę Prezesów, w tym uprawnień o charakterze regulacyjnym.

26 Rada Ogólna składa się z prezesa i wiceprezesa EBC, prezesów krajowych banków centralnych 27 państw członkowskich UE. W skład Rady Ogólnej wchodzą przedstawiciele 16 krajów strefy euro oraz 11 krajów spoza tej strefy. W posiedzeniach Rady Ogólnej mogą uczestniczyć pozostali członkowie Zarządu EBC, Przewodniczący Rady UE oraz członek Komisji Europejskiej, ale bez prawa głosu

27 Rada Ogólna Obowiązki Radę Ogólną można uznać za organ tymczasowy. Ze względu na to, że nie wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły euro, Rada Ogólna wykonuje te z zadań przejętych od Europejskiego Instytutu Walutowego, których kontynuacja na trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) jest obowiązkiem EBC. Do pozostałych kompetencji Rady Ogólnej należy udział w: działaniach doradczych EBC; zbieraniu informacji statystycznych; sporządzaniu raportów rocznych EBC; ustalaniu zasad koniecznych do normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne (KBC); podejmowaniu wszelkich działań związanych z określeniem klucza subskrypcji kapitału EBC innych niż określone w Traktacie; ustalaniu warunków zatrudnienia personelu EBC; przygotowaniach niezbędnych do nieodwołalnego ustalenia kursów walut państw członkowskich objętych derogacją wobec euro. Zgodnie ze Statutem Rada Ogólna zostanie rozwiązana po przyjęciu wspólnej waluty przez wszystkie państwa członkowskie UE.

28 Komitety EBC Komitet ds. Audytu Wewnętrznego opracowuje wspólne standardy audytu działalności operacyjnej Eurosystemu oraz wspólnych przedsięwzięć i wspólnych systemów operacyjnych na szczeblu Eurosystemu lub ESBC. Komitet ds. Banknotów doradza we wszystkich sprawach związanych z polityką w zakresie banknotów i pomaga w planowaniu strategicznym produkcji i emisji banknotów. Komitet ds. Informatyki pomaga w rozwoju, wdrażaniu i utrzymaniu sieci informatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej obsługującej wspólne systemy operacyjne. Komitet ds. Komunikacji Eurosystemu i ESBC pomaga w kształtowaniu i realizacji zewnętrznej i wewnętrznej polityki informacyjnej. Komitet ds. Nadzoru Bankowego pomaga w sprawach związanych z udziałem w nadzorze nad instytucjami kredytowymi oraz ze stabilnością systemu finansowego. Komitet ds. Operacji Rynkowych pomaga w prowadzeniu operacji polityki pieniężnej i transakcji walutowych, związanych m.in. z funkcjonowaniem mechanizmu kursowego ERM II, oraz w zarządzaniu rezerwami zagranicznymi EBC. Komitet ds. Polityki Pieniężnej zajmuje się przede wszystkim opiniowaniem strategicznych i długoterminowych zagadnień związanych z kształtowaniem polityki pieniężnej i kursowej; jego zadaniem jest także opracowywanie projekcji ekonomicznych ekspertów Eurosystemu.

29 Komitety EBC Komitet ds. Prawnych udziela porad i formułuje opinie prawne w zakresie realizacji statutowych zadań EBC oraz opracowuje akty prawne dotyczące działalności Eurosystemu. Komitet ds. Rachunkowości i Dochodów Pieniężnych doradza we wszystkich wewnętrznych sprawach Eurosystemu związanych z rachunkowością, sprawozdawczością finansową i podziałem dochodu pieniężnego. Komitet ds. Statystyki formułuje przede wszystkim rady i opinie w sprawie projektowania i zbierania informacji statystycznych przez EBC przy współpracy krajowych banków centralnych. Komitet ds. Stosunków Międzynarodowych pomaga w realizacji statutowych zadań EBC w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz stanowi forum wymiany poglądów w kwestiach stosunków międzynarodowych. Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku formułuje rady i opinie związane z prowadzeniem i utrzymaniem systemu TARGET, ogólną polityką w sprawie systemów płatności oraz nadzorem, a także leżącymi w obszarze wspólnego zainteresowania banków centralnych kwestiami związanymi z rozliczaniem i rozrachunkiem papierów wartościowych. W 1998 r. Rada Prezesów utworzyła również Komitet Budżetowy, złożony z przedstawicieli EBC i krajowych banków centralnych Eurosystemu. Komitet Budżetowy wspiera Radę Prezesów w sprawach związanych z budżetem EBC. W 2005 r. powstała Konferencja Działów Kadr, skupiająca szefów pionów personalnych wszystkich banków centralnych UE.

30 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Niezależność polityczna Niezależność EBC sprzyja zachowaniu stabilności cen. Potwierdza to zarówno szczegółowa analiza teoretyczna dotycząca niezależności banków centralnych, jak i dowody empiryczne. Zasada niezależności EBC została określona w dokumentach ustanawiających porządek instytucjonalny wspólnej polityki pieniężnej (tj. w Traktacie i Statucie). Ani EBC i krajowe banki centralne, ani członkowie ich organów decyzyjnych nie mogą zwracać się o instrukcje i ich przyjmować od instytucji i organów unijnych, rządów państw członkowskich UE i żadnych innych organów.

31 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Niezależność polityczna Finansowanie EBC jest niezależne od Wspólnoty Europejskiej. EBC ma własny budżet. Kapitał EBC został subskrybowany i opłacony przez krajowe banki centralne strefy euro. Statut przewiduje długie kadencje członków Rady Prezesów. Członkowie Zarządu są mianowani na tylko jedną kadencję.

32 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Niezależność polityczna Okres sprawowania urzędu przez prezesów krajowych banków centralnych i członków Zarządu EBC jest zagwarantowany na następujących zasadach: kadencja prezesów krajowych banków centralnych trwa minimum pięć lat; kadencja członków Zarządu EBC trwa osiem lat, bez możliwości ponownego wyboru; prezesów krajowych banków centralnych oraz członków Zarządu EBC można odwołać jedynie w przypadku niezdolności do wykonywania obowiązków lub poważnego uchybienia; sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów w tym zakresie jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

33 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Niezależność polityczna Eurosystem nie może udzielać kredytów organom wspólnotowym ani krajowym instytucjom publicznym. Jest to kolejne zabezpieczenie przed ewentualnymi naciskami ze strony organów administracji publicznej. Eurosystem jest niezależny w działaniu. EBC ma do swej dyspozycji wszelkie instrumenty i kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia polityki pieniężnej, i samodzielnie decyduje, jak i kiedy ich użyć. W zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ESBC, a także w niektórych innych przypadkach określonych w konkretnych aktach prawnych Rady UE, EBC ma prawo uchwalania wiążących rozporządzeń

34 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Przejrzystość Definicja Zasada przejrzystości oznacza, że bank centralny udostępnia rynkom i opinii publicznej wszelkie istotne informacje na temat swej strategii, ocen i decyzji w sprawie prowadzonej polityki, a także na temat swych procedur, w sposób otwarty, jasny i w odpowiednim terminie. Obecnie większość banków centralnych, w tym EBC, uważa zasadę przejrzystości za kwestię o fundamentalnym znaczeniu. Dotyczy to w szczególności ram prowadzonej polityki pieniężnej. EBC uważa skuteczną komunikację z opinią publiczną za kwestię priorytetową.

35 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Wiarygodność EBC buduje wiarygodność poprzez jasne wypowiadanie się na temat powierzonych mu zadań oraz sposobu ich realizacji. Dopóki opinia publiczna będzie przekonana, że EBC ma możliwość i wolę, by realizować powierzone mu zadania, oczekiwania cenowe pozostaną mocno zakotwiczone. Celowi temu służą zwłaszcza regularne komunikaty na temat dokonywanej przez bank centralny oceny sytuacji gospodarczej. Pomocne jest również otwarte i realistyczne informowanie przez bank centralny o możliwościach polityki pieniężnej, a także – w jeszcze większym stopniu – o jej ograniczeniach.

36 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Zdyscyplinowanie Determinacja, by stosować zasadę przejrzystości, narzuca decydentom dyscyplinę, która gwarantuje, że ich decyzje i wyjaśnienia w sprawie prowadzonej polityki będą konsekwentne. Umożliwienie opinii publicznej wglądu w działania z zakresu polityki pieniężnej zachęca organy decyzyjne do jak najlepszego wypełniania udzielonego im mandatu.

37 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Przewidywalność EBC publicznie ogłasza swoją strategię polityki pieniężnej i regularnie informuje o swej ocenie zmian w sytuacji gospodarczej. Pomaga to rynkom rozpoznać wzór reakcji polityki monetarnej na rozwój sytuacji gospodarczej i wstrząsy gospodarcze. Dzięki temu w perspektywie średnioterminowej posunięcia w zakresie polityki pieniężnej stają się bardziej przewidywalne dla rynków. W konsekwencji można dokładniej i efektywniej kształtować oczekiwania rynkowe

38 Wytyczne kształtowania polityki ESBC Obowiązki sprawozdawcze Zgodnie ze Statutem EBC ma obowiązek publikacji kwartalnych raportów z działalności Eurosystemu oraz tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Dodatkowo EBC opracowuje raport roczny dotyczący swojej działalności oraz polityki monetarnej w ubiegłym i bieżącym roku. Odbiorcami raportu rocznego są: Parlament Europejski, Rada UE, Komisja Europejska oraz Rada Europejska. Wypełniając swe statutowe obowiązki, EBC publikuje: Biuletyn Miesięczny, tygodniowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe, raport roczny. Ponadto EBC wydaje szereg innych publikacji dotyczących swoich zadań.


Pobierz ppt "Europejski System Banków Centralnych. Kraje UE i kraje strefy euro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google