Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Cedry Wielkie, dnia 28-29 kwietnia 2015 roku Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Cedry Wielkie, dnia 28-29 kwietnia 2015 roku Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP Cedry Wielkie, dnia kwietnia 2015 roku Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP (SzOOP) Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP

2 RPO WP SzOOP, w nim kryteria wyboru (zatwierdzane przez KM) PRZEWODNIK BENEFICJENTA (wspólny dla IZ i IP) OFIP – Opis Funkcji i Procedur INSTRUKCJE WYKONAWCZE (wspólna dla IZ, oddzielne dla IP) Strategia KomunikacjiRoczny Plan KontroliRegulamin Wykazu Ekspertów RPO WP ARCHITEKTURA DOKUMENTÓW Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 2 z 23 Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP)

3 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 3 z 23 SzOOP RPO WP – HARMONOGRAM PRAC 1.10 marca 2015 r. przyjęcie projektu SzOOP przez ZWP; 2.10 marca 2015 r. przekazanie projektu SzOOP do zaopiniowania przez IK UP (Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa) w MIiR; marca 2015 r. przekazanie projektu SzOOP do konsultacji publicznych:  zebrano ponad 300 uwag od ponad 40 podmiotów/instytucji (trwa analiza zgłoszonych uwag w wyniku której powstanie Raport podany do publicznej wiadomości na stronie Programu 4.Przyjęcie SzOOP przez ZWP nastąpi po zatwierdzeniu kryteriów przez KM RPO WP – 14 maja 2015 r.

4 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 4 z 23 SzOOP RPO WP PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej ; Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata (decyzja KE z r.); Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata (30 stycznia 2015 r.)

5 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 5 z 23 OGÓLNA STRUKTURA DOKUMENTU (1) 1.Ogólny opis Programu Operacyjnego oraz głównych zasad jego realizacji 2.Status dokumentu 3.Opis Programu Operacyjnego 4.Zarys sposobu finansowania 5.Opis systemu wyboru projektów 6.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań 7.Indykatywny plan finansowy 8.Wymiar terytorialny interwencji  Rewitalizacja  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  Obszary wiejskie

6 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 6 z 23 OGÓLNA STRUKTURA DOKUMENTU (2) 9.Wykaz dokumentów służących realizacji Programu 10.Wykaz (rozporządzeń UE oraz krajowych ustaw i rozporządzeń, wytycznych UE, krajowych wytycznych horyzontalnych (projekty), wytycznych programowych, inne dokumenty towarzyszące realizacji PO 11.Wykaz stosowanych pojęć 12.Wykaz stosowanych skrótów 13.Załączniki: - Tabela transpozycji Priorytetów Inwestycyjnych na Działania / Poddziałania w ramach Osi Priorytetowych - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań - Kryteria wyboru projektów - Zasady identyfikacji projektów pozakonkursowych - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego - Podstawowe zasady wdrażania wybranych Działań / Poddziałań (np )

7 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 7 z 23 Opis Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA DOKUMENTU cz. 1 1.Nazwa Działania / Poddziałania; 2.Cel szczegółowy Działania / Poddziałania; 3.Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego; 4.Lista wskaźników produktu; 5.Typy projektów; 6.Typ beneficjenta; 7.Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia; 8.Instytucja pośrednicząca; 9.Kategoria regionu wraz z przypisaniem kwot UE (EUR); 10.Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO; 11.Instrumenty terytorialne; 12.Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów; 13.Limity i ograniczenia w realizacji projektów; 14.Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu;

8 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 8 z 23 Opis Działań i Poddziałań 15.Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych; 16.Warunki uwzględniania dochodu w projekcie; 17.Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek; 18.Pomoc publiczna i pomoc de minimis; 19.Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu; 20.Maksymalny całkowity % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + BP); 21.Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych; 22.Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN); 23.Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN); 24.Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR); 25.Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych; 26.Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki przyznawania; 27.Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA DOKUMENTU cz. 2

9 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 9 z 23 Czego jeszcze brakuje w SzOOP RPO WP ?  KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW;  WYKAZU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (w trakcie identyfikacji przez IZ RPO WP);  SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (po zakończeniu analizy ex-ante dot. instrumentów finansowych);  ALOKACJI BUDŻETU PAŃSTWA (po podpisaniu Kontraktu Terytorialnego dla Woj. Pomorskiego);  WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO DLA EFRR (w trakcie opracowania). 1.WYDZIELONO OSOBNE PODDZIAŁANIA DLA MECHANIZMU ZIT; 2.WYDZIELONO OSOBNE PODDZIAŁANIA DLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH; 3.WYDZIELONO OSOBNE DZIAŁANIA – FUNDUSZ PRACY – IP (WUP). Struktura działań i poddziałań w SzOOP RPO WP

10 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 10 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.1.1. Ekspansja przez innowacje PDz Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne konkursowy III kwartał 2015 min.wart. wyd.kwalifik. 500 tys. - PDz Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne instrument finansowy Dz.1.2. Transfer wiedzy do gospodarki konkursowy2016 min.wartość projektu 1 mln -

11 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 11 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.2.1. Inwestycje podstawowe instrument finansowy Dz.2.2. Inwestycje profilowane PDz Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne konkursowyIII KWARTAŁ 2015 maks. wart. wyd. kwalifik. 2 mln - PDz Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne instrument finansowy Dz.2.3. Aktywność eksportowa konkursowy „Pomorski Broker Eksportowy” IV KWARTAŁ Dz.2.4. Otoczenie biznesu PDz Specjalistyczne usługi doradcze konkursowyIV KWARTAŁ PDz Wsparcie IOB na terenie OMT - mechanizm ZIT pozakonkursowy, przedsięwzięcie ZIT PDz Wsparcie IOB poza OMT konkursowy2016-X Dz.2.5. Inwestorzy zewnętrzni konkursowy „Invest in Pomerania” IV KWARTAŁ

12 Joanna Witkowska / Kamila Siwak Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 12 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.3.1. Edukacja przedszkolna Na poziomie OP konkursowy2016 min.wartość projektu/wyd.kwalifik. 50 tys. X Dz.3.2. Edukacja ogólna PDz Jakość edukacji ogólnej konkursowy III KWARTAŁ 2015 min.wartość projektu/wyd.kwalifik. 100 tys. - PDz Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego pozakonkursowy „Włączenie w ramach wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” sysyemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do reg. polityki edukacyjnej” - DES Dz.3.3. Edukacja zawodowa PDz Jakość edukacji zawodowej konkursowy „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” III KWARTAŁ 2015 Min.wartość projektu/wyd.kwalifik. 100 tys. - PDz Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych pozakonkursowy (stypendia dla uczniów - DES)

13 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 13 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych X konkursowy „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” III KWARTAŁ 2015 Minimalna wartość projektu 1 mln - Dz.4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym konkursowy IV KWARTAŁ 2015 Minimalna wartość projektu 1 mln X

14 Slajd 14 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty PUP na poziomie OP PDz Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT pozakonkursowy PUP 2016/2017/2018 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 100 tys. - PDz Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozakonkursowy PUP 2016/2017/2018 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 100 tys. - Dz.5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy PDz Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT pozakonkursowy2016 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 100 tys. - PDz Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy konkursowy i pozakonkursowy – projekt - WUP IV KWARTAŁ 2015 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 100 tys. X Dz.5.3. Opieka nad dziećmi do lat konkursowy2016 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 50 tys. X Dz.5.4. Zdrowie na rynku pracy PDz Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT pozakonkursowy2016 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 100 tys. - PDz Zdrowie na rynku pracy konkursowy2016 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 100 tys. X Dz.5.5. Kształcenie ustawiczne konkursowy2016 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 200 tys. - Dz.5.6. Adaptacyjność pracowników konkursowy2016 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 200 tys. - Dz.5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa konkursowy2016 Minimalna wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 200 tys. - Joanna Witkowska / Kamila Siwak Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Jan Szymański Departament Programów Regionalnych

15 Slajd 15 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.6.1. Aktywna integracja na poziomie OP PDz Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT pozakonkursowy/ konkursowy 2016 Min.wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 50 tys. - PDz Aktywizacja społeczno-zawodowa konkursowy II KWARTAŁ 2015 (OPS/PCPR) IV KWARTAŁ 2015 (NGO) Min.wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 50 tys. X Dz.6.2. Usługi społeczne PDz Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT pozakonkursowy2016 Min.wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 50 tys. - PDz Rozwój usług społecznych konkursowy2016 Min.wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 50 tys. X Dz.6.3. Ekonomia społeczna PDz Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT pozakonkursowy2016 Min.wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 500 tys. - PDz Podmioty ekonomii społecznej konkursowy2016 Min.wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 500 tys. X PDz Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej pozakonkursowy - ROPS2016 Min.wartość projektu/wydatków kwalifikowalnych 500 tys. - Joanna Witkowska / Kamila Siwak Departament Europejskiego Funduszu Społecznego / Jan Szymański Departament Programów Regionalnych

16 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 16 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.7.1. Zasoby ochrony zdrowia PDz Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT pozakonkursowy 2016 Minimalna wartość projektu 2 mln - PDz Zasoby ochrony zdrowia Xkonkursowy2016 Minimalna wartość projektu 2 mln X Dz.7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne pozakonkursowy „Pomorskie e- zdrowie”, uzupełniająco - konkursowy wezwanie X

17 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 17 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne X PDz Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach OMT – mechanizm ZIT pozakonkursowy2016 Maksymalny poziom wsparcia w zakresie kultury 8 mln - PDz Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne poza OMT konkursowy2016 Maksymalny poziom wsparcia w zakresie kultury 8 mln X Dz.8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne X instrument finansowy 2016 Maksymalny poziom wsparcia w zakresie kultury 8 mln - Dz.8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe XkonkursowyII KWARTAŁ 2015 Min.wartość projektu 2 mln; Maksymalna wartość projektu 20 mln X Dz.8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego konkursowy „Kajakiem przez Pomorze- zagospodarowanie szlaków wodnych w Woj.Pom.dla rozwoju turystyki kajakowej”; „Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”; „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym” (Pętla Żuławska) Maksymalna wartość projektu 20 mln X

18 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 18 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 9 MOBILNOŚĆ DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz.9.1. Transport miejski PDz Transport miejski – mechanizm ZIT pozakonkursowy2016 Minimalna wartość projektu 2 mln - PDz Transport miejski konkursowy2016 Minimalna wartość projektu 2 mln X Dz.9.2. Regionalna infrastruktura kolejowa PDz Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT pozakonkursowy PDz Regionalna infrastruktura kolejowa Pozakonkursowy Pakiet przedsięwzieć strategicznych dot. rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa” (207, 211, 212, 229, 405); Uzupełniająco – konkursowy (tabor) -- Dz.9.3. Regionalna infrastruktura drogowa X Pozakonkursowy Pakiet drgowych przedsięwzięć strategicznych (dostęp do A1, korytarze transportowe południowy i północny) wezwanie

19 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 19 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT PDz Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne pozakonkursowyWEZWANIE Min. wartość projektu 500 tys. - PDz Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie pozadotacyjne X instrument finansowy Dz Efektywność energetyczna PDz Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne konkursowy, uzupełniająco pozakonkursowy dla przedsięwzięcia strategicznego: „Termomodernizacja obiektów SWP” II KWARTAŁ 2015 Min. wartość projektu 500 tys. X PDz Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne X instrument finansowy 2016-X Dz Odnawialne źródła energii PDz Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne konkursowy2016 Min. wartość projektu 300 tys. - PDz Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne instrument finansowy PDz Redukcja emisji konkursowy2016 Min. wartość projektu 250 / 500tys. lub 1 mln w zależności od typu projektu X

20 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 20 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET PAŃSTWA (PLN) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW LIMITY (PLN) MOF Dz Ograniczenie zagrożeń naturalnych konkursowy2016 min. wartość projektu 200 tys. lub 1 mln w zależności od typu projektu X Dz Gospodarka odpadami konkursowy2016-X Dz Gospodarka wodno- ściekowa konkursowy, pozakonkursowy dla przedsięwzięcia strategicznego: „Centralny Wodociąg Żuławski” IV KWARTAŁ 2015 min. wartość projektu 500 tys. za wyjątkiem systemu monitoringu jakości wód (bez limitu) - Dz Ochrona różnorodności biologicznej konkursowy II KWARTAŁ 2015 min. wartość projektu 50 tys. lub 100 tys. w zależności od typu projektu X

21 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 21 z 23 OŚ PRIORYTETOWA 12 POMOC TECHNICZNA DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIE ALOKACJA (EUR) BUDŻET SWP (EUR) TRYB WYBORU PROJEKTÓW PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU/ NABORU WNIOSKÓW Dz Pomoc techniczna pozakonkursowy-

22 Jan Szymański Departament Programów Regionalnych Slajd 22 z 23 IDENTYFIKACJA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH Tryb pozakonkursowy – wyłącznie dla projektów: 1.o charakterze strategicznym (RPS, Strategia ZIT) 2.dot. realizacji zadań publicznych (16 PUP, ROPS) Wykaz projektów pozakonkursowych (Zał. nr 5 do SzOOP) ZŁOŻENIE KARTY PROJEKTU (WEZWANIE IZ) 1.LIDERZY PS 2.PODMIOTY UPRAWNIONE (PUP, ROPS) WERYFIKACJA (IZ) KRYTERIA IDENTYFIKACJI: 1.art. 38 ust. 2 i 3 2.zgodność z celami Działania/Poddziałania 3.zgodność z alokacją 4.zgodność z ramami czasowymi RPO WP WYKAZ PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (Zał. nr 5 do SzOOP)

23 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 Cedry Wielkie, dnia 28-29 kwietnia 2015 roku Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google