Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁAD DOBREJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁAD DOBREJ."— Zapis prezentacji:

1 1 WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Z POLSKIEGO SAMORZĄDU

2 2 Historia powstania Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 30 kwietnia 1993r.: - powołanie do życia Ośrodka na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Miastem Poznań, -przekazanie zarządzania Ośrodkiem Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i wpisanie w strukturę organizacyjną Urzędu.

3 3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA KIEROWNIK OŚRODKA STANOWISKO DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZESPÓŁ DORADCÓW I SPECJALISTÓW

4 4 -brak rozpowszechnionych alternatywnych form zatrudnienia na otwartym rynku pracy i brak uregulowań prawnych w tym zakresie, -brak podstaw wiedzy o zasadach prowadzenia własnego biznesu, -brak wyspecjalizowanych instytucji udzielających bezpłatnego wsparcia doradczego i edukacyjnego w zakresie samozatrudnienia, -brak systemowych rozwiązań w zakresie bezzwrotnego finansowania działalności gospodarczej, w szczególności skierowanych do nowopowstających firm. Geneza Ośrodka

5 5 Aktywne przyczynianie się do rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej oraz wzrostu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez udzielanie bezpłatnego wsparcia edukacyjno-doradczego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Misja Ośrodka

6 6 Przez 18 lat istnienia Ośrodek ewoluował wraz ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą i rynkową. Jego podstawową cechą jest niekomercyjny charakter oraz funkcja usługowa. Początkowo działania obejmowały: -doradztwo prawno-ekonomiczne dotyczące problemów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, -udostępnianie księgozbioru wydawnictw związanych z biznesem, -prowadzenie otwartego pośrednictwa pracy tzw. „Job- butiku”. Obszary działalności

7 7 Dziś Ośrodek ma trwałe miejsce na gospodarczej mapie aglomeracji poznańskiej, w którym wszyscy zainteresowani mogą korzystać z szerokiego wachlarza bezpłatnych usług w zakresie doradztwa gospodarczego i zawodowego. Odbiorców usług można podzielić na dwie grupy: 1 – sektor biznesowy: -osoby planujące i podejmujące działalność gospodarczą, -przedsiębiorcy prowadzący mikrofirmy, 2 – osoby szukające wsparcia i pomocy w powrocie na rynek pracy.

8 8 Oferta usług Ośrodka Podstawowe usługi informacyjne - wybór formy prawnej działalności gospodarczej, -określenie profilu firmy – zgodnie z zainteresowaniami, kwalifikacjami, potrzebami rynku oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi, -podanie uregulowań prawnych wykonywania wybranego rodzaju działalności, w tym koniecznych do uzyskania licencji, zezwoleń, koncesji, -określenie ścieżki rejestracji firmy z podaniem adresów i telefonów kontaktowych do odpowiednich urzędów, -wskazanie na dostępne źródła finansowania, -określenie rodzaju biznesplanu jaki powinien być przygotowany przez przedsiębiorcę,

9 9 -zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych i wskazanie na dostępne szkolenia stacjonarne i e-learningowe, -informacje z zakresu poruszania się na rynku pracy – internetowe bazy ofert pracy, agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej, specjalistyczne portale internetowe, urzędy pracy, oferty pracodawców, -doradztwo w zakresie prawidłowego opracowania CV i listu motywacyjnego.

10 10 Usługi konsultingowo-doradcze specjalistów z następujących dziedzin 1 – rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych: -wybór formy opodatkowania, -zasady prowadzenia ewidencji rozliczeń księgowych, -rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT, -zasady prowadzenia rozliczeń związanych z zatrudnianiem pracowników, -weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, urzędu skarbowego, ewidencji działalności gospodarczej;

11 11 2 - finansowania działalności gospodarczej: -diagnoza zapotrzebowania na fundusze inwestycyjne i obrotowe oraz dobór optymalnych rozwiązań w zakresie instrumentów finansowych preferencyjnych i komercyjnych, -prezentacja dostępnych bezzwrotnych źródeł finansowania działalności z uwzględnieniem lokalizacji miejsca jej prowadzenia, etapu rozwoju firmy i indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, -prezentacja dostępnych preferencyjnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;

12 12 3 – marketingu firmy: -diagnoza pozycji firmy na rynku, ustalenie przyczyn obecnej sytuacji, -dobór optymalnych narzędzi marketingu mix zależnie od pozycji firmy i możliwości finansowych przedsiębiorcy, w tym narzędzi reklamy i promocji, -wskazanie na ewentualne konieczności dokonania zmian w zakresie oferty lub branży, zmiany polityki personalnej, lokalizacji czy sposobu kształtowania strategii konkurencyjnej firmy, -dobór metod badania rynku i sposobu ich przeprowadzenia;

13 13 4 – sporządzania biznesplanu: -ustalenie rodzaju biznesplanu zależnie od sytuacji firmy i celu jego przygotowania oraz omówienia zasad opracowania prawidłowego biznesplanu, -określenie niezbędnego zakresu informacji potrzebnych do sporządzenia biznesplan, -weryfikacja biznesplanu przygotowanego przez klienta, naniesienie uwag oraz koniecznych poprawek;

14 14 5 – aspektów prawnych w biznesie: -podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, -rodzaj koniecznej do opracowania dokumentacji zależnie od formy prawnej działalności gospodarczej, -zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, -odpowiedzialność przedsiębiorcy na gruncie prawa, w tym wobec kontrahentów i klientów, -pozasądowe rozstrzyganie sporów i zawieranie ugody;

15 15 6 – prawa pracy w działalności gospodarczej : -zasady zatrudniania pracowników, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, -prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, -przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP, -kontrola i nadzór PIP, -zatrudnianie osób niepełnosprawnych;

16 16 7 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: -pozyskiwanie środków finansowych przez osoby niepełnosprawne na założenie własnej firmy, -refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, -refundacje składek ZUS, - zasady prowadzenia ZFRON.

17 17 Usługi edukacyjne są realizowane w formie: -szkoleń, -warsztatów, -prelekcji. Przy doborze tematyki szkoleniowej uwzględniane są zmiany zachodzące w rzeczywistości gospodarczej i potrzeby zgłaszane przez klientów. Udział we wszystkich organizowanych formach ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Usługi te cieszą się niesłabnącą popularnością i dużą frekwencją.

18 18 1.Zakres tematyczny organizowanych szkoleń: - „Pierwszy krok w biznesie” – cykliczne szkolenie realizowane od 2002 roku, na którym uczestnicy w pigułce dostają podstawowe informacje jak krok po kroku rozpocząć i prawidłowo prowadzić działalność gospodarczą oraz jak przygotować biznesplan, -„Negocjacje w biznesie”, -„Zamówienia publiczne”, -„Skuteczne i profesjonalne pozyskiwanie klientów”, -„Internet w otoczeniu firmy”, -„ Sporządzanie biznesplanu”, -„ E-biznes w teorii i praktyce”, -„Księgowość w małej firmie”, -„Marketing w małej firmie”.

19 19 2. Zakres tematyczny organizowanych warsztatów i prelekcji: -zmiany w prawie podatkowym: VAT, podatek dochodowy, -wybór formy opodatkowania, -zasady prowadzenia księgowości w małej firmie, -ochrona danych osobowych, -prawo autorskie, -umowy w obrocie gospodarczym, -wizerunek i promocja firmy, -plan marketingowy, -planowanie finansowe,

20 20 -fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, -finansowanie działalności gospodarczej w formie leasingu, -rozliczanie działalności gospodarczej w ZUS, -podatkowa księga przychodów i rozchodów – nietypowe księgowanie, -sporządzanie biznesplanu przy ubieganiu się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, -skuteczne negocjacje, -aspekty prawne sprzedaży przez Internet, -umowy w obrocie gospodarczym, -spółki jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, -przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, -obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumentów.

21 21 KLUB MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW W październiku 2007 roku przy Ośrodku powstał Klub Mikroprzedsiębiorców skupiający osoby, które założyły własne firmy dzięki wsparciu finansowemu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Klub stał się forum wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń jego uczestników. Działania Klubu są przygotowywane w oparciu o doświadczenie i bazę organizacyjną Ośrodka.

22 22 Klubowicze uczestniczą w organizowanych specjalnie dla nich warsztatach przedsiębiorczości, na które zapraszani są eksperci z różnych dziedzin życia gospodarczego: - finansowania rozwoju firmy – spotkania z przedstawicielami Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, - misje gospodarcze, targi, wystawy i metody ich finansowania – spotkania z Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji, -prawo cywilne i konsumenckie – spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, -promocja małej firmy – spotkania z przedstawicielami agencji promocji i badań rynku, -prawo autorskie, zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – spotkania z radcami prawnymi.

23 23 Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu W celu zapewnienia kompleksowej obsługi przedsiębiorców Ośrodek od wielu lat współpracuje z instytucjami, których przedstawiciele pełnią w nim regularne dyżury: -Zakład Ubezpieczeń Społecznych, -Urzędy skarbowe, -Państwowa Inspekcja Pracy. W gronie instytucji współpracujących są również: -Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, -Wojewódzki Urząd Pracy, -Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, -izby gospodarcze.

24 24 Działania zewnętrzne Ośrodka 1 – Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi: -prelekcje pracowników Ośrodka z zakresu zakładania własnej firmy i biznesplanu dla Szkolnych Ośrodków Kariery, Biur Karier i Kół Naukowych, -udział w konferencjach i targach przedsiębiorczości i kariery; 2 – współpraca z penitencjarnymi doradcami zawodowymi w aresztach śledczych i zakładach karnych w zakresie aktywizacji zawodowej przez samozatrudnienie po odbyciu kary więzienia.

25 25 Ośrodek jest również członkiem utworzonej w 2002 roku „Sieci Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia”. Jest to wspólna inicjatywa publicznych i prywatnych instytucji wspierania przedsiębiorczości. Głównym celem działania SIECI jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i zatrudnienia w regionie poprzez zwiększenie zakresu, dostępności oraz jakości oferowanych usług doradczo – informacyjnych. Wśród najważniejszych korzyści w ramach współpracy należy wymienić sprawnie działającą wymianę informacji, a także wspólne podejmowanie wielu inicjatyw szkoleniowo-doradczych oraz promujących postawy przedsiębiorcze.

26 26 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Czarnieckiego 9, 61 - 568 Poznań tel. (61) 834-56-40, fax. (61) 833-98-08 www.pup.poznan.pl POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Klasztorna 16 61 – 772 Poznań tel./fax (61) 853 21 86, (61) 853 22 04 www.powp.poznan.pl

27 27 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "1 WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZYKŁAD DOBREJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google