Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Inicjatywy MAC na rzecz Internetu szerokopasmowego oraz Rola JST w sieciach szerokopasmowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Inicjatywy MAC na rzecz Internetu szerokopasmowego oraz Rola JST w sieciach szerokopasmowych."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Inicjatywy MAC na rzecz Internetu szerokopasmowego oraz Rola JST w sieciach szerokopasmowych.

2 Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane zmianami w sposobie komunikowania się oraz sposobie dostępu do informacji. Internet rozumiany jako platforma technologiczna sam w sobie nie powoduje powstania korzyści społecznych czy gospodarczych. Jego potencjał jest uwalniany dopiero gdy jest w najszerszym możliwym zakresie wykorzystywany przez biznes, administrację i obywateli. Życie społeczne i gospodarcze musi zaabsorbować Internet szerokopasmowy i wykorzystać go jako narzędzie dla swojego rozwoju. Co więcej odnosząc się do realiów i prognoz dla rynku telekomunikacyjnego na najbliższe lata takie podejście będzie umożliwiało tworzenie nowych rynków, wzrost zapotrzebowania na przesyłanie danych, potrzebę większych przepływności, a w efekcie rozwój samego sektora. ZROZUMIEĆ CYFRYZACJĘ

3 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r.

4 4 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku. Doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku.

5 WSPARCIE INWESTYCJI W SIECI NGN/NGA WYKORZYSTANIE W JAK NAJLEPSZYM STOPNIU ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY INNEJ NIŻ TELEKOMUNIKACYJNA (np. kanalizacja) LIKWIDACJA BARIER INWESTYCYJNYCH WSPIERANIE INWESTYCJI W SIECI SZEROKOPASMOWE NA POZIOMIE LOKALNYM ROZWÓJ INTERNETU MOBILNEGO NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

6 Polska największym placem budowy sieci szerokopasmowych w Europie

7 JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE Projekt systemowy – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu Projekt składa się z dwóch komponentów koordynowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, tj. komponentu dotyczącego zapewnienia wsparcia ekspercko-doradczego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych realizujących projekty szerokopasmowe przy wykorzystaniu współfinansowania unijnego oraz komponentu polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, w szczególności osób z grupy wiekowej 50+, zamieszkałych przede wszystkim w małych miejscowościach i wsiach. MAC Wykonawcy zewnętrzni Stowarzyszenie MIASTA W INTERNECIE

8 JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE Projekt systemowy – Latarnicy Polski Cyfrowej

9 JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych Memorandum = otwarte porozumienie pomiędzy: administracją rządową, samorządami, przedstawicielami branży telekomunikacyjnej. Cel: współpraca w zakresie wypracowania właściwego i przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego dla inwestycji telekomunikacyjnych. Memorandum zrzesza obecnie 74 podmioty.

10 JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE AKADEMIA INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zorganizuje i przeprowadzi w całym kraju 150 dni warsztatów tematycznych związanych z obsługą inwestycyjną projektów szerokopasmowych dla przedstawicieli JST, przedsiębiorców lub organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Zakres szkoleń: Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych. Obsługa procesu inwestycyjnego. Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji w świetle nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Budowa sieci telekomunikacyjnych – kwestie techniczne. Rozpoczęcie szkoleń – kwiecień 2015 r.

11 JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE Kodeks dobrych praktyk – przedstawienie korzyści z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dobrych praktyk przez niektóre JST w zakresie wpierania inwestycji szerokopasmowych.

12 JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE Poradnik będzie omawiał problematykę związaną z budową i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych w pasie drogowym z punktu widzenia zarządcy drogi. Przedstawione zostaną warunki lokalizacji infrastruktury, wymogi formalno-prawne oraz wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego na koszty inwestycji oraz utrzymanie sieci szerokopasmowych

13 Zmiana otoczenia legislacyjnego dla projektów szerokopasmowych Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawa) Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

14 Zmiana otoczenia legislacyjnego dla projektów szerokopasmowych - projekty Nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw w związku z: implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej barierami inwestycyjnymi zidentyfikowanymi w ramach prac grup roboczych Memorandum. Nowe rozwiązania: Obowiązek zapewnienia dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej operatorów sieci (kolejowej, drogowej, portów i lotnisk oraz stanowiącej ciągi drenażowe), Koordynacja robót budowlanych, Możliwość uzyskania informacji o istniejącej i planowanej infrastrukturze techniczne oraz składania wniosków wymaganych do uzyskania zezwolenia na roboty budowlane poprzez pojedynczy punkt informacyjny, Zezwolenia zintegrowane.

15 Zmiana otoczenia legislacyjnego dla projektów szerokopasmowych - projekty Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie. Przedmiotowe rozporządzenie zawiera wymagania techniczne dla kanałów technologicznych rozumianych jako ciąg osłonowych elementów obudowy, studni i zasobników służących umieszczeniu lub eksploatacji: urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Kompleksowe uregulowanie zasad projektowania i budowy kanałów technologicznych oraz stworzenia przejrzystego otoczenia prawnego, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przed podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, w szczególności przedsiębiorców.

16 Konieczna jest współpraca w tworzeniu przyjaznego środowiska prawnego i inwestycyjnego, w budowie sieci szerokopasmowych, szczególnie na etapie „ostatniej mili”, w kreowaniu popytu na e-usługi, w budowaniu e-administracji, w budowaniu świadomości o znaczeniu inwestycji telekomunikacyjnych w rozwoju gospodarczym kraju.

17 ? Największy wpływ na realizację projektów szerokopasmowych mają zarządcy dróg i JST. Większość z prac budowlanych będzie prowadzona w pasie drogowym Sprawność wydawania decyzji administracyjnych. Priorytetowe traktowanie projektów rss. Nieuzasadnione odmowy lokalizowania infrastruktury w pasie drogowym. Nieprawidłowe naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego. Zrozumienie konieczności synergii transportu i telekomunikacji (oraz energetyki).

18 Budowa światłowodu…

19 … to nie budowa kanalizacji

20 Ile pracy przed nami – case study z zajęcia pasa drogowego STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO BEST PRACTICES: Uchwała Nr XXII/109/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi dla umieszczania infrastruktury m.in. telekomunikacyjnej przewiduje stawki roczne w wysokości 10% stawek określonych w tejże uchwale, tj. 1 zł poza obszarem zabudowanym i 2 zł w obszarze zabudowanym oraz 10 zł na drogowym obiekcie inżynierskim za 1 m2/rok. BAD PRACTICES: Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego dla umieszczania każdej infrastruktury przewiduje stawki roczne w wysokości 120 zł poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym oraz 200 zł na drogowym obiekcie inżynierskim za 1 m2/rok.

21 Jak wysokie opłaty ustanowione przez samorządy lokalne wpływają na opłacalność inwestycji w obszarach wiejskich? W ramach realizowanych obecnie projektów szerokopasmowych wykonawca ma prawo zmieniać przebieg sieci i lokalizację węzłów zachowując parametry ilości mieszkańców objętych zasięgiem. W niekorzystnych warunkach może rozpocząć proces omijania niektórych gmin: z powodu zaporowych stawek podatków i opłat lokalnych, w tym za zajęcie pasa drogowego, z powodu jakichkolwiek płatności cyklicznych, z powodu prognoz rozwoju sieci ostatniej mili od węzła.

22 Czy warto zarabiać na wysokich opłatach ustanowionych przez samorządy lokalne? Oczywiście, że NIE!!! Takie działania samorządów mogą spowodować, że operatorzy telekomunikacyjni będą rezygnować z inwestycji w danej gminie lub pod presją wysokich kosztów lokalnych ograniczą swą aktywność w regionie – a to ze szkodą dla wszystkich. Jak wynika z przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwie analizy 1), każde obniżenie opłat za światłowody należy traktować jako niezwykle rentowną inwestycję w przyszłość, a obniżenie opłat o 1 złotówkę powoduje zwiększenie spodziewanych przyszłych przychodów gminy o 4,45 zł! Każdy samorząd, który będzie prowadził politykę „niskich opłat”, może liczyć przede wszystkim na zwiększone wpływy z podatków CIT i PIT oraz zwiększone podatki i opłaty od nowo wykreowanych inwestycji telekomunikacyjnych. 1) Analiza korzyści JST ze wspierania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową przygotowana dla MAC przez firmę Audytel, styczeń 2014r.

23 Jak samorządy już wspierają budowę sieci szerokopasmowych? Jedną z inicjatyw popieranych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jest Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur, który ma na celu wsparcie projektów budowy „ostatniej mili” w województwie. Dzięki takim działaniom i dobrej współpracy samorządów możliwe będzie faktyczne wsparcie inwestycji w szybki internet szerokopasmowy poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Praca którą wykonały samorządy jest kluczowa dla realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, rządowej strategii szerokopasmowej, gdzie zidentyfikowano właśnie wysokość opłat za infrastrukturę telekomunikacyjną jako istotną barierę inwestycyjną dla rozwoju internetu. Efekty tych działań zwiększą szansę realizacji projektów szerokopasmowych w ramach nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

24 Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich będą stanowiły 50 % wszystkich kosztów ponoszonych przez właściciela infrastruktury (w większości przypadków są to samorządy wojewódzkie) na etapie jej eksploatacji Dlaczego opłaty za zajęcie pasa drogowego są dla nas takie ważne?

25 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Dziękuję za uwagę Grzegorz.Czwordon@mac.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Inicjatywy MAC na rzecz Internetu szerokopasmowego oraz Rola JST w sieciach szerokopasmowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google