Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia praw człowieka do 1948 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia praw człowieka do 1948 r."— Zapis prezentacji:

1 Historia praw człowieka do 1948 r.
Prawa człowieka Habeas Corpus Act Kodeks Hammburabiego Deklaracja Praw Wirginii Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Wielka Karta Swobód Neminem captivabimus nisi iure victum Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konfederacja warszawska Zdjęcia Bibliografia Petycja o Prawo Projekt wykonali Łukasz Gawrysiak, Emil Kayali, Łukasz Łach i Maciej Soroczyński

2 Podział praw człowieka
Prawa człowieka Są to podstawowe wolności jakie przysługują każdemu człowiekowi z samego faktu bycia istotą ludzką i z samego faktu urodzenia. Prawa te są takie same dla wszystkich ludzi i to bez względu na ich płeć, rasę, wyznanie, etniczność, zapatrywania polityczne, narodowość, status społeczny, orientację seksualną itp. Stanowią one fundament demokracji, wolności, społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowej egzystencji narodów. Powrót do menu Podział praw człowieka

3 Podział praw człowieka
Prawa indywidualne - ich podmiot to nie grupy ludzi, ale każdy pojedynczy człowiek. Mówi się tu wyjątkowo o ochronie praw poszczególnych grup społecznych, na przykład.: praw mniejszości narodowych czy też prawa uchodźców. Kiedy mówimy tu o prawach człowieka, to mamy na myśli prawa poszczególnych osób, czyli jednostek należących do owych grup. Prawa niezbywalne - to takie prawa, których żadna władza nie jest w stanie nam odebrać, tak samo jak żadna z osób nie może zrzec się swoich praw lub zrezygnować z nich, przykładem tego jest wolność od niewolnictwa, która oznacza, że żaden człowiek sam nie może oddać się w niewolę, a takie ewentualne działanie nie może spowodować żadnych skutków i jest jak najzwyklej bez znaczenia. Ludzie posiadają prawa człowieka, pomimo tego nawet gdy nie uznaje tego faktu prawo w ich kraju czy wtedy, kiedy są one nieprzestrzegane. Prawa przyrodzone - są to prawa istniejące niezależnie od zgody władzy czy umieszczenia ich w ramach przepisów prawa, czy jeśli państwo ich nie nadaje, a tylko tworzy system dla ich ochrony; należą się one każdej osobie z samego faktu urodzenia, czy też bycia człowiekiem. Prawa powszechne - są one takie same dla wszystkich ludzi na całym świecie. W obecnych czasach, wiele rządów, zwłaszcza w krajach o ustrojach niedemokratycznych czy wręcz totalitarnych, podważa to przekonanie o powszechności praw człowieka. Pomimo jednak wyznawanych wartości, kultury, religii każdy posiada prawo do życia, poczucia bezpieczeństwa oraz wolności osobistej. Prawa podstawowe - określane są one w ten sposób, iż ich posiadanie daje każdemu człowiekowi możliwość do rozwoju i korzystania z wszelakiego wachlarza innych praw; określane są jako podstawowy standard, którego przestrzeganie winno być gwarantowane i chronione przez państwo. Prawa naturalne - prawa te człowiek posiada już tylko z racji godności osobowej, faktu bycia człowiekiem, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania. Powrót do menu Powrót do praw człowieka

4 Kodeks Hammurabiego Najstarszy znany współcześnie w zasadzie w całości. Powstał około r. p.n.e., za panowania babilońskiego króla Hammurabiego. Na Kodeks składały się 282 artykuły, prolog i epilog. Kodeks miał na celu unifikację i systematyzację obowiązującego prawa. Zawierał przepisy prawa karnego, prywatnego oraz procesowego. Miał charakter kazuistyczny*. System kar był oparty na zasadzie talionu oraz na prawie mutylacji (czym uczyniłeś to Ci odetniemy. Na przykład jeśli syn uderzył ojca to ucinano mu rękę). Główne hasło kodeksu to: oko za oko, ząb za ząb. Wydawałoby się, że każdy człowiek podlega jednakowemu prawu. W praktyce jednak było inaczej. O wielkości kary decydowała przynależność do stanu (społeczeństwo było podzielone na trzy grupy - możnych, lud i niewolników). Jeśli Np. niewolnik wydłubał oko komuś "wyżej postawionemu" – jemu także wydłubano oko. Natomiast jeśli ktoś "wyżej postawiony" wydłubał oko niewolnikowi musiał tylko zapłacić grzywnę. Połowa spisanych w Kodeksie praw dotyczyła kwestii majątkowych i ich ochrony oraz spraw rodzinnych (Np. dziedziczenia majątku). Zawierał także podstawowe ceny towarów i usług. Hammurabi kazał wypisać swe prawa na wysokim, ponad dwumetrowym, kamiennym słupie (stela) i ustawić go w największej świątyni w mieście Babilonie. U szczytu słupa wyrzeźbiono postać króla, stojącego przed jednym z bogów czczonych w całej Mezopotamii - Szamasza, który wręcza mu insygnia władzy. W ten sposób Hammurabi przypomniał wszystkim, ze prawa przez niego ułożone pochodzą od boga i nie wolno ich naruszać, gdyż obrażony bóg ukarze osobiście winowajcę. Tego prawa używali Sumerowie. Powrót do menu * kazuistyczny - metoda formułowania przepisów, oparta bardziej na przewidywaniu szczegółowych wypadków niż na wytyczaniu ogólnych zasad

5 Wielka Karta Swobód Magna Charta Libertatum, czyli Wielka Karta Swobód (ang. The Great Charter) - akt wydany w Anglii w 1215 przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem możnowładztwa, wzburzonego królewską samowolą i uciskiem podatkowym. Formalnie była przywilejem mającym równocześnie znamiona umowy między królem a jego wasalami. Ograniczała władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej (nakładanie podatków za zgodą rady królestwa) i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych. Powrót do menu Zdjęcie

6 Powrót do Wielkiej Karty Praw Swobód
Powrót do menu

7 Neminem captivabimus nisi iure victum
(łac. nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego) to zasada gwarantująca w I Rzeczypospolitej nietykalność osobistą szlachcie, a więc zapewniająca, iż posiadający takie prawo nie zostanie uwięziony bez wyroku sądowego. Zasada ta została pierwotnie sformułowana w przywileju nadanym przez Władysława Jagiełłę w Brześciu Kujawskim 25 kwietnia 1425 roku, jednak nie wszedł on w życie. Ostatecznie wprowadzono ją przywilejami jedleńskim z 4 marca 1430 roku i krakowskim z 9 stycznia 1433 roku. Prawo nietykalności osobistej zostało wówczas nadane szlachcie. Powrót do menu

8 Konfederacja warszawska
Popularne, uproszczone określenie aktu zawiązania konfederacji generalnej utworzonej na pierwszy sejm konwokacyjny w 1573 r. w Warszawie, a właściwie dla tej jego części, która zawiera postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania dysydenckiej szlachcie w I Rzeczypospolitej. Dokument uznawany jest za początek gwarantowanej prawnie wolności religijnej. Akt Konfederacji Warszawskiej Powrót do menu

9 Petycja o Prawo Dokument dotyczący poszanowania praw obywatelskich, uchwalony w 1628 roku przez angielski parlament, skierowany do króla Karola I, w którym sformułowano szereg postulatów o charakterze konstytucyjnym: zakaz nakładania nowych podatków bez zgody parlamentu zakaz więzienia kogokolwiek bez podstawy prawnej zakaz rozwiązywania sądów wojennych zabezpieczenie obywateli przed nadużyciami wojska zakaz kwaterowania żołnierzy w prywatnych domach Karol I zatwierdził Petycję, ale rok później rozwiązał parlament i rozpoczął bezwzględne ściąganie podatków. Bez parlamentu rządził 11 lat. Tym samym rozpoczął okres tyranii. Narastające przez lata powszechne niezadowolenie społeczne sięgnęło zenitu w 1640 r. Powrót do menu

10 Habeas Corpus Act Ustawa angielska z 1679 wydana za rządów króla Karola II , zakazująca organom państwa aresztowania obywatela bez zezwolenia sądu. Nikt nie mógł być więziony bez prawomocnego wyroku odpowiedniego sądu. Po uwięzieniu sąd powinien sprawować dozór nad wykonywaniem kary. Skazany więziony powinien być w hrabstwie gdzie go osądzono. Ustawa przewidywała kary dyscyplinarne dla strażników, dozorców więźniów etc. za zaniedbania związane np. z niedostarczeniem uwięzionego przed sąd. Wyznaczony był konkretny termin dostarczenia przed oblicze sądu. Każde pismo habeas corpus opatrzone musiało być pieczęcią królewską. Ustawa ta obowiązuje po dzień dzisiejszy jako jeden ze składowych elementów nieformalnej, materialnej, niepisanej konstytucji angielskiej. Powrót do menu

11 Deklaracja Praw Wirginii
Została uchwalona 12 czerwca 1776 roku w kolonii brytyjskiej w Ameryce Północnej, Wirginii. Została ona napisana przez George'a Masona i opierała się na zasadach wyznawanych przez Johna Locke'a, zgodnie z którymi prawa człowieka stanowią fundament istnienia państwa. Deklaracja Praw Wirginii jest aktem o tyle ważnym, że w sposób jasny i bezsporny określała prawo wyborcze, jako równe dla wszystkich wolnych obywateli, co w poszczególnych byłych koloniach, nie nazywanych jeszcze stanami nie było takie oczywiste. W większości z nich zachowano wysoki status majątkowy. Prawo ogółu do rządów państwem, w myśl zasady, że ludzie są sobie równi z natury, że rząd jest wynikiem umowy społecznej i jeśli nie spełnia swych funkcji zgodnie z wolą ogółu, ogół ma prawo obalić go siłą, to główne przesłania zasad ogłoszonych przez Jeffersona, które w deklaracji praw Wirginii również znalazły swoje odbicie. Powrót do menu

12 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot).Deklaracja zawierała min. prawa: wolność słowa i wyznania równość wobec prawa suwerenność narodu francuskiego nienaruszalność praw własności trójpodział władzy w kraju Deklaracja pojawiła się w preambule Konstytucji francuskiej i stanowiła inspirację dla powstających konstytucji w niektórych państwach. Powrót do menu Zdjęcie

13 Powrót do Deklaracji Powrót do menu

14 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do rozpowszechniania jej przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium. Postanowienia Deklaracji: każdy człowiek jest wolny niestosowanie dyskryminacji prawo do sądu prawo do sprawiedliwego procesu prawo do własności prawo do zrzeszania się wyrzeczenie się niewolnictwa zagwarantowanie ochrony prywatności zakaz tortur i nieludzkiego traktowania wolność wyznania i wolność do zmiany wyznania równość płci Zdjęcie Powrót do menu

15 Powrót do menu Powrót do Deklaracji

16 Emil i Łukasz pracowali nad plakatem
Powrót do menu Następne Zdjęcie

17 Marcin z Łukaszem tworzyli skoroszyt
Powrót do menu Poprzednie zdjęcie Następne Zdjęcie

18 Maciek (Ja) zająłem się prezentacją, którą w tym momencie przeglądasz
Powrót do menu Poprzednie zdjęcie

19 Bibliografia Podczas wykonywania naszej korzystaliśmy z takich źródeł jak: - literatura i czasopisma Historia I autorstwa Tomasza Małkowskiego i Jacka Rześniowieckiego Historia II autorstwa Tomasza Małkowskiego i Jacka Rześniowieckiego Historia III autorstwa Tomasza Małkowskiego i Jacka Rześniowieckiego Życie Świata Polska Jagiellonów autorstwa Pawła Jasienicy Encyklopedia PWN - Internet Powrót do menu


Pobierz ppt "Historia praw człowieka do 1948 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google