Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Ziemi klik. „Czemu ty, słońce, świecisz i budzisz życie?... Czemu ty, wielka wodo, budzisz tęsknotę?... Czemu ty, wietrze górski, smutkiem przepełniasz?...”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Ziemi klik. „Czemu ty, słońce, świecisz i budzisz życie?... Czemu ty, wielka wodo, budzisz tęsknotę?... Czemu ty, wietrze górski, smutkiem przepełniasz?...”"— Zapis prezentacji:

1 Dzień Ziemi klik

2 „Czemu ty, słońce, świecisz i budzisz życie?... Czemu ty, wielka wodo, budzisz tęsknotę?... Czemu ty, wietrze górski, smutkiem przepełniasz?...” (Kazimierz Przerwa-Tetmajer) klik

3 Obraz życia klik

4 Poziomy organizacji organizmów żywych Ewolucja przebiegała od form prostych do złożonych. Istoty żywe wykazują kilka poziomów organizacji: - poziom chemiczny, obejmuje atomy oraz ich połączenia, cząsteczki - poziom komórkowy, obejmuje tworzenie się organelli komórkowych i komórek - poziom tkanek, obejmuje tworzenie się tkanek - poziom narządów, obejmuje tworzenie się narządów - poziom układów narządów, obejmuje tworzenie się wyspecjalizowanych układów - poziom organizmalny, obejmuje tworzenie się organizmu Organizmy oddziałują wzajemnie na siebie tworząc bardziej złożone poziomy organizacji biologicznej: - gatunek - populację - biocenozę - biosferę - ekosystem - ekosferę klik

5 Poziomy organizacji organizmów żywych poziom chemiczny H₂O O₂O₂ + H₂H₂ komórka k. kostna tkanka tk. kostna narząd kość układ narządów szkielet organizm wilk populacja stado wilków biocenoza wilki+króliki+rośliny… ekosystem biocenoza+środowisko ekosfera Ziemia+wszystkie organizmy klik

6 Poziomy organizacji ekologicznej klik

7 Gatunek to grupa osobników wywodzących się od wspólnego przodka, wzajemnie do siebie podobnych, podobnie się zachowujących, zamieszkujących takie same środowiska życia. Osobniki tego samego gatunku swobodnie krzyżują się w warunkach naturalnych wydając płodne potomstwo, któremu przekazują cechy dziedziczne. Lis pospolity (Vulpes vulpes) Dąb szypułkowy (Quercus robur) klik

8 Populacja grupa osobników tego samego gatunku występująca na danym obszarze w tym samym czasie populacja karpacka wilków są to wilki żyjące na terenie Karpat: w Polsce, Słowacji, Ukrainie, Rumuni, Czechach i na Węgrzech klik

9 Biocenoza ogół wszystkich organizmów zamieszkujących określony obszar i powiązanych wzajemnie zależnościami klik

10 Biotop środowisko nieożywione: podłoże, woda, nasłonecznienie, klimat klik

11 Ekosystem biocenozabiotop + klik

12 Przepływ energii i materii w ekosystemach klik

13 Materia i energia w ekosystemie samowystarczalny ekosystem zawiera trzy typy organizmów -producentów (wytwarzają pokarm, kosztem energii słonecznej) -konsumentów (zdobywają pokarm i energię kosztem producentów) -reducentów (zdobywają materię i energię rozkładając obumarłe organizmy) Przepływ materii i energii w ekosystemie oraz wzajemne zależności między organizmami żywymi przedstawiają łańcuchy pokarmowe energia przepływająca przez ekosystem ulega rozproszeniu i musi być nieustannie dostarczana materia krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym klik

14 Łańcuch pokarmowy uporządkowany ciąg organizmów, w którym każdy organizm jest zjadany przez następny Łańcuch spasania energia słoneczna producenci rośliny konsumenci I rzędu roślinożercy konsumenci II rzędu mięsożercy konsumenci III rzędu mięsożercy Łańcuch detrytusowy detrytus w glebie konsumenci I rzędu destruenci konsumenci II rzędu mięsożercy konsumenci III rzędu mięsożercy klik

15 Zależności między organizmami Producenci energia Konsumenci II rzędu Destruenci pokarm Konsumenci I rzędu O₂O₂ CO₂ O₂O₂ obumarłe organizmy obumarłe organizmy składniki mineralne klik

16 Co zagraża Ziemi? klik

17 Dziura ozonowa i efekt cieplarniany Ozon (O₃) -jest jedną z dwóch odmian tlenu -powstaje w stratosferze i tworzy ozonosferę czyli płaszcz wokół Ziemi o grubości 40 km -część ozonu znajduje się w troposferze do wysokości 10 km Warstwa ozonowa chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym Zwiększenie koncentracji ozonu w troposferze powoduje: -efekt cieplarniany -uszkodzenie układu oddechowego -uszkodzenie tkanek roślin -degradację lasów Zmniejszenie koncentracji ozonu w stratosferze powoduje: -raka skóry, kataraktę, osłabienie odporności -zmniejszenie ilości fitoplanktonu w oceanach -zmniejszenie plonu niektórych roślin np. soi -ochłodzenie stratosfery klik

18 ozon obecny promieniowanie ultrafioletowe Dziura ozonowa ozon pochłania promieniowanie ultrafioletowe chroniąc przed nim Ziemię na Ziemię dociera promieniowanie ultrafioletowe szkodliwe dla organizmów brak ozonu klik

19 tylko część ciepła wypromieniowana z Ziemi ucieka w przestrzeń CO₂ nagromadzony w stratosferze większa część ciepła jest pochłaniana przez CO 2 i wraca na Ziemię powodując powstanie efektu cieplarnianego ciepło wypromieniowane z Ziemi Efekt cieplarniany klik

20 Kwaśne deszcze Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne (deszczu, śniegu), powstające w wyniku dostania się do atmosfery nadmiernej ilości siarki (SO₂) i tlenków azotu Tlenki siarki i azotu w zetknięciu z parą wodną tworzą kwas siarkowy i azotowy Kwaśne deszcze powodują: -zakwaszenie gleby i wód powierzchniowych -powstawanie zakwitów glonów -zaburzenia w przebiegu fotosyntezy -niszczenie warstwy woskowej na igłach drzew iglastych -zmniejszenie odporności roślin na suszę i mróz -uwolnienie z gleby metali ciężkich, które są przyswajane przez rośliny -wystąpienie poparzeń oczu, powiek, dróg oddechowych -wystąpienie chorób: schizofrenii (nadmiar ołowiu), zanik mięśni (nadmiar kadmu), nowotworów (nadmiar niklu i kobaltu) -destrukcję skał i materiałów budowlanych klik

21 spalanie paliw zawierających siarkę i azot Kwaśne deszcze utlenianie w chmurach w atmosferze NO₂ i SO₂ rozpuszczanie w wodzie kwaśny opad deszczu lub śniegu zakwaszanie gleb i wód powierzchniowych klik

22 Jak chronimy Ziemię? klik

23 Ochrona przyrody bierna powstrzymanie się od jakiejkolwiek działalności mogącej zmienić przyrodę chronionego obszaru czynna zachowanie chronionego obiektu w określonym stanie lub przywracanie stanu pożądanego Działania w zakresie ochrony przyrody -tworzenie systemów prawnych -prace naukowo-badawcze dotyczące stanu przyrody -wprowadzanie różnych form ochrony przyrody -edukacja społeczeństwa klik

24 Ochrona środowiska Ochrona środowiska to stosowanie takich działań, które mają na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów środowiska naturalnego Sposoby ochrony środowiska: -racjonalne kształtowanie środowiska -właściwe gospodarowanie zasobami -ograniczenie chemizacji środowiska -recykling czyli zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych i komunalnych -ograniczenie chemizacji rolnictwa -segregacja odpadów -wprowadzenie nowoczesnych technologii klik

25 „…Wśród wielu ludzkich spraw Pamiętaj, nie jesteś sam Ptak przelatuje Kwitnie kwiat To Ona To Ziemia, Ziemia Ojczyzna ludzi…” (Jonasz Kofta) klik

26 Realizacja prezentacji Magda Kuźniak klik

27 W prezentacji wykorzystano - materiały zawarte w książkach: „Biologia”, Salomon, Berg, Martin, Ville, MULTICO Oficyna wydawnicza, W-wa 2000 „Biologia”, Balersted, Betleja, Falkowski, Jakubik, Kościelniak, Kulpiński, Tyc, Zaleska-Szczygieł, Operon, Gdynia 2010 - materiały z internetu: zdjęcie wilków - AFP za portalem wp pl zdjęcie Dunajca – forum.kajak.org.pl zdjęcie portal stylowi.pl - fragment wiersza Jonasza Kofty „To Ziema” - fragment wiersza Kazimierza-Przerwy Tetmajera „Czemu ty słońce świecisz” klik

28 Koniec … Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy z okazji Dnia Ziemi, mógłbyś mnie pogłaskać czy coś?


Pobierz ppt "Dzień Ziemi klik. „Czemu ty, słońce, świecisz i budzisz życie?... Czemu ty, wielka wodo, budzisz tęsknotę?... Czemu ty, wietrze górski, smutkiem przepełniasz?...”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google