Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PATRONAT MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO www.inmat.pw.edu.pl/cbt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PATRONAT MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO www.inmat.pw.edu.pl/cbt."— Zapis prezentacji:

1 PATRONAT MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO www.inmat.pw.edu.pl/cbt

2 Jednolite stosowanie zharmonizowanego prawa europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa, w oparciu o dyrektywy Nowego Podejścia, wymaga stworzenia właściwych warunków dla dyskusji oraz wymiany opinii i informacji technicznych, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. Dialogi między wytwórcami, użytkownikami, właścicielami, organami odpowiedzialnymi za wdrożenie postanowień dyrektyw do prawa krajowego, organami nadzoru rynku, Komisją Europejską, organizacjami normalizacyjnymi oraz jednostkami oceniającymi zgodność. WPROWADZENIE

3 Główne dokumenty interpretacyjne niezbędne dla prawidłowego stosowania przepisów UE tworzone są przez:  Forum Jednostek Notyfikowanych  Grupy ekspertów krajowych pracujących przy Komisji Europejskiej Skuteczność tego rodzaju dokumentów zależy w dużym stopniu od reprezentatywności osób uczestniczących w pracy tych gremiów. W szczególności istotne jest umożliwienie udziału w tworzeniu tych dokumentów na szczeblu poszczególnych państw członkowskich wszystkim zainteresowanym środowiskom. DOKUMENTY INTERPRETACYJNE TWORZONE NA POZIOMIE UE

4 MISJA CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO  Stworzenie struktur służących rozpowszechnianiu istniejących interpretacji zapisów  Uczestnictwo w tworzeniu na poziomie krajowym oraz UE jednolitych interpretacji wymagań technicznych i procedur oceny zgodności.

5 CENTRUM BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO CELE Działanie w kierunku zapewnienia właściwego funkcjonowania Jednolitego Rynku w obszarze działania branż objętych działaniem CBT. Promowanie jednolitego rozumienia postanowień oraz właściwego stosowania dyrektyw Unii Europejskich dotyczących bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Umożliwienie przedstawicielom branż przemysłowych objętych działaniem CBT i innym podmiotom zainteresowanym wdrażaniem postanowień dyrektyw UE do prawa polskiego, udziału w opracowywaniu krajowego stanowiska odnośnie postanowień prawnych i technicznych harmonizowanych na poziomie UE.

6 CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO GŁÓWNE ZADANIA Podejmowanie działań służących wspieraniu przemysłu i innych zainteresowanych stron w działaniach wynikających z wdrożenia do prawa polskiego postanowień dyrektyw Unii Europejskiej. Opracowywanie opinii i dokumentów reprezentatywnych dla branż przemysłu objętych działaniem CBT, dotyczących zagadnień technicznych i przepisów prawnych związanych z harmonizacją prawa technicznego w Unii Europejskiej. Propagowanie i podejmowanie działań wspierających system zapewnienia bezpieczeństwa technicznego oparty na Dyrektywach Nowego Podejścia do harmonizacji technicznej w UE.

7 DEKLARACJA UCZESTNIKÓW CBT Uczestnicy CBT uznają, że dla właściwego funkcjonowania Jednolitego Rynku niezbędne jest poszanowanie istniejących, powszechnie akceptowanych przez zainteresowane strony dokumentów interpretujących zapisy prawa technicznego. Dokumenty te, chociaż nie mają wiążącej mocy prawnej, to jednak są niezwykle istotne i pomocne dla skuteczności całego systemu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego.

8 KRAJOWE FORA KONSULTACYJNE ZADANIA  Tworzenie warunków dla współpracy  Tworzenie forum dla dyskutowania problemów związanych z jednolitym i spójnym interpretowaniem postanowień dyrektyw  Ułatwianie członkom CBT współpracy, bez naruszania zasad uczciwej i otwartej konkurencji między nimi  Koordynowanie kontaktów i współpracy członków CBT z organami rządowymi i innymi organizacjami  Dzielenie się doświadczeniami i wymiana stanowisk pomiędzy członkami CBT  Informowanie się o pracach normalizacyjnych na poziomie krajowym i europejskim

9 Przewodniczący CBT Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Przewodniczący Rady Programowej CBT Iwo Jakubowski Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Warszawa Sekretariat Administracyjny CBT Dr inż. Małgorzata Suś-Ryszkowska Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

10 Krajowe Forum Konsultacyjne dotyczące prawa Unii Europejskiej z zakresu urządzeń ciśnieniowych(KFKc) Krajowe Forum Konsultacyjne dotyczące prawa Unii Europejskiej z zakresu urządzeń dźwigowych(KFKd) Krajowe Forum Konsultacyjne dotyczące prawa Unii Europejskiej z zakresu maszyn (KFKm) Spotkania KFK – minimum 2 razy w roku CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

11 UCZESTNICY KFK   Przedstawiciele organów odpowiedzialnych za prawo polskie z zakresu bezpieczeństwa wyrobów oraz za ocenę kompetencji i notyfikację jednostek uczestniczących w ocenie zgodności   Przedstawiciele organów nadzoru rynku   Przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego   Przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji

12 UCZESTNICY KFK   Przedstawiciele jednostek oceniających zgodność   Przedstawiciele podmiotów gospodarczych związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i umieszczaniem wyrobów na rynku   Przedstawiciele właścicieli i użytkowników urządzeń   Przedstawiciele nauki, stowarzyszeń oraz instytucji zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa technicznego

13 ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA KFK Przewodniczący Sekretarz Techniczny Sekretariat

14 KRAJOWE FORUM KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Z ZAKRESU URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH (KFKC) PRZEWODNICZĄCY FORUM Dyr. Marek Walczak Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa SEKRETARZ TECHNICZNY Dr inż. Andrzej Zagórski Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

15 KRAJOWE FORUM KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Z ZAKRESU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH (KFKD) PRZEWODNICZĄCY FORUM Prof. Jerzy Kwaśniewski Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków SEKRETARZ TECHNICZNY Dyr. Jan Szuro Urząd Dozoru Technicznego, Kraków

16 KRAJOWE FORUM KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Z ZAKRESU MASZYN (KFKM) PRZEWODNICZĄCY FORUM Prof. Wojciech Sobczykiewicz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW SEKRETARZ TECHNICZNY Dyr. Bogusław Piasecki Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa

17 SEKRETARIAT KRAJOWYCH FORÓW KONSULTACYJNYCH Dr inż. Małgorzata Suś-Ryszkowska Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej msus@inmat.pw.edu.pl www.inmat.pw.edu.pl/cbt tel. (22) 660-87-37 fax (22) 660-87-50

18 GRUPA ROBOCZA KFK Zadania  opracowywanie opinii i dokumentów, które były lub będą przedmiotem dyskusji w trakcie spotkań KFK  formułowanie w imieniu KFK opinii w przypadkach, kiedy nie jest niezbędne uzyskanie opinii na spotkaniu ogólnym KFK,  wspieranie administracji państwowej przy formułowaniu opinii reprezentatywnej dla środowiska związanego z branżą

19 GRUPA ROBOCZA KFK  25% przedstawiciele wytwórców  25% przedstawiciele użytkowników  25% przedstawiciele jednostek oceniających zgodność  przedstawiciel instytucji normalizacyjnych  przedstawiciele organów administracji państwowej odpowiedzialnych za branżę Osobowy skład grupy jest akceptowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. SKŁAD GRUPY ROBOCZEJ (ok. 16 osób):

20 GRUPA ROBOCZA PRZY KRAJOWYM FORUM KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marek Walczak (Przewodniczący KFKc)- Urząd Dozoru Technicznego UDT - CERT Jerzy Pasternak - RAFAKO S.A., Racibórz Jan Szala - PKN ORLEN S.A., Płock Jerzy Mikołajek - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych ”Przyjaźń”,Płock Zbigniew Kamola - VAKPOL&GAZ, Puławy Marian Mularczyk - Stowarzyszenie – Polska Armatura Przemysłowa Henryk Niechciał - Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. Daniel Konkel - Urząd Dozoru Technicznego Sylweriusz Brzuska - Urząd Dozoru Technicznego UDT - CERT

21 Ewa Garstka - Ministerstwo Gospodarki i Pracy Agnieszka Tyc-Siembida - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament i Nadzoru Rynku Ewa Soroko - Polski Komitet Normalizacyjny Paweł Górski - Polski Komitet Normalizacyjny Bożena Mikołajczyk - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – Przesył Sp. z o.o. Prof. Krzysztof Magnucki - Politechnika Poznańska, Instytut Mechaniki Stosowanej Dr Andrzej Zagórski - (Sekretarz Grupy) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej GRUPA ROBOCZA PRZY KRAJOWYM FORUM KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH C.D.

22 GRUPA ROBOCZA PRZY KRAJOWYM FORUM KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Jerzy Kwaśniewski (Przewodniczący KFKd) - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Jan Szuro (Sekretarz Grupy) - Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie Rafał Jeżowski – Sursum Sp. z o.o. Warszawskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów Tadeusz Trudnowski – Winda Warszawa Sp. z o.o. Aleksandra Kucharska – Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa. Tadeusz Popielas – Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów Warszawa. Tomasz Szczepanek – Zakład Remontowy Elektrowni „Bełchatów” S.A. Rogowiec.

23 Radosław Poczynek – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa Jacek Piechocki – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Warszawa Zbigniew Miecznikowski – Ministerstwo Gospodarki i Pracy Warszawa Robert Chudzik – Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Janusz Samuła – Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana Warszawa Józef Włodarczyk - Spółdzielnia Mieszkaniowa KRAKUS w Krakowie Marian Korus - Ministerstwo Infrastruktury GRUPA ROBOCZA PRZY KRAJOWYM FORUM KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH C.D.

24 GRUPA ROBOCZA PRZY KRAJOWYM FORUM KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM MASZYN Stanisław Kowalewski - ELOKON Polska Sp. z o.o. Marek Dźwiarek - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Adam Zygmunt - Wyższy Urząd Górniczy, Katowice Henryk Zawadzki - Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, Kobyłka Andrzej Matuła - Stowarzyszenie dla Rozwoju Krajowej Produkcji Maszyn Budowlanych (APCEMP) Lesław Bracio - Systemy Transportu Bliskiego „PANADA” Sp. z o.o. Bogusław Piasecki - Urząd Dozoru Technicznego

25 GRUPA ROBOCZA PRZY KRAJOWYM FORUM KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM MASZYN C.D. Alicja Gach (Sekretarz Grupy) - Urząd Dozoru Technicznego Lech Zbroja - Urząd Dozoru Technicznego UDT - CERT Jerzy Zawadzki - Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ryszard Rybałtowski - Polski Komitet Normalizacyjny Wiesław Stoczkiewicz - Polski Komitet Normalizacyjny Wojciech Sobczykiewicz (Przewodniczący KFKm) - Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Andrzej Dżon - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Bolesław Pasiecznik - KGHM Aleksandra Gromniak - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Nadzoru Rynku


Pobierz ppt "PATRONAT MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO www.inmat.pw.edu.pl/cbt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google